Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży wydzielonej części budynku mieszkalno-usługowego.
Fragment:
Wnioskodawca oraz Jego żona rozważają sprzedaż w przyszłości: całego budynku mieszkalno-usługowego, jeżeli będzie to możliwe sprzedaż tylko części parterowej budynku mieszkalno-usługowego (o ile Sąd zgodzi się na założenie nowej księgi wieczystej dla wydzielonej nieruchomości lokalowej na parterze budynku). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jakie będą skutki podatkowe w przypadku sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego przez małżeństwo będące współwłaścicielami budynku, jeżeli sprzedaż będzie dokonana w drugiej połowie 2018 r. lub później; czy wystąpi konieczność zapłacenia przez małżonków sprzedających budynek podatku VAT i podatku dochodowego od sprzedaży opisanego we wniosku budynku mieszkalno-usługowego? Jakie będą skutki podatkowe w przypadku sprzedaży części parterowej budynku mieszkalno-usługowego, w której mieściła się część usługowa budynku, przez małżeństwo będące współwłaścicielami budynku, jeżeli sprzedaż będzie dokonana w drugiej połowie 2018 r., lub później; czy wystąpi konieczność zapłacenia przez małżonków sprzedających parter budynku (część usługową budynku) podatku VAT i podatku dochodowego od sprzedaży części parterowej budynku, opisanego we wniosku? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania nr 1 w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pytania nr 1 i nr 2 w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2018
22
mar

Istota:
Sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku i budowli
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, innych praw majątkowych – 1%. Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.
2018
21
mar

Istota:
Ponieważ w swoim stanowisku Wnioskodawca wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, stanowisko to należało uznać za nieprawidłowe. Określenie, że czynność nie podlega opodatkowaniu nie jest równoznaczna z opodatkowaniem tej czynności. Ze zwolnienia od podatku korzystać może wyłącznie czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu, jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Natomiast, okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.
2018
21
mar

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących Wydział Wydruków Masowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT
Fragment:
Strony Porozumienia potwierdziły, że przedmiotem Umowy była sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydziału Wydruków Masowych w BBB, w skład której wchodziły poszczególne składniki majątku (materialne i niematerialne) określone w tejże Umowie sprzedaży oraz Protokole przejęcia - przekazania podpisanym pomiędzy Stronami w dniu 01 października 2017 r. Strony potwierdziły, że przedmiotem Umowy była sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wydziału Wydruków Masowych w BBB bez wierzytelności przysługujących Sprzedawcy w stosunku do podmiotów trzecich, bez zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy w stosunku do podmiotów trzecich, bez wierzytelności Sprzedawcy o wypłatę środków pieniężnych z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Sprzedawcy oraz bez środków pieniężnych znajdujących się w kasie Sprzedawcy (gotówki). Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że Wydział Wydruków Masowych z siedzibą w BBB stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą w ramach struktury majątkowej Sprzedawcy, zaś transakcja sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Wydziału Wydruków Masowych zlokalizowanego w BBB, na podstawie Umowy z dnia XXX r., stanowiła transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do której to transakcji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2018
21
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży części gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z dwoma siostrami nabyła gospodarstwo rolne w spadku po zmarłych rodzicach. Następnie w 2016 r. została dokonana sprzedaż gospodarstwa przez wszystkich właścicieli łącznie. Ponadto, nabywca gospodarstwa złożył Wnioskodawczyni oświadczenie, że gospodarstwo rolne nabył w celu prowadzenia działalności rolniczej i nabyte grunty nie utraciły charakteru rolnego. Nabywca poinformował również, że opłaca podatek rolny i przedstawił stosowną decyzję dotyczącą podatku rolnego. Zatem należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki uprawniające do zwolnienia, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabytego w spadku po zmarłej matce korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
17
mar

Istota:
Czy transakcja sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym − 2%, innych praw majątkowych − 1%. Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2018
16
mar

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej halą stalową.
Fragment:
(...) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 46.72 Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana halą stalową (budynkiem produkcyjno- magazynowym) wykorzystywana była przez Wnioskodawcę wyłącznie do własnej działalności gospodarczej.
2018
9
mar

Istota:
Prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług 5% do sprzedaży na wynos lodów i deserów lodowych.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lodów i deserów lodowych z maszyny do produkcji lodów-świderków z przyczepy gastronomicznej. Lody i desery lodowe zostały przez Wnioskodawcę przypisane do PKWiU 10.52.10.0. Sprzedaż odbywa się przez okienko podawcze na wynos. Klient nie korzysta z ławek, toalet, stolików ani zastawy stołowej. Otrzymuje produkt do ręki w wafelku, nie jest świadczona usługa kelnerska. Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w przedstawionej sytuacji ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług 5%. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że sprzedaż lodów i deserów lodowych sklasyfikowana w PKWiU 10.52.10.0 – pod warunkiem dokonania przez Wnioskodawcę prawidłowej klasyfikacji w ww. grupowaniach PKWIU – stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy opodatkowaną stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy i poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż towarów przedstawiona w stanie faktycznym będzie opodatkowana stawką 5%, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2018
6
mar

