Sprzedaż akcji | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia i sprzedaży akcji
Fragment:
W konsekwencji, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, realne przysporzenie majątkowe - uwzględniając brzmienie przepisów podatkowych - Wnioskodawca może otrzymać dopiero w| momencie sprzedaży akcji Spółki. Sprzedaż akcji Spółki przez Wnioskodawcę będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać przychód i w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu ustawy o PIT (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawa o PIT będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT - opodatkowany 19% stawką podatku, a dochodem tym - podlegającym opodatkowaniu, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Należy wskazać, iż zdaniem Wnioskodawcy, odroczenie momentu opodatkowania nastąpi także wtedy, gdy nabycie akcji Spółki w ramach Programu nastąpiło nieodpłatnie. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo NSA w wyroku z dnia 5 października 2011 r. o sygn. II FSK 517/10 wydanym w zbliżonym stanie faktycznym stwierdził, iż „ Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ”.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia i sprzedaży akcji
Fragment:
W konsekwencji, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, realne przysporzenie majątkowe - uwzględniając brzmienie przepisów podatkowych - Wnioskodawca może otrzymać dopiero w| momencie sprzedaży akcji Spółki. Sprzedaż akcji Spółki przez Wnioskodawcę będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać przychód i w konsekwencji dochód podlegający opodatkowaniu ustawy o PIT (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawa o PIT będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT - opodatkowany 19% stawką podatku, a dochodem tym - podlegającym opodatkowaniu, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Należy wskazać, iż zdaniem Wnioskodawcy, odroczenie momentu opodatkowania nastąpi także wtedy, gdy nabycie akcji Spółki w ramach Programu nastąpiło nieodpłatnie. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo NSA w wyroku z dnia 5 października 2011 r. o sygn. II FSK 517/10 wydanym w zbliżonym stanie faktycznym stwierdził, iż „ Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sama okoliczność nabycia akcji, nawet nieodpłatnie bądź po preferencyjnej cenie, nie generuje dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ”.
2017
11
maj

Istota:
W odniesieniu do opisu stanu faktycznego oraz przedstawionych przepisów prawnych, przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji powstał w całości, w momencie, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności akcji na ich nabywcę, tj. w dniu 4 lipca 2015 r. Zatem na Wnioskodawczyni ciążył obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-38 w terminie do 30 kwietnia 2016 r., w którym został wykazany w całości przychód z odpłatnego zbycia akcji.
Fragment:
(...) sprzedaży akcji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu sprzedaży akcji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Jako akcjonariusz spółki akcyjnej, posiadając 800 akcji imiennych nie będących przedmiotem publicznego obrotu, Wnioskodawczyni zawarła w dniu 16 maja 2015 roku umowę przedwstępną przeniesienia praw do akcji oraz posiadania akcji. Drugą stroną transakcji była osoba fizyczna (dalej zwana Kupującym). Umowa przedwstępna określała m. in. warunki odstąpienia od umowy oraz harmonogram zapłaty ceny za sprzedawane przez Wnioskodawczynię akcje. Kwotę stanowiącą 20% ceny Kupujący miał uiścić w terminie 14 dni od dnia zawarcia z akcjonariuszami przedwstępnych umów sprzedaży akcji spółki, liczone od dnia zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z ostatnim akcjonariuszem. Pozostałą kwotę, tj. stanowiącą 80% ceny, Kupujący miał uiścić w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. po zawarciu umowy przyrzeczonej oraz wydaniu Kupującemu dokumentów akcji.
2016
7
lip

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy otrzymane w związku z umorzeniem jednostek funduszu, stanowiące kwotę uzyskaną ze sprzedaży akcji Wnioskodawcy stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Odnosząc się do opodatkowania zysku uzyskanego ze sprzedaży akcji spółki mającej siedzibę we Francji Organ podatkowy stwierdza, że dochód ze sprzedaży akcji zaliczany jest do zysków kapitałowych w rozumieniu art. 13 polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powyższe oznacza, że dochód Wnioskodawcy z tego tytułu, w myśl postanowień art. 13 ust. 3 cytowanej umowy, podlega opodatkowaniu w całości w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. Tym samym zbycie akcji spółki mającej siedzibę we Francji będzie podlegało opodatkowaniu jedynie w Polsce zgodnie z ww. art. 30b ust. 1 ww. ustawy 19% stawką podatku dochodowego. Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2016
10
cze

