Sprzedaż akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia akcji.

Fragment:

Jednakże jak zostało wskazane powyżej ustawodawca zezwolił na zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży akcji, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki, o których mowa w cytowanych wyżej art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r. W świetle wyżej przytoczonych przepisów, dochody ze sprzedaży akcji korzystają ze zwolnienia, jeśli równocześnie zostały spełnione następujące warunki: akcje dopuszczono do publicznego obrotu papierami wartościowymi; nabycia dokonano przed dniem 1 stycznia 2004 r.; nabycie nastąpiło na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi; sprzedaż tych akcji nie jest przedmiotem działalności gospodarczej. Tym samym tylko jeżeli akcje sprzedane przez Wnioskodawcę w 2017 r., spełniałyby równocześnie wszystkie przesłanki określone w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 listopada 2003 r., to dochód ze sprzedaży tych akcji korzystałyby ze zwolnienia, a tym samym Wnioskodawca nie byłby zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ich sprzedaży.

2018
13
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Wnioskodawcy w programie Restricted Stock Award przyznawania akcji spółki prawa amerykańskiego od spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Fragment:

Dopiero realizacja tych uprawnień może wiązać się z przysporzeniem majątkowym (np. otrzymaniem dywidendy, sprzedażą akcji za cenę wyższą od ceny nabycia). Sąd podkreślił, że w wyroku z 5 października 2011 r. sygn. akt II FSK 517/10 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że opodatkowanie preferencyjnie nabywanych akcji już w momencie ich nabycia, nie wyłączy spod opodatkowania sprzedaży akcji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że osoby uczestniczące w programie motywacyjnym, w sytuacji sprzedaży akcji uzyskają przychody z kapitałów pieniężnych i będą zobowiązane do określenia podstawy opodatkowania, jaką jest różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży a kwotą, za jaką akcje te zostały nabyte. Zdaniem Sądu, rację ma więc Skarżący twierdząc, iż okoliczność, że nabycie akcji nastąpiło nieodpłatnie będzie miała wpływ na wysokość dochodu osiągniętego na skutek zbycia tych akcji. Jak już Sąd wskazał, dochód ze zbycia akcji będzie dochodem z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f.). Zgodnie zaś z art. 23 ust.1 pkt 38 tej ustawy, wydatki na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną są kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji.

2017
15
cze

Istota:

Powołany przez Wnioskodawcę przepis art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie miał zastosowania do uzyskanego w 2016 r. przychodu (dochodu). Dlatego też Wnioskodawca zobowiązany był w zeznaniu rocznym PIT-38 za 2016 r. składanym do końca kwietnia 2017 r. wykazać uzyskany przychód oraz ewentualny koszt jego uzyskania i dokonać wpłaty należnego podatku do właściwego urzędu skarbowego. Jednakże z uwagi na to, że akcje R. S.A. Wnioskodawca nabył nieodpłatnie jako były pracownik w ramach komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, uzyskanego przychodu ze sprzedaży akcji T. S.A. Wnioskodawca nie mógł pomniejszyć o koszty nabycie akcji. Ponadto jak wskazano we wniosku, wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna sprzedaży akcji, w tym opłatę z tytułu rejestracji umowy i wykonanie powyższych dyspozycji poniósł kupujący, a zatem Wnioskodawca również nie poniósł wydatków związanych z ich sprzedażą. Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży akcji ciążył na Wnioskodawcy pomimo nie otrzymania żadnego dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca mógłby się rozliczyć, ponieważ Wnioskodawca dokonał zbycia przedmiotowych akcji osobie fizycznej na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży.

Fragment:

Wnioskodawca nabył nieodpłatnie jako były pracownik w ramach komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw, uzyskanego przychodu ze sprzedaży akcji T. S.A. Wnioskodawca nie mógł pomniejszyć o koszty nabycie akcji. Ponadto jak wskazano we wniosku, wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupna sprzedaży akcji, w tym opłatę z tytułu rejestracji umowy i wykonanie powyższych dyspozycji poniósł kupujący, a zatem Wnioskodawca również nie poniósł wydatków związanych z ich sprzedażą. Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży akcji ciążył na Wnioskodawcy pomimo nie otrzymania żadnego dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca mógłby się rozliczyć, ponieważ Wnioskodawca dokonał zbycia przedmiotowych akcji osobie fizycznej na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży. Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Zgodnie bowiem z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższego wynika, że organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska Wnioskodawczyni.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia i sprzedaży akcji

