Sprzedaż budynków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż budynków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży budynku

Fragment:

(...) sprzedaży budynku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży budynku. Wniosek uzupełniono w dniu 11 kwietnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca –Sp. z o.o. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 2006 r. Zgodnie z aktem notarialnym A nr 1331/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. Wnioskodawca otrzymał w aporcie budynek magazynowy o powierzchni 844 m 2 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu nr 2363/11 o powierzchni 4058 m 2 (KW ...). Łączna wartość aportu według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosiła 314.000,00 zł, w tym budynku magazynowego 144.000,00 zł. Przekazanie aportem nieruchomości było nieopodatkowane podatkiem VAT na podstawie paragrafu 8 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970). W związku z powyższym Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT (faktura VAT nr ...). Jednocześnie wyżej wymienionym aktem notarialnym – wnoszący aport – przeniósł na nabywcę aportu, zobowiązanie do zwrotu poniesionych na budynek nakładów budowlanych przez dotychczasowego dzierżawcę budynku.

2013
11
cze

Istota:

Zwolnienie sprzedaży budynków i budowli.

Fragment:

Wskazała, że budynki, których dotyczyły nakłady, były użytkowane przez przedsiębiorstwo państwowe, a następnie Spółkę do czynności opodatkowanych przez okres ponad 5 lat od dnia zwiększenia ich wartości księgowej, zatem może podlegać zwolnieniu na podstawie ww. przepisu. Zwróciła uwagę, iż na przedmiotowej nieruchomości zarówno Ona, jak i poprzedni właściciel, prowadzili działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej leków i produktów medycznych. Działalności tej zaprzestano w 2010 r., a 5 letni okres wskazany w art. 43 ust. 7a ustawy upłynął w 2008 r. Podsumowując Spółka stwierdziła, że mając na uwadze niespełnienie warunków koniecznych do objęcia dostawy nieruchomości zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ale spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 pkt 10a w zw. z ust. 7a tego artykułu, dostawa ww. nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku. Jednocześnie stwierdziła, że odnośnie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zastosowanie będzie miał przepis § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia wykonawczego do ustawy. W odniesieniu do części nieruchomości opisanej w pkt 1 zdarzenia przyszłego, dotyczącej budynku śmietnika i portierni, węzła cieplnego, kanalizacji deszczowej, placu i dróg, kanalizacji sanitarnej oraz linii kablowej energetycznej, Spółka stwierdziła, iż dostawa w postaci aportu, bądź sprzedaży, nie będzie objęta wyżej wskazanymi zwolnieniami, a tym samym będzie musiała uiścić podatek w wysokości 23%.

2013
5
cze

Istota:

Czy sprzedaż budynku może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Fragment:

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, grunt na którym są one posadowione dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. W myśl art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Z opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Spółka z o.o. powstało na bazie w likwidacji w roku 1993. Zgodnie z Aktem notarialnym – Repertorium A i umową i umową o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania przejęte zostały nieruchomości, m. in. nieruchomość.

2011
1
wrz

Istota:

W przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Fragment:

Czy opisana transakcja obejmująca sprzedaż Budynków na Własnym Gruncie, Budynków na Użytkowaniu Wieczystym oraz Nieruchomości Lokalowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy W opinii Wnioskodawcy, o ile spełnione zostaną powyższe wymagania i sprzedaż Budynków na Własnym Gruncie, Budynków na Użytkowaniu Wieczystym oraz Nieruchomości Lokalowych podlegać będzie podatkowi od towarów i usług (nie będąc jednocześnie z tego podatku zwolniona) to zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

2011
1
wrz

Istota:

W przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Fragment:

Czy opisana transakcja obejmująca sprzedaż Budynków na Własnym Gruncie, Budynków na Użytkowaniu Wieczystym oraz Nieruchomości Lokalowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy W opinii Wnioskodawcy, o ile zostaną spełnione powyższe wymagania i sprzedaż Budynków na Własnym Gruncie, Budynków na Użytkowaniu Wieczystym oraz Nieruchomości Lokalowych podlegać będzie podatkowi od towarów i usług (nie będąc jednocześnie z tego podatku zwolniona) to zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż ta nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

2011
1
wrz

Istota:

Od dnia 01.01.2008r. preferencyjną stawką podatku w wysokości 7% objęta jest jedynie sprzedaż budynków mieszkalnych jednorodzinnych, natomiast sprzedaż obiektów budowlanych infrastruktury towarzyszącej związanej z tymi budynkami, a także sprzedaż garażu wolnostojącego podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%.