Istota:
W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży akcji
Fragment:
Nie budzi zatem wątpliwości, że po stronie kupującego powstaje wynikające z umowy sprzedaży akcji, zobowiązanie w wysokości kwoty wskazanej w umowie (ceny za akcje). Fakt zawarcia dodatkowego postanowienia w umowie o sposobie i terminach płatności, nie ma znaczenia dla wielkości powstania tego zobowiązania. Tym samym po stronie sprzedającego powstaje należność w wysokości ceny sprzedaży akcji w spółce akcyjnej. Dla momentu ustalenia przychodu, bez znaczenia jest zatem fakt, że cena zbycia może zostać zapłacona w całości w dniu podpisania umowy lub w częściach (ratach) po dniu podpisania umowy, bowiem sposób zapłaty ceny może być dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Ten bowiem wypływa z dokonania przez podatnika zbycia udziałów (akcji) w określonej dacie za określoną cenę, zbyciem jest zaś zawarcie umowy sprzedaży. W momencie zbycia akcji następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ich posiadania na nabywcę. Powyższe oznacza, że w dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji u zbywcy powstaje przychód należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy datą, w której powstaje przychód po stronie zbywcy udziałów (akcji), jest dzień, w którym nastąpiło przeniesienie prawa własności udziałów (akcji) na ich nabywcę (nabywców), bez względu na to kiedy następuje płatność z powyższego tytułu.
2016
1
maj

Istota:
W zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji
Fragment:
Jednak cena za akcję spółki ulegnie pomniejszeniu o 40% w przypadku, gdyby podatnik w dniu, w którym upłynie czternaście miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji, nie będzie pozostawał w stosunku pracy lub stałej współpracy ze spółką. W takim przypadku ostateczna cena sprzedaży każdej akcji będzie równa 60% ceny za akcję. Wnioskodawca w 2015 r. uzyskał przychód odpowiadający iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny. W związku z powyższym stwierdzić należy, że przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji w stosunku do pierwszej części ceny zbycia (60% ceny za akcje) powstanie w momencie podpisana umowy sprzedaży akcji i w wysokości wskazanej w umowie. Przychód natomiast w stosunku do tej części ceny, której zapłata jest zależna od spełnienia się przyszłego warunku, w wysokości powiązanej z wystąpieniem tego zdarzenia, powstanie w momencie wystąpienia tego zdarzenia. Niemożliwe jest bowiem określenie przychodu z odpłatnego zbycia akcji w dacie zawarcia umowy sprzedaży akcji jako odpowiadającego całej cenie określonej w umowie, skoro nie jest pewne czy przychód w części odpowiadającej pozostałej cenie zbycia wystąpi, w jakiej ewentualnie wystąpi wysokości, i w jakim momencie. Dlatego też przychód w tej części powstanie w terminie nie wcześniejszym, niż wystąpienie tego przyszłego, niepewnego zdarzenia i tylko w takim przypadku, kiedy do wystąpienia tego zdarzenia w ogóle dojdzie, a przez to powstanie wierzytelność do nabywcy o zapłatę pozostałej części ceny zbycia.
2016
24
kwi

Istota:
W zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji
Fragment:
Jednakże cena za akcję spółki ulegnie pomniejszeniu o 40% w przypadku, gdyby podatnik w dniu, w którym upłynie czternaście miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji, nie pozostawał w stosunku pracy lub stałej współpracy ze spółką. W takim przypadku ostateczna cena sprzedaży każdej akcji będzie równa 60% ceny za akcję. Reasumując, Wnioskodawca uzyskał w 2015 r. przychód odpowiadający iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.); data zawarcia umowy sprzedaży akcji to: 24 czerwca 2015 r.; kraj siedziby spółki, której akcje Wnioskodawca odsprzedał to: Polska; zgodnie z umową sprzedaży, przeniesienie własności akcji na nabywcę nastąpiło z dniem 24 czerwca 2015 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma zapłacić za rok 2015 podatek dochodowy od osób fizycznych, liczony od przychodu odpowiadającego iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny, czy też od przychodu liczonego od ustalonej w umowie sprzedaży akcji ceny za akcje (100%)... Zdaniem Wnioskodawcy, powinien On zapłacić za rok 2015 podatek dochodowy od osób fizycznych, liczony od przychodu odpowiadającego iloczynowi sprzedanej liczby akcji i 60% ustalonej ceny.
2016
12
kwi

