IPPB2/4511-281/16-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W odniesieniu do opisu stanu faktycznego oraz przedstawionych przepisów prawnych, przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji powstał w całości, w momencie, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności akcji na ich nabywcę, tj. w dniu 4 lipca 2015 r. Zatem na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 w terminie do 30 kwietnia 2016 r., w którym został wykazany w całości przychód z odpłatnego zbycia akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu sprzedaży akcji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu sprzedaży akcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jako akcjonariusz spółki akcyjnej, posiadając 800 akcji imiennych nie będących przedmiotem publicznego obrotu, Wnioskodawczyni zawarła w dniu 16 maja 2015 roku umowę przedwstępną przeniesienia praw do akcji oraz posiadania akcji. Drugą stroną transakcji była osoba fizyczna (dalej zwana Kupującym). Umowa przedwstępna określała m. in. warunki odstąpienia od umowy oraz harmonogram zapłaty ceny za sprzedawane przez Wnioskodawczynię akcje. Kwotę stanowiącą 20% ceny Kupujący miał uiścić w terminie 14 dni od dnia zawarcia z akcjonariuszami przedwstępnych umów sprzedaży akcji spółki, liczone od dnia zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z ostatnim akcjonariuszem. Pozostałą kwotę, tj. stanowiącą 80% ceny, Kupujący miał uiścić w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. po zawarciu umowy przyrzeczonej oraz wydaniu Kupującemu dokumentów akcji. Pierwszą część stanowiącą 20% ceny Wnioskodawczyni otrzymała w czerwcu 2015 roku. Następnie w dniu 4 lipca 2015 roku Wnioskodawczyni podpisała z Kupującym umowę przeniesienia praw do akcji oraz posiadania akcji (dalej zwaną Umową Sprzedaży). Umowa Sprzedaży potwierdzała wpłatę przez Kupującego pierwszej części stanowiącą 20 % ceny. Pozostała część stanowiąca 80% ceny miała zostać uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. W dniu 15 grudnia 2015 roku Wnioskodawczyni otrzymała od Kupującego propozycję podpisania aneksu do Umowy Sprzedaży, który wydłużał termin zapłaty do 30 czerwca 2016 roku. Na podpisanie aneksu Wnioskodawczyni nie wyraziła zgody, a ponieważ Kupujący nie wywiązał się w terminie określonym w Umowie Sprzedaży z obowiązku zapłaty pozostałej kwoty stanowiącej 80% ceny, w dniu 7 stycznia 2016 roku Wnioskodawczyni wysłała do Kupującego przedsądowe wezwanie do zapłaty. W następstwie doszło w dniu 22 lutego 2016 roku do podpisania ugody. Ugoda określała nowy 14 dniowy termin zapłaty pozostałej kwoty stanowiącej 80% ceny. Powyższą kwotę Wnioskodawczyni otrzymała 11 marca 2016 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakim terminie i od jakich kwot Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osob fizycznych od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem roku 2015 zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zmianami), będzie kwota stanowiąca 20% ceny wynikającej ze sprzedanych akcji, natomiast kwota w pozostałej części tj. w wysokości 80% ceny od sprzedanych akcji będzie stanowiła przychody roku 2016. Wobec powyższego na podstawie art. 45 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należny podatek Wnioskodawczyni będzie zobowiązana uiścić w terminie do 30 kwietnia 2016 roku od kwoty stanowiącej 20% ceny za akcje. Natomiast od kwoty stanowiącej 80% ceny za akcje podatek dochodowy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana uiścić w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.

