Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości rolnej.
Fragment:
W kontekście zastosowania przedmiotowego zwolnienia zaznaczyć należy, że dokonanie sprzedaży nastąpić powinno po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Ponadto, mając na względzie przepisy art. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym, sprzedaż nie może dotyczyć umów kupna - sprzedaży gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Skoro z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że: nieruchomość będąca w posiadaniu Wnioskodawcy stanowi nieruchomość rolną, która w chwili sprzedaży będzie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży, została nabyta w dniu 23 lutego 2012 r., a jej powierzchnia przekracza 1 ha (40,99 ha), Wnioskodawca użytkuje nieruchomość na działalność rolniczą, a nabywca będzie ją kontynuował zgodnie z zapisem w akcie sprzedaży - to stwierdzić należy, że w sytuacji gdy jej sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
19
lip

Istota:
Wydatkowanie zaliczek uzyskanych przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania na jego wykończenie przed 27 sierpnia 2012 r. , nie spełnia przesłanki, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wydatkowała bowiem środki pochodzące z zaliczek na wykończenie lokalu mieszkalnego przed datą odpłatnego zbycia.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 22.04.2010 r .Wnioskodawczyni kupiła mieszkanie za kwotę 157.826 zł. W roku 2011 Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną sprzedaży zakupionego mieszkania za kwotę 270.000 zł. W umowie wskazano, iż umowa przyrzeczona sprzedaży mieszkania zostanie zawarta w sierpniu 2012 r. Na poczet sprzedaży mieszkania nabywca zgodnie z umową przedwstępną uiszczał na rzecz Wnioskodawczyni (zbywczyni mieszkania) zaliczki. Zaliczki płacone były przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawczyni w dniach: 29.08.2011 r. kwota 50.000 zł, 06.10.2011 r. kwota 40.000 zł. 21.10.2011 r. kwota 10.000 zł, 22.01.2012 r. kwota 70.000 zł, 31.07.2012 r. kwota 100.000 zł. Akt notarialny sprzedaży mieszkania został podpisany w dniu 27.08.2012 r. a cenę ustalono na kwotę 270.000 zł i na którą to kwotę zaliczono zapłacone zaliczki. Jednocześnie z uwagi na podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży zajmowanego mieszkania Wnioskodawczyni w dniu 08.09.2011 r. podpisała umowę rezerwacyjną z deweloperem zakupu lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny został przez dewelopera udostępniony wnioskodawczyni z początkiem roku 2012.
2017
19
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Ponadto Zainteresowana wskazała, że podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu na remont starej nieruchomości, aby zwiększyć możliwość sprzedaży na rynku nieruchomości, który w tamtym czasie był bardzo bierny. Sprzedaż nastąpiła w czerwcu 2013 r. i wynosiła 360 000,00 zł. W dzień po sprzedaży nieruchomości Zainteresowana spłaciła braci, przelewając im zachowki na łączną kwotę 145 000,00 zł. Pozostałą kwotę po sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego (za który Zainteresowana remontowała sprzedaną nieruchomość) oraz na remont przybudówki do starego domu, w którym mieszka od 30 lat. Obecnie Wnioskodawczyni jest na etapie rozliczania nieruchomości z Urzędem Skarbowym Zainteresowana dobrowolnie poddaje się opłaceniu podatku dochodowego od kwoty, która nie została przeznaczona na cele mieszkaniowe. W momencie sprzedaży Zainteresowana była pewna, że zachowek wlicza się do części rozliczenia na cele mieszkaniowe i w związku z tym, jest to kwota zwolniona z podatku. Wnioskodawczyni wskazała, że jako podatnik nie skorzystała z kwoty przekazanej braciom na zachowki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zaistniałej sytuacji, gdy Zainteresowana została zmuszona do sprzedaży nieruchomości i spłaty braci może wliczyć kwotę spłaty tytułem zachowków do wydatków na cel mieszkaniowy? Zdaniem Wnioskodawczyni, po przeanalizowaniu sytuacji w której znalazła, jak również biorąc pod uwagę fakt, że nie skorzystała z kwoty przekazanej braciom uważa, że kwota zachowków powinna być wliczona w cele mieszkaniowe.
2017
19
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w spadku.
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
2017
18
lip

Istota:
Ustalenie przychodów ze sprzedaży dodatkowych elementów do maszyn rolniczych, które zostaną sprzedane za kwotę 1 zł netto?
Fragment:
Spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z), działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z), sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z), sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z), sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z), sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.
2017
18
lip

