Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie świadczonych usług oraz stawki podatku VAT.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż betonu w przedstawionych okolicznościach wraz z jego wylaniem w elementach konstrukcyjnych powstającego obiektu (objętego społecznym programem mieszkaniowym) stanowi dostawę towaru (oznaczoną symbolem PKWiU 23.63.10.0) opodatkowaną stawką VAT 23%, czy też jest usługą (oznaczoną symbolem PKWiU 43.99.40.0) opodatkowaną preferencyjną stawką VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy sprzedaż betonu w przedstawionych okolicznościach stanowi dostawę towaru (oznaczoną symbolem PKWiU 23.63.10.0), czy też jest usługą (stanowi roboty betoniarskie oznaczone symbolem PKWiU 43.99.40.0) wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług pod poz. 44, świadczoną przez Wnioskodawcę w charakterze podwykonawcy w rozumieniu art. 17 ust. l h ustawy o VAT, z tytułu której podatnikiem podatku od towarów i usług jest podmiot określony w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT? Czy w przedstawionych okolicznościach sprzedaż betonu i transport betonu (w tym dojazd betonomieszarki, postój betonomieszarki, niepełne załadunki) należy traktować jako dostawę (oznaczoną (...)
2017
21
wrz

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki rolnej.
Fragment:
Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że zwolnienie przychodów ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od podatku dochodowego uwarunkowane jest następującymi przesłankami: sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne, w chwili sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego cześć), grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Jeżeli zatem zostaną zachowane powyższe warunki uprawniające do zwolnienia, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy podatkowej tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego.
2017
20
wrz

Istota:
Opodatkowanie dostawy mikrokontrolerów.
Fragment:
Czy realizowana przez Spółkę sprzedaż mikrokontrolerów winna być opodatkowana VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT? Zdaniem Spółki, sprzedaż mikrokontrolerów, jako, że nie są procesorami nie podlega opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT, co oznacza, że obowiązanym do naliczenia VAT (wg stawki 23%) z tego tytułu jest dostawca towarów, tj. Spółka. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: dokonujących ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15. zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122. W myśl art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4,5,7 i 8 usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.
2017
19
wrz

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży remontera drogowego
Fragment:
Od 14 września 2016 roku z uwagi na przekroczenie progu sprzedaży Zarząd Dróg utracił prawo do zwolnienia podatku VAT. Do dnia 31 grudnia 2016 r. Powiat ... i Zarząd Dróg Powiatowych byli odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Powiat w swoich rozliczeniach nie uwzględniał rozliczeń Zarządu Dróg Powiatowych. Od 1 stycznia 2017 r. Powiat ... dokonał centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Podatek VAT od czynności opodatkowanych wykonywanych zarówno przez Powiat jak i jego jednostki organizacyjne m. in. Zarząd Dróg Powiatowych, rozlicza Powiat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy planowana sprzedaż remontera drogowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej 23%, czy też do sprzedaży tej nie ma zastosowania ustawa o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż remontera drogowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż środek trwały nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT oraz z tytułu nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Dodatkowo, z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wynika, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2017
12
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W szczególności będą to czynności cywilnoprawne: odpłatne np. umowa sprzedaży czy umowa zamiany, a także nieodpłatne, np. umowa darowizny czy dziedziczenie. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał w formie darowizny w 2009 r. nieruchomość rolną. Zainteresowany zamierza dokonać sprzedaży ww. nieruchomości rolnej w 2017 r. Zatem bieg pięcioletniego terminu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy w rozpatrywanej sprawie liczony jest od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tj. od 2009 r. Mając na uwadze to, co wywiedziono wyżej należy stwierdzić, że sprzedaż w 2017 r. przedmiotowej nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2009 r. nie będzie stanowiła dla Zainteresowanego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ upłynęło pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
10
wrz

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału w działce nr 843/50.
Fragment:
W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. TSUE orzekł, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie – zdaniem Trybunału – okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej.
2017
9
wrz

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sprzedaż opisanej działki niezabudowanej, która na dzień sprzedaży będzie objęta decyzją o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „ zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ”, jako działka przeznaczona pod zabudowę, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, a zatem co do zasady podlega opodatkowaniu wg podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania oraz przedstawionego stanowiska, zatem nie rozstrzyga w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika w związku z planowaną sprzedażą działki, gdyż nie było to przedmiotem wniosku.
2017
9
wrz

