Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż działek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy planowana sprzedaż powstałych działek, odbywająca się w ramach zarządu majątkiem prywatnym, będzie objęta podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Czy planowana sprzedaż powstałych działek, odbywająca się w ramach zarządu majątkiem prywatnym, będzie objęta podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek budowlanych powstałych z podziału, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż celem nabycia nieruchomości nie było prowadzenie działalności handlowej. Żadna z opisanych działek nie została zakupiona celem dalszej odsprzedaży ani wykorzystywania do działalności gospodarczej. Sprzedaż działek będzie następować w ramach zarządu majątkiem własnym, a ustawa o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania do działań w sferze prywatnej. W związku z tym, że jest Pani osobą fizyczną nieprowadząca regularnej, czy zorganizowanej działalności gospodarczej, dokonującą okazjonalnych transakcji, nie występuje w charakterze podatnika od towarów i usług. Zatem dokonując sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Na mocy przepisu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006, str. 1, z późn. (...)
2018
13
sty

Istota:
Jeżeli Wnioskodawczyni wystąpi o warunki zabudowy na przedmiotowej działce w postaci 2 magazynów i dopiero wtedy ją podzieli, czy w związku z tym zmieni się sytuacja podatkowa dotycząca VAT? Czy Wnioskodawczyni również nie będzie musiała go płacić?
Fragment:
Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Zainteresowanej – w związku ze sprzedażą działek – za podatnika podatku od towarów i usług. Jak wynika bowiem z opisu sprawy, grunt będący przedmiotem zapytania, został przez Wnioskodawczynię nabyty w drodze darowizny, a nie w celu dalszej odsprzedaży, a także nie był przedmiotem umowy najmu, dzierżawy ani żadnej innej umowy o podobnym charakterze. Zainteresowana zamierza co prawda wystąpić o warunki zabudowy na przedmiotowej działce w postaci 2 magazynów, a następnie dokonać jej podziału na dwie mniejsze działki, które następnie sprzeda, jednakże czynności takich dokona ze względu na to, iż wymaga tego od niej nabywca nieruchomości. Zatem powyższych zdarzeń nie można uznać, za działania zbliżone do tych, jakie podejmują podmioty zajmujące się profesjonalnym obrotem nieruchomościami, lecz za działania związane z zarządem majątkiem prywatnym. Co istotne, jak wskazała Zainteresowana, nie podjęła żadnych czynności zmierzających do uatrakcyjnienia działki ani nie podejmowała działań marketingowych w celu jej sprzedaży. W oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawczynię opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy uznać, że Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży działek nie będzie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
Czy od sprzedanych w styczniu i marcu br. działek (nr 2 i 3) oraz przy sprzedaży kolejnych będzie musiała Pani zapłacić podatek VAT?
Fragment:
Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych. W przypadku, gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem – zbycie nieruchomości nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.
2017
3
lis