Istota:
W zakresie przychodu z tytułu sprzedaży akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.
Fragment:
Sprzedaż akcji będąca przedmiotem wniosku o interpretację nie nastąpiła w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dochód ze sprzedaży akcji spółki ... podlega opodatkowaniu... Jeśli podlega, to w którym momencie doszło do ich nabycia oraz co jest kosztem uzyskania przychodu... Zdaniem Wnioskodawczyni, do nabycia akcji doszło w związku z ofertą połączenia spółki .... SA ze spółką ..... SA w 2000 r. Dochód ze sprzedaży akcji nie podlega opodatkowaniu, ponieważ do ich nabycia doszło przed dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie oferty publicznej. Zgodnie z art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu: „ b) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.
2016
8
kwi

Istota:
1) Czy transakcja ta jest wolna od podatku, czy też podlega opodatkowaniu, i na podstawie jakiego, i jak brzmiącego przepisu?2) Jeśli podlega, to czy dobrze Wnioskodawca rozumie, że prawo po nowelizacji, nie uwzględnia już faktu, że akcje zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. i były w obrocie publicznym, działa wstecz i odnosi się również do takich akcji, co w odczuciu Wnioskodawcy byłoby niekonstytucjonalne?
Fragment:
Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko wyjaśniając, że reprezentuje pogląd, że zwolnieniem od podatku od sprzedaży akcji są objęte akcje nabyte przed 1 stycznia 2004 r., jeśli były one dopuszczone do obrotu publicznego. Na poparcie tej tezy Wnioskodawca przytoczył fakt, że identycznej transakcji sprzedaży akcji Wnioskodawca dokonał w roku 2005 i wówczas nie podlegała ona opodatkowaniu (vide pkt 2 w części G wniosku). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) cytowanej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
2015
16
cze

Istota:
1) Jak wygląda rozliczenie zobowiązań podatkowych powstających od zysków kapitałowych w momencie zbycia akcji, korzystając z konta maklerskiego Wnioskodawcy w banku?2) Gdzie Wnioskodawca musi rozliczać się z podatkami – w Polsce albo w Niemczech?3) Jeśli Wnioskodawca będzie płacić podatki w Niemczech, czy musi w ogóle składać jakieś wnioski w urzędzie skarbowym w Polsce?
Fragment:
Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data nadania 8 grudnia 2014 r., data wpływu 11 grudnia 2014 r.), w którym Wnioskodawca m.in. doprecyzował stan faktyczny wyjaśniając, że: sprzedaż akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) spółek polskich poprzez korzystanie z konta maklerskiego w „ Domu Maklerskim ” odbyła się w 2014 r. W tym momencie Wnioskodawca nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dla celów podatkowych. Termin ostatniej polskiej wizy Wnioskodawcy (zezwolenia na zamieszkanie) upłynął we wrześniu 2013 r., po czym Wnioskodawca opuścił Polskę i wyjechał do Niemiec; w momencie sprzedaży akcji w 2014 r. Wnioskodawca nie posiadał certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego miejsce zamieszkania w Polsce; w momencie sprzedaży akcji w 2014 r. Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech i miejsce zamieszkanie w Niemczech potwierdza posiadany przez Wnioskodawcę certyfikat rezydencji podatkowej. Wnioskodawca jest zatrudniony przez niemiecką firmę we Frankfurcie, ma zezwolenie na zamieszkanie i zatrudnienie w Niemczech od listopada 2013 r. (z upływem ważności w 2017 r.). Podatki od dochodów z pracy Wnioskodawca płaci w Niemczech; aktywa majątkowe polskich spółek sprzedanych przez Wnioskodawcę składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce.
2015
11
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.