0114-KDIP1-2.4012.321.2017.2.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 26 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17 lipca 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

Wniosek uzupełniony został w dniu 26 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 lipca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony w dniu 26 lipca 2017 r.:

Powiat zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

  1. 2461/26 o pow. 0,0154 ha, użytki: grunty orne RIVa - 0,0154 ha,
  2. 2461/29 o pow. 0,5955 ha, użytki: grunty orne RIVa - 0,5708 ha i grunty orne RIVb - 0,0247 ha,
  3. 2461/32 o pow. 0,2838 ha, użytki: grunty orne RIIIb - 0,0041 ha, grunty orne RIVa - 0,2769 ha i grunty orne RIVb - 0,0028 ha.

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, w której jako właściciel wpisany jest Powiat.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

  1. działka nr 2461/26 położona jest w terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji,
  2. działka nr 2461/29 położona jest w terenie strefy produkcyjno - usługowej,
  3. działka nr 2461/32 położona jest w terenie pasa drogowego obejścia w ciągu drogi krajowej nr 17 oraz dróg i urządzeń sprzężonych realizacyjnie z budową trasy obejścia.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Zarząd Powiatu jest organem właściwym w sprawach gospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Potwierdzeniem powyższego jest również przepis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.). Stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

Starosta jest przewodniczącym zarządu powiatu - art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Starosta organizuje prace zarządu powiatu - art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Podatnikiem podatku VAT jest Powiat.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że działka nr 2461/26 położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - na terenie przeznaczonym „pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji”. Na tym terenie istnieje możliwość lokalizacji parkingów. Działka nr 2461/26 nie była wykorzystywana na cele działalności podlegającej VAT.

Powiat nabył działki nr 2461/26, 2461/29 i 2461/30 z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm.). Fakt ten został potwierdzony decyzją Wojewody z dnia 10 lutego 2000 r. (załącznik Nr 1). Nabycie przez Powiat przedmiotowych działek nastąpiło w związku z przejęciem przez powiat zadań oświatowych, związanych z zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Działki te wykorzystywane były na cele rolne przez Zespół Szkół Rolniczych. Z dniem 1 stycznia 1999 r. Zespół Szkół Rolniczych stał się szkołą, której prowadzenie przejął Powiat.

Nadmienić należy, że w wyniku zmiany numeracji działek, obecne działki nr 2461/26, 2461/29 i 2461/32 stanowią część działki nr 3000/11, objętej decyzją Wojewody z dnia 10 lutego 2000 r.

Z uwagi na nabycie przez Powiat z mocy prawa w/w działek Powiat z tytułu ich nabycia nie obniżał kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka 2461/29 położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie „strefy produkcyjno-usługowej”, obejmuje tereny przeznaczone dla lokalizacji obiektów usługowych i produkcyjnych, których uciążliwość nie wykracza poza granice użytkowanego terenu, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedynie jako towarzyszącej funkcji produkcyjno-usługowej. Część działki nr 2461/29, tj. powierzchnia 0,0008 ha, była przedmiotem umowy najmu, zawartej pomiędzy Powiatem a R Sp. z o.o. Sp. komandytową, z przeznaczeniem na zamontowanie nośnika reklamowego. Zawierając umowę najmu strony ustaliły między sobą roczny czynsz najmu w wysokości brutto 3 000 zł, w tym 23% podatku VAT. W/w umowa najmu została wypowiedziana przez Zarząd Powiatu z dniem 1 sierpnia 2017 r.

Część działki nr 2461/29, tj. powierzchnia 0,0008 ha była przedmiotem umowy najmu, zawartej pomiędzy Powiatem a Panem Robertem N. prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma M z przeznaczeniem na zamontowanie nośnika reklamowego. Zawierając umowę najmu strony ustaliły między sobą roczny czynsz najmu w wysokości brutto 3 075 z, w tym 23% podatku VAT. W/w umowa najmu została zawarta do dnia 14 sierpnia 2017 r.

Działka nr 2461/32 położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „w terenie pasa drogowego obejścia w ciągu drogi krajowej nr 17 oraz dróg i urządzeń sprzężonych realizacyjnie z budową trasy obejścia, uściślenie szerokości pasa drogowego nastąpi w projekcie budowlanym”. Na tym terenie istnieje możliwość lokalizacji dróg. Działka nr 2461/32 nie była wykorzystywana na cele działalności podlegającej VAT.

