Sprzedaż działek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż działek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza dokonywać sprzedaży działek okazjonalnie. Wnioskodawca przewiduje, że sprzedaż działek będących przedmiotem złożonego wniosku może trwać na przestrzeni lat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w wyżej przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: podatek PIT) w przypadku sprzedaży działek, które w chwili obecnej stanowią jego własność lub współwłasność? Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku PIT w przypadku sprzedaży działek, które w chwili obecnej stanowią jego własność lub współwłasność. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W świetle wyżej cytowanego przepisu odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

2018
6
gru

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek nr 47/9, nr 47/10, nr 47/11 oraz udziałów w działce nr 47/8 (droga wewnętrzna)

Fragment:

Wnioskodawczyni nie zamierza powierzać sprzedaży działek profesjonalnym podmiotom zajmującym się obrotem nieruchomościami, ani inwestować w profesjonalny marketing. Na moment sprzedaży przedmiotowe działki będą stanowiły nieruchomości niezabudowane. W zakresie sprzedaży działek Wnioskodawczyni zamieści ofertę za pośrednictwem sieci Internet lub w lokalnej prasie. Działka nr 47/1 była wydzierżawiana. Przedstawione powyżej okoliczności sprawy wskazują, że sprzedaż działek nr 47/9, nr 47/10, nr 47/11 oraz udziałów w działce nr 47/8 (droga wewnętrzna) powstałych w wyniku podziału działki nr 47/1 (gruntu) będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni bowiem podjęła ciąg określonych działań przygotowujących je do ich zbycia. Podkreślić należy, że Zainteresowana wystąpiła i otrzymała decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki. Następnie Wnioskodawczyni, po uzyskaniu ww. decyzji, podjęła czynności, które mają na celu podział przedmiotowego gruntu działki nr 47/1 na 5 działek, przy czym jedna stanowi drogę wewnętrzną, a 3 działki, to działki budowlane. Działka nr 47/1 była również wydzierżawiana. Ponadto, w zakresie sprzedaży działek Wnioskodawczyni zamieści ofertę za pośrednictwem sieci Internet lub w lokalnej prasie.

2018
17
lis

Istota:

Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze sprzedażą działek niezabudowanych

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie sprzedaż działek powstałych z podziału działki nr 629/2 należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Zatem dokonując sprzedaży działek powstałych z podziału działki nr 629/2, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego statusu pozbawia Zainteresowanego cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży działek powstałych z podziału działki nr 629/2, a dostawę tych działek - czynności podlegającej opodatkowaniu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Podsumowując, sprzedając działek powstałych z podziału działki nr 629/2 Wnioskodawca nie wystąpi w charakterze podatnika VAT, zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy. Zatem sprzedaż działek powstałych z podziału działki nr 629/2 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

2018
16
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości gruntowej.

Fragment:

(...) sprzedaży działek dopiero wtedy, gdy potencjalni kupujący zwrócą się do niego z zapytaniem o możliwość nabycia takich działek, nie zamierza dokonywać sprzedaży działek w celach zarobkowych, w sposób ciągły i zorganizowany; świadczą o tym: brak zamiaru podejmowania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań marketingowych w celu szybkiej sprzedaży działek; prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności rolniczej na działkach (ich ciągłe rolnicze wykorzystywanie, które nie wymusza na Wnioskodawcy konieczności szybkiej sprzedaży działek); okoliczność, że pomiędzy poszczególnymi czynnościami sprzedaży występują i będą występować różnej długości przerwy; zamiar sprzedaży działek podyktowany jest w szczególności trudnościami związanymi z uprawą działek, a wywołanymi ich usytuowaniem (są one położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w klinie występującym pomiędzy dwiema drogami publicznymi). W związku z powyższym opisem Wnioskodawca sformułował następujące pytania. Pytanie dotyczące stanu faktycznego sformułowane w uzupełnieniu wniosku. Czy czynności sprzedaży w dniu 21 czerwca 2017 r. (...)

2018
31
sie

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Wnioskodawczyni nie dokonywała także wcześniej sprzedaży działek. Wnioskodawczyni ma zamiar dokonać sprzedaży wszystkich działek powstałych w wyniku podziału, jako jedną nieruchomość. Podział ma Wnioskodawczyni umożliwić sprzedaż nieruchomości, gdyż obecne przepisy nie zezwalają na sprzedaż działki siedliskowej większej niż 3000m 2 innej osobie niż rolnik lub ksiądz, a działka Wnioskodawczyni ma 8000m 2 z kawałkiem. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek powstałych po podziale nieruchomości oraz stawki podatku VAT dla sprzedaży działek powstałych po podziale nieruchomości. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanej, należy ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawczyni będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W kontekście powyższych rozważań, istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowana podejmowała działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

2018
8
sie

Istota:

Brak zobowiązani do zapłaty podatku od towarów i usług z tytuły sprzedaży działek niezabudowanych

Fragment:

Czynności sprzedaży działek w ocenie Wnioskodawczyni będą okazjonalne, Wnioskodawczyni nie zakłada, że sprzedaż działek będzie odbywać się w formie ciągłej i tym samym winny być traktowane wyłącznie jako wyprzedaż majątku prywatnego. Wnioskodawczyni od daty dokonania podziału nie dokonywała i nie będzie dokonywała żadnych ulepszeń wydzielonych działek, nie zamierza doprowadzać do ich granic jakichkolwiek mediów czy też zagospodarowywać zieleni lub posadowić ogrodzenia. Z uwagi na okoliczność że Wnioskodawczyni kontynuuje własną pracę zarobkową stanowiącą jej źródło utrzymania i nie jest profesjonalistką w zakresie sprzedaży bezpośredniej planuje zamieszczenie stosownych ofert sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet lub gazet o zasięgu lokalnym z wyłączeniem jednak powierzenia sprzedaży ww. działek profesjonalnym podmiotom zajmującym się obrotem nieruchomościami. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą zobowiązania do zapłaty podatku od towarów i usług z tytuły sprzedaży działek niezabudowanych powstałych z podziału działki gruntu nr 224/1. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanej, należy ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawczyni będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

2018
26
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki

Fragment:

Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „ handlową ” wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich. Wskazane orzeczenie odnosiło się do rolnika, który korzystał ze zwolnienia od VAT. Jednak gdy sprzedaży działki (działek) należącej (należących) do przedsiębiorstwa rolnego dokonuje rolnik będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, należy uznać, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą podejmowaną przez podatnika VAT czynnego. Rozstrzygając zatem niniejszą sprawę podkreślić trzeba, że działka, którą Wnioskodawca planuje sprzedać, służyła do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (tj. działalności rolniczej), z tytułu której jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę działki nr 112/2 stanowiącej część jego gospodarstwa rolnego będzie stanowiła dostawę dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu.

2018
26
maj

Istota:

Brak opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r.,poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada jednoosobową zarejestrowaną działalność gospodarczą (kod PKD - 74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;), w praktyce jest to działalność jako przedstawiciel handlowy wykonujący pracę na rzecz firmy zajmującej się naprawą oraz sprzedażą urządzeń automatyki przemysłowej. Wnioskodawca posiada również na terenie gminy ..... w woj. ..., gospodarstwo rolne otrzymane w formie darowizny od swoich rodziców (Akt notarialny REPETORIUM A nr ... z dnia 21. 04.1995 r.) które to gospodarstwo Wnioskodawca prowadził samodzielnie wykorzystując zebrane plony na własne potrzeby. Obecnie powierzchnie rolne gospodarstwa utrzymywane są w dobrej kulturze rolnej i Wnioskodawca otrzymuje dopłaty z ARIMR z tytułu JPO. Od chwili otrzymania gospodarstwa tj. od roku 1995 Wnioskodawca opłaca stosowne podatki rolne.

2018
20
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż działek nr 284/1 i 285/1 należy potraktować jako sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT. Jak wynika z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zatem umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży działek Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W kontekście powyższych rozważań istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

2018
20
maj

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży działek

Fragment:

Czy jako małżonkowie w opisanym stanie faktycznym Zainteresowani mają obowiązek pobrać i odprowadzić podatek VAT, tym samym czy dokonując sprzedaży Zainteresowani są podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku VAT? Zdaniem Zainteresowanych: Zainteresowani uważają, że planowana sprzedaż działek budowlanych przekształconych z działek rolnych następuje w ramach zarządzania majątkiem prywatnym, zatem w myśl orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE - sprzedaż działek nie podlega VAT. Powołując się na to orzeczenie Zainteresowani uważają, że nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku VAT. Zainteresowani wskazują, że spełniają wymogi do zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 15 ustawy o VAT). Zainteresowani podnoszą, że orzecznictwo sądów podatkowych (NSA) oraz stanowisko izb skarbowych i urzędów skarbowych jest niejednorodne, zatem zapytanie Zainteresowanych jest konieczne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).