Istota:
Opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu działek niezabudowanych,zwolnienia od podatku VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,zwolnienia od podatku VAT sprzedaży własnościowego prawa do lokalu użytkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
Fragment:
Ww. działki będące przedmiotem planowanej sprzedaży są działkami niezabudowanymi. Działki nr 1 oraz 2 na dzień planowanej sprzedaży objęte będą obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym położone są na terenach zabudowy usługowej (usługi komercyjne). Z uwagi na fakt, iż ww. działki stanowią tereny budowlane, ich sprzedaż nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Sprzedaż ww. działek nie będzie korzystała również ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, bowiem jak wynika z opisu sprawy działki te nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Tym samym zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy o VAT ustawy o VAT dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu działek niezabudowanych nr 1 oraz 2 przeznaczonych pod zabudowę będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi także kwestia zwolnienia od podatku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 9 wraz z budynkami. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie uznania planowanej transakcji dostawy za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (w wyniku braku uznania przedmiotu tej transakcji za przedsiębiorstwo oraz zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa) oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji
Fragment:
Wnioskodawca na ten moment prowadzi już działalność w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów elektrycznych we własnych punktach sprzedaży, w oparciu o własny majątek i własnych pracowników (w tym również prowadzi sprzedaż produktów elektrycznych do i ze Spółek jawnych/Przedsiębiorcy). Zostały również pozawierane m.in. umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, ochronę obiektów i mienia, dostawę energii, współpracy na sprzedaż i dostawę towarów, współpracy ze zleceniobiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na pozyskiwanie klientów i sprzedaż towarów, leasingu operacyjnego. Jednakże skala tej działalności w porównaniu z planowaną, jaka ma zostać osiągnięta w wyniku koncentracji, jest niewielka. W następnym etapie koncentracji Spółki jawne, w tym Zainteresowany oraz Przedsiębiorca sprzedadzą cały swój zapas towarów Wnioskodawcy. Sprzedaż ta będzie następować sukcesywnie w ramach poszczególnych oddziałów i punktów sprzedaży Spółek jawnych (w tym punktów sprzedaży Zainteresowanego) oraz Przedsiębiorcy. Po sprzedaży całego zapasu towarów działalność w zakresie sprzedaży produktów elektrycznych w Spółkach jawnych/Przedsiębiorcy nie będzie już dalej prowadzona i działalność w Spółkach jawnych/Przedsiębiorcy będzie wygaszana (z pewnymi wyjątkami, niedotyczącymi Zainteresowanego).
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Zwolnienia tego nie można zastosować w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata. Zdaniem Spółki, w przypadku opisanym w stanie faktycznym w odniesieniu do nieruchomości nr 885, możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W budynku usługowym lokal wykorzystywany jest na potrzeby urzędu. W przypadku tego lokalu doszło do pierwszego zasiedlenia w momencie jego użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto pomiędzy datą zasiedlenia a datą sprzedaży minie okres dłuższy niż dwa lata. Natomiast pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby mieszkaniowe były przedmiotem najmu a więc były oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu oraz od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży minie co najmniej dwa lata. W odniesieniu do budynku gospodarczego doszło również do pierwszego zasiedlenia w momencie jego użytkowania w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży minie co najmniej dwa lata. W konsekwencji zostaną spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie, co świadczy, że dostawa nieruchomości (budynków, budowli lub ich części) będzie korzystać ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2017
7
wrz

Istota:
W odniesieniu zarówno do budynku eksploatacyjnego jak i budynku gospodarczego oraz budowli w postaci śmietnika wybudowanych przez Wnioskodawcę doszło do ich pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży miną co najmniej 2 lata. Jak wskazano w treści wniosku budynki i budowla znajdujące się na zbywanych działkach o nr 944 i 946 zostały wybudowane przez Wnioskodawcę w latach osiemdziesiątych przy czym były one wykorzystywane do działalności statutowej Wnioskodawcy jak również część z nich była wynajmowana. Ponadto w odniesieniu do przedmiotowych budynków i budowli nie były przeprowadzane prace, które stanowiłyby ulepszenia, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy.
Fragment:
Została spełniona definicja pierwszego zasiedlenia oraz od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili ich sprzedaży minie co najmniej dwa lata. Natomiast budynek gospodarczy był wykorzystywany przez Spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem doszło do pierwszego zasiedlenia w momencie jego użytkowania w prowadzonej działalności gospodarczej, oznacza to, że spełniona została definicja pierwszego zasiedlenia oraz od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży minie co najmniej dwa lata. W konsekwencji zostaną spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie, co świadczy, że dostawa nieruchomości (budynków, budowli lub ich części) będzie korzystać ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zdaniem Spółki, w przypadku opisanym w stanie faktycznym w odniesieniu do nieruchomości nr 384, możliwe jest także zastosowanie zwolnienia z opodatkowania z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Posadowiona na tej działce wiata - budowla (bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) - była oddany do użytkowania wraz z pokojami gościnnymi, a zatem doszło do pierwszego zasiedlenia w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu oraz od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży minie co najmniej dwa lata. W konsekwencji zostaną spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie, co świadczy, że dostawa nieruchomości (budynków, budowli lub ich części) będzie korzystać ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości rolnej
Fragment:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości rolnej, która w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy sprzedaż nieruchomości rolnej spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nie utraciły charakteru rolnego. Sprzedana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego oraz grunty rolne spełniają warunki uznania go za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym oraz spełnia warunki do uznania na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. W przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst. Jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn.zm.) zostało wskazane, że gospodarstwem rolnym jest obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, co moim zdaniem pozwala uznać, iż sprzedana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego.
2017
7
wrz

