Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą udziału w nieruchomości (tj. prawa zbywanego po upływie 5 lat od jego nabycia), Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia PIT-39 i rozliczenia przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, a następnie uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu. W myśl powyższego, rozstrzygającym faktem odnośnie ewentualnego opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw będzie miał moment i forma prawna pierwotnego nabycia. W ocenie Wnioskodawcy analiza stanu faktycznego pozwala na stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie nabył On prawo udziału w nieruchomości w 2004 r., zatem sprzedaż tego prawa majątkowego po upływie 5 lat od jego nabycia nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu i nie rodzi obowiązku deklarowania tej sprzedaży na żadnym formularzu deklaracji. Reasumując, sprzedaż ww. udziału w nieruchomości nie będzie w ogóle stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa majątkowego, tj. udziału w nieruchomości. Tym samym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży tego prawa i nie ma obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej w tym przedmiocie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
2
gru

Istota:
Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży udziałów w działce budowlanej nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT
Fragment:
(...) sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu zarobków w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. W świetle powyższego stwierdzić należy, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do obowiązujących w sprawie przepisów prawa, stwierdzić należy, że nabycie nieruchomości do majątku prywatnego przez Wnioskodawczynię nie może przesądzać o tym, że automatycznie w przedmiotowej sprawie sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne znaczenie będą miały bowiem okoliczności towarzyszące wykorzystaniu zakupionej nieruchomości i przygotowaniu do sprzedaży. Zauważyć należy, że zakup działki nr 23/2, w dniu 3 listopada 1997 r. został dokonany na cele prywatne współmałżonków, z zamiarem wybudowania domu wielorodzinnego.
2016
1
gru

Istota:
Od jakich składników majątkowych Wnioskodawca winien zapłacić podatek dochodowy w związku ze sprzedażą firmy, w której syn posiada udziały?Według jakiej stawki Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy w związku ze sprzedażą firmy, w której syn posiada udziały?Czy Wnioskodawca powinien wyksięgować połowę kosztów uzyskania przychodów, w związku ze sprzedażą jedynie udziału w ww. firmie?
Fragment:
Odnosząc się do sposobu opodatkowania dochodów z ww. tytułu zauważyć należy, że skoro Wnioskodawca w dacie sprzedaży ww. składników majątku będzie podlegał opodatkowaniu tzw. podatkiem liniowym, to również dochód z tej sprzedaży winien opodatkować w tej formie. Dochodem ze sprzedaży poszczególnych składników majątku będzie nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Przy czym, do przychodu ze sprzedaży każdego składnika majątku należy przypisać odpowiednie koszty podatkowe, w całości lub proporcjonalnie do udziału w tym składniku w zależności, czy Wnioskodawca jest ich właścicielem, czy też współwłaścicielem. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca dokona sprzedaży, a więc odpłatnego zbycia wskazanych we wniosku składników majątku, co do zasady, nie jest obowiązany do dokonania korekty (wyksięgowania) kosztów podatkowych związanych z ich nabyciem. Zauważyć przy tym należy, że fakt dokonywania uprzedniej amortyzacji zbywanych środków trwałych znajdzie odzwierciedlenie przy ustalaniu dochodu z ich sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast składniki majątku, podlegające ujęciu w remanencie końcowym, podlegają (przez ich ujęcie w tym remanencie) swoistemu wyłączeniu z kosztów podatkowych.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży drewnianego domu narzędziowego oraz nasadzeń znajdujących się na działce położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Fragment:
Podsumowując, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży prawa do użytkowania działki, sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów, znajdującej się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych niezależnie od daty i sposobu nabycia ww. prawa stanowi przychód ze sprzedaży praw majątkowych – art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przychód o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy, tj. przychód ze sprzedaży rzeczy. Dlatego w omawianej sprawie nie ma znaczenia w jakiej dacie – tj. czy w dacie śmierci matki czy też w dacie zawarcia umowy dzierżawy działki – Wnioskodawca nabył prawo do nasadzeń oraz drewnianego domku narzędziowego znajdujących się na działce położonej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż prawa do użytkowania działki, nasadzeń oraz drewnianego domku narzędziowego będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży praw majątkowych – art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznie z dochodami z pozostałych źródeł. Dla tego rodzaju przychodu ustawodawca nie przewidział żadnego zwolnienia od podatku.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) sprzedaży Działek, jaką stawkę podatkową zastosować i jakie deklaracje złożyć? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawczyni zważywszy, że: Sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, Sprzedaż ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości (ty w rozpatrywanym przypadku 5 lat licząc od końca 2002 r.) Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a na Wnioskodawczyni nie ciąży z tego tytułu obowiązek składania jakichkolwiek deklaracji, informacji czy jakiekolwiek inne obowiązki dokumentacyjne. Ad. 2 Wobec przyjętego przez Wnioskodawczynię stanowiska w zakresie pytania 1 niniejsze pytanie pozostaje jej zdaniem bezprzedmiotowe. Gdyby jednak Organ uznał, iż Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zdaniem Wnioskodawczyni: sprzedaż będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem ze sprzedaży konkretnej Działki będzie wyłącznie 50% kwoty otrzymanej od nabywcy, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży konkretnej Działki będzie 50% z tej części ceny zakupu Nieruchomości uiszczonej w 2002 r. która proporcjonalnie (wg. klucza powierzchniowego) przypada na Działkę, stawka podatkowa wyniesie 19% dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami ustalonymi jak powyżej.
