Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż działek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż nowopowstałych działek wraz z udziałami w sięgaczach nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT - Wnioskodawcy w odniesieniu do tych sprzedaży nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
Fragment:
Natomiast, okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Z powyższego orzeczenia wynika m.in., że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej.
2016
7
sie

Istota:
Sprzedaż działek nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT - Wnioskodawcy w odniesieniu do tych sprzedaży nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
Fragment:
Wnioskodawca będzie zamierzał skorzystać z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży działek 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8. Analiza sprawy w kontekście powołanych przepisów oraz wyroków TSUE z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10 prowadzi do wniosku, że sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek, aby w związku z tą transakcją uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży nowo powstałych działek, Wnioskodawca będzie działał w charakterze handlowca, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Z opisu sprawy nie wynika taka aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca nie podjął bowiem ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami (takich jak: nabycie z zamiarem odsprzedaży, uzbrojenie terenu, ogrodzenie działek).
2016
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta będzie nosić znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Skutkiem powyższego dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, sprzedaż działki na rzecz firmy, z którą Wnioskodawca podpisał przedwstępną umowę sprzedaży będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
24
lip

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).
Fragment:
Działka nie jest uzbrojona, nie posiada również ogrodzenia, jakakolwiek informacja dotycząca sprzedaży działek nie została na dzień 13 kwietnia 2016 r. zamieszczona w mediach lokalnych. Działki nr 75/6 i nr 68, których właścicielem jest Wnioskodawczyni były działkami rolnymi, niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, jedynie tylko podatkiem rolnym. Działka o nr 68 nadal będzie pozostawała jako działka rolna. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z obrotem nieruchomości. Nie dokonywała wcześniej sprzedaży działek rolnych, jak również budowlanych. Działki nie są wynajmowane osobom trzecim. Działka do tej pory jest użytkowana jako rolna i jest zwolniona z podatku VAT. Sprzedaż działek Wnioskodawczyni ma zamiar zlecić w Biurze Nieruchomości. Na dzień 13 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni nie ma chętnych na zakup działek, dlatego też na chwilę obecną nie jest w stanie stwierdzić jaka liczba działek zostanie sprzedana. Wnioskodawczyni planuje w 2016 r. sprzedać przynajmniej dwie z sześciu działek. Wnioskodawczyni decydując się na przekształcenie jednej z działek nr 75/6, o powierzchni 0,7164 ha z rolnej na budowlaną, nosi się z zamiarem udzielenia pomocy finansowej swoim dzieciom w kupnie mieszkania.
2016
21
lip

Istota:
W zakresie braku opodatkowania sprzedaży działki
Fragment:
Z uwagi na powyższe należy zauważyć, że z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie wynika jakiekolwiek aktywne działanie Wnioskodawcy, tj. ponoszenie nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, czyli np. uzbrojenie działki, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działki wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego terenu, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. W konsekwencji należy stwierdzić, iż okoliczności sprawy nie wskazują, że sprzedaż działki nr 146 będzie stanowiła działalność gospodarczą. Zatem działania podejmowane przez Wnioskodawcę należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Zainteresowany sprzedając przedmiotową działkę nr 146 korzystać będzie z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż działki nr 146, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca z tego tytułu, nie wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
23
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę podstawową stawką podatku VAT.
Fragment:
Powiat ponosi wskazane powyżej wydatki najczęściej na kilka miesięcy przed dokonywaną transakcją sprzedaży działek. Powyższe wynika w szczególności z faktu, iż przedmiotowa sprzedaż odbywa się zasadniczo w ramach postępowania przetargowego, które trwa określony czas. Będące przedmiotem zapytania działki nie były/nie są wykorzystywane na cele działalności zwolnionej z opodatkowania VAT. Nabycie będących przedmiotem wniosku nieruchomości nastąpiło z mocy prawa i tym samym przy tymże nabyciu nie został naliczony VAT, który mógłby podlegać odliczeniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (we wniosku przedstawione jako nr 1). Czy dokonywana przez Powiat sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy... Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywana przez Powiat sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
1
cze

