Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

Nie podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Wniosek: Miasto stoi na stanowisku, że przy planowaniu sprzedaży autobusu nie będzie działało w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a tym samym sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku uznania, że sprzedaż autobusu przez Miasto (Y) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku udokumentowania tej czynności fakturą. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż będzie umowa cywilnoprawna (kupna-sprzedaży) zawarta pomiędzy Miastem a kupującym, z ujęciem ceny oszacowanej przez rzeczoznawcę, z dopiskiem sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Na żądanie kupującego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia rachunku, o którym mowa w art. 87-88 ustawy Ordynacja Podatkowa, potwierdzającego dokonanie sprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
17
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży gruntów niezabudowanych.

Fragment:

Wnioskodawczyni nie ponosiła żadnych nakładów na przedmiotowe grunty celem przygotowania ich do sprzedaży. Wnioskodawczyni nie sprzedawała w przeszłości żadnych innych nieruchomości. Wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Mając na uwadze przytoczone powyżej regulacje prawne oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni w zakresie sprzedaży opisanych gruntów nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Wskazuje na to okoliczność, że Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w drodze spadkobrania, nie udostępniała nigdy ani też nie udostępnia obecnie nikomu tych gruntów zarówno w drodze dzierżawy jak i użyczenia czy najmu, nie osiągała z tego tytułu żadnych przychodów, nie ponosiła żadnych nakładów na przedmiotowe grunty celem przygotowania ich do sprzedaży. Wnioskodawczyni nie sprzedawała w przeszłości żadnych innych nieruchomości i nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przedstawiony opis sprawy nie wskazuje, aby Wnioskodawczyni angażowała środki podobne dla handlowca, tzn. że nie podejmowała ona działań charakterystycznych dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami.

2018
14
maj

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży produktów wytworzonych przez uczestników terapii zajęciowej.

Fragment:

Czy sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach realizowanego programu rehabilitacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach realizowanego programu terapii nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 2 pkt 22 ustawy normuje pojęcie sprzedaży tj.: przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z powyżej przytoczonych przepisów wynika przede wszystkim, że opodatkowaniu podlega dostawa towarów oraz świadczenie usług realizowane na terytorium kraju, jeżeli ma charakter odpłatny. W tym przypadku nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a otrzymaną zapłatą Zapłata powinna nastąpić jako konsekwencja dostawy towarów.

2018
14
maj

Istota:

W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Gmina będąc czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest również podatnikiem tegoż podatku w zakresie sprzedaży nieruchomości i innego mienia. Przedmiot zbycia dotyczy bowiem niewątpliwie składników majątku tegoż podatnika. W przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, że nabycie mienia nastąpiło na podstawie stosownych przepisów, tj. komunalizacji mienia państwowego. Istotne jest, że w przedmiotowej sprawie wypełnione są przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Postępowanie Gminy w przedmiocie sprzedaży mienia, będzie więc czynnością określoną w art. 5 ustawy. Tym samym nie można uznać, że Gmina wyzbywa się majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a tym samym realizuje uprawnienia właścicielskie. Należy zaznaczyć również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dział II, rozdział 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Gmina zobowiązana jest m.in. do sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeprowadzenia sprzedaży w trybie przetargowym. Ponadto, Gmina zamieszcza ogłoszenia i obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w lokalnej prasie, a więc podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy.

2018
14
maj

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Sporządzając akt kupna działki, Wnioskodawca oświadczył, że całą kwotę zapłaci ze środków uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości – (2 działek) wchodzących w skład majątku osobistego Wnioskodawcy. W roku 2018 Wnioskodawca chce złożyć PIT-39. Wnioskodawca chce być zwolniony z podatku 19% i wydatkować wszystkie pieniądze ze sprzedaży działek na dom. Za wszystkie materiały wykorzystane podczas budowy domu oraz za wykonanie prac fachowców, Wnioskodawca będzie opłacał środkami uzyskanymi ze sprzedaży działek. Wnioskodawca zbiera wszystkie faktury imienne oraz rachunki. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: pierwszą działkę sprzedał w dniu 31 sierpnia 2017 r., drugą działkę sprzedał w dniu 13 października 2017 r., trzecią działkę sprzedał 5 grudnia 2017 r. działkę budowlaną, na której Wnioskodawca będzie stawiał dom, nabył po sprzedaży dwóch pierwszych działek, czyli w dniu 27 październik 2017 r. wszystkie środki ze sprzedaży działek zostaną wydatkowane na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił odpłatne zbycie tych działek, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., w wybudowanym budynku mieszkalnym, na nabytej działce Wnioskodawca będzie realizował własne cele mieszkaniowe – Wnioskodawca będzie w nim mieszkał ze swoją rodziną – żoną i córką.