2016
29
lis

Istota:
1) Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania – sprzedała za kwotę 205.000,00 zł a kupiła nowe mieszkanie za kwotę 231.000,00 zł?
2) Czy kwota 22.867,16 zł, która jako ostatnia część zapłaty za sprzedane mieszkanie zostanie wypłacona Wnioskodawczyni w styczniu 2017 r. będzie zwolniona z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania?
3) Czy kwotę 22.867,16 zł, ostatnią część zapłaty za sprzedane mieszkanie, którą Wnioskodawczyni zapłaciła z własnych oszczędności może uznać za wydatkowaną na zakup nowego mieszkania i nie jest istotny fakt, że otrzyma ją dopiero w następnym roku kalendarzowym?
Fragment:
Z literalnej treści ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy wynika, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy przychodu ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli ten właśnie przychód ze sprzedaży nieruchomości podatnik wydatkuje na warunkach określonych w ustawie. Nie chodzi zatem o to aby na cele mieszkaniowe podatnik wydatkował jakiekolwiek środki, ale wydatkować ma środki uzyskane wyłącznie ze sprzedaży danej nieruchomości. Aby zaś mówić, że w dacie wydatkowania podatnik wydatkował środki ze sprzedaży, powinny to być środki otrzymane w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego, nie zaś środki pochodzące np. z własnych oszczędności. W przeciwnym razie środki, którymi posługuje się podatnik w danym czasie nie są środkami pochodzącymi ze sprzedaży w momencie, kiedy nastąpiło wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe. Jest to oczywiste jeśli wziąć pod uwagę cel zwolnienia – skoro podatnik chce zwolnić z opodatkowania dochód jaki uzyska ze sprzedaży nieruchomości, to winien na realizację własnych celów mieszkaniowych wydatkować uzyskany ze sprzedaży przychód a nie jakiekolwiek inne środki. Przeciwne rozumowanie mija się z celem zwolnienia. Ustawodawca chciał bowiem aby środki ze sprzedaży nieruchomości podatnicy mogli przeznaczać na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia wysokości przychodu oraz kosztu uzyskania tego przychodu w związku ze sprzedażą nieruchomości przez spółkę osobową
Fragment:
Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka Osobowa dokona sprzedaży Nieruchomości stanowiących środki trwałe w rozumieniu ustawy o PDOF, których wartość początkową, w oparciu o powyższy przepis, Spółka Osobowa ustali w wysokości wartości początkowej określonej przez Spółkę Przekształcaną. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą Nieruchomości Osoba Fizyczna powinni rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wartości początkowej Nieruchomość (odpowiadającej wartości początkowej ustalonej przez Spółkę Przekształcaną) pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, w części proporcjonalnie przypadającej do posiadanego przez Osobę Fizyczną prawa do udziału w zysku Spółki Osobowej. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży Nieruchomości dla Osoby Fizycznej, jako wspólnika Spółki Osobowej: przychodem będzie cena określona w umowie sprzedaży odzwierciedlająca wartość rynkową Nieruchomości, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa Nieruchomości wynikająca z właściwej ewidencji środków trwałych pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych - w części odpowiadającej posiadanemu przez Osobę Fizyczną udziałowi w zysku Spółki Osobowej.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawczyni nie działa w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i Wnioskodawca nie nabył nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszała się w mediach, Internecie, prasie z zmiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca uważa, że działania te mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przez Wnioskodawcę, dysponując majątkiem prywatnym w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawca uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
29
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Tym samym nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 172/2 przez Zainteresowanych (Wnioskodawcę i jego małżonkę) nastąpiło z datą zawarcia umowy sprzedaży, tj. 15 grudnia 1997 r. Zatem pięcioletni termin, określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z końcem 2002 r. W konsekwencji sprzedaż działki nr 172/2 nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nr 172/2 o powierzchni 1,2781 ha. Natomiast w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości nr 275/2 o powierzchni 0,2800 ha wydano odrębne rozstrzygnięcie – postanowienie z 3 października 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-724/16-2/HS. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości (...)