Istota:
- stwierdzenie, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku nieruchomości nie stanowiła transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, - opodatkowanie zbycia wskazanych we wniosku działek zabudowanych nr 1092/12, 1092/17, 1092/20, 1090/20, 1092/18 stawką podatku 23%,- opodatkowanie zbycia wskazanych we wniosku działek niezabudowanych nr 1090/17 oraz 1091/4 stawką podatku 23% w trybie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 43 ust. 10 ustawy.
Fragment:
W związku z powyższym przedmiot sprzedaży opisanych składników majątkowych, w świetle przedstawionych okoliczności nie może zostać uznany ani za przedsiębiorstwo w rozmienieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego ani za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, skoro przedmiot sprzedaży – zbywane składniki majątkowe – nie stanowił ani przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego sprzedaż nie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, transakcja sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątkowych stanowiła odpłatną dostawę towarów tj. czynność objętą przedmiotowym zakresem opodatkowania określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż opisanych aktywów nie stanowiła transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i podlegała opodatkowaniu VAT jest prawidłowe. Odnosząc się z kolei do kwestii opodatkowania sprzedaży opisanych we wniosku nieruchomości wskazać należy, że na mocy art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
2018
3
mar

Istota:
Wpływ odpłatności pobieranych przez Liceum Plastyczne za zakwaterowanie i wyżywienie od uczestników ogólnopolskich plenerów, seminariów, warsztatów artystycznych organizowanych przez szkołę, na kwalifikowanie usług wyżywienia i zakwaterowania dla uczniów własnej szkoły oraz wyżywienia własnych nauczycieli zatrudnionych jednostce jako usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust 1. pkt 26 lit. a oraz art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o VAT oraz zachowanie statusu podatnika zwolnionego z podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności polegających na wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej dla emerytowanych nauczycieli mieszkających w domach nauczyciela znajdujących się na terenie Liceum Plastycznego w przypadku, gdy łączna wartość sprzedaży w roku podatkowym nie przekroczy kwoty ustalonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
Fragment:
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych (...). odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 5 ustawy o VAT).
2018
3
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku należnego z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości oraz urządzeń należących do Upadłego.
Fragment:
Upadły nie ponosił również żadnych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Z powyższych okoliczności wynika zatem, że nieruchomości i urządzenia po zakończeniu działalności przez Upadłego nie były wykorzystywane do jakichkolwiek celów zarobkowych. Oznacza to, że stanowiły one majątek osobisty Upadłego. W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie, brak jest przesłanek świadczących o tym, że sprzedaż nieruchomości oraz urządzeń przez Syndyka odbyła się w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Upadłego. Wobec tego z uwagi na fakt, że Upadły z tytułu ww. transakcji sprzedaży nie działał jako podatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, to dokonana sprzedaż była wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, Syndyk masy upadłości osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie był zobowiązany do zapłaty podatku VAT od dokonanej transakcji sprzedaży nieruchomości oraz urządzeń należących do Upadłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
28
lut

