1061-IPTPP3.4512.148.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę gruntu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016r. (data wpływu 30 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę gruntu.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Spółka ... Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest użytkownikiem wieczystym działki nr 38/6 (obręb W-11), na której wzniosła budynek produkcyjno-magazynowy wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek ten został wzniesiony częściowo (ok. 5/6 części) na działce nr 38/6 a częściowo (ok. 1/6 części) na sąsiedniej działce nr 25/54 (ten sam obręb, obie działki położone są przy ul. ...) stanowiącej własność Miasta ... (dalej: Miasto) wydzierżawionej na rzecz Spółki. Miasto nie uczestniczyło w wytworzeniu „części” budynku wzniesionego na jego gruncie, nie ponosiło również żadnych wydatków na jego ulepszenie.

W celu uporządkowania stosunków własnościowych Spółka, jako dzierżawca, zamierza nabyć na własność od Miasta działkę nr 25/54. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego obie działki (nr 38/6 oraz nr 25/54) stanowią kompleks i są wspólnie zagospodarowane przez przedsiębiorstwo Spółki. Dla terenu, na którym znajduje się działka nr 25/54 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale dla tej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz stosowne pozwolenie na budowę.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka nr 25/54 wykorzystywana będzie przez Wnioskodawcę w dalszym ciągu tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (brak wykorzystania do ewentualnych czynności zwolnionych brak wykorzystania do celów innych niż działalność gospodarcza).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem nabycia w ramach planowanej transakcji będzie działka gruntu, na której znajduje się część budynku produkcyjnego wzniesionego przez Wnioskodawcę i wykorzystywanego przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej.

Transakcja będzie dokonana przez Miasto ..., które działać będzie w charakterze podatnika VAT. Sprzedaż gruntu będzie miała charakter odpłatnej dostawy towarów, w związku z czym będzie objęta zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Rozstrzygnięcie, czy planowana transakcja podlegać będzie opodatkowaniu czy zwolnieniu z VAT stanowi w istocie przedmiot zapytania Wnioskodawcy, a nie element stanu faktycznego. Istnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Miasto ... zależy bowiem od prawidłowości rozliczenia planowanej transakcji przez dostawcę (w szczególności od tego, czy opodatkowanie tej czynności jest prawidłowe).

Miasto ... planuje wystawić fakturę VAT z doliczeniem 23% podatku.

Faktura wystawiona będzie na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w razie sprzedaży działki nr 25/54 przez Miasto na rzecz Spółki i potraktowania tej transakcji przez Miasto jako odpłatnej dostawy gruntu (tj. bez budynku wzniesionego przez Spółkę na jego powierzchni) oraz obciążenia tej czynności 23% podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tę dostawę...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w podstawowej 23% stawce, przy czym powinna być potraktowana, na potrzeby podatku od towarów i usług, jako odpłatna dostawa gruntu zabudowanego. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego przeniesienie własności części budynku na Spółkę nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 u. p. t. u. Z uwagi na fakt, że grunt wykorzystywany będzie przez Wnioskodawcę do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, Spółce z tytułu jego nabycia przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie dostawy towarów na gruncie wspólnego systemu VAT koncentruje się na aspekcie przeniesienia ekonomicznego władztwa nad rzeczą, polegającego na transferze uprawnień do rozporządzania daną rzeczą jak właściciel. Tak ukształtowana definicja dostawy towarów nakazuje zwrócić uwagę na ekonomiczny a nie prawny aspekt danej transakcji (zob. wyrok NSA z 15 kwietnia 2014 r I FSK 657/13).

Spółka wzniosła budynek produkcyjno-magazynowy na gruncie stanowiącym własność Miasta stanowiący obecnie część funkcjonującego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Budynek ten wykorzystywany jest w bieżącej działalności gospodarczej Spółki. To Spółka „wytworzyła” towar - jakim jest budynek - z własnych środków finansowych w celu realizowania własnych celów gospodarczych. Oznacza to, że własność ekonomiczna budynku pozostaje przy Spółce.

W konsekwencji nabycie przez Wnioskodawcę własności gruntu, w wyniku planowanej transakcji a także własności części budynku (w sensie cywilnoprawnym) powinno być traktowane - na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług - jako odpłatna dostawa gruntu zabudowanego. Innymi słowy część budynku, znajdująca się obecnie na gruncie należącym do Miasta, nie będzie przedmiotem odpłatnej dostawy na gruncie podatku od towarów i usług.

