0113-KDIPT2-3.4011.212.2018.2.IS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 18 maja 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.212.2018.1.IS (doręczonym w dniu 29 maja 2018 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 4 czerwca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2000 r. i 2002 r. Wnioskodawca zakupił akcje spółki .... W 2017 r. spółka została wykupiona przez inną spółkę, w efekcie czego na konto Wnioskodawcy wpłynęły pieniądze z tej operacji. Po otrzymaniu z Domu Maklerskiego PIT-8C i informacji pisemnej dołączonej do PIT-u Wnioskodawca szukał wyjaśnień na własną rękę. Informacje były rozbieżne i zadzwonił na infolinię w Urzędzie Skarbowym, w której poinformowano Wnioskodawcę, że akcje zakupione w tych latach są zwolnione od podatku.

W piśmie z dnia 4 czerwca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że akcje spółki ... były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Zostały zakupione w publicznej ofercie przez Biuro Maklerskie Banku X S.A., w którym to biurze Wnioskodawca i Pani X mieli swoje konta. Po likwidacji Banku X S.A. przenieśli swoje konta do Biura Maklerskiego Banku Y S.A. Wnioskodawca nie wiedział, jakie zezwolenia miał Dom Maklerski, ale w Jego przekonaniu wszystko było zgodne z prawem. Wnioskodawca zlecenia mógł zamawiać telefonicznie i z tej możliwości skorzystał dnia 2 czerwca 2000 r. Wnioskodawca kupił 13 sztuk akcji (papierów), (dołączył ksero). Pani X kupiła w sumie (66+180) 246 akcji w dniu 5 listopada 2002 r. (kopia). Po późniejszej sprzedaży 100 akcji i scaleniu dwóch kont w jedno o nazwie Pani X i Pan Y na wspólnym koncie zostało 159 akcji.

Według informacji Wnioskodawcy spółka ... została wycofana z GPW i dlatego na wspólnym koncie Pani X i Pana Y znalazły się pieniądze. Operacja została wykonana bez ich wiedzy. Pani X i Pan Y nie prowadzą i nie prowadzili działalności gospodarczej. Pieniądze ze sprzedaży 159 akcji zostały uwzględnione w informacjach PIT-8C. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że papiery zostały nabyte w dniu 2 czerwca 2000 r. oraz w dniu 5 listopada 2002 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Czy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Po otrzymaniu z Domu Maklerskiego informacji PIT-8C, Wnioskodawca pytał się w biurach podatkowych i urzędzie skarbowym odnośnie płacenia podatku. Odpowiedzi były różne i radzono Wnioskodawcy zadzwonić do Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioskodawca zadzwonił pod wskazany nr, gdzie po odpowiedzeniu na szereg pytań wskazano Wnioskodawcy, że w Jego przypadku obowiązuje art. 19 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawca nie musi płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Przepis art. 30b ust. 5 ww. ustawy stanowi, że dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych według skali podatkowej) oraz w art. 30c (tzw. podatek liniowy z działalności gospodarczej).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.), przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r., z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Przepis wyżej powołanego art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 111, poz. 937, z późn. zm.) – przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2000 r. i 2002 r. zakupił akcje spółki .... W 2017 r. spółka została wykupiona przez inną spółkę, w efekcie czego na konto Wnioskodawcy wpłynęły pieniądze z tej operacji. Akcje spółki ... były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Zostały zakupione w publicznej ofercie przez Biuro Maklerskie Banku X S.A., w którym to biurze Wnioskodawca i Pani X mieli swoje konta. Po późniejszej sprzedaży 100 akcji i scaleniu dwóch kont w jedno o nazwie Pani X i Pan Y na wspólnym koncie zostało 159 akcji. Według informacji Wnioskodawcy spółka ... została wycofana z GPW i dlatego na wspólnym koncie znalazły się pieniądze. Operacja została wykonana bez ich wiedzy. Wnioskodawca i Pani X nie prowadzą i nie prowadzili działalności gospodarczej. Pieniądze ze sprzedaży 159 akcji zostały uwzględnione w informacjach PIT-8C. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że papiery zostały nabyte w dniu 2 czerwca 2000 r. oraz w dniu 5 listopada 2002 r.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że co do zasady dochód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych – akcji – podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z tego tytułu ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania.

