IBPP3/443-107/08/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy sprzedaz prawa wieczystego uzytkowania gruntu dwóch działek wraz z prawem własności budynków i budowli będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008r. (data wpływu 13 lutego 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 1 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli.
Pismem z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 1 kwietnia 2008r.) wniesiono dodatkowe wyjaśnienia, będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443-107/08/AŚ z dnia 20 marca 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie umowy przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku, zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 30 marca 1999r. (dalej również – umowa z dnia 30 marca 1999r.) Spółka nabyła od Gminy XXX prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami 702/7 i 702/9 o powierzchni łącznej 2 ha 52 a 74 metrów kwadratowych (dalej – m.kw.) położonych w YYY oraz prawo własności budynków i urządzeń, stanowiących odrębną nieruchomość, a mianowicie:

 1. budynku administracyjnego, murowanego, o powierzchni użytkowej 611 m.kw.,
 2. budynku magazynu głównego, murowanego, o powierzchni użytkowej 512 m.kw.,
 3. wiaty stalowo-magazynowej, o powierzchni użytkowej 248 m.kw.,
 4. wiaty magazynu smarów, o powierzchni użytkowej 32 m.kw.,
 5. budynku warsztatowo-magazynowego, murowanego, o powierzchni 708 m.kw.,
 6. warsztatu stolarskiego,
 7. budynku socjalno-warsztatowego, o powierzchni użytkowej 925 m.kw.,
 8. budynku portierni, o powierzchni użytkowej 20 m.kw.,
 9. pawilonu technicznego, o powierzchni użytkowej 25 m.kw.,
 10. kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wiaty stalowej, o powierzchni użytkowej 106 m.kw.,
 11. pawilonu (melaminy), stacji paliw oraz magazynu oleju i smarów, jak również
 12. urządzeń takie jak: utwardzenie terenu, drogi, chodniki, nawierzchnie betonowe, ogrodzenie, przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, sieci energetyczne oraz oświetlenie terenu.

Wszystkie ww. obiekty są trwale związane z gruntem.

Symbole Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej PKOB) dla urządzeń wymienionych w pkt 12 są następujące:

 1. PKOB – 2112:
  - utwardzenie terenu,
  - drogi,
  - chodniki,
  - nawierzchnie betonowe.
 2. PKOB – 2420:
  - ogrodzenie
 3. PKOB – 2222:
  - przyłącza wodociągowe,
  - przyłącza centralnego ogrzewania
 4. PKOB – 2223:
  - przyłącza kanalizacyjne
 5. PKOB – 2224:
  - sieci energetyczne,
  - oświetlenie terenu.

Łączna wartość przedmiotu umowy z dnia 30 marca 1999r. została wskazana na kwotę 2.537.350 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), w tym wartość prawa użytkowania wieczystego działek gruntu została wskazana na kwotę 166.808 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiem złotych). Prawa objęte tą umową zostały przeniesione na Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) Gminy XXX na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nabycie prawa wieczystego użytkowania ww. działek gruntu oraz prawa własności ww. budynków i budowli nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług (dalej-podatek VAT) w myśl obowiązującej w 2000r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11. poz. 50 ze zmianami). Spółce nie przysługiwało zatem prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu tych praw, ponieważ podatek VAT w tej transakcji nie występował.

Już w dniu zawarcia umowy z dnia 30 marca 1999r. Spółka posiadała ww. grunty oraz budynki i budowle. Były one zatem już od marca 1999r. wykorzystywane przez spółkę na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w szczególności w zakresie gospodarki odpadami (odbiór i wywóz odpadów) oraz w zakresie usług oczyszczania miasta (zwłaszcza miasta XXX). Usługi realizowane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Po nabyciu wspomnianych praw Spółka, na niektórych działkach oraz na niektórych budynkach i budowlach, przeprowadziła prace adaptacyjne i modernizacyjne (nakłady), których celem było przystosowanie nabytych gruntów, budynków i budowli na potrzeby działalności gospodarczej. Wartość tych nakładów w niektórych przypadkach przekraczała 30% wartości początkowej tych budynków czy budowli.