Istota:
Opodatkowanie dostawy prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych nr 374/1 i 374/8 stawką 23%
Fragment:
Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Tak więc, w świetle przytoczonych powyżej przepisów, zarówno grunt, jak i budynek czy budowla spełniają definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą gruntu na cele rolne
Fragment:
O tym czy dane grunty utraciły w wyniku ich sprzedaży charakter rolny decyduje cel ich nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania. Zaznaczyć należy, że okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży utraciła, czy też nie utraciła charakteru rolnego podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy oraz fakt, iż - jak wskazano we wniosku - nabyta w drodze spadku nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne i po sprzedaży nie zmieni swojego charakteru, gdyż nadal będzie użytkowana przez nabywcę jako grunt rolny, kwota przychodu uzyskana z jej sprzedaży będzie korzystała ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym bezprzedmiotowa staje się kwestia dotycząca wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.
2018
27
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu.
Fragment:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości podlega VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT. Przemawia za tym okoliczność, że nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, a VAT od zakupów związanych z budową nie został odliczony. Zainteresowany w opisanych okolicznościach nie występuje w charakterze podatnika VAT, nie przeprowadza on czynności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Wnioskodawca rozporządza majątkiem prywatnym, tzn. sprzedaż nieruchomości jest sprzedażą majątku osobistego małżonków, do której regulacje ustawy o VAT nie mają zastosowania. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, np. w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2015 r. (IPPP2/4512-730/l5-2/MJ), interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 stycznia 2015 r. (ITPP2/443-l 398/14/PS). Reasumując należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe, w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10), że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku.
2018
27
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu.
Fragment:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości podlega VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu VAT. Przemawia za tym okoliczność, że nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, a VAT od zakupów związanych z budową nie został odliczony. Zainteresowany w opisanych okolicznościach nie występuje w charakterze podatnika VAT, nie przeprowadza on czynności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Wnioskodawca rozporządza majątkiem prywatnym, tzn. sprzedaż nieruchomości jest sprzedażą majątku osobistego małżonków, do której regulacje ustawy o VAT nie mają zastosowania. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, np. w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2015 r. ( IPPP2/4512-730/15-2/MJ ), interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 stycznia 2015 r. ( ITPP2/443-1398/14/PS ). Reasumując należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe, w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10), że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku.
2018
27
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
Dodatkowo Wnioskodawczyni nie poniosła oraz nie zamierza ponosić żadnych nakładów finansowych w celu przygotowania gruntu do sprzedaży (nie opłotowała, nie uzbrajała, nie dawała ogłoszeń na sprzedaż). Działki mające być przedmiotem sprzedaży – jak twierdzi Zainteresowana – stanowią majątek osobisty, który nabyła w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Grunty powyższe nie są uprawiane, ani wydzierżawiane i Wnioskodawczyni nie ma żadnych korzyści majątkowych wynikających z ich posiadania. W przedmiotowej sprawie brak jest zatem przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawczynię za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT, nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie należy uznać, że Zainteresowana, dokonując sprzedaży działek, nie będzie działała w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię działek (nieruchomości gruntowych), stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności.
2018
27
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży obrazu.
Fragment:
Czy po upływie 32 lat posiadania obrazu (we własnym mieszkaniu, nie zastawiając tego obrazu w żadnej instytucji finansowej, nie wystawiając na żadnej wystawie – z powodu bardzo prostego – brak autentyczności, wartości i braku specjalistów) należy zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu uiszczenia opłaty jako „ podatek dochodowy ” – osiągnięty dochód (po sprzedaży obrazu) w roku 2018 – mając takie, jak niżej Wnioskodawca podaje rozeznanie – (gospodarstwo rolne, żadne inne przychody, żadna inna działalność, czas posiadania obrazu 32 lata), w jakiej wysokości procentowo, w jakim terminie? Ile czasu – potrzebne jest, ażeby nie zapłacić podatków – 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat? Obecnie Wnioskodawca informuje, że jego obraz, o który prosi o interpretację indywidualną po aktualnym rozpoznaniu przez Wnioskodawcę rynku sztuki i rozmowie ze specjalistami może osiągnąć – (Wnioskodawca wierzy również w to) wartość na rynku polskim (+-) 500.000 zł – 1.000.000 zł (od pięćset tysięcy zł do 1 miliona zł), natomiast w Europie od (+-) 500.000 EUR – 1.000.000 EUR (od pięćset tysięcy EURO do 1 miliona EURO). Wnioskodawca podaje szczegółowe informacje – prosi o odpowiedź: Czy należny jest podatek i w jakiej wysokości procentowej? Jaki podatek (dochodowy, czy inny), kiedy należy go uiścić – np. po sprzedaży – (pewnej udokumentowanej sprzedaży) „ Umową Kupna-Sprzedaży ”? Zdaniem Wnioskodawcy udziela on odpowiedzi, czy powinien on zapłacić podatek dochodowy lub inny podatek od swojego obrazu j.w.
2018
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we własności działki.
Fragment:
W związku z tym należy wskazać, że skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości o charakterze mieszkalnym są odmienne od skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości o charakterze niemieszkalnym – kwestie podatkowe ich sprzedaży regulują odmienne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości o charakterze niemieszkalnym organ stwierdza, co następuje. Wnioskodawca wskazał, że sprzedał swój udział m.in. we współwłasności działki 143/2, która przed planowanym wycofaniem ze spółki cywilnej była w niej kwalifikowana jako środek trwały. Ponadto istotne jest to, że sprzedaż tych nieruchomości nastąpiła przed upływem 6 lat od chwili ich przekazania z majątku spółki cywilnej na cele osobiste wspólników. W związku z tym należy wskazać, że do sprzedaży nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, które w spółce cywilnej kwalifikowane były jako środki trwałe, zastosowanie znajdą regulacje zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, które zostały wycofane ze środków trwałych spółki cywilnej i przekazane na potrzeby osobiste jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) – w sytuacji gdy sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nieruchomości te zostały wycofane z działalności gospodarczej – skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.
2018
23
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.