IPPB2/415-742/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

1) Jak wygląda rozliczenie zobowiązań podatkowych powstających od zysków kapitałowych w momencie zbycia akcji, korzystając z konta maklerskiego Wnioskodawcy w banku?2) Gdzie Wnioskodawca musi rozliczać się z podatkami – w Polsce albo w Niemczech?3) Jeśli Wnioskodawca będzie płacić podatki w Niemczech, czy musi w ogóle składać jakieś wnioski w urzędzie skarbowym w Polsce?
IPPB2/415-742/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. nierezydent
 3. przychód z kapitału pieniężnego
 4. sprzedaż akcji
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) na wezwanie organu Nr IPPB2/415-742/14-2/MG z dnia 27 listopada 2014 r. (data nadania 27 listopada 2014 r., data doręczenia 3 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zysków ze sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych przez rezydenta podatkowego Niemiec – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zysków ze sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych przez rezydenta podatkowego Niemiec.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest obywatelem Białorusi. Przez 5 lat (2008-2013) Wnioskodawca studiował w Polsce. Od września 2013 r. Wnioskodawca pracuje we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), gdzie Wnioskodawca posiada pobyt długoterminowy (4 lata) na podstawie „Niebieskiej Karty UE”. Od końca 2013 r. Wnioskodawca prowadzi też prywatne konto maklerskie w „Domu Maklerskim” i chętnie inwestuje w akcje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wnioskodawca posiada polski identyfikator PESEL, chociaż w obecnej chwili nie posiada stanu rezydenta w Polsce.

Na chwilę obecną Wnioskodawca nie dostał jasnej informacji ze swojego banku, ponieważ opinie pracowników banku się różnią. Jasne jest tylko to, że pod koniec lutego 2015 r. zostanie wystawiona zbiorcza informacja PIT-8C, sumująca osiągnięte przychody i poniesione koszty na rachunku Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie wie co ma dalej robić z tą informacją - rozliczać się w Polsce albo w Niemczech. Jeśli rozliczenie będzie dokonane w Niemczech, to w jaki sposób Izba Skarbowa w Polsce dowie się, że Wnioskodawca zapłacił podatki, żeby uniknąć wszelkich wątpliwości w przyszłości. Na tym etapie nie chodzi o łączną sumę podatku, ponieważ Wnioskodawca zainwestował dość małą kwotę. Raczej ta odpowiedź jest ważna na przyszłość, przede wszystkim dlatego, że Wnioskodawca będzie chciał inwestować dalej.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym tut. organ podatkowy pismem z dnia 27 listopada 2014 r. Nr IPPB2/415-742/14-2/MG (data nadania 27 listopada 2014 r., data doręczenia 3 grudnia 2014 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie:
  • Czy w momencie sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla celów podatkowych...
  • Czy w momencie sprzedaży akcji Wnioskodawca był w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego miejsce zamieszkania w Polsce...
  • Czy też Wnioskodawca w momencie sprzedaży akcji posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech i miejsce zamieszkania w Niemczech potwierdza posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat rezydencji podatkowej...
  • Czy aktywa majątkowe polskich spółek, których akcje Wnioskodawca sprzedał składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego...
 2. Przedstawienie jednoznacznego stanowiska Wnioskodawcy odnośnie sformułowanych we wniosku pytań podatkowych:
  • Jak wygląda rozliczenie zobowiązań podatkowych powstających od zysków kapitałowych w momencie zbycia akcji, korzystając z konta maklerskiego Wnioskodawcy w banku...
  • Gdzie Wnioskodawca musi rozliczać się z podatkami – w Polsce albo w Niemczech...
  • Jeśli Wnioskodawca będzie płacić podatki w Niemczech, czy musi w ogóle składać jakieś wnioski w urzędzie skarbowym w Polsce...

Ponadto organ podatkowy poinformował, że drugie zdanie sformułowanego przez Wnioskodawcę pytania Nr 2 o treści: „W jaki sposób Izba Skarbowa dowie się, że Wnioskodawca prawidłowo płaci podatki, kontynuując korzystanie z konta maklerskiego w Polsce...” nie może być przedmiotem interpretacji indywidualnej, ponieważ nie jest to pytania podatkowe.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 11 grudnia 2014 r.), w którym Wnioskodawca m.in. doprecyzował stan faktyczny wyjaśniając, że:

