Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Wnioskodawca nigdy nie dokonywał zakupu ani sprzedaży żadnych działek, nie podejmował również żadnych działań wskazujących na zamiar profesjonalnego obrotu nieruchomościami, tj. nie dokonał doprowadzenia wody, prądu czy gazu do przedmiotowej nieruchomości. Zatem dokonując jej zbycia Wnioskodawca nie będzie zachowywał się jak handlowiec, a podejmowane przez niego czynności będą stanowiły jedynie racjonalny sposób zagospodarowania posiadanego majątku prywatnego. W konsekwencji brak jest przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości, o której mowa w opisanym zdarzeniu przyszłym, nie będzie stanowiła czynności, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, tj. nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

2018
12
lip

Istota:

W zakresie odsprzedaży towarów w ramach transakcji łańcuchowych za pośrednictwem sieci Internet oraz zwrotu VAT w ramach systemu TAX FREE

Fragment:

Zgodnie z art. 24 ust. 1-4 ustawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł. Przepis ust. 2 stosuje się, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł. Podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji). Mając na uwadze brzmienie powołanego art. 2 pkt 24 ustawy należy stwierdzić, że ze sprzedażą (...)

2018
12
lip

Istota:

Skutków podatkowych sprzedaży drewna

Fragment:

Sprzedaży drewna Wnioskodawczyni dokonuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT? Czy sprzedaż drewna przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu VAT po przekroczeniu limitu 200 000,00 zł wartości sprzedaży? Jaka stawka VAT będzie właściwa? Czy sprzedając drewno ze swojego lasu Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku z jego sprzedaży? Jeśli tak, to jaki to będzie podatek, w jakiej wysokości, w jaki sposób należy go odprowadzić i jak udokumentować oraz w jakim czasie od momentu sprzedaży należy go uiścić? Czy uzyskany ze sprzedaży dochód Wnioskodawczyni będzie zobowiązana uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym; jeśli tak, to w jakim formularzu PIT, i w której pozycji? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytania Nr 2, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 1, dotyczącego podatku od towarów i usług, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawca nie działa w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Na części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i Wnioskodawca nie nabył nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszał się w mediach, internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca uważa, że działania te mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przy dysponowaniu majątkiem prywatnym, w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawca uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawczyni nie działa w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Na części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i Wnioskodawczyni nie nabyła nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszała się w mediach, internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni uważa, że działania te mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przy dysponowaniu majątkiem prywatnym, w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
7
lip

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego dłużnika.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniach 8 i 29 maja 2018 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika (Km ...) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 8 i 29 maja 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika (Km ...). We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny. Dłużnik był właścicielem nieruchomości, lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości G., ul. T., dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW G.... Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 60,03 m2, położony na IV piętrze w budynku wielolokalowym, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 709. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2 m2. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr G.... Dłużnik do czasu sprzedaży nieruchomości wykorzystywał lokal na cele mieszkaniowe.

2018
3
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży przez Spółkę 1 Udziału w Nieruchomości po połączeniu oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Spółkę 2.

Fragment:

Nabycie udziału wynoszącego łącznie 3300/3600 nastąpiło na przestrzeni 2007 roku, w wyniku stopniowego nabywania udziałów w Nieruchomości od osób fizycznych: Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 14.11.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 26.06.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 21.12.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 22.10.2007 r. nabycie udziału 100/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 02.07.2007 r. nabycie udziału 100/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 22.10.2007 r. nabycie udziału 100/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 22.11.2007 r. nabycie udziału 150/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 22.11.2007 r. nabycie udziału 150/3600 w Nieruchomości; Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego z dnia 16.10.2007 r. nabycie udziału 300/3600 w Nieruchomości.

