Sprzedaż gruntów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż gruntów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Uzyskanie statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz zastosowanie zwolnienia do sprzedaży tej nieruchomości.

Fragment:

Urządzenia te należy zatem opodatkować łącznie z tym budynkiem (budowlą), z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę (zwolnienie) właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego znajdującego się na tej samej działce, co urządzenie techniczne. uwzględniając zapis art. 29a ust. 8 ustawy – sprzedaż gruntu również będzie zwolniona od podatku. W tym zakresie stanowisko Spółki jest prawidłowe. Organ interpretacyjny zauważa przy tym, że: na rozstrzygnięcie w zakresie uzyskania przez Spółkę statusu podatnika VAT w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości gruntowej zabudowanej nie mogły mieć wpływu wyroki krajowych sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powołane przez Spółkę. Zapadły one bowiem w odmiennych stanach faktycznych, gdyż dotyczyły sprzedaży gruntów należących do osób fizycznych, które oprócz majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą mieć majątek prywatny; wyrok w sprawie Kozuba Premium Selection C-308/16 z perspektywy podatnika skutkuje tym, że do czasu zmiany odpowiednich przepisów prawa krajowego (definicji pierwszego zasiedlenia – art. 2 pkt 14 ustawy) podatnicy mogą zastosować obowiązujące normy prawa krajowego albo bezpośrednio zastosować przepisy Dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia przedstawionego w wyroku C-308/16. Obowiązek wykładni prounijnej jest ograniczony przez ogólne zasady prawa i nie może służyć dokonywaniu wykładni prawa krajowego contra legem, rezultat wykładni prounijnej nie może być sprzeczny z jednoznaczną treścią przepisu prawa krajowego (tj. art. 2 pkt 14 ustawy), natomiast to po stronie podatnika jest prawo wyboru obowiązujących norm prawa krajowego albo bezpośredniego zastosowania przepisów dyrektywy oraz orzeczenia TSUE.

2018
29
wrz

Istota:

Brak zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działek

Fragment:

Skoro przed sprzedażą gruntu dokonano jego podziału, wydzielono drogę wewnętrzną, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz planowana jest sprzedaż za pośrednictwem biura nieruchomości, świadczy to o tym, że działania te przybierają formę zawodową (profesjonalną), wykraczającą poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W takich okolicznościach należy stwierdzić, że sprzedając przedmiotowe działki, stanowiące współwłasność małżeńską, Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ czynności te będą stanowiły działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

2018
28
wrz

Istota:

Skutki podatkowe zbycia działek

Fragment:

W rezultacie zbycie nieruchomości niezabudowanych przez Zainteresowanych stanowić będzie czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlegać będzie - ze względu na fakt jej wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej - jedynie zbycie nieruchomości zabudowanej, w części odpowiadającej przychodowi uzyskanemu przez prowadzącego działalność gospodarczą Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu: pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza, pkt 8 - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz (...)

2018
25
lip

Istota:

Sprzedaż działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Należy wskazać, że w dniu 15 września 2011 r. został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10), z treści którego wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że zbycie działek gruntu, o których mowa we wniosku, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Skoro przed sprzedażą gruntu dokonano jego podziału, wydzielono drogę wewnętrzną oraz wystąpiono i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, świadczy to o tym, że podejmowane były zorganizowane działania przybierające formę zawodową (profesjonalną), wykraczające poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywanie prawa własności.

2018
16
kwi

Istota:

Sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Sprzedaż gruntu niezabudowanego budynkami i budowlami, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, nie korzysta ze zwolnienia od VAT, jest objęta podstawową stawką tego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2018
6
kwi

Istota:

Sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 23% stawką podatku sprzedaży gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 23% stawką podatku sprzedaży gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu uregulowania stanu prawnego granic działek, zamierza dokonać sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o nr 200/4 na rzecz właściciela działki sąsiadującej, tj. nr 200/5. Na działce 200/5 znajduję się budynek, który wychodzi poza swoje granice, tj. na działkę gminną nr 200/4 - około 1 m2. W związku w powyższym Gmina postanowiła sprzedać działkę dla właściciela działki sąsiadującej nr 200/5. Na gminną działkę 200/4 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy jak i nie ma na ten teren planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka o pow. 0,0034 ha stała się własnością gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej. Gmina nie poniosła żadnych nakładów związanych z budową tego budynku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2018
3
lut