Istota:
Czy jeżeli Strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem od towarów i usług oraz złożą stosowne oświadczenie, przedmiotowa Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, innych praw majątkowych – 1%. Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.
2017
15
lip

Istota:
- Czy spłacając kredyt hipoteczny z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w K., zaciągnięty na zakup nowego mieszkania Wnioskodawczyni zostanie zwolniona z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości (Wnioskodawczyni zamierza całość uzyskanego przychodu przeznaczyć na nadpłatę kredytu)?
- Przeznaczając całą kwotę ze sprzedaży mieszkania w K. na nadpłatę kredytu zostanie Wnioskodawczyni naliczona prowizja w wysokości około 2.500 zł, czy jeżeli Wnioskodawczyni chciałaby przeznaczyć 147.500 zł na nadpłatę kredytu oraz 2.500 zł na spłatę prowizji to zostanie zwolniona z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości?
- Czy jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w K. Wnioskodawczyni przeznaczy na spłatę mieszkania bezpośrednio deweloperowi to zostanie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy spłacając kredyt hipoteczny z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w K., zaciągnięty na zakup nowego mieszkania Wnioskodawczyni zostanie zwolniona z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości (Wnioskodawczyni zamierza całość uzyskanego przychodu przeznaczyć na nadpłatę kredytu)? Przeznaczając całą kwotę ze sprzedaży mieszkania w K. na nadpłatę kredytu zostanie Wnioskodawczyni naliczona prowizja w wysokości około 2.500 zł, czy jeżeli Wnioskodawczyni chciałaby przeznaczyć 147.500 zł na nadpłatę kredytu oraz 2.500 zł na spłatę prowizji to zostanie zwolniona z zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości? Czy jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w K. Wnioskodawczyni przeznaczy na spłatę mieszkania bezpośrednio deweloperowi to zostanie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, tj. 150.000 zł może przeznaczyć na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu hipotecznego na zakup nowego mieszkania, co tym samym zwolni ją z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości. Nie ma w niniejszej sytuacji znaczenia, że kredyt Wnioskodawczyni zaciągnęła wraz z mężem.
2017
13
lip

Istota:
Określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazują, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej – umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości zawartej w wyniku wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży. Natomiast, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie przychodu należnego w przypadku sprzedaży rzeczy uzależnione jest od wydania rzeczy, które należy rozumieć jako czynność związaną z przeniesieniem prawa własności. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu przeniesienia własności nieruchomości powstaje dopiero w momencie zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności tej nieruchomości. Wpłacone do tego momentu przez klienta (nabywcę lokalu) należności nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem do momentu dokonania prawnie skutecznej sprzedaży wszelkie wpłaty pobrane od nabywców powinny być traktowane jako przedpłaty (zaliczki) na poczet przyszłego świadczenia. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
12
lip

Istota:
Określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazują, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej – umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości zawartej w wyniku wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży. Natomiast, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie przychodu należnego w przypadku sprzedaży rzeczy uzależnione jest od wydania rzeczy, które należy rozumieć jako czynność związaną z przeniesieniem prawa własności. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu przeniesienia własności nieruchomości powstaje dopiero w momencie zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności tej nieruchomości. Wpłacone do tego momentu przez klienta (nabywcę lokalu) należności nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem do momentu dokonania prawnie skutecznej sprzedaży wszelkie wpłaty pobrane od nabywców powinny być traktowane jako przedpłaty (zaliczki) na poczet przyszłego świadczenia. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
12
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
Fragment:
(...) sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie uznania wyodrębnionej wewnętrznej jednostki organizacyjnej Fundacji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenia z opodatkowania czynności jej zbycia.
Fragment:
IBPP3/4512-74/16/MD : „Pojęcie „ transakcja zbycia ” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „ dostawa towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu), itp. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej”. W świetle powyższego obydwie rozważane przez Wnioskodawcę formy prawne zbycia Centrum, tj.: sprzedaż oraz wniesienie w postaci wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego (aport), mieszczą się w pojęciu „ zbycia ”, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT. Tym samym, uwzględniając argumentację opisaną w zakresie stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 niniejszego wniosku w przypadku, gdy przedmiotem zbycia będzie Centrum stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy VAT, transakcja ta, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017, poz. 1221) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
12
lip

