IPPB2/415-756/14-6/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy transakcja ta jest wolna od podatku, czy też podlega opodatkowaniu, i na podstawie jakiego, i jak brzmiącego przepisu?2) Jeśli podlega, to czy dobrze Wnioskodawca rozumie, że prawo po nowelizacji, nie uwzględnia już faktu, że akcje zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. i były w obrocie publicznym, działa wstecz i odnosi się również do takich akcji, co w odczuciu Wnioskodawcy byłoby niekonstytucjonalne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 10 grudnia 2014 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 28 listopada 2014 r. Nr IPPB2/415-756/14-2/MG (data nadania 28 listopada 2014 r., data doręczenia 2 grudnia 2014 r.) oraz pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) na wezwanie organu z dnia 16 grudnia 2014 r. (data nadania 16 grudnia 2014 r., data doręczenia 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
 1. Dnia 3 lipca 1998 r. Wnioskodawca nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa pakiet akcji spółki X. S.A., której akcje były w obrocie publicznym (prospekt emisyjny ma datę 28 czerwca 1997 r.).
 2. Połowę pakietu tych akcji Wnioskodawca sprzedał w roku 2005. Transakcja ta - na podstawie obowiązujących przepisów prawa - nie podlegała opodatkowaniu i PIT-38 nie był wymagany. Rozliczenie podatkowe Wnioskodawcy za rok 2005 zostało przyjęte i zaakceptowane przez US.
 3. Drugą część tego pakietu Wnioskodawca sprzedał w roku 2012. Przed rozliczeniem podatku za rok 2012 Wnioskodawca skontaktował się telefonicznie z US, żeby upewnić się w sprawie opodatkowania. Urzędniczka US - po konsultacji z kierownictwem (!) - potwierdziła, że transakcja nie podlega opodatkowaniu. Wnioskodawca nie złożył więc PIT-38, ponieważ otrzymał taką informację u źródła, a sama transakcja, jak i decyzja US były identyczne z tymi z roku 2005.
 4. Dnia 10 marca 2013 r. Wnioskodawca otrzymał wezwanie z US datowane 3 marca 2014 r. do złożenia PIT-38, co też Wnioskodawca uczynił, sądząc, że zmieniły się przepisy i dokument ten należy składać również w przypadku zerowej stawki podatku.
 5. Dnia 12 marca 2014 r. Wnioskodawca dostarczył do US osobiście PIT-38, wykazując zerową stawkę podatku. Wtedy też Wnioskodawca dowiedział się od urzędniczek US, że:
  1. ma udowodnić, że transakcja nie podlega opodatkowaniu i w tym celu Wnioskodawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
   1. umowę nieodpłatnego nabycia akcji oraz
   2. stronę tytułową prospektu emisyjnego spółki X. SA,
  2. ma prawo do potwierdzenia decyzji US w Krajowej Informacji Podatkowej.
 6. Tego samego dnia Wnioskodawca skontaktował się z prawnikiem z infolinii KIP (rozmowa telefoniczna rejestrowana ok. godz. 15:00), który potwierdził, że na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956) transakcja ta nie podlega opodatkowaniu. Nota bene, informację tę potwierdził również inny prawnik KIP dyżurujący w kolejnym dniu.
 7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1a i b, wraz z informacją uzyskaną od prawnika z infolinii KIP, Wnioskodawca wysłał do Naczelnika US listem poleconym tego samego dnia.
 8. Dnia 21 lipca 2014 r. Wnioskodawca otrzymał pismo US datowane 8 lipca 2014 r., w którym organ podatkowy prosi o zgłoszenie się osobiście lub przez pełnomocnika w celu złożenia korekty zeznania podatkowego „z uwagi, iż złożona deklaracja zawiera n/w błędy: brak stawki podatku i kwoty do zapłaty”. Wnioskodawca podkreślił, że wykazał zerową stawkę podatku, zgodnie z informacją uzyskaną w US i potwierdzoną przez KIP.
 9. Dnia 4 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca wysłał do Naczelnika US pismo polecone, w którym powołał się na analogię transakcji z roku 2012 do tej z roku 2005 oraz informacje uzyskane uprzednio w US i w KIP, w konkluzji prosząc o:
  1. zamknięcie sprawy albo
  2. wskazanie przepisu zmieniającego artykuł ustawy, na który powołali się prawnicy KIP i stanowiącego podstawę opodatkowania tej transakcji.
 10. Dnia 22 września 2014 r. Wnioskodawca otrzymał pismo US datowane 4 września 2014 r.,
  1. wskazujące na konieczność złożenia korekty zeznania na podstawie art. 30b ustawy o podatku dochodowym (bez żadnego odniesienia do powołanego przez Wnioskodawcę przepisu, który został wskazany przez prawnika KIP, ani do wspomnianej przez Wnioskodawcę pełnej analogii do transakcji z roku 2005) oraz
  2. informujące szczegółowo o możliwości wystąpienia z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 28 listopada 2014 r. Nr IPPB2/415-756/14-2/MG (data nadania 28 listopada 2014 r., data doręczenia 2 grudnia 2014 r.), na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie:
  • czy sprzedane przez Wnioskodawcę akcje spółki X. S.A. były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
  • czy nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty (czy oferta skierowana była do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób) lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
  • czy też nabyte przez Wnioskodawcę akcje były akcjami pracowniczymi, gdzie oferta nabycia skierowana była do określonego kręgu osób uprawnionych, tj. np. pracowników spółki, na co wskazuje informacja podana w opisie stanu faktycznego, że Wnioskodawca nabył akcje nieodpłatnie...
  • czy sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.
 2. Ponowne sformułowanie pytania Nr 1 wniosku, z uwagi na to, że nie jest to pytanie podatkowe mogące być przedmiotem interpretacji indywidualnej, ponieważ nie odnosi się bezpośrednio do obowiązków podatkowych Wnioskodawcy oraz przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie ponownie sformułowanego pytania podatkowego.
 3. Przeformułowanie pytania Nr 4, tak aby odnosiło się ono do funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej dotyczącej Wnioskodawcy, a nie urzędu skarbowego oraz przedstawienie stanowiska Wnioskodawcy do tak przeformułowanego pytania podatkowego.