2016
29
lis

Istota:
Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości (dwie działki ewidencyjne) dokonywanej w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.
Fragment:
Zdaniem Komornika, sprzedaż będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a lit. b), gdyż z okoliczności sprawy wynika, że dłużna Spółka nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosiła takie wydatki to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów. Wspólnik Spółki złożył oświadczenie, że Spółka nie dokonywała jakichkolwiek ulepszeń w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 10a. Jednak – zdaniem Komornika – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu numer ..., będącej – zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – terenem przeznaczonym pod zabudowę produkcyjno-usługowo-składową, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, zgodnie art 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o VAT. W konsekwencji, czynność ta podlega opodatkowaniu według 23% stawki VAT. 2. w przypadku uznania, że stanowisko Komornika, że sprzedaż ta będzie korzystała ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, jest nieprawidłowe, wobec zgonu jednego ze wspólników dłużnej Spółki, przypadający mu udział 1/4 nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT.
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Fragment:
Organu „ Na czyją rzecz Wnioskodawca dokona sprzedaży ww. prawa użytkowania wieczystego tj. czy nabywcą będzie podatnik od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, czy też Wnioskodawca nie dokona sprzedaży na rzecz tych podmiotów? ”, Wnioskodawca odpowiedział, że sprzedaż zostanie dokonana na rzecz osoby prawnej będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy jako przedsiębiorca prowadzący działalność w dniu sprzedaży Wnioskodawca powinien naliczyć podatek od towarów i usług wg stawki 23% od całej nieruchomości? Czy Wnioskodawca jako podatnik czynny podatku VAT powinien ująć 1/2 sprzedaży w deklaracji VAT firmy na podstawie aktu notarialnego? Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, sprzedaż majątku wspólnego małżeństwa, zgodnie z uchwałą NSA I FPS/8/13, nie powinna być objęta podatkiem od towarów usług, gdyż przychody z jej sprzedaży nie będą stanowić przychodu z działalności gospodarczej. A ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jako teren niezabudowany czynność sprzedaży korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ponadto stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy o VAT dla obszaru położenia nieruchomości nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydana w 2008 r. decyzja, dotyczy inwestycji zaniechanej, dotyczącej recyklingu samochodowego, która zdaniem Wnioskodawcy uległa przedawnieniu i nigdy nie będzie realizowana, gdyż nie spełnia obecnych wymogów określonych prawem w zakresie ochrony środowiska.
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż nieruchomość wykupionej od syndyka, za którą uprzednio zapłacono deweloperowi.
Fragment:
Według prawa skarbowego sprzedaż mieszkania podlega podatkowi w okresie 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego jeżeli cena sprzedaży jest większa od ceny kupna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę wszystkie fakty i całkowity czasowo przebieg wydarzeń? Czy sprzedaż wydzielonego miejsca parkingowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę wszystkie fakty i całkowity czasowo przebieg wydarzeń? Zdaniem Wnioskodawcy. Wnioskodawca uważa, tak jak sugerował syndyk, który prowadzi upadłość i likwidację firmy deweloperskiej, że nie powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych po sprzedaży lokalu mieszkalnego i wydzielonego miejsca parkingowego. Po pierwsze nabycie lokalu i miejsca parkingowego miało miejsce w 2010 roku a nie w 2016 roku, jak to jest zaznaczone w akcie notarialnym i od czasu kupna minęło 5 lat. Po drugie kwota pieniężna uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie niższa od wszystkich nakładów poniesionych na kupno tego lokalu (pieniądze zapłacone przy kupnie tego lokalu deweloperowi plus pieniądze zapłacone syndykowi przy zakupie egzekucyjnym tego lokalu).