2018
30
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy sprzedaż nieruchomości, na zasadach określonych w Umowie Przedwstępnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy sprzedaż, na zasadach określonych w Umowie Przedwstępnej, działki gruntu wraz z budyniem, którego rozbiórka nie rozpocznie się przed dniem sprzedaży będzie zwolniona z podatku od towarów i usług? Czy sprzedaż, na zasadach określonych w Umowie Przedwstępnej, działki gruntu wraz z budynkiem, którego rozbiórka rozpocznie się przed dniem sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej tj. 23%? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów usług. Opodatkowaniu VAT podlega działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tym czy daną czynność osoby fizycznej zaliczyć można do jej działalności gospodarczej czy jej aktywności prywatnej decyduje to czy sprzedający angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. Przed sprzedażą objętej wnioskiem nieruchomości nastąpi szereg czynności mających na celu przystosowanie jej do profesjonalnej działalności gospodarczej, w tym m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu handlowego o powierzchni zabudowy nie niniejszej niż 600 m 2 .

2018
27
cze

Istota:

Podsumowując, sprzedaż 11 grudnia 2017 r. nieruchomości położonej w G. przy ulicy M. nie stanowi źródła przychodu z uwagi na fakt, że została dokonana przez Wnioskodawczynię po upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

Fragment:

(...) sprzedaży upłynęło ponad pięć lat (zbycie przedmiotowe), nieruchomość jest zwolniona z podatku dochodowego. Takie stanowisko jest najczęściej prezentowane w interpretacjach w takich przypadkach jak Wnioskodawczyni, ale Wnioskodawczyni spotkała się również z interpretacją, która nakładałaby obowiązek podatkowy w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od połowy wartości nieruchomości, ponieważ od 25 lutego 2002 roku Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości, którą otrzymała na własność w wyniku podziału majątku – tu minął okres pięciu lat od momentu sprzedaży (11 grudnia 2017 r.), więc sprzedaż tej części jest zwolniona z podatku dochodowego, zaś pozostałe udziały w nieruchomości nabyte w drodze podziału majątku z dniem 6 czerwca 2017 r. podlegałyby opodatkowaniu ponieważ do momentu sprzedaży nie upłynęło 5 lat (sprzedaż nastąpiła 11 grudnia 2017 r.). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2018
23
cze

Istota:

Opodatkowanie według stawki 23% sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 6 czerwca 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania według stawki 23% sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania według stawki 23% sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Nieruchomość niezabudowana położona w ..., gmina ..., oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 o pow. 0,5400 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr ..., stanowiąca własność Skarbu Państwa, została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu przez Starostę ..... Zgodnie z pismem Burmistrza ... z dnia ... 2018 r. znak: ... dla działki nr 13 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ... w miejscowości ... i ... zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej z dnia ... 2015 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ..., poz. ... z dnia ... 2015 r. Zgodnie z ww. planem, działka nr 13 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 6KDW: tereny komunikacji-drogi wewnętrzne. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 13 oznaczona jest jako grunty orne - RIIIb, RIVa, RIVb.

2018
23
cze

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości/stawka podatku VAT przy sprzedaży udziału w nieruchomości.

Fragment:

W związku z powyższym należy wskazać, że elementami przesądzającymi o uznaniu transakcji sprzedaży nieruchomości za prowadzenie działalności gospodarczej jest całokształt działań, jakie Wnioskodawca podejmuje w odniesieniu do przedmiotowych działek w związku z planowaną transakcją sprzedaży udziału w działkach. Jak wynika z opisu sprawy, na wniosek Wnioskodawcy dokonano podziału działek nr ... oraz ... na 14 mniejszych działek, przy czym jedna z działek została przeznaczona pod drogę wewnętrzną dojazdową. Wnioskodawca złożył w 2013 r. wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania z gruntów rolnych na zabudowę mieszkaniowo/usługową, w związku z uchwalaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, co szczególnie istotne w kontekście przywołanego wyżej orzeczenia TSUE, przedmiotowe działki przed sprzedażą zostały uzbrojone w media, a Wnioskodawca jest stroną umów o przyłącze do sieci energetycznej i do sieci wodociągowej. Wszystkie te czynności jednoznacznie wskazują na zamiar sprzedaży przez Wnioskodawcę opisanych działek w sposób profesjonalny i z zyskiem, bowiem Wnioskodawca podjął ww. czynności, których celem będzie uatrakcyjnienie i przygotowanie przedmiotowych działek do sprzedaży. W przeciwnym bowiem razie ponoszenie wskazanych w opisie sprawy nakładów byłoby niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione.