Na wstępie należy zauważyć, że zapłata przez Kupującego drugiej części kwoty w wysokości 80% ceny za akcje powinna nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. Przychód powstał zatem w momencie gdy Wnioskodawczyni uzyskała roszczenie o zapłatę tj. z upływem terminu określonego w Umowie Sprzedaży i tym samym uprawniona była do dochodzenia zapłaty przed sądem powszechnym (I SA/Rz 74/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 marca 2013 roku). Dopiero po 31 grudnia 2015 roku, w styczniu 2016 roku, po bezskutecznym upływie terminu płatności Wnioskodawczyni uzyskała roszczenie o zapłatę należnych jej pieniędzy i mogła praktycznie dochodzić zapłaty za sprzedane akcje przed sądem powszechnym (roszczenie staje się wymagalne z chwilą nadejścia terminu, w jakim świadczenie ma być spełnione, art. 455 KC ( Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami)) lub na podstawie art. 491 § 1 KC, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić. Zgodnie z art. 494 KC Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Skutkiem odstąpienia od umowy jest wygaśnięcie stosunku prawnego z mocą wsteczną - ex tunc, która oznacza powrót do stanu jaki istniał przed zawarciem umowy. W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że wykonanie prawa odstąpienia od umowy w sytuacjach objętych hipotezą art. 494 k.c. uzasadnia analogiczne stosowanie art. 395 § 2 zd. pierwsze k.c. oraz że skutki wynikające z tego przepisu następują ex tunc, powodując zniesienie stosunku prawnego wynikającego z umowy i uznanie jej za niezawartą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r. V CSK 260/11, Lex 1162612, z dnia 27 marca 2008 r., II CSK 477/07, Lex nr 385595, uzasadnienie wyroku z dnia 21 października 2010 r., IV CSK 112/10, OSNCZD-2011, Nr 2 poz. 40, wyroki z dnia 13 października 1992 r., II CRN 104/92, Lex nr 9088, z dnia 6 maja 2004 r., II CK 261/03, Lex nr 174165, z dnia 23 stycznia 2008 r., V CSK 379/07, OSNC-ZD 2008, Nr 4 poz. 108, z dnia 27 marca 2008 r., II CSK 477/07, Lex nr 385595, uzasadnienie postanowień: z dnia 20 października 2011 r., IV CSK 47/11, BSN 2012, nr 2 oraz z dnia 13 stycznia 2012 r., I CSK 296/11, Biul. SN 2012, nr 3, str. 12-13). W takim przypadku Umowę Sprzedaży należałoby uznać za niezawartą co spowodowałoby automatyczne przejście własności akcji z powrotem na Wnioskodawczynię i doprowadzenie do stanu sprzed zawarcia umowy skutkującego brakiem powstania obowiązku zapłaty podatku w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zmianami), z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawczynię akcji. Dopiero, zgodnie z zasadą swobody umów (Art. 3531 KC) zawarcie pomiędzy stronami (przez Wnioskodawczynię i Kupującego) w dniu 22 lutego 2016 roku ugody zmieniającej termin zapłaty pozostałej części stanowiącej 80% ceny, doprowadziło do spełnienia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa jak we wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Przy ustalaniu wartości przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ww. ustawy.

Art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Sposób opodatkowania tychże dochodów określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

W myśl art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (PIT-38).

W świetle powyższych przepisów przychody z odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Zatem w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, opodatkowaniu w świetle wyżej powołanych przepisów podlega przychód pomniejszony o stosowane koszty.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wskazuje, że jako akcjonariusz spółki akcyjnej, posiadając 800 akcji imiennych nie będących przedmiotem publicznego obrotu, Wnioskodawczyni zawarła w dniu 16 maja 2015 roku umowę przedwstępną przeniesienia praw do akcji oraz posiadania akcji. Drugą stroną transakcji była osoba fizyczna (dalej zwana Kupującym). Umowa przedwstępna określała m. in. warunki odstąpienia od umowy oraz harmonogram zapłaty ceny za sprzedawane przez Wnioskodawczynię akcje. Kwotę stanowiącą 20% ceny Kupujący miał uiścić w terminie 14 dni od dnia zawarcia z akcjonariuszami przedwstępnych umów sprzedaży akcji spółki, liczone od dnia zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z ostatnim akcjonariuszem. Pozostałą kwotę, tj. stanowiącą 80% ceny, Kupujący miał uiścić w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. po zawarciu umowy przyrzeczonej oraz wydaniu Kupującemu dokumentów akcji. Pierwszą część stanowiącą 20% ceny Wnioskodawczyni otrzymała w czerwcu 2015 roku. Następnie w dniu 4 lipca 2015 roku Wnioskodawczyni podpisała z Kupującym umowę przeniesienia praw do akcji oraz posiadania akcji (dalej zwaną Umową Sprzedaży). Umowa Sprzedaży potwierdzała wpłatę przez Kupującego pierwszej części stanowiącą 20 % ceny. Pozostała część stanowiąca 80% ceny miała zostać uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. Powyższą kwotę Wnioskodawczyni otrzymała 11 marca 2016 roku.

