1437/ZP/443/55/EZ/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W związku z przedstawionym stanem faktycznym przedmiotem zapytania jest ustalenie prawidłowego opodatkowania sprzedaży nieruchomości w zakresie podatku od towarów i usług.

1437/ZP/443/55/EZ/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. sprzedaż budynków
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan współwłaścicielem w udziale wynoszącym 2/10 części nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Raciborskiej stanowiącej działkę nr 0 z obrębu x o obszarze 504 m2. Powyższa działk została nabyta na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w dniu 8 lutego 2001 r. /Rep. A nr x. Na niniejszej działce został wzniesiony przez Pana budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z garażami. Aktualnie prace związane z budową budynku zostały zakończone. Przedmiotowa nieruchomość ma zostać podzielona na dwie części, które w najbliższym czasie zamierza Pan zbyć na rzecz różnym nabywców. Czynność sprzedaży będzie miała charakter jednorazowy bez zamiaru dokonywania podobnych czynności w przyszłości.W związku z przedstawionym stanem faktycznym przedmiotem zapytania jest ustalenie prawidłowego opodatkowania sprzedaży nieruchomości w zakresie podatku od towarów i usług.

Stoi Pani na stanowisku, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie czynnością dokonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie jest Pan właścicielem żadnej innej, nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość zakupił Pan jako osoba prywatna z zamiarem osiedlenia się na niej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Za towary w świetle art. 2 pkt. 6 rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem należy stwierdzić, iż sprzedając swój majątek prywatny osoba fizyczna nie działa jako podatnik, co jest warunkiem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, że Strona sprzedając w/w działkę zabudowaną budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej nie będzie miała statusu podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Sprzedaż nawet kilkukrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu. Zatem zbycie przez Pana należącej do niej nieruchomości zabudowanej , nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż budynków
PP/443-13/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.