ITPP1/443-1494/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

W 1995 r. na podstawie umowy dożywocia nabył Pan prawo własności nieruchomości rolnej. Do 2013 r. na nieruchomości tej prowadzona była działalność rolnicza. Ze względu jednak na niezadawalające wyniki działalności rolniczej (spowodowane obniżeniem wydajności w związku z problemami zdrowotnymi oraz wysokimi kosztami prowadzenia działalności rolniczej na niedużej działce) postanowił Pan sprzedać część gruntów rolnych, które stanowią majątek własny. W celu możliwie jak najszybszej sprzedaży gruntów w 2013 r. wystąpił Pan z wnioskiem o zatwierdzenie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr X/4. W odpowiedzi na wniosek w styczniu 2014 r. otrzymał Pan decyzję, na mocy której ww. działka została podzielona w następujący sposób:

 • na działkę nr X/7 o pow. 0,1166 ha,
 • na działkę nr X/8 o pow. 0,1184 ha,
 • na działkę nr X/9 o pow. 0,1251 ha,
 • na działkę nr X/10 o pow. 0,1851 ha.

Ww. decyzja dot. podziału nieruchomości zawierała wymóg wytyczenia drogi wewnętrznej, która umożliwiłaby dojazd z wydzielonych działek do drogi publicznej, wymóg zawarty w decyzji został spełniony, a droga wewnętrzna została wytyczona (na działce X/5).

Wskazane działki położone są na terenie, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów oznaczone są symbolami użytków rolnych „RIVA” i „RIVB”. Wyznaczona droga jest drogą wewnętrzną, jej własność nie przeszła w związku z tym na gminę.

Działki o numerach jak wyżej zostały sprzedane w 2014 r. nabywcom prywatnym. W okresie poprzedzającym sprzedaż przedmiotowych działek nie podejmował Pan żadnych kroków, aby przygotować i uatrakcyjnić dzielone działki na sprzedaż. Sprzedane działki nie były nigdy przedmiotem najmu ani dzierżawy. Na działkach nie ma i nigdy nie było obiektów budowlanych. Sprzedaż odbyła się za pośrednictwem biura obrotu nieruchomościami, a środki pochodzące z tej transakcji przeznaczył Pan na poprawę zdrowia, cele osobiste i rodzinne. Z pozostałej nieruchomości zamierza Pan wydzielić i sprzedać następne kilka działek, a środki pozyskane przeznaczyć na cele konsumpcyjne swoje i swojej rodziny, związane z podniesieniem komfortu życia.

W stosunku do działek zarówno sprzedanych, jak i przeznaczonych na sprzedaż, nie były i nie będą podejmowane w przyszłości działania związane z wystąpieniem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, jak i uzyskaniem decyzji o warunkach zagospodarowania terenu.

Wskazał Pan również, że nigdy nie był i obecnie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gospodarstwo rolne prowadzi Pan jako rolnik ryczałtowy. Nigdy nie prowadził Pan i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku ze sprzedażą działek obowiązany był Pan do zapłaty podatku VAT pomimo tego, że sprzedaż ta nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym...
 2. Jakie zobowiązania podatkowe będą obowiązywały Pana przy zbywaniu dalszej części nieruchomości z majątku osobistego...

Pana zdaniem, nie był Pan zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT od sprzedanych działek, jak również nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT ze sprzedaży w przyszłości działek będących majątkiem prywatnym.

Powyższe argumentuje Pan tym, że:

 1. ww. działki nie zakupił Pan z zamiarem inwestycyjnym, a nabył je na podstawie umowy dożywocia;
 2. dla terenu, na którym znajdują się działki brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. działki nie były wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej (takowej nigdy Pan nie prowadził).
 4. nie podjął Pan, ani nie podejmie żadnych czynności zmierzających do uatrakcyjnienia działek w celu ich sprzedaży, które to czynności wykraczałyby poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym;
 5. nie ma Pan zamiaru w przyszłości zajmować się skupem i sprzedażą gruntów w sposób zorganizowany w celach zarobkowych;
 6. przyczyną sprzedaży jest nieopłacalność prowadzenia działalności rolniczej oraz chęć poprawy warunków bytowych Pana i rodziny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Pana za podatnika podatku od towarów i usług, w związku ze sprzedażą/planowaną sprzedażą opisanych nieruchomości gruntowych. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowych nieruchomości działa/będzie działać Pan w charakterze handlowca. Nabyte na podstawie umowy dożywocia grunty – jak wskazano – były wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej i nigdy nie były udostępniane odpłatnie innym osobom (nie były przedmiotem najmu lub dzierżawy). W konsekwencji, sprzedając nieruchomości gruntowe, korzysta Pan/będzie korzystać z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem sprzedaż nieruchomości gruntowych należących do majątku prywatnego, oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania, bowiem dokonał/dokonywać będzie Pan zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe <w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)> – że sprzedaż nieruchomości gruntowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana w zakresie tych czynności za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ z opisanych okoliczności sprawy nie wynika, że mamy do czynienia ze zbiorem takich zorganizowanych działań, sprzedaż nieruchomości gruntowych należących do majątku prywatnego Pana – o ile faktycznie przed sprzedażą nie wystąpiły lub też przed planowaną sprzedażą nie wystąpią ww. działania – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto podkreślić należy również, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.