Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż działek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży działki.
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z planowaną sprzedażą działki o nr.: 89/50, nie będzie działać w charakterze podatnika, a czynności te nie będą nosić znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności i ich zakres, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę działki o nr 89/50 będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności, a Zainteresowany zbywając nieruchomość, stanowiącą majątek prywatny będzie korzystał z przysługującego Wnioskodawcy prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Reasumując, należy uznać, że Wnioskodawca z tytułu transakcji sprzedaży działki o nr 89/50, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem sprzedaż ww. działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2017
24
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek
Fragment:
Daty sprzedaży działek: Sprzedaż działki 115/6 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/2 - 19.11.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/3 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/5 - 14.04.2016 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/1 - 09.05.2017 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego - działka obecnie sprzedana, we wniosku wskazana jeszcze jako zdarzenie przyszłe. Powstałe z podziału działki nr 115 Sprzedaż działki 563/2 w miejscowości ..., gmina ... powiat ... -15.07.2016; w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Dla tych konkretnych działek powstałych po podziale nie była wydana żadna Decyzja o warunkach zabudowy co więcej były wydane decyzje odmowne dla niektórych – wg dokładnego opisu z wniosku - przy nowych ich parametrach i specyfice nie spełniały warunków do ich wydania na dzień sprzedaży. Natomiast na działkę 115, tj. przed podziałem była wydana Decyzja o Warunkach zabudowy nr 99/12 na trzy budynki mieszkalne i trzy budynki rekreacji indywidualnej, z wyłączeniem zabudowy na użytkach Lz. (Stąd podział mimo działek pow. 3000m był na podstawie Decyzji Burmistrza, a nie uproszczony, tj. wg interpretacji art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie ustawy o geodezji i kartografii).
2017
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek
Fragment:
Daty sprzedaży działek: Sprzedaż działki 115/6 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/2 - 19.11.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/3 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/5 - 14.04.2016 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/1 - 09.05.2017 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego - działka obecnie sprzedana, we wniosku wskazana jeszcze jako zdarzenie przyszłe. Powstałe z podziału działki nr 115 Sprzedaż działki 563/2 w miejscowości ..., gmina ... powiat ... - 15.07.2016; w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Dla tych konkretnych działek powstałych po podziale nie była wydana żadna Decyzja o warunkach zabudowy co więcej były wydane decyzje odmowne dla niektórych – wg dokładnego opisu z wniosku - przy nowych ich parametrach i specyfice nie spełniały warunków do ich wydania na dzień sprzedaży. Natomiast na działkę 115, tj. przed podziałem była wydana Decyzja o Warunkach zabudowy nr 99/12 na trzy budynki mieszkalne i trzy budynki rekreacji indywidualnej, z wyłączeniem zabudowy na użytkach Lz. (Stąd podział mimo działek pow. 3000m był na podstawie Decyzji Burmistrza, a nie uproszczony, tj. wg interpretacji art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie ustawy o geodezji i kartografii).
2017
29
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek
Fragment:
Organu z dnia 17 lipca 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Wniosek uzupełniony został w dniu 26 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 lipca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony w dniu 26 lipca 2017 r.: Powiat zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/26 o pow. 0,0154 ha, użytki: grunty orne RIVa - 0,0154 ha, 2461/29 o pow. 0,5955 ha, użytki: grunty orne RIVa - 0,5708 ha i grunty orne RIVb - 0,0247 ha, 2461/32 o pow. 0,2838 ha, użytki: grunty orne RIIIb - 0,0041 ha, grunty orne RIVa - 0,2769 ha i grunty orne RIVb - 0,0028 ha. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, w której jako właściciel wpisany jest Powiat. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: działka nr 2461/26 położona jest w terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji, działka nr 2461/29 położona jest w terenie strefy produkcyjno - usługowej, działka nr 2461/32 położona jest w terenie pasa drogowego obejścia w ciągu drogi krajowej nr 17 oraz dróg i urządzeń sprzężonych realizacyjnie z budową trasy obejścia.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
T. kwoty 100.000 zł po sprzedaży działki nr 256/3, a w przypadku pobrania odszkodowania za drogi publiczne wydzielone z tej działki - kwotę równą 1/6 części tego odszkodowania. Zatem zobowiązanie Wnioskodawczyni z tego tytułu na rzecz A. T. wynosi 33.333,33 zł. Czyli wartość czynna spadku po dziale w zakresie działek nr 203/1, 203/2, 256/3 wynosi: 416.666.00 zł – 33.333,33 zł = 383.332.67 zł. Reasumując po dziale spadku wartość majątku Wnioskodawczyni uległa zwiększeniu o różnicę pomiędzy kwotą 383.332.67 zł., a kwotą 363.887.33 zł tj. 19.445.34 zł. Innych spłat i dopłat strony umowy nie dokonywały. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie otrzymane ze sprzedaży działki numer 256/1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako dokonane po upływie 5 lat od momentu nabycia nieruchomości. Przyjmując za Wnioskodawczynią, że po dziale spadku wartość majątku Wnioskodawczyni uległa zwiększeniu o różnicę pomiędzy kwotą 383.332,67 zł, a kwotą 363.887,33 zł, stwierdzić należy, że w takim przypadku doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
28
cze

