IPTPB2/415-589/14-2/JR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek)
IPTPB2/415-589/14-2/JRinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż działek
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu w dniu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości (działek) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni nabyła:

 • w 1998 r. aktem notarialnym (Rep. ...) niezabudowaną działkę rolną o nr D/3, położoną we wsi ....,
 • w 1999 r. aktem notarialnym (Rep. ...) zabudowaną działkę rolną o nr E, położoną we wsi ...,
 • w 1999 r. aktem notarialnym (Rep. ...) zabudowane działki rolne o nr F/3 i nr F/4, położone w miejscowości ....

Działki zostały nabyte bez zamiaru ich dalszej odsprzedaży.

W związku z planowaną rozbudową drogi krajowej nr X na obszarze sąsiadującym z działkami, Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży wyżej wymienionych działek. Działki te z miesiąca na miesiąc tracą bowiem wartość użytkową, gdyż znajdują się w odległości 300-700 m od wjazdu na autostradę. Wnioskodawczyni ma trudności z wjazdem i wyjazdem z działek, a ponadto sąsiedztwo działek ma być zagospodarowane pod tereny logistyczne. Działki o nr: F/3, F/4, E (po podziałach i zmianach numeracji działki: F/24, F/16, F/17 i E) zostaną sprzedane w ramach jednego aktu notarialnego jednemu nabywcy. Z kolei działka nr D/3 (po zmianie numeracji działka D/14) zostanie sprzedana innemu nabywcy, w ramach odrębnej transakcji. Nabywca nie wyraził jednak zainteresowania zakupem całej działki nr D/14, działka ta zostanie zatem podzielona, celem umożliwienia dokonania transakcji sprzedaży.

Fragmenty działek nr F/3 i nr D/3 zostały w dniu ...kwietnia 2009 r. wywłaszczone pod drogę publiczną, kolejny fragment działki nr D/3 został wywłaszczony w dniu ...listopada 2012 r. W związku z wywłaszczeniem z działki nr F/3 działce tej został nadany nr F/24, zaś działce nr D/3 nadano numer ewidencyjny D/8 (w związku z wywłaszczeniem w 2009 r.), a następnie nr D/14 (po wywłaszczeniu w 2012 r.). Z kolei w dniu ...października 2007 r. działka nr F/4 podzielona została na dwie działki o numerach ewidencyjnych: F/16 i F/17. Działka nr F/17 w drodze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod drogę. Nie wiązało się to jednak ze zmianą struktur właścicielskich. W 2009 r. gmina wykreśliła tę drogę z planu zagospodarowania przestrzennego (podział pozostał, Wnioskodawczyni nie chciała ponosić kosztów powrotnego przyłączenia części dziadki).

Wszystkie powyżej wskazane podziały działek wiązały się jedynie ze zmianą powierzchni oraz numerów ewidencyjnych, nie nastąpiła zmiana struktur właścicielskich.

Wnioskodawczyni w przeszłości dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

 • w 2005 r. dwie nieruchomości obejmujące działki rolne gruntu nr G/2 i H/2 oraz nr I/2 i nr J/2 położone w miejscowości ... jednym aktem notarialnym,
 • w 2009 r. nieruchomość oznaczoną jako działka rolna nr K we wsi .....

Wnioskodawczyni wskazała, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, sprzedaż działek nie zostanie dokonana w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym. Sprzedaż działek nastąpi z majątku prywatnego. Środki ze sprzedaży działek pokryją Jej koszty leczenia, zasilą oszczędności, część z nich Wnioskodawczyni przeznaczy na pomoc synowi, rodzicom i bratu.

Planowana sprzedaż działek ma nastąpić do końca 2014 r. lub na początku 2015 r. Wnioskodawczyni nie zamierza w przyszłości sprzedawać innych działek i prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wobec tak opisanego zdarzenia przyszłego, w przypadku dokonania sprzedaży działek, tj. D/14 jednym aktem notarialnym oraz działek o nr: F/24, F/16, F/17, E odrębnym aktem notarialnym powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż działek nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wnioskodawczyni wskazuje, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nabycie własności działek nastąpiło w 1998 r. i 1999 r. Zatem planowana sprzedaż działek (pod koniec 2014 r. lub na początku 2015 r.) nastąpi po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości. W Jej opinii nie ma przy tym znaczenia, że w przeszłości doszło do podziału jednej z działek w związku z planowaną budową drogi i przed sprzedażą nastąpi podział jednej z działek, celem sprzedaży nabywcy tylko części działki. Zdarzenia te, w ocenie Wnioskodawczyni, nie mogą być identyfikowane jako „nabycie”, bądź „wybudowanie”. Z punktu widzenia powołanych przepisów powstanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości uzależnione jest od daty nabycia (lub wybudowania). Nabycie należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Wydzielenie działek nie powoduje zmiany właściciela. Na skutek podziału nie następuje przeniesienie prawa własności działek, nie dochodzi zatem do nabycia. W związku z tym pięcioletni okres wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości, w wyniku którego nastąpi zmiana ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. Wnioskodawczyni zaznacza, że w powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału. Jej zdaniem, stanowisko to potwierdza, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2014 r., Nr ITPB1/415-652/14/KW oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2014 r., Nr IBPBII/2/415-21/14/HS.