Istota:
Skoro omawiane przeniesienie własności Nieruchomości dokonane przez Zbywcę na rzecz Nabywcy (dokonane w formie umowy sprzedaży) będzie podlegało faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolnione, ponieważ Strony transakcji – Zainteresowani zrezygnują ze zwolnienia), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, innych praw majątkowych – 1%. Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.
2017
7
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółce – na podstawie art. 86 ust. 1 UPTU – przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu od dealerów towarów w ramach tzw. sprzedaży powrotnej?
Fragment:
Nie jest w takiej sytuacji zasadne traktowanie zwrotu towarów jako sprzedaży dokonanej na rzecz uprzedniego dostawcy. Sprzedaż tego towaru miała już miejsce wcześniej, a zwrot towaru to tylko konsekwencja nieprawidłowego dostarczenia bądź uchybienia innym postanowieniom umowy co w konsekwencji powoduje konieczność naprawienia błędu. Nie można na przykład uznać za sprzedaż nadwyżkę dostarczonego towaru, którego ilość była niezgodna z zamówieniem, a która to została udokumentowana fakturą. Zwrot tego towaru wymaga korekty wystawionej wcześniej faktury, która w przypadku jej nieskorygowania odzwierciedlałaby stan faktyczny, który w istocie byłby niezgodny z rzeczywistością. Nie jest również zasadne traktowanie zwrotu towarów w sytuacji, kiedy jego odbiorca ma problemy z regulowaniem zobowiązań, jako sprzedaży dokonanej na rzecz uprzedniego dostawcy. Mimo problemów nabywcy z uregulowaniem zobowiązania dostawa towarów rzeczywiście miała miejsce i została udokumentowana fakturą VAT, zatem w takim przypadku podstawą do zmiany jest wystawienie faktury korygującej na wartość zwracanych towarów”. W opisywanym przez Wnioskodawcę przypadku dealer będzie brał udział w dostawie łańcuchowej (dealer – Wnioskodawca (...)
2017
7
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych od połowy kwoty sprzedaży przedmiotowych działek?
Fragment:
Sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, ponieważ ani Wnioskodawca, ani Jego żona takiej nie prowadzą (żona Wnioskodawcy nigdy nie prowadziła, Wnioskodawca natomiast tylko do 2006 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych od połowy kwoty sprzedaży przedmiotowych działek? Czy .... zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych od połowy kwoty sprzedaży przedmiotowych działek? Zdaniem Zainteresowanych, nie powinni Oni zapłacić podatku dochodowego od kwoty sprzedaży przedmiotowych działek. Stanowisko swoje opierają na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 i art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
2
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży działki niezabudowanej.
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 4450 m2. Na dzień sprzedaży działka nie będzie objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, ale będzie wydane ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę stacji paliw. Opisana we wniosku działka będzie objęta na dzień sprzedaży aktualną (obowiązującą) decyzją o warunkach zabudowy. Zatem działka będzie przeznaczona pod zabudowę. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sprzedaż opisanej działki niezabudowanej, która na dzień sprzedaży będzie objęta aktualną (obowiązującą) decyzją o warunkach zabudowy i jak wskazał Wnioskodawca dla tej działki na dzień sprzedaży będzie wydane ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę stacji paliw, jako działka przeznaczona pod zabudowę, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, a zatem co do zasady podlega opodatkowaniu wg podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
2
wrz