Fragment:

W konsekwencji, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, realne przysporzenie majątkowe - uwzględniając brzmienie przepisów podatkowych - Wnioskodawca może otrzymać dopiero w| momencie sprzedaży akcji Spółki. Sprzedaż akcji Spółki przez Wnioskodawcę będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać przychód i w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu ustawy o PIT (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawa o PIT będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT - opodatkowany 19% stawką podatku, a dochodem tym - podlegającym opodatkowaniu, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Należy wskazać, iż zdaniem Wnioskodawcy, odroczenie momentu opodatkowania nastąpi także wtedy, gdy nabycie akcji Spółki w ramach Programu nastąpiło nieodpłatnie. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo NSA w wyroku z dnia 5 października 2011 r. o sygn. II FSK 517/10 wydanym w zbliżonym stanie faktycznym stwierdził, iż „ Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ”.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia i sprzedaży akcji

Fragment:

W konsekwencji, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, realne przysporzenie majątkowe - uwzględniając brzmienie przepisów podatkowych - Wnioskodawca może otrzymać dopiero w| momencie sprzedaży akcji Spółki. Sprzedaż akcji Spółki przez Wnioskodawcę będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać przychód i w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu ustawy o PIT (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawa o PIT będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT - opodatkowany 19% stawką podatku, a dochodem tym - podlegającym opodatkowaniu, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Należy wskazać, iż zdaniem Wnioskodawcy, odroczenie momentu opodatkowania nastąpi także wtedy, gdy nabycie akcji Spółki w ramach Programu nastąpiło nieodpłatnie. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo NSA w wyroku z dnia 5 października 2011 r. o sygn. II FSK 517/10 wydanym w zbliżonym stanie faktycznym stwierdził, iż „ Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ”.

2016
7
lip

Istota:

W odniesieniu do opisu stanu faktycznego oraz przedstawionych przepisów prawnych, przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji powstał w całości, w momencie, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności akcji na ich nabywcę, tj. w dniu 4 lipca 2015 r. Zatem na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 w terminie do 30 kwietnia 2016 r., w którym został wykazany w całości przychód z odpłatnego zbycia akcji.

Fragment:

(...) sprzedaży akcji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu sprzedaży akcji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jako akcjonariusz spółki akcyjnej, posiadając 800 akcji imiennych nie będących przedmiotem publicznego obrotu, Wnioskodawczyni zawarła w dniu 16 maja 2015 roku umowę przedwstępną przeniesienia praw do akcji oraz posiadania akcji. Drugą stroną transakcji była osoba fizyczna (dalej zwana Kupującym). Umowa przedwstępna określała m. in. warunki odstąpienia od umowy oraz harmonogram zapłaty ceny za sprzedawane przez Wnioskodawczynię akcje. Kwotę stanowiącą 20% ceny Kupujący miał uiścić w terminie 14 dni od dnia zawarcia z akcjonariuszami przedwstępnych umów sprzedaży akcji spółki, liczone od dnia zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z ostatnim akcjonariuszem. Pozostałą kwotę, tj. stanowiącą 80% ceny, Kupujący miał uiścić w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. po zawarciu umowy przyrzeczonej oraz wydaniu Kupującemu dokumentów akcji.

2016
10
cze

Istota:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane w związku z umorzeniem jednostek funduszu, stanowiące kwotę uzyskaną ze sprzedaży akcji Wnioskodawcy stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Odnosząc się do opodatkowania zysku uzyskanego ze sprzedaży akcji spółki mającej siedzibę we Francji Organ podatkowy stwierdza, że dochód ze sprzedaży akcji zaliczany jest do zysków kapitałowych w rozumieniu art. 13 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powyższe oznacza, że dochód Wnioskodawcy z tego tytułu, w myśl postanowień art. 13 ust. 3 cytowanej umowy, podlega opodatkowaniu w całości w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. Tym samym zbycie akcji spółki mającej siedzibę we Francji będzie podlegało opodatkowaniu jedynie w Polsce zgodnie z ww. art. 30b ust. 1 ww. ustawy 19% stawką podatku dochodowego. Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2016
1
maj