 1. sprzedaż akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) spółek polskich poprzez korzystanie z konta maklerskiego w „Domu Maklerskim” odbyła się w 2014 r. W tym momencie Wnioskodawca nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dla celów podatkowych. Termin ostatniej polskiej wizy Wnioskodawcy (zezwolenia na zamieszkanie) upłynął we wrześniu 2013 r., po czym Wnioskodawca opuścił Polskę i wyjechał do Niemiec;
 2. w momencie sprzedaży akcji w 2014 r. Wnioskodawca nie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego miejsce zamieszkania w Polsce;
 3. w momencie sprzedaży akcji w 2014 r. Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech i miejsce zamieszkanie w Niemczech potwierdza posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat rezydencji podatkowej. Wnioskodawca jest zatrudniony przez niemiecką firmę we Frankfurcie, ma zezwolenie na zamieszkanie i zatrudnienie w Niemczech od listopada 2013 r. (z upływem ważności w 2017 r.). Podatki od dochodów z pracy Wnioskodawca płaci w Niemczech;
 4. aktywa majątkowe polskich spółek sprzedanych przez Wnioskodawcę składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce. Spółki są notowane na GPW w Warszawie, mają swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i robią interesy na rynku lokalnym (na przykład, E. S.A. albo B. S.A.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Jak wygląda rozliczenie zobowiązań podatkowych powstających od zysków kapitałowych w momencie zbycia akcji, korzystając z konta maklerskiego Wnioskodawcy w banku...
 2. Gdzie Wnioskodawca musi rozliczać się z podatkami – w Polsce albo w Niemczech...
 3. Jeśli Wnioskodawca będzie płacić podatki w Niemczech, czy musi w ogóle składać jakieś wnioski w urzędzie skarbowym w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca posiada PESEL w Polsce, to teoretycznie może płacić w Polsce, albo nie.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 8 grudnia 2014 r. Wnioskodawca doprecyzował stanowisko odnośnie zadanych pytań:

Ad. 1.

Podatki od zysków kapitałowych nie są odliczane automatycznie w momencie zbycia akcji. W banku poinformowano Wnioskodawcę, że na początku przyszłego roku, dla obcokrajowców - w tym dla Wnioskodawcy - zostanie wystawiony PIT, z którym Wnioskodawca będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego by zapłacić podatek od zysków z dokonanych transakcji sprzedaży. Wnioskodawca nie dostał jednoznacznej odpowiedzi w Domu Maklerskim, w którym kraju - Polsce albo Niemczech - Wnioskodawca będzie musiał się zgłosić z tym PIT-em.

Ad. 2.

Na podstawie zebranych przez Wnioskodawcę informacji oraz opinii, podatki od zysków kapitałowych ze sprzedaży akcji polskich spółek kapitałowych z wykorzystaniem konta Maklerskiego w Polsce Wnioskodawca będzie płacił w Niemczech - ponieważ w Niemczech ma status rezydenta i płaci w Niemczech podatek dochodowy. Wnioskodawca chciałby być pewny, że to jest prawidłowy sposób, ponieważ w przyszłości zamierza kontynuować korzystanie ze swojego konta w DM inwestując w akcje spółek notowanych w Polsce.

Ad. 3.

Z tego co Wnioskodawca dowiedział się w oddziale DM w Polsce, odpowiedź brzmi: nie. Wnioskodawca nie ma odpowiedniej opinii a potrzebuje pomocy w odpowiedzi na to i inne pytania. Wnioskodawca chce mieć pewność, że robi wszystko jak należy i dlatego potrzebuje interpretacji, a nie opinii innych ludzi / instytucji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest obywatelem Białorusi. W latach 2008-2013 Wnioskodawca studiował w Polsce. Od września 2013 r. Wnioskodawca pracuje we Niemczech, gdzie posiada pobyt długoterminowy (4 lata) na podstawie „Niebieskiej Karty UE”. Wnioskodawca od końca 2013 r. prowadzi w Polsce prywatne konto maklerskie w domu maklerskim banku i inwestuje w akcje notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wnioskodawca w obecnej chwili nie posiada statusu rezydenta w Polsce. W 2014 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży akcji polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez konto maklerskie w domu maklerskim banku. Aktywa majątkowe polskich spółek sprzedanych przez Wnioskodawcę składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce. W momencie sprzedaży Wnioskodawca nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dla celów podatkowych. W momencie sprzedaży akcji, tj. w 2014 r. Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech, co potwierdza posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat rezydencji podatkowej. Wnioskodawca jest zatrudniony przez niemiecką firmę we Frankfurcie, ma zezwolenie na zamieszkanie i zatrudnienie w Niemczech od listopada 2013 r., z upływem ważności w 2017 r. Podatki od dochodów z pracy Wnioskodawca płaci w Niemczech.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość, w którym państwie i w jaki zasadach Wnioskodawca zobowiązany będzie do opodatkowania uzyskanego przez rezydenta podatkowego Niemiec dochodu ze zbycia akcji polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ponieważ Wnioskodawca jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji podatkowej Niemiec zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajdzie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), regulująca m.in. zasady opodatkowania zysków z przeniesienia własności majątku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 umowy, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ww. umowy, zyski z przeniesienia własności akcji, udziałów lub innych praw w spółce, której aktywa majątkowe składają się głównie, bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w tym Państwie.

Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego majątek zakładowy zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie albo z przeniesienia własności mienia ruchomego należącego do stałej placówki, którym osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 3 ww. umowy).