2016
28
lis

Istota:
W związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę posiadanych przez niego działek rolnych, na Wnioskodawcy (sprzedającym) nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Jako, że przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „ sprzedaż ” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 535 § 1 ustawy z dnia 9 września 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedać dwie działki rolne połączone ze sobą, których łączna powierzchnia wynosi 1,2089 ha. Wnioskodawca zamierza sprzedać obie działki przy jednej transakcji, natomiast kupujący potwierdził, iż grunt nie utraci charakteru rolnego. Jak zaznaczył Wnioskodawca, przedmiotowa sprzedaż obejmować będzie działki, które Wnioskodawca otrzymał w spadku w 2013 roku. W związku z powołanymi powyżej przepisami należy stwierdzić, że sprzedaż gruntów podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, natomiast obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. Zatem w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę posiadanych przez niego działek rolnych, na Wnioskodawcy (sprzedającym) nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
28
lis

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku odrębnego w sytuacji przeznaczenia środków na spłatę kredytu zaciągniętego razem z małżonkiem na inną nieruchomość.
Fragment:
Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu - muszą pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Oba te warunki zostały przez Wnioskodawcę spełnione, gdyż Wnioskodawca zaciągnął w 2002 r. kredyt w banku na nabycie lokalu mieszkalnego, w którym realizuje własne cele mieszkaniowe, tj. mieszka tam z najbliższą rodziną, a przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomości Wnioskodawca uzyskał 17 października 2014 r. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt, czy można odliczyć od kwoty uzyskanej ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w spadku raty przedmiotowego kredytu hipotecznego hipotecznego przed i po dacie sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w spadku. Należy wyjaśnić, że z wykładni językowej przedstawionych wyżej przepisów, a w szczególności z zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy sformułowania: „ (...) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (...), jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (...) ” wynika, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na cele mieszkaniowe.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe przekazania przez bank świadczenia dodatkowego.
Fragment:
Wyrażenie "sprzedaż premiowa" nie zostało zdefiniowane w języku prawnym, co nie pozwala na zdefiniowanie tego pojęcia poprzez odwołanie się do wykładni systemowej zewnętrznej. Kodeksowi cywilnemu nie jest bowiem znany taki rodzaj sprzedaży jak sprzedaż premiowa. Skoro wyrażenie "sprzedaż premiowa" zostało zaczerpnięte z języka potocznego, to i jego znaczenie dla potrzeb wykładni art. 21 ust.1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. należy przyjąć w znaczeniu potocznym. Skoro sprzedaż w znaczeniu potocznym, jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, oznacza zarówno sprzedaż towarów, jak i usług, to pod pojęciem sprzedaży premiowej należy rozumieć sprzedaż towarów i usług związaną z otrzymaniem nagrody przez nabywającego. Za takim rozumieniem wyrażenia "sprzedaż premiowa" przemawia również wykładnia celowościowa. Od nagród z tytułu sprzedaży premiowej pobierany jest zryczałtowany podatek (art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.). Trudno znaleźć powody, dla których nagrody przyznane przez sprzedawców (jako dodatkowe świadczenie przy okazji umowy sprzedaży) byłyby opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, pobieranym przez płatnika (art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.), a nagrody wydawane w tym samym celu przez usługodawców (przy okazji wykonywania usługi) byłyby opodatkowane podatkiem według skali, obliczanym i wpłacanym przez nagrodzonego podatnika.
2016
28
lis

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży bonu oraz brak obowiązku rejestracji za pomocą kasy rejestrującej przekazania bonu paliwowego
Fragment:
Jednakże sprzedaż za wynagrodzeniem bonów paliwowych należy rozpatrywać w kategoriach świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca przez sprzedaż – nabytych uprzednio od swoich kontrahentów – bonów paliwowych na rzecz swoich klientów, którzy mają możliwość ich zrealizowania podczas zakupów paliwa i uzyskania zniżki przy jego zakupie pozyskuje klienta, któremu zostanie udzielony rabat po okazaniu zakupionego bonu paliwowego od Wnioskodawcy. W opisanej sytuacji mamy więc do czynienia z określonymi działaniami podjętymi przez Wnioskodawcę polegającymi na pozyskaniu potencjalnych klientów. W tym celu sprzedawane są za odpłatnością bony paliwowe, które uprawniają do zakupu paliwa po obniżonej cenie. Tym samym, sprzedaż bonu paliwowego powoduje, że klient nabywa usługę. Sprzedaż bonów paliwowych, których nabywca będzie uprawniony do skorzystania z rabatu stanowi „ sprzedaż prawa do rabatu ”. Prawo to polega na uzyskaniu określonej zniżki przy zakupie paliwa. W związku z tym, sprzedaż za 1 złoty bonów paliwowych o wartości 50 złotych jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
