0113-KDIPT1-3.4012.237.2018.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r.,poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada jednoosobową zarejestrowaną działalność gospodarczą (kod PKD - 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;), w praktyce jest to działalność jako przedstawiciel handlowy wykonujący pracę na rzecz firmy zajmującej się naprawą oraz sprzedażą urządzeń automatyki przemysłowej.

Wnioskodawca posiada również na terenie gminy ..... w woj. ..., gospodarstwo rolne otrzymane w formie darowizny od swoich rodziców (Akt notarialny REPETORIUM A nr ... z dnia 21. 04.1995 r.) które to gospodarstwo Wnioskodawca prowadził samodzielnie wykorzystując zebrane plony na własne potrzeby. Obecnie powierzchnie rolne gospodarstwa utrzymywane są w dobrej kulturze rolnej i Wnioskodawca otrzymuje dopłaty z ARIMR z tytułu JPO.

Od chwili otrzymania gospodarstwa tj. od roku 1995 Wnioskodawca opłaca stosowne podatki rolne.

W skład otrzymanego gospodarstwa wchodzą działki będące własnością rodziców jak również działki o nr 828, 2292, 2340, 2416 które były w posiadaniu i użytkowaniu rodziców, a które zgodnie z aktem własności były własnością matki ojca, a babki Wnioskodawcy F. R. zmarłej w 1984 r.

Pragnąc uregulować status posiadanych działek wchodzących w skład gospodarstwa Wnioskodawcy w kwietniu 2015 roku Wnioskodawca złożył do Sądu Rejonowego w S. W. wniosek o nabycie przez zasiedzenie działek: 828 - działka rolna, 2292 - łąka, 2340 - łąka i las, 2416 -grunty leśne i las.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w S. W. z dnia 22 grudnia 2015 r ww. działki Wnioskodawca nabył nieodpłatnie wraz z żoną R.D.R na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, przez zasiedzenie z dniem 3 czerwca 2014 roku. Nabyte działki nie posiadały urządzonej księgi wieczystej.

Aktualnie działki te posiadają założone księgi wieczyste.

Nabyta działka rolna nr 828 była i jest cały czas użytkowana dla celów rolniczych, obecnie utrzymywana w dobrej kulturze rolnej w celu otrzymania płatności z tytułu JPO. Wokół tej działki deweloper oraz właściciele prywatni wybudowali jednorodzinne domy mieszkalne.

Uchwałą nr ... r Rady Gminy .... z dnia 28 maja 2015 r działka nr ewid. 828 ..... została oznaczona symbolem 33MN jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy ...... Stało się to jeszcze zanim Wnioskodawca wraz z żoną zostali decyzją Sądu i pełnoprawnymi właścicielami tej działki.

Z uwagi na powstające wokół przedmiotowej działki nr 828 osiedle domów jednorodzinnych stała się ona obiektem zainteresowania chętnych nabycia terenu pod zabudowę. Wnioskodawca wraz z żoną postanowili aby wspomnianą działkę podzielić na mniejsze spełniające wymagania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ..... i je sprzedać, a otrzymane ze sprzedaży, pieniądze przeznaczyć na remont posiadanych zasobów mieszkalnych oraz zakup wspólnego mieszkania dla własnych potrzeb w bloku mieszkalnym .

Aktualnie Wnioskodawca wraz z małżonką posiada zatwierdzony Wstępny Projekt Podziału działki ew. nr 828 obręb: ....., na 10 działek z czego jedna o powierzchni 0,0146-ha ma być przeznaczona na poszerzenie gminnej drogi, następna o powierzchni 0,1295 ha będzie przeznaczona na wewnętrzną drogę dojazdową do pozostałych ośmiu działek budowlanych o pow. około 0,1000 ha każda.

Działki te pozostaną nieuzbrojone, bez ogrodzeń. Wnioskodawca nie podejmuje też żadnych czynności związanych ze sprzedażą poza wystawieniem tabliczki informującej o zamiarze zbycia ww. działek.