Istota:
Czy od przychodu uzyskanego od sprzedaży działek, w udziale 1/2 w przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej, odziedziczonego przez Wnioskodawczynię po zmarłym w 2016 r. mężu, objętego wspólnością majątkową małżeńską, Wnioskodawczyni - wdowa będzie musiała zapłacić podatek dochodowy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W dniu 23 listopada 2016 roku .... udzielił pełnomocnictwa Wnioskodawczyni do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie zbycia w drodze umowy sprzedaży ww. działek - na rzecz osób, za cenę i na pozostałych warunkach umowy sprzedaży według uznania pełnomocnika. W dniu 24 listopada 2016 roku Wnioskodawczyni działając w imieniu własnym oraz męża zawarła przedwstępną umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza ... (Repertorium „ A ” numer ...) powyżej wymienionych działek, na rzecz ... działającego w imieniu własnym oraz swojej żony .... W ramach zawartej umowy Wnioskodawczyni w imieniu swoim oraz mocodawcy zobowiązała się do sprzedaży ... i ... małżonkom .... prawa użytkowania wieczystego, ustalonego do dnia 5 grudnia 2089 roku, nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi działek ... oraz ... położonej przy ulicy ... w ..., a .... działający w imieniu własnym oraz żony ... zobowiązał się powyższe prawo użytkowania wieczystego kupić do dnia 15 lutego 2017 roku. Na podstawie powyższego aktu notarialnego złożono do Sądu Rejonowego w ... Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek do księgi wieczystej KW numer ... o wpis roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Do wykonania tej czynności strony zobowiązały notariusza.
2017
12
lip

Istota:
Określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazują, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej – umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości zawartej w wyniku wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży. Natomiast, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie przychodu należnego w przypadku sprzedaży rzeczy uzależnione jest od wydania rzeczy, które należy rozumieć jako czynność związaną z przeniesieniem prawa własności. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu przeniesienia własności nieruchomości powstaje dopiero w momencie zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności tej nieruchomości. Wpłacone do tego momentu przez klienta (nabywcę lokalu) należności nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem do momentu dokonania prawnie skutecznej sprzedaży wszelkie wpłaty pobrane od nabywców powinny być traktowane jako przedpłaty (zaliczki) na poczet przyszłego świadczenia. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
8
lip

Istota:
Określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazują, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej – umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości zawartej w wyniku wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży. Natomiast, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie przychodu należnego w przypadku sprzedaży rzeczy uzależnione jest od wydania rzeczy, które należy rozumieć jako czynność związaną z przeniesieniem prawa własności. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu przeniesienia własności nieruchomości powstaje dopiero w momencie zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności tej nieruchomości. Wpłacone do tego momentu przez klienta (nabywcę lokalu) należności nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem do momentu dokonania prawnie skutecznej sprzedaży wszelkie wpłaty pobrane od nabywców powinny być traktowane jako przedpłaty (zaliczki) na poczet przyszłego świadczenia. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
8
lip

Istota:
Określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazują, że przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą zawarcia aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej – umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości zawartej w wyniku wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży. Natomiast, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie przychodu należnego w przypadku sprzedaży rzeczy uzależnione jest od wydania rzeczy, które należy rozumieć jako czynność związaną z przeniesieniem prawa własności. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu przeniesienia własności nieruchomości powstaje dopiero w momencie zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności tej nieruchomości. Wpłacone do tego momentu przez klienta (nabywcę lokalu) należności nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem do momentu dokonania prawnie skutecznej sprzedaży wszelkie wpłaty pobrane od nabywców powinny być traktowane jako przedpłaty (zaliczki) na poczet przyszłego świadczenia. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
8
lip

Istota:
Czy wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na budowę domu posadowionego na działce będącej własnością współmałżonka pozostającego w ustroju wspólności ustawowej, jest wydatkowaniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
2017
7
lip

Istota:
Czy wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP?
Fragment:
Produkty wytwarzane przy użyciu opisywanego oprzyrządowania stanowią produkty powstające w wyniku działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia, a zatem ich sprzedaż generuje przychody alokowane do przychodów korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ UPDOP ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wynik (tj. odpowiednio dochód lub strata) na transakcji sprzedaży wykonanego lub nabytego oprzyrządowania stanowi element działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „ PDOP ”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 7 UPDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z kolei, jak wynika z art. 12 ustawy y dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010, dalej: „ ustawa o SSE ”), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
5
lip