Stawka podatku VAT na sprzedaż soków i koktajli w stoiskach znajdujących się w galeriach handlowych.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej „ Spółka ”) - prowadzi działalność polegającą na sprzedaży świeżo wyciskanych soków z owoców lub warzyw, a także koktajli i shaków mlecznych oraz kawy. Sprzedaż odbywa się: w użytkowanym przez Spółkę lokalu (kawiarni), z miejscami do siedzenia oraz w stoiskach (tzw. wyspach) znajdujących się w galeriach handlowych - z tym że nie sprzedaje się w nich kawy, a wyłącznie soki i napoje mleczne (koktajle i shake’i). Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie tej drugiej sytuacji, tj. sprzedaży w stoiskach. W tym przypadku w punkcie sprzedaży nie ma stolików, ani miejsc dla siedzenia dla klientów (z wyjątkiem, w przypadku niektórych punktów, maksymalnie dwóch miejsc przy ładzie - pozostałe punkty nie są wyposażone nawet w te miejsca) - sok, koktajl lub shake jest wydawany klientowi przez sprzedawcę ze stoiska, przy ladzie, w szczelnie zamykanym opakowaniu jednorazowym. Wszystkie towary są sprzedawane wyłącznie na wynos. Punkty sprzedaży nie są również wyposażone w sprzęt do zmywania (zmywarki, wyparzarki) - z uwagi na to, że w punktach nie ma żadnych naczyń, ani sztućców (wielokrotnego użytku), które wymagałyby zmywania. W konsekwencji sprzedaż w stoisku nie wymaga obsługi kelnerskiej. Przy obsłudze jednego stoiska zaangażowana jest w danym momencie tylko jedna osoba - sprzedawca, który w obecności i na oczach klienta przygotowuje sok lub koktajl/shake.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe jakie sprzedaż mieszkania X może wywołać w odniesieniu do zwolnienia, z którego Wnioskodawca wcześniej skorzysta w związku ze sprzedażą mieszkania nabytego w spadku po rodzicach i przeznaczeniem środków z tej sprzedaży na nabycie mieszkania X.
Fragment:
Nie ma zatem potrzeby rozpatrywanie jak długo Wnioskodawca musi być właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości nabytej za środki ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku po rodzicach albo jaki okres czasu musi upłynąć od sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku do czasu sprzedaży nieruchomości nabytej za środki z tej sprzedaży bowiem z przyczyn wskazanych powyżej Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w ogóle nie przysługuje. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania z ww. zwolnienia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego na cele inwestycyjne i zamiarem jego zbycia jeszcze przed nabyciem. Zatem ze sprawy będącej przedmiotem wniosku jasno wynika, że lokal nabyty ze środków uzyskanych przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku po rodzicach, nie będzie służył realizacji własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca aktualnie mieszka w mieszkaniu, którego jest współwłaścicielem, poza tym za środki ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku zamierza nabyć również drugie mieszkanie. Jednak przede wszystkim Wnioskodawca wskazuje, że nabyć zamierza lokal jako inwestycję. Wnioskodawca nie ukrywa, że chce go zbyć. Lokal Wnioskodawca zamierza zatem potraktować jako inwestycję i lokatę środków ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, aby następnie ją zbyć i tak uzyskane pieniądze przeznaczyć na nabycie kolejnej nieruchomości.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawczyni nie zamierza ponosić nakładów finansowych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży. Wnioskodawczyni nie udostępniała działki osobom trzecim, działka nie była przedmiotem dzierżawy. Wnioskodawczyni nie prowadziła działań marketingowych w celu zwiększenia atrakcyjności nieruchomości - to firma doradcza zgłosiła się do Wnioskodawczyni z propozycją sprzedaży gruntu inwestorowi magazynowo - produkcyjnemu. Wnioskodawczyni nie ogłaszała się w mediach, Internecie, prasie z zmiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Działania związane z planowaną sprzedażą ograniczyły się do współpracy z agencją doradczą. Wnioskodawczyni posiada udział w innym gruncie - działce 60/8 z tego samego obrębu, nie zamierza jej sprzedawać w najbliższym czasie. Wnioskodawczyni nie dokonywała wcześniej sprzedaży działek. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz firmy, z którą Wnioskodawczyni podpisała umowę przedwstępną. Analiza sprawy w kontekście powołanych przepisów oraz wyroków TSUE z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10 prowadzi do wniosku, że sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek, aby w związku z tą transakcją uznać Wnioskodawczynię za podatnika tego podatku.