Jednakże jak zostało wskazane powyżej ustawodawca zezwolił na zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży akcji, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki, o których mowa w cytowanych wyżej art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki:

  1. akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi;
  2. nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
  3. nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
  4. sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Tym samym tylko jeżeli akcje sprzedane przez Wnioskodawcę w 2017 r., spełniałyby równocześnie wszystkie przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r., to dochód ze sprzedaży tych akcji korzystałyby ze zwolnienia, a tym samym Wnioskodawca nie byłby zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ich sprzedaży.

Dla oceny, czy sprzedaż ww. akcji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie wyżej powołanych przepisów istotne jest nie tylko to, czy akcje te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r. Data nabycia akcji jest tylko jednym z warunków zwolnienia, lecz nie jest warunkiem jedynym. Znaczenie ma także tryb nabycia akcji będących przedmiotem sprzedaży i okoliczność, czy akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Pojęcie „publicznej oferty” nie zostało zdefiniowane przez ustawę podatkową. Publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich a nie tylko do ograniczonego kręgu osób. Skierowanie oferty do określonej grupy osób wyklucza jej publiczny charakter. Kierując się tymi zasadami należy określić, czy nabycie akcji w omawianym przypadku nastąpiło na podstawie publicznej oferty. W świetle definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego, „publiczny” oznacza: dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, dostępny dla wszystkich. Mówiąc o publicznym charakterze oferty należy bowiem mieć na względzie powszechny dostęp do akcji bez względu na liczbę osób, do których skierowana jest oferta.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotowe akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nabył akcje na giełdzie papierów wartościowych. Sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Wobec powyższego uznać należy, że zostały spełnione warunki określone w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy, gdyż przedmiotowe akcje były dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wnioskodawca nabył akcje na giełdzie papierów wartościowych i sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. W związku z tym, przychód ze zbycia przez Wnioskodawcę akcji spełnia przesłanki do zwolnienia z opodatkowania.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że w przypadku papierów wartościowych, co do których nie wiadomo, czy podlegają opodatkowaniu, czy są zwolnione z podatku, przychód z ich zbycia jest zawsze wykazywany w części G informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C. Z zamieszczonego pod drukiem objaśnienia wynika, że składający informację wykazuje w tej części przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których nie jest w stanie określić, czy podlegają opodatkowaniu, czy też nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw; przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym. Zatem, w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zbyciem papierów wartościowych (akcji) nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. i wypłacający (Biuro Maklerskie) nie posiada dokumentów, na podstawie których może określić, czy przychód ze zbycia tych akcji jest zwolniony z podatku, wykazuje te przychody w części G informacji PIT-8C, a podatnik może nie wykazywać tych przychodów w zeznaniu rocznym tylko pod warunkiem, że posiada dokumenty, z których wynika, że zbycie tych akcji objęte jest zwolnieniem określonym w analizowanym powyżej art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też Biuro Maklerskie nie posiadając informacji w zakresie powstania czy też nie obowiązku opodatkowania sprzedanych przez Wnioskodawcę akcji właściwie w części G PIT-8C wykazało przychód z odpłatnego zbycia akcji, zaś rolą podatnika jest ocena czy ten przychód podlega opodatkowaniu, czy też jest zwolniony z opodatkowania.

Jak wykazano powyżej – ww. zwolnienie ma zastosowanie w rozpatrywanej sprawie, ale pod warunkiem, że Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika, że zbycie tych akcji objęte jest zwolnieniem określonym w analizowanym powyżej art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek złożenia zeznania PIT-38 i opodatkowania uzyskanego przychodu ze sprzedaży akcji.

Końcowo tutejszy Organ podkreśla, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z poźn. zm.), interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, zatem niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla Pani X.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego, który wystąpił w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy dodać, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Należy również zastrzec, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.