Zyski osiągane z przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, statków eksploatowanych w żegludze śródlądowej oraz z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, statków powietrznych lub statków żeglugi śródlądowej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 4 ww. umowy).

Zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. umowy, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w powyższych ustępach podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W przypadku gdy osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie przez okres przynajmniej pięciu lat i uzyskała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, ustęp 5 nie narusza prawa pierwszego Państwa do opodatkowania tej osoby fizycznej na podstawie swego wewnętrznego ustawodawstwa z tytułu jakiegokolwiek przyrostu majątku osiągniętego z akcji lub udziałów w spółkach mających siedzibę w pierwszym Umawiającym się Państwie do dnia, kiedy osoba ta przestała mieć miejsce zamieszkania w tym Państwie. Jeżeli pierwsze z wymienionych Państw opodatkowuje osobę fizyczną mającą tam miejsce zamieszkania z tytułu przyrostu majątku w chwili, gdy osoba ta opuszcza to Państwo, a własność akcji lub udziałów jest następnie przeniesiona i zyski z tego przeniesienia są opodatkowane w drugim Państwie zgodnie z ustępem 5, wówczas to drugie Państwo przyjmuje jako podstawę oszacowania zysku z przeniesienia własności tę kwotę, którą przyjęło pierwsze Państwo jako wpływ w chwili, gdy ta osoba fizyczna opuszczała jego terytorium (art. 13 ust. 6 cytowanej umowy).

Jak Wnioskodawca wskazał w odpowiedzi na wezwanie, aktywa majątkowe polskich spółek sprzedanych przez Wnioskodawcę składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce, a zatem w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajduje art. 13 ust. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Przy czym sformułowanie, „mogą być opodatkowane w tym Państwie” oznacza, że drugie państwo (w rozpatrywanym przypadku Państwo, w którym aktywa majątkowe polskich spółek, składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce) ma prawo opodatkować taki dochód, jeżeli na podstawie przepisów tego państwa dochód ze sprzedaży akcji podlega w tym państwie opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza zatem brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez Państwo, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W świetle zapisów cytowanej umowy, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech, z tytułu sprzedaży akcji spółek kapitałowych mających siedzibę w Polsce, których aktywa majątkowe składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce, może być opodatkowany zarówno w państwie rezydencji, tj. w Niemczech, jak i w Polsce, zgodnie z prawem tego państwa.

W myśl natomiast art. 24 ust. 1 lit. b) Umowy zatytułowanego Metody unikania podwójnego opodatkowania w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Republice Federalnej Niemiec, podatek będzie ustalany w następujący sposób:

Na poczet niemieckiego podatku od dochodu zalicza się, z uwzględnieniem postanowień niemieckiego prawa o zaliczaniu podatku zagranicznego, podatek polski zapłacony zgodnie z prawem polskim i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy od następujących rodzajów dochodu:

 1. dywidend, innych niż te, o których mowa w literze a) zdanie 2;
 2. dochodu, który może być opodatkowany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 11 ustęp 2, artykułu 12 ustęp 2, artykułu 13 ustęp 2, artykułu 15 ustęp 3, artykułu 16 ustęp 1 i artykułu 17.

W odniesieniu do wyżej przywołanych uregulowań pranych Wnioskodawca będzie miał możliwość zastosowania art. 24 ust. 1 lit. b) podpunkt lit. bb) Umowy, zgodnie, z którym jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Republice Federalnej Niemiec osiąga dochód który może być opodatkowany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 13 ust. 2 ww. umowy Niemcy zezwolą z uwzględnieniem postanowień niemieckiego prawa o zaliczaniu podatku zagranicznego na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Polsce.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów m.in. z odpłatnego zbycia akcji, zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ww. ustawy.

Artykuł 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Sposób opodatkowania tychże dochodów określa art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

Ustalając zatem koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji należy odwołać się zawsze do sposobu nabycia tych zbywanych akcji i ustalić je odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

W przypadku natomiast zbycia akcji, objętych w zamian za wkład pieniężny zastosowanie znajduje art. 23 ust. 1 pkt 38 cytowanej ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Tym samym wydatki na objęcie (nabycie) akcji poniesione przez podatnika stanowią koszt uzyskania przychodu, przy czym wydatki te należy ustalić w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane (nabywane) były akcje.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył akcje polskich spółek za pieniądze, zatem kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione na nabycie zbywanych akcji. Dochód z tytułu zbycia akcji stanowić będzie różnica pomiędzy sumą uzyskanych przychodów, a kosztami nabycia zbywanych akcji.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 45 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się do stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania Nr 1 i 2 złożonego wniosku, natomiast nie odnosi się do stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie pytania nr 3, ponieważ rozpatrzenie wniosku w zakresie tego pytania stało się bezprzedmiotowe w związku z ww. rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.