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży działki.
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z planowaną sprzedażą działki o nr.: 89/50, nie będzie działać w charakterze podatnika, a czynności te nie będą nosić znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności i ich zakres, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę działki o nr 89/50 będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności, a Zainteresowany zbywając nieruchomość, stanowiącą majątek prywatny będzie korzystał z przysługującego Wnioskodawcy prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Reasumując, należy uznać, że Wnioskodawca z tytułu transakcji sprzedaży działki o nr 89/50, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem sprzedaż ww. działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2017
24
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek
Fragment:
Daty sprzedaży działek: Sprzedaż działki 115/6 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/2 - 19.11.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/3 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/5 - 14.04.2016 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/1 - 09.05.2017 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego - działka obecnie sprzedana, we wniosku wskazana jeszcze jako zdarzenie przyszłe. Powstałe z podziału działki nr 115 Sprzedaż działki 563/2 w miejscowości ..., gmina ... powiat ... -15.07.2016; w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Dla tych konkretnych działek powstałych po podziale nie była wydana żadna Decyzja o warunkach zabudowy co więcej były wydane decyzje odmowne dla niektórych – wg dokładnego opisu z wniosku - przy nowych ich parametrach i specyfice nie spełniały warunków do ich wydania na dzień sprzedaży. Natomiast na działkę 115, tj. przed podziałem była wydana Decyzja o Warunkach zabudowy nr 99/12 na trzy budynki mieszkalne i trzy budynki rekreacji indywidualnej, z wyłączeniem zabudowy na użytkach Lz. (Stąd podział mimo działek pow. 3000m był na podstawie Decyzji Burmistrza, a nie uproszczony, tj. wg interpretacji art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie ustawy o geodezji i kartografii).
2017
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek
Fragment:
Daty sprzedaży działek: Sprzedaż działki 115/6 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/2 - 19.11.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/3 - 15.10.2015 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/5 - 14.04.2016 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego. Sprzedaż działki 115/1 - 09.05.2017 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego - działka obecnie sprzedana, we wniosku wskazana jeszcze jako zdarzenie przyszłe. Powstałe z podziału działki nr 115 Sprzedaż działki 563/2 w miejscowości ..., gmina ... powiat ... - 15.07.2016; w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Dla tych konkretnych działek powstałych po podziale nie była wydana żadna Decyzja o warunkach zabudowy co więcej były wydane decyzje odmowne dla niektórych – wg dokładnego opisu z wniosku - przy nowych ich parametrach i specyfice nie spełniały warunków do ich wydania na dzień sprzedaży. Natomiast na działkę 115, tj. przed podziałem była wydana Decyzja o Warunkach zabudowy nr 99/12 na trzy budynki mieszkalne i trzy budynki rekreacji indywidualnej, z wyłączeniem zabudowy na użytkach Lz. (Stąd podział mimo działek pow. 3000m był na podstawie Decyzji Burmistrza, a nie uproszczony, tj. wg interpretacji art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie ustawy o geodezji i kartografii).
2017
29
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek
Fragment:
Organu z dnia 17 lipca 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. Wniosek uzupełniony został w dniu 26 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 lipca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony w dniu 26 lipca 2017 r.: Powiat zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2461/26 o pow. 0,0154 ha, użytki: grunty orne RIVa - 0,0154 ha, 2461/29 o pow. 0,5955 ha, użytki: grunty orne RIVa - 0,5708 ha i grunty orne RIVb - 0,0247 ha, 2461/32 o pow. 0,2838 ha, użytki: grunty orne RIIIb - 0,0041 ha, grunty orne RIVa - 0,2769 ha i grunty orne RIVb - 0,0028 ha. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą, w której jako właściciel wpisany jest Powiat. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: działka nr 2461/26 położona jest w terenie przeznaczonym pod zieleń i zabudowę związaną z obsługą komunikacji, działka nr 2461/29 położona jest w terenie strefy produkcyjno - usługowej, działka nr 2461/32 położona jest w terenie pasa drogowego obejścia w ciągu drogi krajowej nr 17 oraz dróg i urządzeń sprzężonych realizacyjnie z budową trasy obejścia.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
T. kwoty 100.000 zł po sprzedaży działki nr 256/3, a w przypadku pobrania odszkodowania za drogi publiczne wydzielone z tej działki - kwotę równą 1/6 części tego odszkodowania. Zatem zobowiązanie Wnioskodawczyni z tego tytułu na rzecz A. T. wynosi 33.333,33 zł. Czyli wartość czynna spadku po dziale w zakresie działek nr 203/1, 203/2, 256/3 wynosi: 416.666.00 zł – 33.333,33 zł = 383.332.67 zł. Reasumując po dziale spadku wartość majątku Wnioskodawczyni uległa zwiększeniu o różnicę pomiędzy kwotą 383.332.67 zł., a kwotą 363.887.33 zł tj. 19.445.34 zł. Innych spłat i dopłat strony umowy nie dokonywały. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie otrzymane ze sprzedaży działki numer 256/1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako dokonane po upływie 5 lat od momentu nabycia nieruchomości. Przyjmując za Wnioskodawczynią, że po dziale spadku wartość majątku Wnioskodawczyni uległa zwiększeniu o różnicę pomiędzy kwotą 383.332,67 zł, a kwotą 363.887,33 zł, stwierdzić należy, że w takim przypadku doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
28
cze

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania transakcji sprzeda?y dzia3ki/dzia3ek.
Fragment:
Przy czym, na tego rodzaju aktywnooa „ handlow1 ” wskazywaa musi ci1g powy?ej przytoczonych okolicznooci, a nie stwierdzenie jedynie faktu wyst1pienia pojedynczych z nich. W rozumieniu powy?szych twierdzen pomóc mog1 zapisy orzeczenia Naczelnego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 paYdziernika 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myol którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a tak?e okolicznooa, ?e dana czynnooa zosta3a wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem czestotliwooci nie mog1 przes1dzaa o opodatkowaniu tej czynnooci bez ka?dorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynnooci podmiot ten wystepowa3 w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w owietle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawczyni w celu dokonania sprzeda?y gruntu podje3a aktywne dzia3ania w zakresie obrotu nieruchomoociami, anga?uj1c orodki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i us3ugodawce w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznooci1 uznania transakcji zbycia nieruchomooci jako czynnooci bed1cej elementem dzia3alnooci gospodarczej, czy te? sprzeda? nast1pi w ramach zarz1du maj1tkiem prywatnym.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania transakcji sprzeda?y dzia3ki/dzia3ek.
Fragment:
Przy czym, na tego rodzaju aktywnooa „ handlow1 ” wskazywaa musi ci1g powy?ej przytoczonych okolicznooci, a nie stwierdzenie jedynie faktu wyst1pienia pojedynczych z nich. W rozumieniu powy?szych twierdzen pomóc mog1 zapisy orzeczenia Naczelnego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 paYdziernika 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myol którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a tak?e okolicznooa, ?e dana czynnooa zosta3a wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem czestotliwooci nie mog1 przes1dzaa o opodatkowaniu tej czynnooci bez ka?dorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynnooci podmiot ten wystepowa3 w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w owietle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca w celu dokonania sprzeda?y gruntu podj13 aktywne dzia3ania w zakresie obrotu nieruchomoociami, anga?uj1c orodki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i us3ugodawce w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznooci1 uznania transakcji zbycia nieruchomooci jako czynnooci bed1cej elementem dzia3alnooci gospodarczej, czy te? sprzeda? nast1pi w ramach zarz1du maj1tkiem prywatnym.
2017
19
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.