Sprzedaż gruntów | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż gruntów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż gruntów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży gruntu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza sprzedać działkę o nr 208/11, obręb ...., .... ... Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i ujęta jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta ... uchwalonym uchwałą nr ... Rady Miasta ... z dnia 24 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. ... z dnia 19 listopada 2013 r., poz. 3940), nieruchomość oznaczona jest symbolem ..... Jest to teren komunikacji drogowej, przeznaczony pod budowę drogi publicznej, ulicy lokalnej. Zakład nie prowadził i nie prowadzi na nieruchomości działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z uwagi na fakt, że działka nr 208/11 jest niezabudowana i ujęta w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi, transakcja sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2018
3
lut

Istota:
Brak opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. r. (data wpływu 12 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pan rolnikiem prowadzącym rodzinne gospodarstwo rolne. W skład gruntów rolnych wchodziła między innymi działka oznaczona dawniej numerem geodezyjnym 42/62 o pow. 4,9023 ha. Obecny numer działki obejmującej ten teren to nr 351 o pow. 4,9843 ha (po scaleniu z innymi małymi działkami). Jest ona położona we wsi ......gmina......., która to działka Uchwałą Rady Gminy ......z dnia 26 sierpnia 2005 roku została przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, siedliska połączone z produkcją warzywniczo-ogrodniczą, tereny usług rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych oraz usług i drobnej wytwórczości nieuciążliwych dla środowiska. Z chwilą uprawomocnienia się przedmiotowej uchwały, działka ta została wyłączona z gospodarstwa rolnego - działalności rolniczej a jej przyszłość została przesądzona o dalszym nieużytkowaniu rolniczym (przyczyniła się do tego niska bonitacja gleb oraz niekorzystne ukształtowanie działki) i stała się gruntem stanowiącym Pana majątek osobisty do zabezpieczenia potrzeb własnych i rodziny.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu
Fragment:
(...) sprzedaży gruntu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 12 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone 27 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: D SA (D SA) zamierza nabyć nieruchomości od Pani Aldony P. (Sprzedająca). Obecnie Sprzedająca jest właścicielem zabudowanej działki rolnej nr 3/2 o powierzchni 748 mkw oraz zabudowanej działki rolnej nr 4/1, przy czym działka 3/2 jest zabudowana w ten sposób, że na działce nr 4/1 znajduje się budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, o powierzchni 418 mkw, którego część (o pow. ok 156 mkw) znajduje się na działce nr 3/2. Sprzedająca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też zarejestrowanym podatnikiem VAT, a ww. działki nie są przedmiotem najmu / dzierżawy - z tym, że Sprzedająca, w dniu 23 kwietnia 2013 r., zawarła ze swoim ojcem, Januszem B., umowę nieodpłatnego użyczenia budynku znajdującego się na działce 4/1.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży grunt
Fragment:
(...) sprzedaży gruntu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone 27 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: D SA (D SA) zamierza nabyć nieruchomości od Pana Tomasza B. (Sprzedający). Obecnie Sprzedający jest właścicielem niezabudowanej działki rolnej nr 4/2 o powierzchni 0,5268 ha. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą, jest też zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale Sprzedający nie wykorzystuje ww. działki w swojej działalności gospodarczej, działka nie jest przedmiotem najmu. Sprzedający nabył ją w 2000 r. na podstawie umowy darowizny, od swoich rodziców, zaś w działalności gospodarczej wykorzystuje jeden z budynków wynajmowanych od swojego ojca Janusza B.. Obecnie ww. działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a ponadto dla tej działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy terenu (WZ), jednak jednym z warunków zakupu przez D SA jest, aby wobec tej działki została wydana decyzja WZ oraz decyzja o pozwoleniu na budowę osiedla (inwestycji, którą D SA zamierza zrealizować na tej działce oraz działkach sąsiednich).
2017
7
lut

Istota:
Brak opodatkowania planowanej dostawy udziału we własności nieruchomości.
Fragment:
Z kolei z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2016
29
lis

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania dostawy nieruchomości.
Fragment:
Powyższe przepisy stanowią odzwierciedlenie przepisu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 ze zm.), zgodnie z którym „ podatnikiem ” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. „ Działalność gospodarcza ” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. W art. 12 ust. 1 lit. b) Dyrektywy wskazano, że państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego. Z przytoczonych regulacji wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług jest każda osoba, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców lub/i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem i działalnością rolniczą lub wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę gruntu.
Fragment:
Sprzedaż gruntu będzie miała charakter odpłatnej dostawy towarów, w związku z czym będzie objęta zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Miasto ... planuje wystawić fakturę VAT z doliczeniem 23% podatku. Faktura wystawiona będzie na Wnioskodawcę. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka nr 25/54 wykorzystywana będzie przez Wnioskodawcę w dalszym ciągu tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2016
25
maj

Istota:
Opodatkowanie zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego boiskiem
Fragment:
Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć „ budynku ” i „ budowli ”, w tym zakresie należy odnieść się do art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), w myśl którego, ilekroć w ustawie jest mowa o: obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, (...)
2016
28
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu.
Fragment:
(...) sprzedaży gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 10 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.), w którym doprecyzowano opis zdarzenia przyszłego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 12 czerwca 2015 r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, będącej własnością Wnioskodawczyni i jej męża, oznaczoną nr ewidencyjnym działki 114/1, która położona jest w obrębie M. Działkę Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem na podstawie umowy przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego w dniu 6 lutego 1981 r. i stanowi majątek oparty na prawie wspólności ustawowej. Działka ta jest niezabudowana i stanowi grunty orne klasy RIIIb i RIVa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu 28 kwietnia 2005 r. Uchwałą Rady Gminy powyższa działka położona jest na obszarze: PU – pod tereny działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i magazynowania, a częściowo symbolem D1 – pod drogi i ulice dojazdowe wewnętrzne.
2015
31
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży gruntu niezabudowanego.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) uzupełnionym w dniu 24 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu niezabudowanego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 24 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży gruntu niezabudowanego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 26 sierpnia 1983 r. otrzymała Pani (aktem notarialnym) wraz z mężem gospodarstwo rolne po rodzicach męża w miejscowości S. W 2007 r. mąż K. zmarł i zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe (sygn. akt I NS ... z dnia 19 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy w B.), w wyniku którego 10,59 ha (wraz z budynkami, rolą i sprzętem) zostało podzielonych pomiędzy dzieci: Krzysztofa 1/6 udziału, córkę Katarzynę 1/6 udziału oraz Panią (jako żonę) 4/6 udziałów. Nie przeprowadzono podziału fizycznego. Następnie w dniu 29 lipca 2013 r. (aktem notarialnym rep A nr .... Kancelaria W. ) sprzedano rolnikowi 2,24 ha za kwotę 76.166,66 zł. Przeznaczenie ziemi się nie zmieniło (nabywca nadal uprawia ziemię). Tego samego dnia w tej samej kancelarii córka darowała Pani swój udział spadkowy i stała się „ udziałowcem ” 5/6 części gospodarstwa (syn ma nadal 1/6 gospodarstwa).
2015
31
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.