Istota:
Umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu PCC, ponieważ będąca przedmiotem tej umowy sprzedaży ZCP znajduje się na terytorium RP. Określając podstawę opodatkowania należy mieć na uwadze, że stanowi ją wartość rynkowa ZCP z dnia dokonania czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
Fragment:
Wyłączenie od podatku określone w art. 2 pkt 4 uPCC nie znajdzie zastosowania także do poszczególnych elementów zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych ZCP, gdyż przedmiotem umowy sprzedaży podlegającej opodatkowaniu PCC jest ZCP, a nie poszczególne elementy. W kwestii opodatkowania umowy sprzedaży ZCP podatkiem od czynności cywilnoprawnych, należy też zauważyć, że umowa taka, co do zasady, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla umowy sprzedaży. W odniesieniu do przedstawionej we wniosku transakcji sprzedaży ZCP należy jednak mieć na względzie możliwość zastosowania obydwu ww. stawek podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli bowiem strony umowy sprzedaży ZCP wyodrębnią wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki (1% i 2 %), podatek pobiera się według właściwych stawek. Jeżeli jednak dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębniono wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki, to na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 uPCC, podatek pobiera się według stawki najwyższej (2%) od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych. Konsekwencją powyższego jest opodatkowanie umowy sprzedaży ZCP stawką 2% w przypadku, gdy cena sprzedaży ZCP, odpowiadająca jej wartości rynkowej, ustalona jest przez strony czynności cywilnoprawnej w jednej kwocie, bez wyodrębniania wartości jej poszczególnych elementów.
2017
31
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży lokalu.
Fragment:
Sprzedaż takiego budynku, o ile będzie realizowana po upływie dwóch lat od wydania najemcy, jest objęta zwolnieniem od podatku. W przedmiotowej sprawie w okresie od marca 2007 r. do lipca 2015 r., a więc od dnia zakupu do dnia sprzedaży, Wnioskodawca wynajmował ww. lokal różnym podmiotom, wystawiając co miesiąc faktury VAT ze stawką podstawową (sprzedaż opodatkowana). W tymże okresie Wnioskodawca nie dokonywał nakładów na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej nieruchomości. Do pierwszego zasiedlenia doszło więc w chwili oddania lokalu pierwszemu najemcy tj. w lipcu 2007 r. Od tego czasu do dnia sprzedaży upłynęło 8 lat (więcej niż 2 lata). Ponadto Wnioskodawca dodał, iż zakupiony przez Wnioskodawcę lokal w dniu 21-03-2007 r. był lokalem używanym. Księga Wieczysta dla tego lokalu została założona w 2002 r. Prawdopodobnie sprzedaż tego lokalu na rzecz Wnioskodawcy przez poprzedniego właściciela spełnia przesłanki pierwszego zasiedlenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
29
sie

Istota:
Skoro omawiana transakcja sprzedaży będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (i nie będzie z tego podatku zwolniona), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy – przy umowie sprzedaży – ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży – stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy. Stawka podatku od umowy sprzedaży została określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy i wynosi odpowiednio: dla nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, dla innych praw majątkowych – 1%. W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.
2017
29
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Organu o treści: „ W jaki sposób Wnioskodawca wykorzysta otrzymane ze sprzedaży przedmiotowej działki środki finansowe? ” Wnioskodawca odpowiedział, że otrzymane środki finansowe ze sprzedaż przedmiotowej działki wykorzysta na zaspokojenie potrzeb własnych. Ponadto w piśmie tym Wnioskodawca poinformował, że jedynym warunkiem wymaganym przez kupującego od Wnioskodawcy czyli sprzedającego jest uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości. Z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Wnioskodawcą i jego żoną a kupującym w formie aktu notarialnego w sposób jasny wynika, że kupujący kupi nieruchomość grunt niezabudowany opisany w księdze wieczystej jako grunty orne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 105/2 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. działki (nr 105/2) nie podlega podatkowi VAT. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą, natomiast nie zajmuje się sprzedażą nieruchomości (w tym gruntów). Jego działalność gospodarcza ogranicza się wyłącznie do sprzedaży części samochodowych używanych od dnia jej otwarcia, tj. od 2004 r. Działka jest majątkiem osobistym, nie nabytym do działalności.
2017
26
sie