W 2008r. spółka zamierza dokonać sprzedaży części ww. budynków i urządzeń. Obecnie toczy się zatem postępowanie administracyjne zmierzające do dokonania podziału geodezyjnego ww. działek gruntu. Sprzedaż części ww. budynków oraz części ww. budynków i budowli będzie również obejmowała te budynki i budowle, na których nakłady poczynione przez Spółkę przekraczały 30% wartości początkowej tych budynków i budowli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonanie przez Spółkę w 2008r. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części ww. działek gruntu wraz z prawem własności części ww. budynków i budowli będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT, zwalnia się dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez „towary używane”, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT, rozumie się budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat (art. 43. ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku VAT). Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy o podatku VAT, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2., nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1., jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

 1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
 2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto należy dodać, iż zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie podatku VAT, zwalnia się od zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%. Uwzględniając zatem przytoczone powyżej przepisy ustawy o podatku VAT oraz rozporządzenia w sprawie podatku VAT, zdaniem Spółki, dokonanie przez nią w 2008r. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części ww. działek gruntu wraz z prawem własności ww. budynków i budowli będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT. Wprawdzie wysokość poniesionych przez Spółkę nakładów na budynki i urządzenia nabyte na mocy umowy z dnia 30 marca 1999r., w odniesieniu do niektórych budynków i urządzeń, przewyższała kwotę 30% ich wartości początkowej, ale nie można pominąć faktu, iż Spółka użytkowała przedmiotowe grunty, budynki oraz urządzenia na wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez okres dłuższy niż 5 lat. Sprzedaż budynków będzie zatem korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 6 ustawy o podatku VAT, ponieważ dla wyłączenia tegoż zwolnienia konieczne jest zaistnienie łącznie obu przesłanek określonych w art. 43 ust. 6 ustawy o podatku VAT(tak m.in. J. Zubrzycki, „LEKSYKON VAT 2007r.”, oficyna wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2007r., str. 674-675). Natomiast w przedmiotowej sprawie nie została spełniona przesłanka z art. 43 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku VAT, albowiem Spółka użytkowała budynki w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez okres dłuższy niż 5 lat. Tym samym istnieje również podstawa do zwolnienia sprzedaży przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania ww. działek gruntu w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), dokonuje klasyfikacji obiektów budowlanych rozumianych jako konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.Budynki – w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

Natomiast w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 cyt. ustawy).

Zatem jeśli wymienione przez Wnioskodawcę urządzenia mieszczą się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (PKOB 2) należy uznać je za budowle w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Co do zasady stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%. Jednakże, zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze.

Przez towary używane, w przypadku budynków i budowli lub ich części – zgodnie z zapisem art. 43 ust. 2 pkt 1, rozumie się budynki i budowle lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

W art. 43 ust. 6 ww. ustawy wskazano, że zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

 1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
 2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Użycie w tym przepisie sformułowania „użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych” wskazuje, że chodzi tu o całkowity okres użytkowania tych towarów do działalności opodatkowanej, a nie o okres od zakończenia modernizacji, czy też okres liczony od momentu przekroczenia ww. kwoty wydatków poniesionych na modernizację.

Zatem aby cytowany przepis art. 43 ust. 6 wyłączający zwolnienie z podatku VAT znalazł zastosowanie, wszystkie trzy wyżej wspomniane warunki muszą zostać spełnione łącznie. Niewystąpienie jednego z nich oznacza konieczność zastosowania zwolnienia przy sprzedaży używanych budynków, budowli i ich części.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar sprzedać prawo użytkowania wieczystego części działek gruntu oznaczonych numerami 702/7 i 702/9 wraz z prawem własności części ww. budynków i budowli (wskazanych w punkcie 1-12). Przedmiotowe budynki i budowle spełniają definicje towarów używanych, a przy ich nabyciu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przedmiotowej sytuacji nie będzie miało zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 6 ustawy, ponieważ nie zostały spełnione łącznie przesłanki zawarte w tym przepisie. Wnioskodawca w odniesieniu do niektórych ww. budynków i budowli poniósł wydatki przekraczające kwotę 30% wartości początkowej, jednakże Spółka użytkowała przedmiotowe grunty, budynki oraz urządzenia na wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez okres dłuższy niż 5 lat. Zatem do przedmiotowej dostawy budynków i budowli będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym położone są budynki rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 22% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki.

Natomiast kwestię sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym położone są budynki rozstrzygają przepisy § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem zwalnia się od podatku VAT zbycie prawa użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przypadku przedmiotowej dostawy – w odniesieniu zarówno do ww. budynków i budowli, jak również prawa wieczystego użytkowania gruntu – będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 43. ust. 1 pkt 2 oraz art. 29 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, a także § 8 ust. 1 pkt 12 cyt. wyżej rozporządzenia.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.