Rzeczywisty podział działki nr 828 na mniejsze działki budowlane nastąpi w kwietniu 2018, po czym po uprawomocnieniu i załatwieniu wszelkich wymaganych przepisami formalności planowana jest sprzedaż dwóch działek, dla których Wnioskodawca wraz z małżonką posiada potencjalnych nabywców. Sprzedaż następnych uwarunkowana będzie pozyskaniem kolejnych nabywców. Może to być w tym roku lub przyszłym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż wszystkich przedmiotowych działek, w świetle opisanego powyżej stanu faktycznego należy potraktować jako sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT ?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa sprzedaż działek nie powinna być opodatkowana podatkiem VAT, lecz potraktowana jako sprzedaż, w ramach zarządu majątkiem własnym.

Stroną zbywającą przedmiotowe działki będzie Wnioskodawca wraz z małżonką osoby fizyczne jako małżeństwo tj. KR oraz RDR, gdyż postanowieniem Sądu Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli działkę nieodpłatnie poprzez zasiedzenie na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Wprawdzie Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem VAT, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą niezwiązaną z obrotem nieruchomościami i nigdy nie była i nie jest ona związana z posiadaniem i użytkowaniem przedmiotowej działki.

Działka ta była użytkowana rolniczo przy pomocy Wnioskodawcy przez rodziców Wnioskodawcy, a po przejęciu gospodarstwa w 1995 r. Wnioskodawca uprawiał ją samodzielnie i nadal użytkuje w celu otrzymania bezpośrednich dopłat rolnych.

Żona Wnioskodawcy nie jest płatnikiem VAT, jest osobą fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę.

Powstanie osiedla mieszkaniowego w obrębie działki uniemożliwia Wnioskodawcy, dalsze jej użytkowanie dla celów rolniczych. Również ustanowienie jej w Gminnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako terenu pod zabudowę jednorodzinną odbyło się bez inicjatywy Wnioskodawcy i w czasie gdy Wnioskodawca i jego małżonka nie byli właścicielami tylko byli użytkownikami. Wnioskodawca nie dokonał więc żadnych czynności wskazujących na celowe działanie w celu zwiększenia wartości i podniesienia atrakcyjności posiadanej nieruchomości.

Dokonywany podział na mniejsze działki w tym wytyczanie wewnętrznej drogi dojazdowej wynika wprost z treści Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ..... (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, powierzchnia działek nie mniejsza niż 0,080 ha).

Jakkolwiek Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem wykonując jednoosobową działalność gospodarczą, sprzedaż przedmiotowych działek nie wchodzi w zakres działalności Wnioskodawcy, nie jest czynnością ciągłą wykonywaną dla celów zarobkowych a działka przed podziałem nie została nabyta (była i jest majątkiem własnym) w celu dalszej odsprzedaży, nie stanowi ona zatem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Uznanie za działalność gospodarczą sprzedaży podmiotowych działek w sytuacji opisanej w „opisie stanu faktycznego” wyklucza również przepis art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/11 UE Rady z 28 listopada 2006 w sprawie systemu podatku od wartości dodanej. Nie jest to bowiem profesjonalny obrót towarem mającym zapewnić Wnioskodawcy i jego małżonce stały dochód, pomimo iż przedmiotowe działki są towarem w myśl ustawy.