Ponadto wyjaśniono, że pytanie Nr 4 dotyczy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), w związku z tym jeżeli intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie interpretacji także w zakresie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 40 zł.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 10 grudnia 2014 r.), w którym m.in. wyjaśnił, że:

 1. Sprzedane przez Wnioskodawcę akcje spółki X. SA były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Cytat: „W dniu 27 czerwca 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o upublicznieniu akcji X. SA. Od 15 listopada 1997 r. akcje X. SA są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 2. Oferta skierowana była zatem do wszystkich, a nie tytko do ograniczonego kręgu osób.
  W lipcu 1998 r. zaoferowano Wnioskodawcy akcje znajdujące się już w ofercie publicznej od listopada 1997 r. (umowa Wnioskodawcy jest datowana: 3 lipca 1998 r.).
 3. Nabyte przez Wnioskodawcę akcje były akcjami zwykłymi serii A na okaziciela. W umowie w ogóle nie występuje termin „akcje pracownicze”.
 4. Sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej, gdyż Wnioskodawca jej nie prowadzi.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/415-756/14-4/MG (data nadania 16 grudnia 2014 r., data doręczenia 19 grudnia 2014 r.), ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie:

 • czy Wnioskodawca w dniu 3 lipca 1998 r. nabył nieodpłatnie przedmiotowe akcje spółki X. S.A. jako pracownik spółki X. S.A. lub jako były pracownik...
 • w związku z powyższym, czy oferta nabycia akcji, w ramach której Wnioskodawca nabył nieodpłatnie akcje zwykłe serii A na okaziciela skierowana była do ograniczonego kręgu osób a nie do wszystkich...
 • z uwagi na to, że jak wskazano w treści wniosku Wnioskodawca nie zakupił akcji spółki X. S.A. a jedynie nabył je nieodpłatnie, na podstawie jakich przepisów prawa (w oparciu o posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty) Wnioskodawca nabył akcje spółki X. S.A., tj. przykładowo ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.)...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. (data nadania 22 grudnia 2014 r., data wpływu 24 grudnia 2014 r.), w którym wyjaśnił, że:

 1. Przedmiotowe akcje Wnioskodawca nabył nieodpłatnie jako były pracownik X..
 2. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy akcje zwykłe serii A na okaziciela były już w obrocie publicznym, zanim zaoferowano je pracownikom i byłym pracownikom, na co wskazuje źródło zacytowane przez Wnioskodawcę w punkcie 1 uzupełnienia z dnia 8 grudnia 2014 r.
 3. Wnioskodawca wnosi, że umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, choć w preambule nie ma do niej bezpośredniego odniesienia.