Istota:
Konsekwencje podatkowe zawarcia umowy sprzedaży należności.
Fragment:
W związku z powyższym, w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie art. 14 ust. 1 updop, a w konsekwencji przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności powinien zostać rozpoznany w wysokości odpowiadającej cenie zawartej w umowie sprzedaży wierzytelności. W tym zakresie ugruntowała się już jednolita linia orzecznicza, w której sądy kwestionują wynikowe rozliczanie sprzedaży własnej wierzytelności uznając, że taka sprzedaż stanowi odrębną czynność prawną i z tego względu skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Tak orzekł np. NSA w wyroku z 22 marca 2011r., sygn. akt II FSK 1948/09: „ (...) chybione jest stanowisko organów podatkowych, że odpłatność za zbytą wierzytelność nie zwiększa przychodów, gdyż w tym przypadku następuje jedynie spłata należności zaliczonej już wcześniej do przychodów. (...) zbycie wierzytelności własnej jest innym zdarzeniem, aniżeli sprzedaż towaru, stanowiąca źródło powstania tej wierzytelności, czy też sprzedaż wierzytelności przez podmiot, dla którego obrót wierzytelnościami stanowi przedmiot działalności gospodarczej. (...) sprzedaż wierzytelności własnej nie jest już sprzedażą związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą i stanowi źródło przychodów określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., do którego zastosowanie będzie miał art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (...) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.
2017
4
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży budynków.
Fragment:
Nabywca Nieruchomości nie jest znany, gdyż sprzedaż będzie prowadzona w trybie przetargu. Stąd nie jest wiadomym czy nabywca będzie czynnym podatnikiem podatku VAT czy też nie ani na jaki cel Nieruchomość zostanie zakupiona. Po zawarciu umowy sprzedaży Nieruchomość zostanie wydana nabywcy. Cena sprzedaży będzie zapłacona przed zawarciem umowy sprzedaży. Prawdopodobnie sprzedaż nastąpi w 2017 roku, ale może to nastąpić również w 2018 roku. Jak wspomniano wyżej na datę sporządzenia niniejszego wniosku Nieruchomość stanowi przedmiot najmu i jest faktycznie zajmowana przez wiele podmiotów. Przy tym przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo Spółki ani jego zorganizowana część. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy nieruchomości, która była wykorzystywana przez Spółkę z o.o. do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu artykułami papierniczymi i piśmienniczymi do 2012 roku. kiedy to została zmieniona opcja ogłoszonej upadłości z układowej na likwidacyjną. Po zmianie opcji prowadzonej upadłości działalność Spółka z o.o. ograniczyła się do wynajmu posiadanych powierzchni biurowo-magazynowych oraz sprzedaży majątku firmy. Nieruchomość przy ul.
2017
30
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Tak więc sprzedaż składników majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej, a zatem nie powoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w oparciu o okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego, w szczególności potwierdzenie przez Wnioskodawcę, że nie prowadzi On i nigdy nie prowadził działalności gospodarczej, dla określenia skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości istotnym pozostaje ustalenie daty nabycia prawa własności do sprzedanej nieruchomości. Ze złożonego wniosku wynika, że działka, której sprzedaży dokonano w październiku 2015 roku wchodziła w skład nieruchomości odziedziczonej przez Wnioskodawcę po rodzicach. W świetle art. 922 ustawy z dnia kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Zgodnie z treścią art. 924 oraz art. 925 ww. Kodeksu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.
2017
30
cze

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży udziału w odziedziczonym lokalu mieszkalnym w związku z wydatkowaniem środków ze sprzedaży na spłatę kredytu mieszkaniowego
Fragment:
Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, który Wnioskodawca nabył w 2016 r. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Wydatkowanie środków ma służyć także własnym celom mieszkaniowym podatnika. W niniejszej sprawie Wnioskodawca 4 kwietnia 2017 r. dokonał sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym otrzymanego w spadku (Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej 23 czerwca 2016 r. babce), a więc udziału wchodzącego w skład jego majątku odrębnego. Przychód ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na spłatę części kredytu hipotecznego, który zaciągnął wraz z małżonką na zakup innego lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego. W związku z powyższym, należy odnieść się do regulacji ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zawartej w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Zgodnie z art. 31 § 1 – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
2017
30
cze