Planowana transakcja nie będzie objęta zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zgodnie z art. 2 pkt 3 u.p.t.u. przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla działki nr 25/54 wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ale dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że mimo, iż przedmiotem planowanej dostawy na gruncie VAT będzie sam grunt (bez wzniesionego na nim budynku), to grunt ten nie ma charakteru gruntu niezabudowanego, ponieważ stoi na nim część budynku magazynowo – produkcyjnego wzniesionego przez Spółkę. W związku z tym planowana transakcja podlegać będzie opodatkowaniu podstawową 23% stawką VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 1 w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jak już wspomniano nabywany grunt już dziś. na podstawie umowy dzierżawy, wykorzystywany jest do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych przez Spółkę (na gruncie tym znajduje się budynek magazynowo – produkcyjny Spółki) i będzie nadal wykorzystywany w tym celu po nabyciu prawa własności. W konsekwencji Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Miasto faktury dokumentującej planowaną dostawę gruntu.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają interpretacje indywidualne, przykładowo- interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2014 r. (ILPP1/443-817/14-4/HW) oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 stycznia 2015 r. (ITPP2/443-592/14/MD) a także orzecznictwo sądów administracyjnych (zob. np. wyrok NSA z 10 stycznia 2013 r I FSK 310/12, który podkreślił, że „nie można uznać, że przedmiotem dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.p.t.u. będzie budynek nierozerwalnie związany z gruntem, jeżeli budynek został zbudowany przez nabywcę z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, a cena zbycia została tak skalkulowana, że nie obejmuje wartości tego budynku. W konsekwencji nie można też uznać że przedmiotem opodatkowania pozostaje wartość całej transakcji, jeżeli cena zbycia została tak skalkulowana, że nie obejmuje wartości budynku”).

Podobny pogląd wyrażony został w wyroku WSA we Wrocławiu z 9 lipca 2013 r. I SA/Wr 400/13 WSA w Poznaniu z 21 marca 2013 r„ I SA/Po 1034/12 oraz 27 lutego 2013 r. oraz I SA/Po 1041/12.

Końcowo Wnioskodawca zwraca uwagę, że w niniejszej sprawie Miasto - jako druga strona planowanej transakcji - również wystąpiło z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej celem potwierdzenia stanowiska, zgodnie z którym sprzedaż działki nr 25/54 powinna być potraktowana jako odpłatna dostawa gruntu zabudowanego (z wyłączeniem budynku wzniesionego na nim przez Spółkę) i jako taka podlegać będzie opodatkowaniu 23% stawką VAT. Stanowisko Miasta zostało uznane za prawidłowe przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 lutego 2016 r. (IPTPP2/4512-663/15-3/JS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym działki nr 38/6, na której wzniosła budynek produkcyjno-magazynowy wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek ten został wzniesiony częściowo (ok. 5/6 części) na działce nr 38/6 a częściowo (ok. 1/6 części) na sąsiedniej działce nr 25/54 stanowiącej własność Miasta ... (dalej: Miasto) wydzierżawionej na rzecz Spółki. W celu uporządkowania stosunków własnościowych Spółka, jako dzierżawca, zamierza nabyć na własność od Miasta działkę nr 25/54. Przedmiotem nabycia w ramach planowanej transakcji będzie działka gruntu, na której znajduje się część budynku produkcyjnego wzniesionego przez Wnioskodawcę i wykorzystywanego przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej. Transakcja będzie dokonana przez Miasto ..., które działać będzie w charakterze podatnika VAT. Sprzedaż gruntu będzie miała charakter odpłatnej dostawy towarów, w związku z czym będzie objęta zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Miasto ... planuje wystawić fakturę VAT z doliczeniem 23% podatku. Faktura wystawiona będzie na Wnioskodawcę. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka nr 25/54 wykorzystywana będzie przez Wnioskodawcę w dalszym ciągu tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Należy zauważyć, że zakupiona przez Wnioskodawcę działka będzie służyła czynnościom opodatkowanym oraz Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem, w sytuacji gdy przedmiotowa transakcja dotycząca odpłatnej dostawy gruntu bez budynku wzniesionego przez Wnioskodawcę, będzie po stronie sprzedającego czynnością opodatkowaną, udokumentowaną jak wynika z treści pytania fakturą z wykazanym na niej podatkiem VAT w wysokości 23 %, to Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem przedmiotowej działki.

Prawo to będzie przysługiwało Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważa się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera zatem skutku prawnego dla kontrahenta Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.