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza sprzedać działkę o nr 208/11, obręb ...., .... ... Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i ujęta jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta ... uchwalonym uchwałą nr ... Rady Miasta ... z dnia 24 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. ... z dnia 19 listopada 2013 r., poz. 3940), nieruchomość oznaczona jest symbolem ..... Jest to teren komunikacji drogowej, przeznaczony pod budowę drogi publicznej, ulicy lokalnej. Zakład nie prowadził i nie prowadzi na nieruchomości działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z uwagi na fakt, że działka nr 208/11 jest niezabudowana i ujęta w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi, transakcja sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
12
sie

Istota:

Brak opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. r. (data wpływu 12 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pan rolnikiem prowadzącym rodzinne gospodarstwo rolne. W skład gruntów rolnych wchodziła między innymi działka oznaczona dawniej numerem geodezyjnym 42/62 o pow. 4,9023 ha. Obecny numer działki obejmującej ten teren to nr 351 o pow. 4,9843 ha (po scaleniu z innymi małymi działkami). Jest ona położona we wsi ......gmina......., która to działka Uchwałą Rady Gminy ......z dnia 26 sierpnia 2005 roku została przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, siedliska połączone z produkcją warzywniczo-ogrodniczą, tereny usług rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych oraz usług i drobnej wytwórczości nieuciążliwych dla środowiska. Z chwilą uprawomocnienia się przedmiotowej uchwały, działka ta została wyłączona z gospodarstwa rolnego - działalności rolniczej a jej przyszłość została przesądzona o dalszym nieużytkowaniu rolniczym (przyczyniła się do tego niska bonitacja gleb oraz niekorzystne ukształtowanie działki) i stała się gruntem stanowiącym Pana majątek osobisty do zabezpieczenia potrzeb własnych i rodziny.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu

Fragment:

(...) sprzedaży gruntu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 12 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone 27 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: D SA (D SA) zamierza nabyć nieruchomości od Pani Aldony P. (Sprzedająca). Obecnie Sprzedająca jest właścicielem zabudowanej działki rolnej nr 3/2 o powierzchni 748 mkw oraz zabudowanej działki rolnej nr 4/1, przy czym działka 3/2 jest zabudowana w ten sposób, że na działce nr 4/1 znajduje się budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, o powierzchni 418 mkw, którego część (o pow. ok 156 mkw) znajduje się na działce nr 3/2. Sprzedająca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też zarejestrowanym podatnikiem VAT, a ww. działki nie są przedmiotem najmu / dzierżawy - z tym, że Sprzedająca, w dniu 23 kwietnia 2013 r., zawarła ze swoim ojcem, Januszem B., umowę nieodpłatnego użyczenia budynku znajdującego się na działce 4/1.

2017
7
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży grunt

Fragment:

(...) sprzedaży gruntu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone 27 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: D SA (D SA) zamierza nabyć nieruchomości od Pana Tomasza B. (Sprzedający). Obecnie Sprzedający jest właścicielem niezabudowanej działki rolnej nr 4/2 o powierzchni 0,5268 ha. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą, jest też zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale Sprzedający nie wykorzystuje ww. działki w swojej działalności gospodarczej, działka nie jest przedmiotem najmu. Sprzedający nabył ją w 2000 r. na podstawie umowy darowizny, od swoich rodziców, zaś w działalności gospodarczej wykorzystuje jeden z budynków wynajmowanych od swojego ojca Janusza B.. Obecnie ww. działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a ponadto dla tej działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy terenu (WZ), jednak jednym z warunków zakupu przez D SA jest, aby wobec tej działki została wydana decyzja WZ oraz decyzja o pozwoleniu na budowę osiedla (inwestycji, którą D SA zamierza zrealizować na tej działce oraz działkach sąsiednich).