Sprzedaż gruntów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż gruntów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Sprzedaż działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Należy wskazać, że w dniu 15 września 2011 r. został wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10), z treści którego wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że zbycie działek gruntu, o których mowa we wniosku, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Skoro przed sprzedażą gruntu dokonano jego podziału, wydzielono drogę wewnętrzną oraz wystąpiono i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, świadczy to o tym, że podejmowane były zorganizowane działania przybierające formę zawodową (profesjonalną), wykraczające poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywanie prawa własności.

2018
16
kwi

Istota:

Sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Sprzedaż gruntu niezabudowanego budynkami i budowlami, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy, nie korzysta ze zwolnienia od VAT, jest objęta podstawową stawką tego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

2018
6
kwi

Istota:

Sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2018 r. (data wpływu 14 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 23% stawką podatku sprzedaży gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 23% stawką podatku sprzedaży gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu uregulowania stanu prawnego granic działek, zamierza dokonać sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki o nr 200/4 na rzecz właściciela działki sąsiadującej, tj. nr 200/5. Na działce 200/5 znajduję się budynek, który wychodzi poza swoje granice, tj. na działkę gminną nr 200/4 - około 1 m2. W związku w powyższym Gmina postanowiła sprzedać działkę dla właściciela działki sąsiadującej nr 200/5. Na gminną działkę 200/4 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy jak i nie ma na ten teren planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka o pow. 0,0034 ha stała się własnością gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej. Gmina nie poniosła żadnych nakładów związanych z budową tego budynku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2018
3
lut

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntu.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka zamierza sprzedać działkę o nr 208/11, obręb ...., .... ... Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i ujęta jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta ... uchwalonym uchwałą nr ... Rady Miasta ... z dnia 24 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. ... z dnia 19 listopada 2013 r., poz. 3940), nieruchomość oznaczona jest symbolem ..... Jest to teren komunikacji drogowej, przeznaczony pod budowę drogi publicznej, ulicy lokalnej. Zakład nie prowadził i nie prowadzi na nieruchomości działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z uwagi na fakt, że działka nr 208/11 jest niezabudowana i ujęta w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi, transakcja sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
12
sie

Istota:

Brak opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. r. (data wpływu 12 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 30 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania planowanej sprzedaży gruntów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pan rolnikiem prowadzącym rodzinne gospodarstwo rolne. W skład gruntów rolnych wchodziła między innymi działka oznaczona dawniej numerem geodezyjnym 42/62 o pow. 4,9023 ha. Obecny numer działki obejmującej ten teren to nr 351 o pow. 4,9843 ha (po scaleniu z innymi małymi działkami). Jest ona położona we wsi ......gmina......., która to działka Uchwałą Rady Gminy ......z dnia 26 sierpnia 2005 roku została przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, siedliska połączone z produkcją warzywniczo-ogrodniczą, tereny usług rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych oraz usług i drobnej wytwórczości nieuciążliwych dla środowiska. Z chwilą uprawomocnienia się przedmiotowej uchwały, działka ta została wyłączona z gospodarstwa rolnego - działalności rolniczej a jej przyszłość została przesądzona o dalszym nieużytkowaniu rolniczym (przyczyniła się do tego niska bonitacja gleb oraz niekorzystne ukształtowanie działki) i stała się gruntem stanowiącym Pana majątek osobisty do zabezpieczenia potrzeb własnych i rodziny.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu

Fragment:

(...) sprzedaży gruntu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 12 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone 27 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: D SA (D SA) zamierza nabyć nieruchomości od Pani Aldony P. (Sprzedająca). Obecnie Sprzedająca jest właścicielem zabudowanej działki rolnej nr 3/2 o powierzchni 748 mkw oraz zabudowanej działki rolnej nr 4/1, przy czym działka 3/2 jest zabudowana w ten sposób, że na działce nr 4/1 znajduje się budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, o powierzchni 418 mkw, którego część (o pow. ok 156 mkw) znajduje się na działce nr 3/2. Sprzedająca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też zarejestrowanym podatnikiem VAT, a ww. działki nie są przedmiotem najmu / dzierżawy - z tym, że Sprzedająca, w dniu 23 kwietnia 2013 r., zawarła ze swoim ojcem, Januszem B., umowę nieodpłatnego użyczenia budynku znajdującego się na działce 4/1.

2017
7
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży grunt

Fragment:

(...) sprzedaży gruntu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 15 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone 27 grudnia 2016 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: D SA (D SA) zamierza nabyć nieruchomości od Pana Tomasza B. (Sprzedający). Obecnie Sprzedający jest właścicielem niezabudowanej działki rolnej nr 4/2 o powierzchni 0,5268 ha. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą, jest też zarejestrowanym podatnikiem VAT, ale Sprzedający nie wykorzystuje ww. działki w swojej działalności gospodarczej, działka nie jest przedmiotem najmu. Sprzedający nabył ją w 2000 r. na podstawie umowy darowizny, od swoich rodziców, zaś w działalności gospodarczej wykorzystuje jeden z budynków wynajmowanych od swojego ojca Janusza B.. Obecnie ww. działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), a ponadto dla tej działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy terenu (WZ), jednak jednym z warunków zakupu przez D SA jest, aby wobec tej działki została wydana decyzja WZ oraz decyzja o pozwoleniu na budowę osiedla (inwestycji, którą D SA zamierza zrealizować na tej działce oraz działkach sąsiednich).

2016
29
lis

Istota:

Brak opodatkowania planowanej dostawy udziału we własności nieruchomości.

Fragment:

Z kolei z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej TSUE) w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

2016
28
lis

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania dostawy nieruchomości.

Fragment:

Powyższe przepisy stanowią odzwierciedlenie przepisu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 ze zm.), zgodnie z którym „ podatnikiem ” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. „ Działalność gospodarcza ” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. W art. 12 ust. 1 lit. b) Dyrektywy wskazano, że państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego. Z przytoczonych regulacji wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług jest każda osoba, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców lub/i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem i działalnością rolniczą lub wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

2016
25
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę gruntu.

Fragment:

Sprzedaż gruntu będzie miała charakter odpłatnej dostawy towarów, w związku z czym będzie objęta zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Miasto ... planuje wystawić fakturę VAT z doliczeniem 23% podatku. Faktura wystawiona będzie na Wnioskodawcę. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka nr 25/54 wykorzystywana będzie przez Wnioskodawcę w dalszym ciągu tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.