Istota:

W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży akcji

Fragment:

Nie budzi zatem wątpliwości, że po stronie kupującego powstaje wynikające z umowy sprzedaży akcji, zobowiązanie w wysokości kwoty wskazanej w umowie (ceny za akcje). Fakt zawarcia dodatkowego postanowienia w umowie o sposobie i terminach płatności, nie ma znaczenia dla wielkości powstania tego zobowiązania. Tym samym po stronie sprzedającego powstaje należność w wysokości ceny sprzedaży akcji w spółce akcyjnej. Dla momentu ustalenia przychodu, bez znaczenia jest zatem fakt, że cena zbycia może zostać zapłacona w całości w dniu podpisania umowy lub w częściach (ratach) po dniu podpisania umowy, bowiem sposób zapłaty ceny może być dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Ten bowiem wypływa z dokonania przez podatnika zbycia udziałów (akcji) w określonej dacie za określoną cenę, zbyciem jest zaś zawarcie umowy sprzedaży. W momencie zbycia akcji następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ich posiadania na nabywcę. Powyższe oznacza, że w dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji u zbywcy powstaje przychód należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy datą, w której powstaje przychód po stronie zbywcy udziałów (akcji), jest dzień, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności udziałów (akcji) na ich nabywcę (nabywców), bez względu na to kiedy następuje płatność z powyższego tytułu.

2016
24
kwi

Istota:

W zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji

Fragment:

Jednak cena za akcję spółki ulegnie pomniejszeniu o 40% w przypadku, gdyby podatnik w dniu, w którym upłynie czternaście miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji, nie będzie pozostawał w stosunku pracy lub stałej współpracy ze spółką. W takim przypadku ostateczna cena sprzedaży każdej akcji będzie równa 60% ceny za akcję. Wnioskodawca w 2015 r. uzyskał przychód odpowiadający iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny. W związku z powyższym stwierdzić należy, że przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji w stosunku do pierwszej części ceny zbycia (60% ceny za akcje) powstanie w momencie podpisana umowy sprzedaży akcji i w wysokości wskazanej w umowie. Przychód natomiast w stosunku do tej części ceny, której zapłata jest zależna od spełnienia się przyszłego warunku, w wysokości powiązanej z wystąpieniem tego zdarzenia, powstanie w momencie wystąpienia tego zdarzenia. Niemożliwe jest bowiem określenie przychodu z odpłatnego zbycia akcji w dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji jako odpowiadającego całej cenie określonej w umowie, skoro nie jest pewne czy przychód w części odpowiadającej pozostałej cenie zbycia wystąpi, w jakiej ewentualnie wystąpi wysokości, i w jakim momencie. Dlatego też przychód w tej części powstanie w terminie nie wcześniejszym, niż wystąpienie tego przyszłego, niepewnego zdarzenia i tylko w takim przypadku, kiedy do wystąpienia tego zdarzenia w ogóle dojdzie, a przez to powstanie wierzytelność do nabywcy o zapłatę pozostałej części ceny zbycia.

2016
12
kwi

Istota:

W zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji

Fragment:

Jednakże cena za akcję spółki ulegnie pomniejszeniu o 40% w przypadku, gdyby podatnik w dniu, w którym upłynie czternaście miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji, nie pozostawał w stosunku pracy lub stałej współpracy ze spółką. W takim przypadku ostateczna cena sprzedaży każdej akcji będzie równa 60% ceny za akcję. Reasumując, Wnioskodawca uzyskał w 2015 r. przychód odpowiadający iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.); data zawarcia umowy sprzedaży akcji to: 24 czerwca 2015 r.; kraj siedziby spółki, której akcje Wnioskodawca odsprzedał to: Polska; zgodnie z umową sprzedaży, przeniesienie własności akcji na nabywcę nastąpiło z dniem 24 czerwca 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma zapłacić za rok 2015 podatek dochodowy od osób fizycznych, liczony od przychodu odpowiadającego iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny, czy też od przychodu liczonego od ustalonej w umowie sprzedaży akcji ceny za akcje (100%)... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien On zapłacić za rok 2015 podatek dochodowy od osób fizycznych, liczony od przychodu odpowiadającego iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny.