Sprzedaż detaliczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż detaliczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży paliw na stacjach samoobsługowych

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaż paliwa przez Wnioskodawcę na stacjach samoobsługowych podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, sprzedaż paliwa przez Wnioskodawcę na stacjach samoobsługowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, opodatkowaniu podlega przychód ze sprzedaży detalicznej. Jednocześnie, jak stanowi art. 3 pkt 5 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przez pojęcie sprzedaży detalicznej rozumie się dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej: w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.; dalej: ustawa o prawach konsumenta), poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, - także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej. Z zestawienia powyższych przepisów wynika, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Jednocześnie jednak, definicja sprzedaży detalicznej nastąpiła poprzez odwołanie do pojęć zawartych w ustawie o prawach konsumenta, co prowadzi do wniosku, iż jeśli dany rodzaj sprzedaży nie „ wypełnia ” tych pojęć, to przychód z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.

2011
1
sie

Istota:

W przypadku nieprowadzenia przez podatnika prawidłowo ksiąg podatkowych - ewidencji sprzedaży i określenia podstawy opodatkowania przez organ w drodze szacunku, nie ulega wątpliwości, że nie zostanie ona określona w faktycznej kwocie, lecz może być obliczona w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Podane przez organ uzasadnienie sposobu określenia podstawy opodatkowania i wskazane okoliczności, które brał przy tym pod uwagę, a wpływające na prawidłowość zastosowanej metody nie pozwalają, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na uznanie, że metoda ta została zastosowana niewłaściwie. Organ podatkowy, bowiem wziął pod uwagę wszystkie dowody zebrane w postępowaniu. Nie sposób także odmówić mu logiki przy ocenie tych dowodów. Podkreślenia także wymaga, że z materiału dowodowego nie wynika, żeby organ dokonywał określenia podstawy opodatkowania w sposób niekorzystny dla strony. Jak słusznie zwrócił uwagę sąd pierwszej instancji dokonując szacunku, organ wyliczenia, stwierdzając, że przyjęcie 14,18 % do kwoty obrotu ze sprzedaży hurtowej zamiast sprzedaży ogółem tj. sumy sprzedaży hurtowej i detalicznej, czyni wynik szacowania korzystnym dla strony.

Fragment:

Pełnomocnik skarżącej zarzucił naruszenie następujących przepisów: art. 193 § 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Ordynacji podatkowej na skutek niewłaściwego zastosowania, w sytuacji, gdy materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do uznania ksiąg podatkowych podatnika w zakresie dotyczącym sprzedaży detalicznej w październiku i listopadzie 2002 r. za nierzetelne, art. 23 § 2 i § 3 pkt 1 i § 5 Ordynacji podatkowej na skutek szacowania mimo obszernej dokumentacji zawartej w materiale dowodowym oraz wadliwego zastosowania przyjętej metody, gdyż przyjęty szacunek nie został oparty na wysokości obrotu z poprzednich okresów rozliczeniowych, lecz na ustalonym na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych uśrednionym procentowym udziale sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem. Przy ustalaniu wysokości szacunkowego obrotu w zakresie sprzedaży detalicznej za październik i listopad 2002 r., jako podstawę wyliczenia kwoty obrotu w sprzedaży detalicznej przyjęto kwotę obrotu w zakresie sprzedaży hurtowej w tych miesiącach, podczas gdy za miesiące od stycznia do maja 2002 r. procentowy udział sprzedaży detalicznej ustalono w sprzedaży ogółem, art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na skutek nieprawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, § 35 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie (...)

2011
1
cze

Istota:

Jaką stawką (podatek ryczałtowy) opodatkowana będzie działalność związana z detaliczną sprzedażą skuterów, quadów, motocykli i akcesoriów z tym związanych?

Fragment:

Działalność tę chciałby rozszerzyć o sprzedaż detaliczną nowych, kupowanych na podstawie faktury VAT bezpośrednio od producentów lub importerów skuterów, quadów , motocykli oraz innych akcesoriów z tym związanych (kaski, oleje, części zamienne itp.). Nie będzie to sprzedaż komisowa, tylko detaliczna, prowadzona na własny rachunek, na rzecz indywidualnych nabywców ww. rzeczy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawką (podatek ryczałtowy) opodatkowana będzie działalność związana z detaliczną sprzedażą skuterów, quadów, motocykli i akcesoriów z tym związanych... Zdaniem Wnioskodawcy działalność opisana powyżej opodatkowana będzie stawką 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gdyż tego rodzaju działalność mieści się w zakresie opisanym w 50.40.20-00.00 PKWiU jako usługi w zakresie handlu detalicznego motocyklami oraz ich częściami i akcesoriami. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j.