Istota:
Czy w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym - sprzedażą działki numer 5/1 oraz udziałów w działkach 5/19 i 5/20 oraz zdarzeniem przyszłym, polegającym na sprzedaży pozostałych działek powstałych w wyniku podziału działki numer 5 powstanie przychód w podatku od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)? Czy sprzedaż działki numer 5/1 oraz dalszych działek mieści się w pojęciu pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca umieścił ogłoszenie o sprzedaży działek na portalu internetowym. Nie podejmuje działań stymulujących dalszą sprzedaż, poza zamieszczeniem ogłoszenia nie podejmuje innych działań, nie organizuje sprzedaży pozostałych działek. Nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Liczy się natomiast, że o ile znajdą się nabywcy to będzie dokonywał sprzedaży pozostałych działek, w nieznanym Wnioskodawcy terminie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wyżej opisanym stanem faktycznym - sprzedażą działki numer 5/1 oraz udziałów w działkach 5/19 i 5/20 oraz zdarzeniem przyszłym, polegającym na sprzedaży pozostałych działek powstałych w wyniku podziału działki numer 5 powstanie przychód w podatku od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)... Czy sprzedaż działki numer 5/1 oraz dalszych działek mieści się w pojęciu pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych... W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż działki 5/1 wraz z udziałami w działkach o numerach 5/19 i 5/20, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
24
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę.
Fragment:
Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dokonywana przez Gminę sprzedaż działek jest/będzie opodatkowana podatkiem VAT, w myśl art. 41 ust. 1, w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, według podstawowej stawki w wysokości 23% w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy. Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Natomiast kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku ze sprzedażą działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej o sygn. ILPP2/4512-1-63/16-6/MW z dnia 20 kwietnia 2016 r. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
8
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dostawy działek niezabudowanych.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro na dzień sprzedaży działki będą stanowiły tereny przeznaczone pod zabudowę, będą to bowiem tereny budowlane (przemysłowe) w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to ich zbycie nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT planowanej dostawy 20 działek należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy z tytułu wskazanych we wniosku działek Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą i czy jest obowiązany doliczyć podatek VAT do ceny sprzedaży działek gdyż w uzupełnieniu z 23 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nie wnosi o dokonanie interpretacji w tym zakresie. Niniejszą interpretacją rozstrzygnięto wyłącznie kwestię zwolnienia od podatku VAT dostawy działek na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, bowiem ww. przepis został wskazany przez Wnioskodawcę w poz. 61 wniosku ORD-IN jako mający być przedmiotem interpretacji indywidualnej, co potwierdził również Wnioskodawca pismem z 23 grudnia 2015 r.
2016
5
maj

Istota:
W zakresie uznania czynności sprzedaży udziału w działkach za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawczyni wskazała, iż przed sprzedażą działek nie będzie podejmowała czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych w celu podniesienia wartości gruntu jak np. ogrodzenie, uzbrojenie. Ponadto nie będzie podejmowała żadnych aktywnych działań marketingowych, będą to jedynie zwykłe ogłoszenia w celu sprzedaży gruntów. Wnioskodawczyni wskazała również, iż przedmiotowe działki nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a wykorzystując działki do działalności rolniczej nie działała jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanej wyżej sytuacji sprzedaż działek - udziałów w działkach będzie podlegać opodatkowaniu VAT... Jeżeli tak, czy od pierwszej transakcji Wnioskodawczyni musi naliczyć VAT... Czy kilka nieruchomości, ze sprzedaży których Wnioskodawczyni sfinansuje zakup mieszkania lub budowę domu może nie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawczyni: Sprzedaż opisanych wyżej działek w tej konkretnej sytuacji życiowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przez długie lata nieruchomość była gospodarstwem rolnym.
2016
24
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.