Istota:
Czy sprzedaż lokalu usługowego zakupionego od osoby fizycznej bez podatku naliczonego VAT, następnie wyremontowanego w kwocie nieprzekraczającej 30% ceny nabycia, będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
Fragment:
Czy sprzedaż lokalu usługowego zakupionego od osoby fizycznej bez podatku naliczonego VAT, następnie wyremontowanego w kwocie nieprzekraczającej 30% ceny nabycia, będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż lokalu usługowego, o którym mowa będzie zwolniona z podatku od towarów i usług. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zastosowanie stawki zwolnionej przy sprzedaży nieruchomości jest bowiem możliwe w przypadku gdy : w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie lub były one niższe, niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W przypadku sprzedaży nieruchomości, o której mowa w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji, oba punkty będą spełnione - z tytułu zakupu nieruchomości od osoby fizycznej brak będzie możliwości odliczenia podatku vat, a koszty remontu bądź modernizacji nie przekroczą 30% ceny zakupu nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
26
sie

Istota:
Skoro omawiana Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.
Fragment:
Następnie zaś po realizacji inwestycji, będzie przy wykorzystaniu budynku prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni użytkowych, a także związanych z nimi powierzchni parkingowych, może również dokonać sprzedaży gotowej, zrealizowanej inwestycji. Nabywca będzie zatem wykorzystywał Nieruchomość (jeśli zostanie nabyta) dla celów sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT. Spółka zamierza dokonać opodatkowania Transakcji sprzedaży Nieruchomości z zastosowaniem stawki 23% podatku od towarów i usług. Spółka oraz Nabywca nie są podmiotami powiązanymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie stanowić czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie stanowić dostawę terenu niezabudowanego będącego terenem budowlanym i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki 23%? Czy Nabywca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup Nieruchomości i - w konsekwencji - do ewentualnego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym? Czy Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie nr 4), w zakresie podatku od towarów i usług w dniu 21 lipca 2017 r. została wydana interpretacja indywidualna Nr 0114-KDIP1-3.4012.188.2017.1.MT.
2017
24
sie

Istota:
Czy przy sprzedaży poszczególnych działek wyodrębnionych w wyniku podziału nieruchomości istnieje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, od każdej sprzedanej kolejno działki?
Fragment:
Wnioskodawczyni będąc osobą fizyczną, w 2002 r. na podstawie umowy sprzedaży, nabyła nieruchomość gruntową, którą uprawiała rolniczo. Nieruchomość ta stanowi Jej majątek osobisty. Nieruchomość została podzielona. Podział został ostatecznie zatwierdzony w 2014 r. Przedmiotowa nieruchomość nie jest w żaden sposób związana z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą. Zatem, jeżeli sprzedaż nieruchomości gruntowych nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, to nie powstanie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, przyjmując za Wnioskodawczynią, że przedmiotowa nieruchomość nie jest w żaden sposób związana z prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą, skutki podatkowe zbycia przedmiotowych działek należy rozpatrywać w kontekście powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Jak już wspomniano wyżej, powstanie przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek) uzależnione jest między innymi od daty ich nabycia, które należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy zbycia zespołu składników majątkowych – sklepu internetowego ze zdrową żywnością.
Fragment:
Jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT – przedsiębiorcą, prowadzącym dwa sklepy internetowe w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w tym jeden z odzieżą a drugi, sprzedawany, ze zdrową żywnością. 4 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej sklepem internetowym. Wnioskodawca – sprzedał aktywny i samodzielnie działający sklep xxx.pl wraz ze składnikami materialnymi i niematerialnymi przynależącymi do sklepu umożliwiającymi jego pełne wyodrębnienie i funkcjonowanie na rynku jako niezależna działalność. Przedmiotem umowy sprzedaży były również posegregowane towary znajdujące się w stałej ofercie Sklepu internetowego oraz wyposażenie magazynu (regały i chłodziarka). Kupujący jest przedsiębiorcą nabywającym sklep internetowy ze zdrową żywnością celem dalszego jego prowadzenia i obsługiwania aktualnych jak i przyszłych klientów. Kupujący jest płatnikiem podatku VAT. Z treści wniosku wynika również, że będący przedmiotem sprzedaży sklep internetowy cechowała odrębność organizacyjna, funkcjonalna i finansowa. Odrębność organizacyjna – sklep xxx.pl na dzień sprzedaży działa w oparciu o niezależny i dedykowany regulamin działalności. Operował na rynku w niespójnej do drugiego sklepu branży, mając różną nazwę, oddzielną domenę, będąc opartym o różną aplikację sklepową umieszczoną na różnym hostingu.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.