1061-IPTPB3.4511.13.2016.3.PW | Interpretacja indywidualna

W zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.
1061-IPTPB3.4511.13.2016.3.PWinterpretacja indywidualna
  1. oferta publiczna
  2. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 2 marca 2016 r., nr IPTPB3.4511.13.2016.2.PW (doręczonym w dniu 4 marca 2016 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 14 marca 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 11 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W latach 1997-1999 Wnioskodawczyni kupiła 1395 akcji spółki .... SA, z czego 915 akcji Wnioskodawczyni nabyła w wyniku oferty skierowanej do akcjonariuszy .... SA i właścicieli aptek niebędących akcjonariuszami, a 480 akcji Wnioskodawczyni nabyła w drodze przetargu ograniczonego ogłoszonego przez zarząd spółki.

W 2000 r. doszło do połączenia spółki .... SA ze spółką .... SA. W wyniku połączenia akcjonariusze .... SA za każde posiadane 15 akcji swojej spółki otrzymali akcje .... SA (dalej: ... SA) w liczbie: 337 akcji nowej emisji (akcje serii M) oraz 45 akcji pochodzących z wcześniejszych emisji ... SA (nabytych przez ... SA na Giełdzie Papierów Wartościowych).

W 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych .... SA poinformował, że w związku ze zmianą nazwy spółki .... SA na .... SA, począwszy od dnia 1 grudnia 2011 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „....”.

W 2014 r. Wnioskodawczyni zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych 1000 akcji spółki ....

W piśmie z dnia 11 marca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że zbyte przez Nią w 2014 r. akcje były dopuszczone do obrotu papierami wartościowymi. Nabycie nastąpiło na podstawie oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy i pracowników .... SA oraz właścicieli i współwłaścicieli aptek. Sprzedaż akcji będąca przedmiotem wniosku o interpretację nie nastąpiła w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dochód ze sprzedaży akcji spółki ... podlega opodatkowaniu... Jeśli podlega, to w którym momencie doszło do ich nabycia oraz co jest kosztem uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, do nabycia akcji doszło w związku z ofertą połączenia spółki .... SA ze spółką ..... SA w 2000 r. Dochód ze sprzedaży akcji nie podlega opodatkowaniu, ponieważ do ich nabycia doszło przed dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie oferty publicznej.

Zgodnie z art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu: „b) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 103, poz. 1099) - przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej”.

Wnioskodawczyni akcje nabyła przed 2004 r. Zostały one dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi i Wnioskodawczyni na giełdzie je sprzedała. Wnioskodawczyni akcje nabyła w latach 1997-1999 na podstawie oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy i pracowników .... SA oraz właścicieli aptek. Wnioskodawczyni nie dokonała sprzedaży w ramach działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawczyni spełniła Ona wszystkie przesłanki artykułu 52 pkt 1 lit. b) i sprzedaż w 2014 r. akcji spółki .... korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z:

  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W świetle art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Z kolei art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przepis zaś wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r., dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

  • akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
  • nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
  • nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
  • sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w latach 1997-1999 kupiła 1395 akcji spółki .... SA na podstawie oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy i pracowników .... SA oraz właścicieli i współwłaścicieli aptek. W 2000 r. doszło do połączenia spółki .... SA ze spółką .... SA. W wyniku połączenia akcjonariusze spółki .... SA za każde posiadane 15 akcji swojej spółki otrzymali akcje .... SA w liczbie 337 akcji nowej emisji (akcje serii M) oraz 45 akcji pochodzących z wcześniejszych emisji .... SA, nabytych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych .... SA poinformował, że w związku ze zmianą nazwy spółki .... SA na .... SA. począwszy od 1 grudnia 2011 r. akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „...”, W związku z powyższym do nabycia akcji spółki ....doszło w 2000 r., w momencie połączenia spółki .... SA ze spółką .... SA. Wnioskodawczyni w 2014 r. zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych 1 000 akcji spółki ..... Sprzedaż akcji nie nastąpiła w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki warunkujące prawo do zwolnienia dochodu ze sprzedaży przedmiotowych akcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, dochód Wnioskodawczyni ze sprzedaży nabytych w 2000 r. akcji spółki .... uzyskany w 2014 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

oferta publiczna
IPPP2/443-600/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

sprzedaż akcji
IPPB2/415-756/14-6/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.