Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż działek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki

Fragment:

Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Wskazane orzeczenie odnosiło się do rolnika, który korzystał ze zwolnienia od VAT. Jednak gdy sprzedaży działki (działek) należącej (należących) do przedsiębiorstwa rolnego dokonuje rolnik będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, należy uznać, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą podejmowaną przez podatnika VAT czynnego. Rozstrzygając zatem niniejszą sprawę podkreślić trzeba, że działka, którą Wnioskodawca planuje sprzedać, służyła do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (tj. działalności rolniczej), z tytułu której jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę działki nr 112/2 stanowiącej część jego gospodarstwa rolnego będzie stanowiła dostawę dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu.

2018
26
maj

Istota:

Brak opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r.,poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada jednoosobową zarejestrowaną działalność gospodarczą (kod PKD - 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;), w praktyce jest to działalność jako przedstawiciel handlowy wykonujący pracę na rzecz firmy zajmującej się naprawą oraz sprzedażą urządzeń automatyki przemysłowej. Wnioskodawca posiada również na terenie gminy ..... w woj. ..., gospodarstwo rolne otrzymane w formie darowizny od swoich rodziców (Akt notarialny REPETORIUM A nr ... z dnia 21. 04.1995 r.) które to gospodarstwo Wnioskodawca prowadził samodzielnie wykorzystując zebrane plony na własne potrzeby. Obecnie powierzchnie rolne gospodarstwa utrzymywane są w dobrej kulturze rolnej i Wnioskodawca otrzymuje dopłaty z ARIMR z tytułu JPO. Od chwili otrzymania gospodarstwa tj. od roku 1995 Wnioskodawca opłaca stosowne podatki rolne.

2018
20
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż działek nr 284/1 i 285/1 należy potraktować jako sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT. Jak wynika z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży działek Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W kontekście powyższych rozważań istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

2018
20
maj

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży działek

Fragment:

Czy jako małżonkowie w opisanym stanie faktycznym Zainteresowani mają obowiązek pobrać i odprowadzić podatek VAT, tym samym czy dokonując sprzedaży Zainteresowani są podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku VAT? Zdaniem Zainteresowanych: Zainteresowani uważają, że planowana sprzedaż działek budowlanych przekształconych z działek rolnych następuje w ramach zarządzania majątkiem prywatnym, zatem w myśl orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE - sprzedaż działek nie podlega VAT. Powołując się na to orzeczenie Zainteresowani uważają, że nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT. Zainteresowani wskazują, że spełniają wymogi do zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 15 ustawy o VAT). Zainteresowani podnoszą, że orzecznictwo sądów podatkowych (NSA) oraz stanowisko izb skarbowych i urzędów skarbowych jest niejednorodne, zatem zapytanie Zainteresowanych jest konieczne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2018
16
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży działek.

Fragment:

Celem sprzedaży działek jest chęć pomocy córce w budowie domu. Wnioskodawca nie był i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Działki były i są wykorzystywane rolniczo do produkcji roślinnej (pszenicy, jęczmienia, rzepaku). Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą jako rolnik ryczałtowy. W odniesieniu do przedmiotowych działek nie występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowany występował o decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja była konieczna do podziału działki 1909 na 9 działek, z czego 8 jest około 10 arowych. Wnioskodawca nie ogłaszał i nie będzie ogłaszać sprzedaży działek, będących przedmiotem zapytania, w środkach masowego przekazu, tj. w sieci internetowej, prasie, radiu, oraz nie będzie podejmował innych działań marketingowych. Wnioskodawca nie udostępniał/udostępnia przedmiotowych działek innym osobom na podstawie umowy: najmu, dzierżawy, użyczenia, itp. Na moment sprzedaży przedmiotowe działki będą stanowiły nieruchomości niezabudowane. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy dokonana oraz planowana sprzedaż działek podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych.

Fragment:

Podkreślić jeszcze raz należy, że z powołanego wyżej orzeczenia TSUE w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że w celu ustalenia czy podmiot dokonujący sprzedaży działek występuje w charakterze podatnika niezbędne jest przeanalizowanie wszystkich okoliczności sprawy. O opodatkowaniu danej transakcji przesądza ciąg działań podjętych w celu sprzedaży oraz angażowanie środków podobnych do podmiotów profesjonalnie zajmujących się sprzedażą gruntów. W przedmiotowej sprawie w stosunku do planowanej dostawy działek Wnioskodawca podjął cały ciąg działań w celu ich sprzedaży. Zatem przedstawione powyżej okoliczności sprawy wskazują na aktywność Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia działek, która to aktywność jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. W rezultacie powyższego sprzedaż działek będzie dostawą dokonywaną przez Wnioskodawcę jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług. Nie można zatem uznać, aby w tej konkretnej sytuacji dostawa ta stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym Zainteresowanego. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2018
15
kwi

Istota:

Sprzedaż działek.