Prawidłowość toku myślenia Wnioskodawcy potwierdza również orzeczenie z dnia 15 września 2011 roku TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, iż sprzedaż przedmiotowych działek należy traktować jako zbycie majątku własnego co wchodzi w zakres przysługującego Wnioskodawcy i jego małżonce prawa do rozporządzania majątkiem własnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W podobny sposób kwestię tę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania Zainteresowanego za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy, jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Należy również podkreślić, że ww. sprawy dotyczyły osób fizycznych, które prowadziły działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem od podatku VAT i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, niezależne od woli tych osób, w grunt pod zabudowę.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada jednoosobową zarejestrowaną działalność gospodarczą kod PKD - 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie -sklasyfikowana, w praktyce jest to działalność jako przedstawiciel handlowy wykonujący pracę na rzecz firmy zajmującej się naprawą oraz sprzedażą urządzeń automatyki przemysłowej. Wnioskodawca posiada również na terenie gminy ..... w woj. ..., gospodarstwo rolne otrzymane w formie darowizny od swoich rodziców, które to gospodarstwo Wnioskodawca prowadził samodzielnie wykorzystując zebrane plony na własne potrzeby. W skład otrzymanego gospodarstwa wchodzą działki będące własnością rodziców jak również działki o nr 828, 2292, 2340, 2416, które były w posiadaniu i użytkowaniu rodziców, a które zgodnie z aktem własności były własnością matki ojca, a babki Wnioskodawcy F. R. zmarłej w 1984 r. Pragnąc uregulować status posiadanych działek wchodzących w skład gospodarstwa Wnioskodawcy w kwietniu 2015 roku Wnioskodawca złożył do Sądu Rejonowego w S. W. wniosek o nabycie przez zasiedzenie działek: 828 - działka rolna, 2292 - łąka, 2340 - łąka i las, 2416 -grunty leśne i las. Postanowieniem Sądu Rejonowego w S. W. z dnia 22 grudnia 2015 r ww. działki Wnioskodawca nabył nieodpłatnie wraz z żoną R.D.R na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, przez zasiedzenie z dniem 3 czerwca 2014 roku. Nabyta działka rolna nr 828 była i jest cały czas użytkowana dla celów rolniczych, obecnie utrzymywana w dobrej kulturze rolnej w celu otrzymania płatności z tytułu JPO. Wokół tej działki deweloper oraz właściciele prywatni wybudowali jednorodzinne domy mieszkalne. Uchwałą Rady Gminy P. działka nr ewid. 828 .... została oznaczona symbolem 33MN jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy ...... Stało się to jeszcze zanim Wnioskodawca wraz z żoną zostali decyzją Sądu i pełnoprawnymi właścicielami tej działki. Z uwagi na powstające wokół przedmiotowej działki nr 828 osiedle domów jednorodzinnych stała się ona obiektem zainteresowania chętnych nabycia terenu pod zabudowę. Wnioskodawca wraz z żoną postanowili działkę podzielić na mniejsze spełniające wymagania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy P. i je sprzedać. Aktualnie Wnioskodawca posiada zatwierdzony Wstępny Projekt Podziału działki ew. nr 828 obręb: ....., na 10 działek z czego jedna o powierzchni 0,0146-ha ma być przeznaczona na poszerzenie gminnej drogi, następna o powierzchni 0,1295 ha będzie przeznaczona na wewnętrzną drogę dojazdową do pozostałych ośmiu działek budowlanych o pow. około 0,1000 ha każda. Działki te pozostaną nieuzbrojone, bez ogrodzeń. Wnioskodawca nie podejmuje też żadnych czynności związanych ze sprzedażą poza wystawieniem tabliczki informującej o zamiarze zbycia ww. działek. Rzeczywisty podział działki nr 828 na mniejsze działki budowlane nastąpi w kwietniu 2018, po czym po uprawomocnieniu i załatwieniu wszelkich wymaganych przepisami formalności planowana jest sprzedaż dwóch działek, dla których Wnioskodawca posiada potencjalnych nabywców.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy sprzedaż wyżej opisanych działek powstałych z podziału działki gruntu nr 828 będzie opodatkowana podatkiem VAT.

W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego, należy ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W kontekście powyższych rozważań, istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Z zawartego we wniosku opisu sprawy nie wynika taka aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca nie podjął ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami (takich jak: np.: nabycie z zamiarem odsprzedaży, uzbrojenie terenu, ogrodzenie działki). Wnioskodawca posiadaną działkę nabył poprzez zasiedzenie. Nabyta działka rolna nr 828 była i jest cały czas użytkowana dla celów rolniczych, a zebrane plony Wnioskodawca wykorzystuje na własne potrzeby. Uchwałą Rady Gminy działka nr ewid. 828 została oznaczona symbolem 33MN jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Nastąpiło to w czasie gdy Wnioskodawca nie był prawnym właścicielem tej działki. Wnioskodawca zamierza podzielić działkę na 10 działek. Jedna z działek ma być przeznaczona na poszerzenie gminnej drogi, następna będzie przeznaczona na drogę wewnętrzną do pozostałych ośmiu działek budowlanych, które pozostaną nieuzbrojone, bez ogrodzeń. Wnioskodawca nie podejmuje też żadnych czynności związanych ze sprzedażą poza wystawieniem tabliczki informującej o zamiarze zbycia ww. działek.

Zatem dokonując sprzedaży nieruchomości opisanej we wniosku, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego statusu pozbawia Zainteresowanego cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży wskazanej działki, a dostawę tej działki - czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podsumowując, sprzedaż opisanych działek gruntu powstałych z podziału działki nr 828 nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków podatkowych dla żony Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.