W celu ułatwienia podjęcia ostatecznej decyzji Wnioskodawca załączył kopię Umowy nieodpłatnego nabycia akcji z dnia 3 lipca 1998 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy transakcja ta jest wolna od podatku, czy też podlega opodatkowaniu, i na podstawie jakiego, i jak brzmiącego przepisu...
 2. Jeśli podlega, to czy dobrze Wnioskodawca rozumie, że prawo po nowelizacji, nie uwzględnia już faktu, że akcje zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. i były w obrocie publicznym, działa wstecz i odnosi się również do takich akcji, co w odczuciu Wnioskodawcy byłoby niekonstytucjonalne...
 3. Jakie gwarancje daje zastosowanie się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego...

Interpretacja indywidualna wydana została w zakresie pytania Nr 1 i 2 wniosku w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 3 odniesieniu do ustawy Ordynacja podatkowa zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca poinformował, że jest praworządnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i nie uchyla się, ani nigdy nie uchylał od płacenia należnych podatków. Utrzymuję się z emerytury i jest dla Wnioskodawcy wysoce niepokojące i frustrujące, że traci czas i pieniądze, ponieważ US nie respektuje swojej własnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak również nie reaguje i nie odnosi się do interpretacji wydanej przez powołany do tego organ Ministra Finansów (infolinia KIP). Urzędnicy US udzielając informacji telefonicznych, nie informują podatnika, że interpretacje telefoniczne – mimo, iż rozmowy są rejestrowane - nie mają dla nich charakteru wiążącego.

Powołany przez prawnika KIP przepis brzmi:

„ Art. 19

 1. Przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:
  1. z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
  2. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
  3. z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, dokonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.”

Wnioskodawca reprezentuję pogląd, że ww. transakcja spełnia wszystkie przesłanki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego wymagane powołanym przepisem, jest identyczna z transakcją z roku 2005, która była wolna od podatku, i w związku z tym również powinna być wolna od podatku.

Natomiast powołany przez US art. 30b Ustawy wywodzi zasadę ogólną, jest obszerny, reguluje różne kwestie, a US nie wskazał, który konkretnie przepis ma tu zastosowanie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko wyjaśniając, że reprezentuje pogląd, że zwolnieniem od podatku od sprzedaży akcji są objęte akcje nabyte przed 1 stycznia 2004 r., jeśli były one dopuszczone do obrotu publicznego. Na poparcie tej tezy Wnioskodawca przytoczył fakt, że identycznej transakcji sprzedaży akcji Wnioskodawca dokonał w roku 2005 i wówczas nie podlegała ona opodatkowaniu (vide pkt 2 w części G wniosku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) cytowanej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). Papierami wartościowymi są w rozumieniu tej ustawy m.in. akcje.

Przy ustalaniu wartości przychodów m.in. z odpłatnego zbycia akcji, zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ww. ustawy.

Artykuł 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Sposób opodatkowania tychże dochodów określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

Ustalając zatem koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji należy odwołać się zawsze do sposobu nabycia zbywanych akcji i ustalić je odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w przypadku nieodpłatnego nabycia akcji koszty uzyskania przychodów nie występują.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

W świetle powyższego, uzyskane dochody (poniesione straty) z dokonanej po 31 grudnia 2003 r. sprzedaży akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego,
 • nabycia ich na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • nie dokonywania ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca, jako były pracownik X. S.A. w dniu 3 lipca 1998 r. nabył nieodpłatnie, od Skarbu Państwa pakiet akcji X. S.A. Połowę pakietu tych akcji Wnioskodawca sprzedał w 2005 r. Transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu. Drugą część pakietu akcji Wnioskodawca sprzedał w 2012 r. W ocenie Wnioskodawcy sprzedane akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, ponieważ w dniu 27 czerwca 1997 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o upublicznieniu akcji X. S.A. Od 15 listopada 1997 r. akcje X. S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zdaniem Wnioskodawcy oferta skierowana była zatem do wszystkich, a nie tytko do ograniczonego kręgu osób. W lipcu 1998 r. zaoferowano Wnioskodawcy akcje znajdujące się już w ofercie publicznej od listopada 1997 r. (umowa datowana jest na 3 lipca 1998 r.), bowiem zanim zaoferowano je pracownikom i byłym pracownikom, były już w obrocie publicznym. Nabyte przez Wnioskodawcę akcje były akcjami zwykłymi serii A na okaziciela. W umowie nie występuje termin „akcje pracownicze”. Umowę nieodpłatnego nabycia akcji zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, chociaż w preambule nie ma do niej bezpośredniego odniesienia. Sprzedaż tych akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięcia wymaga zatem kwestia, czy uzyskany przez Wnioskodawce przychód ze sprzedaży przedmiotowych akcji podlega zwolnieniu z opodatkowania, ze względu na sposób nabycia tych akcji.

Należy podkreślić, że w czasie kiedy Wnioskodawca nabył przedmiotowe akcje wprowadzenie akcji do obrotu regulowała ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754).

