0113-KDIPT1-3.4012.195.2018.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania sprzedaży działek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 9 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu 30 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, wskazanie pytania oraz o załącznik ORD-WS/B.

We wniosku złożonym przez:

  • Zainteresowanego będącym stroną postępowania: Pana Z.G., ul. ..., ...;
  • Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania: Panią K.G., ul. ..., ....

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowani są emerytami. Zainteresowani nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej. Zainteresowani nie są i nie byli podatnikami VAT. Zainteresowani są współwłaścicielami (na prawach ustawowej współwłasności małżeńskiej) dwóch działek budowlanych położonych w S. - działka 381/10 i 382/13 oraz w 1/6 części drogi na działce 380/11. Działki te w przeszłości były działkami rolnymi, w roku 2010 zostały przekształcone w budowlane (obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „...” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w C. z dnia ... Nr ., Dz. Urz. Województwa P. Nr ... poz. . z dnia ...)

Zgodnie z tym planem działki mają funkcję 3MNU - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Działki te nie są uzbrojone, nie są ogrodzone i Zainteresowani nie czynili starań dla ich sprzedaży. Zainteresowani mają dwie córki i zamierzali im przekazać po jednej działce. Okazało się jednak, że córki nie są działkami zainteresowane. Właściciel pobliskich działek (nr 520/1 - 520/9) zaproponował odkupienie działek należących do Zainteresowanych z zamiarem prowadzenia na nich w przyszłości działalności gospodarczej. Zapłatę w wysokości netto 300 tys. złotych, miałby uregulować z kredytu bankowego. Propozycja ta Zainteresowanym odpowiada. Przypuszczalny termin zawarcia umowy - to sierpień 2018 r.

Zainteresowani załączają kserokopię zaświadczenia Urzędu Gminy w C.- na okoliczność planu miejscowego.

Pozostała jednak wątpliwość, czy należy przy tej umowie pobrać podatek VAT, skoro są to działki budowlane. Przepisy w tym zakresie budzą wątpliwości i są niejednolicie stosowane.

Zainteresowani nigdy wcześniej nie sprzedawali nieruchomości.

Roczne dochody Zainteresowanych w 2017 r. wynoszą:

  • K.G.- 30241,06 (emerytura)
  • Z. G. - 49227,11, w tym: 36615,50 - emerytura, 4317,00 - ze stosunku pracy, 8294,61 - sprzedaż usług (jestem biegłym sądowym i biegłym w postępowaniu wodno-prawnym w zakresie rybactwa).

Zainteresowani nie posiadają innych działek - będzie to sprzedaż jednorazowa.

W piśmie z dnia 27 kwietnia, stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany będący stroną postepowania wskazał, że:

  • działkę nr 382/10 Zainteresowani nabyli w drodze kupna od M.T.G zam. C.,
  • działkę nr 382/13 Zainteresowani nabyli w drodze kupna od M.T.G zam. C.,
  • udział we współwłasności działki nr 382/11 Zainteresowani nabyli w drodze kupna od M.T.G zam. C..

Właścicielami działek Zainteresowani stali się na podstawie notarialnej umowy sprzedaży.

Z tytułu nabycia działek Zainteresowanym nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku.

Zainteresowani nie występowali z wnioskiem o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

O ile Zainteresowanym wiadomo z takim wnioskiem wystąpiła sprzedająca nam działki i inni rolnicy indywidualni będący właścicielami okolicznych działek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jako małżonkowie w opisanym stanie faktycznym Zainteresowani mają obowiązek pobrać i odprowadzić podatek VAT, tym samym czy dokonując sprzedaży Zainteresowani są podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku VAT?

Zdaniem Zainteresowanych:

Zainteresowani uważają, że planowana sprzedaż działek budowlanych przekształconych z działek rolnych następuje w ramach zarządzania majątkiem prywatnym, zatem w myśl orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE - sprzedaż działek nie podlega VAT.

Powołując się na to orzeczenie Zainteresowani uważają, że nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT.

Zainteresowani wskazują, że spełniają wymogi do zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 15 ustawy o VAT).

Zainteresowani podnoszą, że orzecznictwo sądów podatkowych (NSA) oraz stanowisko izb skarbowych i urzędów skarbowych jest niejednorodne, zatem zapytanie Zainteresowanych jest konieczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zaznaczenia wymaga, że na gruncie przepisów ustawy również zbycie udziału w towarze (np. współwłasności nieruchomości) stanowi odpłatną dostawę towarów. Powyższe potwierdził NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów – w rozumieniu art. 7 ustawy – podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej – zawarta w ustawie – ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych .... przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz .... i ....przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej .... (....) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

W powołanym wyżej orzeczeniu TSUE wskazał, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W niniejszej sprawie konieczne stało się zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionych informacji Zainteresowani w celu sprzedaży udziału w nieruchomości, podjęli aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania ich za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatników podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpiła w ramach zarządu ich majątkiem prywatnym.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Zainteresowani są współwłaścicielami (na prawach ustawowej współwłasności małżeńskiej) dwóch działek budowlanych położonych w S. - działka 381/10 i 382/13 oraz w 1/6 części drogi na działce 380/11. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki mają funkcję 3MNU - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Działki te nie są uzbrojone, nie są ogrodzone i Zainteresowani nie czynili starań dla ich sprzedaży. Zainteresowani mają dwie córki i zamierzali im przekazać po jednej działce. Okazało się jednak, że córki nie są działkami zainteresowane. Właściciel pobliskich działek (nr 520/1 - 520/9) zaproponował odkupienie działek należących do Zainteresowanych z zamiarem prowadzenia na nich w przyszłości działalności gospodarczej. Właścicielami działek Zainteresowani stali się na podstawie notarialnej umowy sprzedaży. Z tytułu nabycia działek Zainteresowanym nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku. Zainteresowani nie występowali z wnioskiem o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z zawartego we wniosku opisu sprawy nie wynika taka aktywność Zainteresowanych, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Zainteresowani nie podjęli ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami (takich jak: np.: nabycie z zamiarem odsprzedaży, uzbrojenie terenu, ogrodzenie działki). Zainteresowani nabyli przedmiotowe działki na podstawie notarialnej umowy sprzedaży. Zainteresowanym nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku w związku z nabyciem przedmiotowych działek. Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi iż są to działki budowalne. Zainteresowani nie występowali z wnioskiem o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działki te nie są uzbrojone, nie są ogrodzone i Zainteresowani nie czynili starań dla ich sprzedaży.

Wobec powyższego, jeżeli do chwili sprzedaży Zainteresowani nie będą ponosić jakichkolwiek nakładów celem uatrakcyjnienia opisanych we wniosku działek, to dokonując ich sprzedaży, Zainteresowani będą korzystać z przysługującego Zainteresowanym prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego statusu pozbawia Zainteresowanego cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży działek, a dostawę tych działek - czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podsumowując, sprzedaż opisanych działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanych. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.