Stosownie do art. 389 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Z ww. przepisu wynika, że zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje skutków podatkowych, ponieważ jest ona jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności w określonym terminie.

Natomiast art. 155 § 1 ustawy Kodeks cywilny, stanowi, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

W świetle tego przepisu zawarcie umowy sprzedaży wywołuje stosunek obligacyjny uprawniający wierzyciela do żądania świadczenia od dłużnika.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji powstał po stronie Wnioskodawcy w momencie zawarcia ostatecznej, przyrzeczonej umowy przenoszącej własność tych akcji. Zawarcie umowy przedwstępnej, służy zabezpieczeniu wykonania zobowiązania stron do zawarcia w przyszłości właściwej umowy przenoszącej własność akcji.

W momencie zbycia akcji następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ich posiadania na nabywcę. Skutki powyższego działania dla celów podatkowych określa art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia akcji w spółce kapitałowej będzie przychód należny choćby nie został faktycznie otrzymany. Jednakże przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia „przychody należne”.

Według Słownika języka polskiego „należny” to „przysługujący, należący się komuś lub czemuś”. Tak więc „przychód należny” oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany.

Prawidłowa wykładnia tego pojęcia nie może jednak pomijać doktryny prawa cywilnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, odnosi się więc zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia, jak i do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności.

Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się tylko takie wierzytelności, które w danym momencie podatnikowi należą się, czyli są wymagalne, przy czym nie ma znaczenia, czy podatnik już faktycznie uzyskał świadczenie wynikające z takiej wierzytelności, czy też jeszcze nie. Istotnym warunkiem dla zaliczenia takiego przychodu do przychodów należnych jest zatem powstanie po stronie wierzyciela prawnej możliwości żądania spełnienia świadczenia przez kontrahenta, co znajduje wyraz w obowiązku świadczenia przez kontrahenta.

Określając więc moment podatkowy, w którym podatnik uzyska przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej należy kierować się literalnym brzmieniem art. 11 ust. 1, który stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) stanowiący, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Artykuł ten wyraźnie odróżnia przychód należny od jego „faktycznego otrzymania” czyli „zapłacenia”.

Stosownie natomiast do art. 535 ustawy Kodeks cywilny przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Z powyższego wynika, że zawarcie umowy sprzedaży, skutkuje powstaniem po stronie sprzedającego zobowiązania do przeniesienia na rzecz nabywcy akcji w spółce akcyjnej, natomiast po stronie kupującego zapłaty ceny wynikającej z umowy. Te dwa elementy świadczą o powstaniu stosunku zobowiązaniowego pomiędzy obiema stronami transakcji. Nie budzi zatem wątpliwości, że po stronie kupującego powstaje wynikające z umowy sprzedaży akcji, zobowiązanie w wysokości kwoty wskazanej w umowie (ceny za akcje). Fakt zawarcia dodatkowego postanowienia w umowie o sposobie i terminach płatności, nie ma znaczenia dla wielkości powstania tego zobowiązania. Tym samym po stronie sprzedającego powstaje należność w wysokości ceny sprzedaży akcji w spółce akcyjnej.

Dla momentu ustalenia przychodu, bez znaczenia jest zatem fakt, że cena zbycia może zostać zapłacona w całości w dniu podpisania umowy lub w częściach (ratach) po dniu podpisania umowy, bowiem sposób zapłaty ceny może być dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Ten bowiem wypływa z dokonania przez podatnika zbycia akcji w określonej dacie za określoną cenę, zbyciem jest zaś zawarcie umowy sprzedaży. W momencie zbycia akcji następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ich posiadania na nabywcę.

Wnioskodawczyni w dniu 4 lipca 2015 r. podpisała z Kupującym umowę przeniesienia praw do akcji oraz posiadania akcji i w tym momencie u Wnioskodawczyni powstał przychód należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy datą, w której powstaje przychód po stronie zbywcy akcji, jest dzień, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności akcji na ich nabywcę (nabywców), bez względu na to kiedy następuje płatność z powyższego tytułu.

Reasumując, w odniesieniu do opisu stanu faktycznego oraz przedstawionych przepisów prawnych, przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji powstał w całości, w momencie, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności akcji na ich nabywcę, tj. w dniu 4 lipca 2015 r. Zatem na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 w terminie do 30 kwietnia 2016 r., w którym został wykazany w całości przychód z odpłatnego zbycia akcji.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.