Fragment:

Wnioskodawcy rozumieją, iż od sprzedaży działek będzie konieczne zapłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na różnicę w wartości nabywanej, a później częściowo sprzedawanej nieruchomości. Ponadto Wnioskodawcy zostali poinformowani o konieczności odprowadzeniu podatku od czynności cywilno-prawnej tzw. PCC. Jednakże w ramach otrzymanych informacji Wnioskodawcy dowiedzieli się w Urzędzie Skarbowym w ...., iż Wnioskodawca może być zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy VAT. Wnioskodawcy uważają, że od sprzedaży działek po podziale działki nr 158 nie musi odprowadzać podatku od towarów i usług, bowiem nie działają jak profesjonaliści i nie wykonują, ani nie wykonywali obrotu gruntami, a w momencie zainteresowania się kupnem działki nawet nie zdawali sobie sprawy, że Urząd Skarbowy w .... może wymagać odprowadzenia VAT. Wynika to głównie z faktu, iż sama chęć zakupu działki jest powodowana głównie kwestiami rozwiązania problemów rodzinnych i własnych (a przy okazji i sprzedających, którzy również mają spór odnośnie działki nr 158). Wnioskodawcy nie podejmują obecnie i nie planują podejmować w przyszłości aktywnych działań, które odpowiadałyby swoim charakterem działaniom podejmowanym przez profesjonalistów działających na rynku obrotu ziemią ciągle kupującym i sprzedającym działki wręcz hurtowo.

2018
10
lut

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek.

Fragment:

Wnioskodawca nie podejmował jakichkolwiek czynności marketingowych mających na celu sprzedaż Działki 1. Wnioskodawca nie planuje w przyszłości prowadzić działalności polegającej na obrocie nieruchomościami, w szczególności poprzez sprzedaż innych nieruchomości wchodzących w skład majątku prywatnego Wnioskodawcy (w tym o charakterze rolnym, na których wciąż prowadzona jest działalność rolnicza). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy dokonując transakcji sprzedaży Działki 1 będzie działał w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Odnosząc się do sprzedaży Działki 1 i przytoczonych regulacji ustawy o VAT oraz orzecznictwa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. Działki 1, która stanowi jego majątek własny nie zostanie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie w odniesieniu do sprzedaży Działki 1 nie wystąpiły przesłanki, które wskazywałyby na działalność zbliżoną do działalności podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Zaznaczyć należy, że prowadzenie działalności rolniczej na Działce 1 nie przesądza o konieczności opodatkowania tej działki.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży Działki A i Działki B.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania stawki 23% do sprzedaży Działki A oraz zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do sprzedaży Działki B. Odnosząc się do sprzedaży Działki A należy zauważyć, że jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z którego wynika, że są to tereny usług komercyjnych i handlu oznaczone jako U, tj. tereny zabudowane lub przeznaczone do lokalizacji budynków służących prowadzeniu usług. Zatem biorąc pod uwagę kryterium przeznaczenia terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy stwierdzić, że niezabudowana Działka A stanowi teren budowlany zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Tym samym Działka A spełnia definicję terenu budowlanego i jej dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Skoro nie można zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (tj. teren ma charakter budowlany), to należy przeanalizować warunki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
13
sty

Istota:

Czy planowana sprzedaż powstałych działek, odbywająca się w ramach zarządu majątkiem prywatnym, będzie objęta podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Czy planowana sprzedaż powstałych działek, odbywająca się w ramach zarządu majątkiem prywatnym, będzie objęta podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek budowlanych powstałych z podziału, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż celem nabycia nieruchomości nie było prowadzenie działalności handlowej. Żadna z opisanych działek nie została zakupiona celem dalszej odsprzedaży ani wykorzystywania do działalności gospodarczej. Sprzedaż działek będzie następować w ramach zarządu majątkiem własnym, a ustawa o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania do działań w sferze prywatnej. W związku z tym, że jest Pani osobą fizyczną nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonującą okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Zatem dokonując sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Na mocy przepisu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006, str. 1, z późn. (...)