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania transakcji sprzeda?y dzia3ki/dzia3ek.
Fragment:
Przy czym, na tego rodzaju aktywnooa „ handlow1 ” wskazywaa musi ci1g powy?ej przytoczonych okolicznooci, a nie stwierdzenie jedynie faktu wyst1pienia pojedynczych z nich. W rozumieniu powy?szych twierdzen pomóc mog1 zapisy orzeczenia Naczelnego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 paYdziernika 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myol którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a tak?e okolicznooa, ?e dana czynnooa zosta3a wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem czestotliwooci nie mog1 przes1dzaa o opodatkowaniu tej czynnooci bez ka?dorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynnooci podmiot ten wystepowa3 w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w owietle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawczyni w celu dokonania sprzeda?y gruntu podje3a aktywne dzia3ania w zakresie obrotu nieruchomoociami, anga?uj1c orodki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i us3ugodawce w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznooci1 uznania transakcji zbycia nieruchomooci jako czynnooci bed1cej elementem dzia3alnooci gospodarczej, czy te? sprzeda? nast1pi w ramach zarz1du maj1tkiem prywatnym.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania transakcji sprzeda?y dzia3ki/dzia3ek.
Fragment:
Przy czym, na tego rodzaju aktywnooa „ handlow1 ” wskazywaa musi ci1g powy?ej przytoczonych okolicznooci, a nie stwierdzenie jedynie faktu wyst1pienia pojedynczych z nich. W rozumieniu powy?szych twierdzen pomóc mog1 zapisy orzeczenia Naczelnego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 paYdziernika 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myol którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a tak?e okolicznooa, ?e dana czynnooa zosta3a wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem czestotliwooci nie mog1 przes1dzaa o opodatkowaniu tej czynnooci bez ka?dorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynnooci podmiot ten wystepowa3 w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w owietle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzeda?y gruntu podj13 aktywne dzia3ania w zakresie obrotu nieruchomoociami, anga?uj1c orodki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i us3ugodawce w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznooci1 uznania transakcji zbycia nieruchomooci jako czynnooci bed1cej elementem dzia3alnooci gospodarczej, czy te? sprzeda? nast1pi w ramach zarz1du maj1tkiem prywatnym.
2017
19
sty

Istota:
Sprzedaż nowopowstałych działek wraz z udziałami w sięgaczach nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT - Wnioskodawcy w odniesieniu do tych sprzedaży nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
Fragment:
Natomiast, okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Z powyższego orzeczenia wynika m.in., że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej.
2016
7
sie

Istota:
Sprzedaż działek nie będzie podlegała przepisom ustawy o VAT - Wnioskodawcy w odniesieniu do tych sprzedaży nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
Fragment:
Wnioskodawca będzie zamierzał skorzystać z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży działek 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8. Analiza sprawy w kontekście powołanych przepisów oraz wyroków TSUE z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10 prowadzi do wniosku, że sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek, aby w związku z tą transakcją uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży nowo powstałych działek, Wnioskodawca będzie działał w charakterze handlowca, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Z opisu sprawy nie wynika taka aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wnioskodawca nie podjął bowiem ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami (takich jak: nabycie z zamiarem odsprzedaży, uzbrojenie terenu, ogrodzenie działek).
2016
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta będzie nosić znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Skutkiem powyższego dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując, sprzedaż działki na rzecz firmy, z którą Wnioskodawca podpisał przedwstępną umowę sprzedaży będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
24
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.