2018
14
maj

Istota:

Sprzedaż nieruchomości jako zorganizowanego przedsiębiorstwa.

Fragment:

Posiada środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym, które są własnością „ A ” i podlegają rozliczaniu w tej działalności. „ A ” nie posiada koncesji ani licencji, posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zezwolenie ważne do 31 maja 2020 r. Zespół składników przedsiębiorstwa „ A ”, będący przedmiotem sprzedaży, jest samodzielny, tj. stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadanie gospodarcze jakim jest świadczenie usług w zakresie gastronomii. Przedmiotem zbycia są wszystkie składniki majątku materialne i niematerialne, w tym zobowiązania. Zespół składników majątkowych „ A ” jest zorganizowanym przedsiębiorstwem w taki sposób, że samodzielnie wykonuje zadania i samodzielnie prowadzi działalność gastronomiczną bez udziału innych struktur czy podmiotów zewnętrznych. Wnioskodawca prowadzi działalność tylko w zakresie usług gastronomicznych, wyłącznie w miejscu działalności. Innej działalności nie prowadzi. Po sprzedaży przedsiębiorstwa „ A ” Wnioskodawca nie zamierza prowadzić usług gastronomicznych, w każdym razie nie zamierza kontynuować działalności takiej jak w „ A ”. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż wymienionej nieruchomości prawidłowo kwalifikuje jako sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa (ZP) zgodnie z art. 2 pkt 27e i tym samym korzysta ona ze zwolnienia od VAT.

2018
10
maj

Istota:

W jaki sposób, w jakiej wysokości należy przyjmować przychód ze sprzedaży papierów wartościowych (bony pieniężne NBP, obligacje Banku Zrzeszającego oraz bony skarbowe), tj. czy do ustalenia przychodu należy uwzględnić dodatni wynik na sprzedaży czy też cenę ze sprzedaży tych instrumentów?

Fragment:

Wątpliwość Banku budzi możliwy sposób kalkulacji przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w przypadku gdy nakazano by Bankowi rozpoznanie przychodu z tytułu sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w wartości nominalnej, a nie jako różnicę pomiędzy ceną nabycia, a ceną sprzedaży papierów dłużnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jaki sposób, w jakiej wysokości należy przyjmować przychód ze sprzedaży papierów wartościowych (bony pieniężne NBP, obligacje Banku Zrzeszającego oraz bony skarbowe), tj. czy do ustalenia przychodu należy uwzględnić dodatni wynik na sprzedaży czy też cenę ze sprzedaży tych instrumentów? Zdaniem Wnioskodawcy, Bank ustalając wartość sprzedaży odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 – winno być t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.). W oparciu o rachunek zysków i strat dla przedsiębiorców (załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości), zawierający pozycję przychody ze sprzedaży, Bank sporządza dedykowany bankom rachunek zysków i strat (załącznik nr 2 do ustawy o rachunkowości), wskazuje w nim jako przychód ze sprzedaży, przychody z tytułu odsetek, prowizji, wynik na operacjach finansowych. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży papierów wartościowych (bony pieniężne NBP, obligacje Banku Zrzeszającego oraz obligacje skarbowe) powinien być rozpoznany jako wartość zrealizowanego zysku, czyli różnica pomiędzy ceną nabycia, a ceną sprzedaży danych instrumentów finansowych.

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowania dochodów uzyskiwanych z produkcji i sprzedaży miodu

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przedstawiona powyżej działalność opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązujący system prawny przewiduje możliwość prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, jako jednej z form prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które określa wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wielkość, zakres i obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia takiej sprzedaży. Wykaz podmiotów działających w ramach sprzedaży bezpośredniej dostępny jest powszechnie i Wnioskodawca w tym wykazie widnieje. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, w tym produkty pszczele nieprzetworzone. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

2018
10
maj

Istota:

Obowiązek złożenia korekt deklaracji VAT.

