ITPP2/4512-18/15/PS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku sprzedaży działki gruntu.
ITPP2/4512-18/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. sprzedaż gruntów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży działki gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży działki gruntu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina posiada niezabudowaną działkę nr geodezyjny 3605/2 o pow. 0,0340 ha, położoną przy ul. K. w B. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, oznaczona jest jako grunty rolne klasa IIIb. Nie jest użytkowana i pozostaje porośnięta roślinnością trawiastą i krzewiastą. Położona jest na skrzyżowaniu drogi krajowej i wojewódzkiej, nie posiada urządzonego wjazdu na nieruchomość.

Na terenie, gdzie położona jest działka, nie obowiązuje plan miejscowy określający przeznaczenie działki, jednak obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów z przeznaczeniem na usługi pogrzebowe, wprowadzony uchwałą nr X./00 Rady Miejskiej B. z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Działka z jednej strony sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja polegająca na budowie stacji paliw, pawilonu spożywczo- przemysłowego wraz z miejscami parkingowymi, z drugiej strony z nieruchomością zabudowaną małym domem jednorodzinnym. Dalsze sąsiedztwo stanowi kompleksowa zabudowa szpitala powiatowego.

W nieobowiązującym planie miejscowym, który stracił ważność na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), działka stanowiła tereny przeznaczone pod usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Sposób przeznaczenia działki, będącej przedmiotem wniosku, na dzień dzisiejszy nie został prawnie określony, poza ustaleniem w jaki sposób użytkowana być nie może.

Nabywca nieruchomości będzie mógł ubiegać się o ustalenie warunków zabudowy w zakresie zabudowy mieszkaniowej, jak i usługowej, rozszerzającej sposób użytkowania sąsiedniej nieruchomości, na której realizowana jest zabudowa uslugowo-handlowa, o ile nie zajdą przesłanki szczególne będzie mógł takie warunki uzyskać.

Nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 2 pkt 33 określające definicję terenów budowlanych.

Powstaje zatem wątpliwość, czy teren ten, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, pozostaje terenem innym niż budowlany, zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, czy też potencjalnym terenem budowlanym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż tej nieruchomości potraktować jako dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 zastosować zwolnienie z VAT od sprzedaży, czy też jako działkę budowlaną i zastosować stawkę VAT 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę brak obowiązujących aktów prawnych dla nieruchomości, które zgodnie z art. 2 pkt 33 przesądzają o uznaniu gruntów za budowlane, sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9.

Art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług zawiera definicję terenów budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku brak przywołanych, obowiązujących obecnie aktów prawnych. Wprawdzie teren ten, na podstawie nieobowiązującego już planu był przeznaczony pod tereny budowlane, jednak przepisy ustawy VAT nie zawierają odesłania do aktów wcześniejszych, które utraciły swoją moc. Również obowiązująca uchwała w sprawie zmiany planu, wprowadzająca zakaz lokalizacji na tym terenie obiektów przeznaczonych na usługi pogrzebowe, nie określa przeznaczenia terenu, a jedynie wskazuje w jaki sposób nie może być wykorzystany. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku „dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż gruntów
ITPP2/4512-61/15/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.