2018
22
cze

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży lokalu w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. lokalu mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji komorniczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużnik wykorzystywał przedmiotowy lokal do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika. Zatem sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że przedmiotowa nieruchomość nie była używana przez dłużnika w ramach czynności opodatkowanych podatkiem VAT w zakresie wynajmu na cele użytkowe lub mieszkaniowe.

2018
22
cze

Istota:

Nieuznanie Zainteresowanych za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek oraz niewystąpienia obowiązku podatkowego.

Fragment:

Z tego też względu, planują sprzedaż pozostałych siedmiu działek. Zarówno sprzedana przez Wnioskodawcę i Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania działka, jak i te których sprzedaż dopiero nastąpi, są to nieruchomości niezabudowane i nieuzbrojone. Przy sprzedaży Wnioskodawca i Zainteresowany niebędący stroną postępowania nie korzystali i nie zamierzają korzystać z pomocy żadnego podmiotu zajmującego się profesjonalnym obrotem nieruchomościami. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży gruntów zamieszczone zostało na jednym z portali internetowych (...) w formie ogłoszenia drobnego, dodanego przez osobę prywatną. Ponadto informacja dotycząca sprzedaży działek jest rozpowszechniana wśród znajomych i rodziny. Otrzymane ze sprzedaży pieniądze planują przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe i związane z życiem codziennym, nie będą one służyły do zakupów żadnych gruntów czy prowadzenia żadnej działalności gospodarczej, polegającej na skupie i sprzedaży gruntów w sposób zorganizowany i w celach zarobkowych. Wnioskodawca i Zainteresowany niebędący stroną postępowania nie są i nie byli podatnikiem podatku od towarów i usług. Ww. osoby nigdy nie składały żadnego zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
22
cze

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni dochód ze sprzedaży samochodu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wystąpiłby zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyby sprzedaż samochodu nastąpiła przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, bowiem przychód z tytułu takiej sprzedaży stanowiłby źródło przychodu opisane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa również, że z tytułu sprzedaży samochodu po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie powstanie dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ planowanej sprzedaży nie należy kwalifikować do źródła przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawczyni od czasu wykupu samochodu z leasingu na podstawie faktury z dnia 15 stycznia 2018 r. nie wykorzystywała go do celów prowadzonej firmy lecz do celów wyłącznie osobistych. Jeżeli sprzedaż samochodu wystąpi (...)

2018
21
cze

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Fragment:

Zatem w kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest to, czy zbywca w celu dokonania jego sprzedaży, podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy zaznaczyć, że według art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2018
21
cze

Istota:

Brak opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

Fragment:

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Należy podkreślić, że zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika. W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2018
20
cze

Istota:

Ustalenie stawki podatku dla sprzedaży lodów przez tzw. okienko podawcze.

Fragment:

Podsumowując sprzedaż będzie odbywać się w okienku podawczym, sprzedaż będzie dotyczyć lodów kupowanych od producentów (w przyszłości własnej produkcji) na zewnątrz, bez możliwości konsumpcji (brak stolików i miejsc do spożycia) w specjalnych opakowaniach na zewnątrz. Bardzo istotna jest kwalifikacja przyszłych lodów kupowanych od sprzedawców. Zakup lodów w pierwszym okresie od producenta, który kwalifikuje je PKWiU 10.52.10.0 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne. Tym samym podatnik będzie dokonywał dalszej sprzedaży lodów kwalifikowanych do PKWiU 10.52.10.0. W przyszłości planuje się własną produkcję lodów, powyższe lody Wnioskodawca będzie kwalifikować do PKWiU 10.52.10.0, czyli lody śmietankowe i inne lody jadalne. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przyszła sprzedaż przez tzw. okienko podawcze lodów zakupionych, jak i wyprodukowanych lodów własnych, jest opodatkowana według stawki 5%. Zatem dla prawidłowego opodatkowania sprzedaży, istotnym jest stwierdzenie, czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów, czy świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży. Jak stanowi z art. 2 pkt 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.