Fragment:

(...) sprzedaż budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7% na sprzedaż budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zajmuje się budową i sprzedażą budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB: 11) w których zakłada instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Budowa obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w postaci: podjazdów, ogrodzenia działek, przyłącza wody kanalizacji, prądu, gazu, nawierzchni dróg wewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego. Wnioskodawca zaznacza, że w umowie sprzedaży domu jednorodzinnego nie wyodrębnia własności infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, nie ma ona też własnej księgi wieczystej, gdyż stanowi element zabudowanej nieruchomości, jak chociażby ogrodzenie.

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedaz prawa wieczystego uzytkowania gruntu dwóch działek wraz z prawem własności budynków i budowli będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT?

Fragment:

Sprzedaż budynków będzie zatem korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 6 ustawy o podatku VAT, ponieważ dla wyłączenia tegoż zwolnienia konieczne jest zaistnienie łącznie obu przesłanek określonych w art. 43 ust. 6 ustawy o podatku VAT(tak m.in. J. Zubrzycki, „ LEKSYKON VAT 2007r. ”, oficyna wydawnicza „ UNIMEX ”, Wrocław 2007r., str. 674-675). Natomiast w przedmiotowej sprawie nie została spełniona przesłanka z art. 43 ust. 6 pkt 2 ustawy o podatku VAT, albowiem Spółka użytkowała budynki w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez okres dłuższy niż 5 lat. Tym samym istnieje również podstawa do zwolnienia sprzedaży przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania ww. działek gruntu w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia w sprawie podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedaż budynków (nakładów), należących do Spółdzielni SCH, ale usytuowanych na nieruchomościach nienależących do Spółdzielni SCH podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy też podlega zwolnieniu wynikającemu z art. 43 ust. 1 pkt 2?

Fragment:

(...) sprzedaży budynków posadowionych na cudzym gruncie - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 września 2008r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem w dniu 18 listopada 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynków posadowionych na cudzym gruncie. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółdzielnia (zwana dalej: Spółdzielnia) z siedzibą w D. G. jest posiadaczem następujących nieruchomości: nieruchomość położona w D. G. - działka nr 2671 o pow. 1240 m (obręb Z., nr mapy 5), zabudowana budynkiem - pawilonem handlowym - budynek został wzniesiony w latach 70-tych dwudziestego wieku przez poprzednika prawnego spółdzielni - przed wejściem w życie przepisów o VAT. Właścicielem nieruchomości jest gmina. nieruchomość położona w D. G. - działki nr 736/1 oraz 737/1 (obręb Ł., nr mapy 5), zabudowana budynkiem tzw. sklepu rolniczego oraz magazynami. Zgodnie z wpisami w księdze wieczystej KW nr 8794, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w D. G. Wydział Ksiąg Wieczystych, właścicielami działek są osoby fizyczne.

2011
1
cze

Istota:

1. Czy sprzedaż budynku warsztatowego (zaplecze socjalne, biura, magazyny, infrastruktura towarzysząca) wybudowanego na gruncie prywatnym, ale używanego do działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu według 22% stawki podatku?
2. Czy sprzedaż przedmiotowej działki, będącej własnością małżeństwa, na której zostały wybudowane budynki trwale związane z gruntem wykorzystywane do działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu według 22% stawki podatku?

Fragment:

Czy sprzedaż budynku warsztatowego (zaplecze socjalne, biura, magazyny, infrastruktura towarzysząca) wybudowanego na gruncie prywatnym, ale używanego do działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu według 22% stawki podatku... Czy sprzedaż przedmiotowej działki, będącej własnością małżeństwa, na której zostały wybudowane budynki trwale związane z gruntem wykorzystywane do działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu według 22% stawki podatku... Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż budynków warsztatowych jako sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega VAT z uwagi na art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ stanowi majątek osobisty podatnika (mąż) oraz osoby niebędącej podatnikiem tego podatku (żona), a czynność ta zostanie wykonana jednorazowo. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2011
1
maj

Istota:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym przedmiotem zapytania jest ustalenie prawidłowego opodatkowania sprzedaży nieruchomości w zakresie podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Jak wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem należy stwierdzić, iż sprzedając swój majątek prywatny osoba fizyczna nie działa jako podatnik, co jest warunkiem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, że Strona sprzedając w/w działkę zabudowaną budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej nie będzie miała statusu podatnika podatku od towarów i usług.