Końcowo zdaniem Wnioskodawczyni należy także zauważyć, że sprzedaż działek nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W opinii Wnioskodawczyni, z przytoczonej definicji wynika, że działalność gospodarcza musi mieć charakter zarobkowy, musi być prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Definicja ta wskazuje na zawodowy charakter prowadzonej działalności. Ponadto oceniając zakres tego pojęcia nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności. Działalność musi mieć charakter zarobkowy. Zarobkowego charakteru nie mają czynności, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wg Wnioskodawczyni, mamy do czynienia ze sprzedażą nieruchomości z majątku prywatnego osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ponadto, działki nie były nabyte w celu ich odsprzedaży. Działaniom Wnioskodawczyni nie można zatem przypisać cech zawodowego i zarobkowego charakteru działalności.

Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe oznacza, że sprzedaż działek nie spowoduje powstania przychodu na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w cytowanym wyżej przepisie art. 5a pkt 6 ustawy wymaga, aby był to jeden z wymienionych w lit. a)-c) rodzajów działalności oraz opiera się na następujących przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Za takim rozumieniem pojęcia „zorganizowany” przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r. ....).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w 1998 r. niezabudowaną działkę rolną o nr D/3, natomiast w 1999 r. zabudowaną działkę rolną o nr E, oraz o nr F/3 i nr F/4. Działki zostały nabyte bez zamiaru ich dalszej odsprzedaży.

W związku z planowaną rozbudową drogi krajowej nr 14 na obszarze sąsiadującym z działkami Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży powyżej wymienionych działek. Działki o nr: F/3, F/4, E (po podziałach i zmianach numeracji działki nr: F/24, F/16, F/17 i E) zostaną sprzedane w ramach jednego aktu notarialnego jednemu nabywcy. Z kolei działka nr D/3 (po zmianie numeracji działka D/14) zostanie sprzedana innemu nabywcy, w ramach odrębnej transakcji. Nabywca nie wyraził jednak zainteresowania zakupem całej działki nr D/14, działka ta zostanie zatem podzielona, celem umożliwienia dokonania transakcji sprzedaży.

Fragmenty działek nr F/3 i nr D/3 zostały w dniu ...kwietnia 2009 r. wywłaszczone pod drogę publiczną, kolejny fragment działki nr D/3 został wywłaszczony w dniu ...listopada 2012 r. W związku z wywłaszczeniem z działki nr F/3 działce tej został nadany nr F/24, zaś działce nr D/3 nadano numer ewidencyjny D/8 (w związku z wywłaszczeniem w 2009 r.), a następnie nr D/14 (po wywłaszczeniu w 2012 r.). Z kolei w dniu ...października 2007 r. działka nr F/4 podzielona została na dwie działki o numerach ewidencyjnych: F/16 i F/17. Działka nr F/17 w drodze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod drogę, co nie wiązało się to jednak ze zmianą struktur właścicielskich.

Wszystkie powyżej wskazane podziały działek wiązały się jedynie ze zmianą powierzchni oraz numerów ewidencyjnych, nie nastąpiła zmiana struktur właścicielskich.

Wnioskodawczyni wskazała, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, sprzedaż działek nie zostanie dokonana w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni jest rolnikiem ryczałtowym. Sprzedaż działek nastąpi z majątku prywatnego. Planowana sprzedaż działek ma nastąpić do końca 2014 r. lub na początku 2015 r. Wnioskodawczyni nie zamierza w przyszłości sprzedawać innych działek i prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia, podkreślenia wymaga fakt, że zmiana numeracji działek w związku z wywłaszczeniem (działka oznaczona nr D/3 po wywłaszczeniu w 2009 r. otrzymała nr D/8, a po wywłaszczeniu w 2012 r. otrzymała nr D/14, natomiast działka nr F/3 po wywłaszczeniu w 2009 r. otrzymała nr F/24) oraz wydzielenie działek z nieruchomości (podział działki nr F/4) nie stanowiło ich nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też czynność ta, jako czynność czysto techniczna, nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. Zatem, za datę nabycia działek (powstałych w wyniku podziału i zmiany ich numeracji), od której liczy się upływ 5-letniego terminu należy uznać odpowiednio 1998 r. i 1999 r.

W odniesieniu do działki oznaczonej nr E, która nie była objęta wywłaszczeniem lub podziałem, ww. okres należy również liczyć od daty jej nabycia, tj. od 1999 r.

Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 a)-c) cytowanej ustawy w przypadku Wnioskodawczyni upłynął z końcem 2003 r. w odniesieniu do nabycia w 1998 r. i w 2004 r. w odniesieniu do nabycia w 1999 r.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, wprost wynika, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej to stanowi ono odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu. Przy czym przychód ten powstaje, jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Stosowanie do art. 10 ust. 3 powyższej ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zatem sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując stwierdzić należy, że skoro odpłatne zbycie nieruchomości (działek), stanowiących własność Wnioskodawczyni będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (1998 r. i 1999 r.) i nie zostanie dokonane w ramach działalności gospodarczej, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż działek
IPTPB2/415-216/14-4/KR | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPP2/443-963/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.