W 1998 r., czyli w roku, w którym Wnioskodawca na podstawie umowy nabył nieodpłatnie akcje, za publiczny obrót papierami wartościowymi uznawano, stosownie do art. 2 ust. 1 wskazanej ustawy proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nie oznaczonego adresata z wyjątkiem:

 1. proponowania nabycia papierów wartościowych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym,
 2. udostępniania w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji spółki pracownikom oraz producentom rolnym lub rybakom na trwale związanym z jej przedsiębiorstwem,
 3. proponowania przez Skarb Państwa nabycia w procesie prywatyzacji co najmniej 10% akcji danej spółki przez jednego nabywcę,
 4. udostępniania akcji pracownikom, rolnikom i rybakom na podstawie art. 46 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 47, poz. 298),
  1. proponowania nabycia akcji spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603 i Nr 106, poz. 673), jeżeli stronami umów będą:
  2. pracownicy tej spółki lub
  3. osoby, o których mowa w art. 46 ustawy wymienionej w pkt 4, lub
  4. narodowe fundusze inwestycyjne,
 5. proponowania nabycia papierów wartościowych opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne, z wyłączeniem papierów określonych w art. 3 ust. 2 i 3, jeżeli termin realizacji praw z tych papierów jest krótszy niż rok, pod warunkiem że emitent w terminie 7 dni przed rozpoczęciem emisji zawiadomi pisemnie Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,
 6. proponowania nabycia dotychczasowym akcjonariuszom, w wykonaniu prawa poboru, akcji spółki, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu,
 7. proponowania nabycia nie dopuszczonych do publicznego obrotu akcji spółki, jeżeli ich nabywanie będzie następować w drodze wezwania, w trybie określonym w art. 154,
 8. proponowania nabycia przez spółkę własnych akcji w trybie określonym w art. 343 § 3, art. 365 i art. 464 § 3 Kodeksu handlowego,
 9. proponowania nabycia, nabywania lub przenoszenia praw z akcji spółki wniesionych do funduszu przemysłowego, jeżeli stronami umów są wyłącznie pracownicy spółki lub fundusze przemysłowe.

Natomiast oferta publiczna definiowana była jako oferta skierowana do ogółu społeczeństwa, a nie do ściśle określonej liczby osób, nawet jeśli ich liczba przewyższała 300 osób, gdyż trudno jest uznać, że oferta nabiera charakteru oferty publicznej tylko ze względu na skierowanie jej do ściśle określonej liczby osób, nawet jeśli jej liczba przekracza 300 osób.

Ustawodawca określił sytuacje, w których obrót papierami wartościowymi - w tym również oferta publiczna - pozbawiony jest publicznego charakteru, mimo posiadania określonych cech. Do takich sytuacji zaliczyć należy wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy udostępnianie w procesie prywatyzacji przez Skarb Państwa akcji spółki pracownikom oraz producentom rolnym lub rybakom na trwale związanym z jej przedsiębiorstwem.

Jeżeli zatem akcje spółki nabyte zostały przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w trybie oferty dla pracowników lub byłych pracowników, na co wskazują przepisy prawa, na podstawie których Wnioskodawca nabył akcje spółki kapitałowej, tj. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.), to nie można stwierdzić, że akcje zostały nabyte na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Wobec powyższego uzyskany w 2012 r. dochód ze sprzedaży przedmiotowych akcji, nabytych nieodpłatnie przez Wnioskodawcę w 1998 r. nie podlegał wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stosownie do art. 19 wyżej cytowanej ustawy zmieniającej, w związku z art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w powołanym powyżej art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym Wnioskodawca był obowiązany złożyć w stosownym terminie zeznanie roczne PIT-38 za 2012 r., zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustosunkowując się natomiast do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2 organ podatkowy stwierdza, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych regulująca w swej treści m.in. zwolnienie od podatku dochodów ze sprzedaży akcji nabytych przez podatników przed dniem 1 stycznia 2004 r. nie działa wstecz, bowiem zarówno dochód uzyskany przez Wnioskodawce w 2005 r., jak i w 2012 r. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże z uwagi na upływu terminu, o którym mowa w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), w brzmieniu ustawy obowiązującym zarówno w 2005, jak i w 2012 r., zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od uzyskanego w 2005 r. przychodu ze sprzedaży przedmiotowych akcji, ponieważ nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego za ten rok.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że dokument dołączony przez Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku nie podlegał analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Zgodnie bowiem z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższego wynika, że organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów, ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska wnioskodawcy. Organ ten jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.