IPPB2/415-415/12-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dokonana przez Wnioskodawczynię w 2009 r. sprzedaż akcji w spółce akcyjnej, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30.04.2012 r. (data wpływu 20.04.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (doręczonym osobiście w dniu 25.06.2012 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-415/12-2/MK z dnia 20.06.2012 r. (data nadania 21.06.2012 r., data doręczenia 22.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą akcji nabytych przed 2004 r.– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą akcji nabytych przed 2004 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W miesiącu wrześniu 1991 r. pracownicy P. utworzyli spółkę pracowniczą o nazwie P.” S.A. Wnioskodawczyni została jednym z dwudziestu założycieli powstałej spółki i wykupiła 40 sztuk akcji. P. S.A. została zarejestrowana 23.09.1991 r. w Państwowym Biurze Notarialnym.

W miesiącu lipcu 2009 r. Wnioskodawczyni odsprzedała 20 sztuk akcji K. S.A. w cenie 1.600,-zł za jedna akcję. W konsekwencji Wnioskodawczyni otrzymała 32.000,-zł . W miesiącu marcu 2010 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe PIT-38 pomniejszając przychód o koszty uzyskania przychodów, w wysokości 200,-zl za jedną akcję. Podatek od dochodu w kwocie 5.320,-zl został przez Wnioskodawczynię zapłacony w dniu 22.04.2010 r.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 20 czerwca 2012 r. Nr IPPB2/415-415-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • wskazanie, czy zbywane akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
 • czy nabycie akcji nastąpiło na podstawie publicznej oferty (czy oferta skierowana była do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób) lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
 • czy sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 • Akcje P. S.A. były akcjami przeznaczonymi dla pracowników Zakładu i hodowców drobiu związanych z Zakładami umowami na hodowlę drobiu i nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
 • Nie były również dopuszczone do publicznej oferty, tylko do ograniczonego kręgu osób, którymi byli pracownicy i hodowcy drobiu P. SA.
 • Sprzedaż akcji nie była przedmiotem działalności gospodarczej, ponieważ kupujący był również posiadaczem akcji P. SA.

Obrót akcjami odbywał się tylko i wyłącznie między akcjonariuszami P. SA.

Sprzedaż akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od sprzedanych akcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek został zapłacony niesłusznie. Akcje pracownicze zakupione w latach 90 ub. wieku SA zwolnione od podatku. W chwili płacenia podatku Wnioskodawczyni nie posiadała wiedzy na ten temat. W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawczyni prosi o zwrot jej zdaniem niesłusznie zapłaconego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Papierami wartościowymi są w rozumieniu tej ustawy m.in. akcje.

Z kolei art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica pomiędzy przychodami z tego zbycia a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż dochodów ze zbycia papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 01 stycznia 2004 r.

Przepis zaś wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2004 r., stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003r., dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

 1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
 2. nabycia dokonano przed dniem 01 stycznia 2004 r.;
 3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni w związku z prywatyzacją w 1991 r. jako pracownik S.A. nabyła 40 sztuk akcji Spółki. Oferta nabycia akcji była skierowania do określonego kręgu osób, tj. pracowników zatrudnionych w firmie oraz do hodowców drobiu związanych z Zakładami umowami na hodowlę drobiu. Akcje nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. W 2009 roku Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży 20 sztuk z posiadanych akcji. Zbywane akcje nie były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawczyni sprzedając akcje nie dokonała tego w ramach działalności gospodarczej.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że nie zostały spełnione warunki określone w przepisie art. 52 pkt 1 lit.b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2004 r., gdyż zbywane akcje nie zostały nabyte w trybie przewidzianym w tym przepisie, tj. nabycie nie miało charakteru oferty publicznej dostępnej dla ogółu oraz akcje nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

W związku z powyższym dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania. W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie nie będą więc mieć zastosowania przepisy ww. art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny stwierdzić należy, iż dokonana przez Wnioskodawczynię w 2009 r. sprzedaż akcji w spółce akcyjnej stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, a uzyskany z tego tytułu dochód, tj. przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy), podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30b ust. 1 ww. ustawy).

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z ww. art. 45 ust. 1a pkt 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (PIT-38), o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Reasumując, w świetle opisanego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż dokonana przez Wnioskodawczynię w 2009 r. sprzedaż akcji w spółce akcyjnej, stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.