Istota:
W zakresie obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą towarów wystawionych na aukcji
Fragment:
Na podstawie powołanego przepisu sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju występuje wyłącznie wtedy, gdy realizowana jest przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Zatem sprzedaż towaru wysyłanego do Polski z terytorium kraju innego niż kraj członkowski Unii Europejskiej jest sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju i nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski na zasadach określonych w art. 24 ustawy. Jednakże w myśl art. 2 pkt 4 ustawy przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni (obywatelka Ukrainy) mieszkająca na Ukrainie zamierza sprzedawać ubrania za pośrednictwem internetu i wysyłać je pocztą z Ukrainy do Polski. W Polsce Wnioskodawczyni będzie posiadała konto bankowe. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą towarów wystawionych na aukcji. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że miejscem dostawy towarów sprzedawanych za pośrednictwem internetu i wysyłanych pocztą przez Wnioskodawczynię z terytorium Ukrainy jest miejsce rozpoczęcia wysyłki, tj.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) sprzedaży tego gruntu, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby. Natomiast jeżeli osoba ta w celu dokonania wspomnianej sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy VAT, należy uznać ją za podmiot prowadzący „ działalność gospodarczą ” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku VAT. Okoliczność, iż osoba ta jest „ rolnikiem ryczałtowym ” w rozumieniu art. 295 ust. 1 pkt 3 dyrektywy VAT jest w tym zakresie bez znaczenia ”. W Wyroku Kuć, Słaby znalazło się jeszcze jedno istotne stwierdzenie: „ Należy dodać, że sama liczba i zakres transakcji sprzedaży dokonanych w niniejszej sprawie nie ma charakteru decydującego. Jak orzekł Trybunał, zakres transakcji sprzedaży nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Wellcome Trust, pkt 37). ” W Wyroku Kuć, Słaby TSUE uznał, że: „ podobnie okoliczność, iż przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej sama z siebie nie jest decydująca.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży domu po rozbiórce
Fragment:
Skoro więc, jak wskazał Wnioskodawca w treści wniosku, sprzedaż domu drewnianego nastąpipo dokonaniu rozbiórki i odłączeniu budynku od gruntu, a zatem nie spełni on warunków,o którym mowa w art. 46 § 1 ustawy Kodeks cywilny dla uznania go za nieruchomość.Wobec powyższego zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wyżej wspomniano, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c sprzedaż rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu jeżeli następuje przed upływem sześciu miesięcy licząc od końca miesiąca,w którym nastąpiło nabycie. Reasumując dochód, jaki uzyska Wnioskodawca ze sprzedaży domu drewnianego po rozbiórce, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem sprzedaż ta nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie. W konsekwencji, sprzedaż przedmiotowego domu po rozbiórce nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą przedmiotowego domu po rozbiórce. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko jest prawidłowe.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Zatem skoro Skarżący sprzedał domek po upływie pięciu lat od daty jego nabycia jako wspólny, nie powinienem płacić podatku dochodowego od jego sprzedaży. Następnie Skarżący wskazał, że w otrzymanej interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczącej przepisów prawa podatkowego o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału nieruchomości organ uznał, że swoje udziały w nieruchomości (domku letniskowym) Skarżący nabył stopniowo, w 2000 r. wraz z żoną w trakcie trwania związku małżeńskiego do majątku wspólnego, a następnie w 2015 r. w drodze spadku po zmarłej żonie Skarżący nabył część należącą do żony i od tej części Skarżący jest zobowiązany zapłacić podatek. Zdaniem Skarżącego taka interpretacja jest niezgodna z prawem. Swoją interpretację Skarżący podtrzymuje w całości. Następnie Skarżący wskazał, że interpretację tę opierał na wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt III Sa/Wa 1177/13 w identycznej sprawie (dotyczącej sprzedaży mieszkania). Sąd uznał, że skoro z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin określony w art. 10 ust. l pkt 8 u.p.o.d.f. biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku.
2017
28
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10
Fragment:
Tak więc skoro sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to tym samym bezzasadnym stało się badanie przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż zwolnienia te mają zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tut. Organ zaznacza, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 uznano za prawidłowe, bowiem jako podstawę zwolnienia od podatku dostawy ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego Wnioskodawca wskazał art. 43 ust. 1 pkt 10 natomiast stanowisko w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a uznano za nieprawidłowe z uwagi na fakt, że sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w całości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy, w odniesieniu do planowanych transakcji sprzedaży nieruchomości, za podatnika VAT, a planowanych operacji za realizowane w ramach działalności gospodarczej i w konsekwencji opodatkowania tych czynności.
Fragment:
W konsekwencji, planowana sprzedaż nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej na gruncie ustawy o VAT. W odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości W, nie należy traktować go jako podatnika VAT, w szczególności planowanej operacji nie należy traktować jako realizowanej w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, planowana sprzedaż nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej na gruncie ustawy o VAT. W odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości U, nie należy traktować go jako podatnika VAT, w szczególności planowanej operacji nie należy traktować jako realizowanej w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, planowana sprzedaż nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej na gruncie ustawy o VAT. W odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości J, nie należy traktować go jako podatnika VAT, w szczególności planowanej operacji nie należy traktować jako realizowanej w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, planowana sprzedaż nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej na gruncie ustawy o VAT.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.