Fragment:

(...) Sprzedaży ZCP, przy czym faktura dokumentująca tę sprzedaż zostaje otrzymana przez Zbywcę lub Nabywcę w Dniu Sprzedaży ZCP lub po tej dacie; Obowiązek podatkowy w podatku należnym powstaje po stronie sprzedawcy w Dniu Sprzedaży ZCP lub po tej dacie, a faktura dokumentująca tę sprzedaż zostaje otrzymana przez Spółkę przed Dniem Sprzedaży ZCP; Obowiązek podatkowy w podatku należnym powstaje po stronie sprzedawcy w Dniu Sprzedaży ZCP lub po tym dniu, a faktura dokumentująca tę sprzedaż zostaje otrzymana przez Zbywcę również w Dniu Sprzedaży ZCP lub po tym dniu. Towary i usługi, o których mowa w niniejszym wniosku służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Dodatkowo, może się zdarzyć, iż po Dacie Sprzedaży ZCP, Zbywca lub Nabywca otrzymywać będzie faktury korygujące dotyczące odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług nabytych przed Dniem Sprzedaży ZCP na potrzeby działalności Centrum Usług, przy czym prawo lub obowiązek ujęcia w rozliczeniach VAT przedmiotowych faktur korygujących będzie przypadał przed Dniem Sprzedaży ZCP, w Dniu Sprzedaży ZCP lub po Dacie Sprzedaży ZCP. D. Złożenie i korekta deklaracji VAT W ostatnim miesiącu, w którym Centrum Usług będzie znajdowało się w strukturach Zbywcy, X dokonywać będzie czynności opodatkowanych VAT, zarówno przy wykorzystaniu składników majątkowych wchodzących w skład Centrum Usług, jak i pozostałych składników majątkowych (Dział Handlowy).

2018
8
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu sprzedaży udziału we współwłasności Nieruchomości.

Fragment:

W kwestii opodatkowania dostawy towarów (np. gruntów, nieruchomości) istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Należy zauważyć, że problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku własnego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą był przedmiotem orzeczenia TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 z dnia 15 września 2011 r. W ww. sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

2018
3
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku zbycia budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy.

Fragment:

Jak wynika z powyższego, zarówno sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, jak również oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W myśl art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z ww. przepisami, nieruchomości spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

2018
1
maj

Istota:

Uznanie za podatnika z tytułu sprzedaży udziału nieruchomości.

Fragment:

Na Nieruchomości zostały poniesione jedynie ww. nakłady i w momencie sprzedaży one będą znajdować się na Nieruchomości. Wnioskodawca ani pozostali Zbywający w celu sprzedaży swoich udziałów w Nieruchomości nie ponosili ani nie będą ponosić żadnych nakładów związanych z przygotowaniem Nieruchomości do sprzedaży. Wnioskodawca w przeszłości nie dokonywał sprzedaży działek ani nie zamierza dokonywać sprzedaży kolejnych nieruchomości. Działki o nr: 17/16, 17/17 i 17/18, 17/19 powstały na skutek podziału działek o nr: 17/9 i 17/10 decyzją Prezydenta Miasta. Tym samym działki o nr: 17/17 i 17/19 nie są w żadnej części własnością Wnioskodawcy i nie mogą być przedmiotem zbycia. Działki nr 17/17 i 17/19 stanowią własność Skarbu Państwa. Spółka i Zbywający postanowili, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia 29 czerwca 2018 r. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału we współwłasności Nieruchomości w przypadku, gdy zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży. Wnioskodawca zastanawia się, czy będzie wówczas występował jako podatnik VAT i czy sprzedaż udziału we współwłasności Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT.

2018
30
kwi

Istota:

Uznanie za podatnika z tytułu sprzedaży udziału nieruchomości.