Powiat z tytułu nabycia przedmiotowych działek nie obniżał kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega 23% VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega 23% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ww. ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podkreślić jednak należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 tej ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 10 cyt. wyżej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie takich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedać niezabudowaną nieruchomość gruntową. W świetle okoliczności analizowanej sprawy należy wskazać, że umowa sprzedaży jest niewątpliwie umową cywilnoprawną. Zatem Wnioskodawca dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy a czynność sprzedaży ww. nieruchomości, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie stanowić dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przy czym przez teren budowlany, stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tak więc ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zatem ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy nie korzystają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane – są zwolnione od podatku.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać niezabudowaną nieruchomość gruntową, na którą składają się działki oznaczone nr ewidencyjnymi 2461/26, 2461/29 oraz 2461/32 (w wyniku zmiany numeracji działek, obecne działki nr 2461/26, 2461/29 i 2461/32 stanowią część działki nr 3000/11). Powiat nabył przedmiotowe działki z mocy prawa w dniu 1 stycznia 1999 r., co zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 10 lutego 2000 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 2461/26 położona jest na terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji. Na tym terenie istnieje możliwość lokalizacji parkingów. Działka nr 2461/26 nie była wykorzystywana na cele działalności podlegającej VAT.

Z kolei działka 2461/29 położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na terenie strefy produkcyjno-usługowej i obejmuje tereny przeznaczone dla lokalizacji obiektów usługowych i produkcyjnych, których uciążliwość nie wykracza poza granice użytkowanego terenu, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedynie jako towarzyszącej funkcji produkcyjno-usługowej. Na podstawie odrębnych umów, zawartych z różnymi najemcami, część działki nr 2461/29 została oddana w najem (umowa najmu zawarta z R Sp. z o.o. Sp. komandytowa - wypowiedziana z dniem 1 sierpnia 2017 r. oraz umowa najmu zawarta z Panem Robertem N. prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma M - zawarta do dnia 14 sierpnia 2017 r.).

Działka nr 2461/32 położona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „w terenie pasa drogowego obejścia w ciągu drogi krajowej nr 17 oraz dróg i urządzeń sprzężonych realizacyjnie z budową trasy obejścia, uściślenie szerokości pasa drogowego nastąpi w projekcie budowlanym”. Na tym terenie istnieje możliwość lokalizacji dróg. Działka nr 2461/32 nie była wykorzystywana na cele działalności podlegającej VAT.

W tak przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące opodatkowania transakcji zbycia przedmiotowych działek.

Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działki, o których mowa w niniejszym wniosku są przeznaczone pod zabudowę.

Jak wynika z treści powołanego art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy - w przypadku terenów niezabudowanych nie korzystają ze zwolnienia te tereny, które są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zatem skoro zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki o nr ewidencyjnych 2461/26, 2461/29 oraz 2461/32 są przeznaczone pod zabudowę, to tym samym stanowią one tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. W konsekwencji transakcja przeniesienia prawa własności przedmiotowych działek nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia z podatku, o którym mowa w powołanym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Jednocześnie wskazać należy, że dostawa działek 2461/26, 2461/29 oraz 2461/32 nie będzie również korzystać ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Stosownie bowiem do regulacji zawartych w przywołanym powyżej artykule, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył przedmiotowe działki z mocy prawa. W związku z tym w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony warunek dotyczący braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości przez Wnioskodawcę. Nie można bowiem przyjąć, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości lub, że takie prawo mu nie przysługiwało, ponieważ z uwagi na charakter transakcji (nabycie z mocy prawa) dostawa nie mogła być nim obciążona. Nie można zatem stwierdzić, iż skoro w momencie nabycia nieruchomości podatek od towarów i usług nie wystąpił to Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do jego odliczenia. Przy tym Wnioskodawca wskazał, że działki nr 2461/26 oraz 2461/32 nie były wykorzystywane na cele działalności podlegającej VAT. Natomiast działka 2461/29 w części była przedmiotem najmu. W konsekwencji transakcja zbycia działek 2461/26, 2461/29 oraz 2461/32 nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem skoro do omawianej transakcji zbycia działek o nr ewidencyjnych 2461/26, 2461/29 oraz 2461/32 nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, to tym samym przedmiotowa transakcja będzie opodatkowana stawką podstawową podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie tut. Organ podnosi, że nie jest uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników. Przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.