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż działki
Fragment:
Natomiast w odniesieniu do budowli uważamy, że również w świetle prawa cywilnego będzie ona przedmiotem sprzedaży na rzecz Województwa (jako jedna całość wraz z gruntem) natomiast z uwagi na to, że już wcześniej Województwo dysponowało tą budowlą jak właściciel, to nie wystąpi w tej sytuacji dostawa towaru, a tym samym podatek VAT nie zostanie doliczony do ceny sprzedaży przedmiotowej budowli (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia o podatku od towarów i usług) Biorąc powyższe pod uwagę Gmina zamierza wystawić fakturę VAT na sprzedaż całej nieruchomości za cenę niższą niż wartość rynkowa (cena sprzedaży gruntu i cena sprzedaży budowli) doliczając do ceny sprzedaży gruntu podatek VAT w wysokości 23% i nie doliczając podatku VAT w odniesieniu do ceny sprzedaży budowli. Podkreślić należy, że w zaistniałej sytuacji z punktu widzenia prawa cywilnego na Województwo zostanie przeniesiona własność gruntu oraz budowli z racji sprzedaży prawa własności gruntu, co wynika z art. 47 i 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, natomiast z punktu widzenia prawa podatkowego dostawa dotyczyć będzie tylko gruntu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy w opisanym stanie przyszłym dojdzie na terytorium Polski do powstania zakładu Wnioskodawcy w rozumieniu umowy z dnia 14-05-2003 r. zawartej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawne unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. 2005 Nr 12 poz. 90)?
2) Czy w opisanym stanie przyszłym Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania się w Polsce z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów na rzecz klientów z Polski?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał odnośnie: podania, czy dowody sprzedaży będzie wystawiał polski podmiot czy Wnioskodawca, że dowody sprzedaży dokumentujące dostawy na rzecz Wnioskodawcy będzie wystawiał polski podmiot. Dowody sprzedaży dokumentujące dostawy na rzecz polskich klientów będzie wystawiał Wnioskodawca. Pracownicy polskiego podmiotu będą przyjmowali zamówienia składane telefonicznie przez polskich klientów i wprowadzali je do systemu informatycznego Wnioskodawcy. Codziennie na podstawie całości przyjętych zamówień Wnioskodawca będzie przygotowywał i przekazywał polskiemu podmiotowi listę zamówionych towarów i zestawienie wysyłkowe. Na tej podstawie polski podmiot będzie: wystawiał fakturę sprzedaży dla Wnioskodawcy jako nabywcy towarów oraz dokonywał wysyłki towarów bezpośrednio do klientów Wnioskodawcy (polskich klientów) podania, gdzie będą rozpatrywane reklamacje, że reklamacje będą rozpatrywane przez pracowników polskiego podmiotu. Rozpatrywanie reklamacji będzie wykonywane według wymogów i standardów Wnioskodawcy. podania, gdzie będzie składowany towar, czy Wnioskodawca będzie wynajmować magazyn, że towar sprzedawany polskim klientom przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie nabywał od polskiego podmiotu.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego (PIT), ma zaliczyć przychód z tytułu sprzedaży Nieruchomości, tj. Budynku wraz z gruntem na którym jest on wybudowany do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ UPDOF ”)? Czy sprzedaż Nieruchomości, tj. gruntu wraz z Budynkiem spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego winien zaliczyć przychód z tytułu sprzedaży Nieruchomości, tj. Budynku wraz z gruntem na którym jest on wybudowany do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ UPDOF ”). Ad. 2. Ponieważ przychód z tytułu sprzedaży Nieruchomości, tj. Budynku wraz z gruntem na którym jest on wybudowany należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOF, to z uwagi na upływ okresu, jaki został wskazany w tym przepisie, sprzedaż przedmiotowej Nieruchomości zabudowanej Budynkiem nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
2016
28
lis

Istota:
Sprzedaż licytacyjna nieruchomości dłużników nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną). Jeżeli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i osoba ta nie podejmuje aktywnych działań w celu dokonania sprzedaży, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy mieć też na uwadze, że dla uznania danego majątku za prywatny istotny jest sposób jego wykorzystania i podejmowanych w odniesieniu do niego działań w całym okresie posiadania. Aby majątek uznać za prywatny musi być on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych co stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. „ Majątek prywatny ” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
(...) sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że „ osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektywą 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeśli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby ”. Trybunał zwrócił uwagę, iż inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.