Fragment:

Na Nieruchomości zostały poniesione jedynie ww. nakłady i w momencie sprzedaży one będą znajdować się na Nieruchomości. Wnioskodawca ani pozostali Zbywający w celu sprzedaży swoich udziałów w Nieruchomości nie ponosili ani nie będą ponosić żadnych nakładów związanych z przygotowaniem Nieruchomości do sprzedaży. Wnioskodawca w przeszłości nie dokonywał sprzedaży działek ani nie zamierza dokonywać sprzedaży kolejnych nieruchomości. Działki o nr: 17/16, 17/17 i 17/18, 17/19 powstały na skutek podziału działek o nr: 17/9 i 17/10 decyzją Prezydenta Miasta. Tym samym działki o nr: 17/17 i 17/19 nie są w żadnej części własnością Wnioskodawcy i nie mogą być przedmiotem zbycia. Działki nr 17/17 i 17/19 stanowią własność Skarbu Państwa. Spółka i Zbywający postanowili, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia 29 czerwca 2018 r. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży udziału we współwłasności Nieruchomości w przypadku, gdy zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży. Wnioskodawca zastanawia się, czy będzie wówczas występował jako podatnik VAT i czy sprzedaż udziału we współwłasności Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT.

2018
27
kwi

Istota:

Uznanie za podatnika z tytułu sprzedaży udziału nieruchomości.

Fragment:

W kwestii opodatkowania dostawy towarów (np. gruntów, nieruchomości) istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Należy zauważyć, że problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku własnego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą był przedmiotem orzeczenia TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 z dnia 15 września 2011 r. W ww. sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

2018
27
kwi

Istota:

Teza w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży kryptowalut

Fragment:

Zatem sprzedaż kryptowalut za wynagrodzeniem stanowi świadczenie usług oraz może być uznana za usługę zwolnioną od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy. Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że wykonywana przez Wnioskodawcę czynność polegająca na sprzedaży kryptowalut, zawiera się w ramach transakcji, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy. Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawcę kryptowalut korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy.

2018
27
kwi

Istota:

Podleganie sprzedaży udziału niezabudowanej działki oraz obowiązek rejestracji.

Fragment:

Sprzedaże tych działek oraz planowana sprzedaż przedmiotowej działki gruntu nr 75 nie były i nie są związane z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Celem sprzedaży wszystkich działek była i jest wyprzedaż majątku nieruchomego w celach przeznaczenia pozyskanych środków pieniężnych na cele osobiste Wnioskodawców. Wnioskodawcy mają zamiar dokonać sprzedaży działki gruntu jako jej współwłaściciele – osoby fizyczne uprawnione do dysponowania swoim majątkiem. Jak wynika z aktu notarialnego – przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, Sprzedający są zobowiązani do wystąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie opodatkowania sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podatkiem od towarów i usług (VAT). Wg zapisów w tym akcie notarialnym do ceny sprzedaży każdego ze zbywanych udziałów przez Sprzedających doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%, o ile Sprzedający ci uzyskają interpretacje podatkowe Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – każde z małżeństw będące współwłaścicielem, oddzielną, z których wynikać będzie, że sprzedaż przedmiotowych udziałów podlega podatkowi VAT, w przeciwnym wypadku cena netto każdego z udziałów staje się ceną ostateczną.

2018
27
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Fragment:

W myśl art. 32 ust. 2 cyt. ustawy, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Według art. 37 ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Jednocześnie na podstawie art. 67 ust. 1 powołanej ustawy, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Natomiast w myśl art. 69 tej ustawy, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Należy wskazać, że sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej nie stanowi ponownej dostawy tego samego towaru, bowiem nie spełnia dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy. Stanowi ona jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „ władztwo do rzeczy ”. Dostawą towaru w rozumieniu przepisów ustawy jest objęcie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości przez użytkownika wieczystego.

2018
24
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia dla transakcji sprzedaży.

Fragment:

(...) sprzedaży – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 stycznia 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla transakcji sprzedaży. Wniosek uzupełniony został w dniu 14 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 20 lutego 2018 r., skutecznie doręczone Stronie w dniu 9 marca 2018 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe uzupełnione w odpowiedzi na wezwanie. Wspólnota Mieszkaniowa na podstawie uchwały wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia, rozbudowę (nadbudowę), adaptację oraz sprzedaż części nieruchomości wspólnej stanowiącej strych, która zostanie zaadaptowana na samodzielne lokale mieszkalne (dalej: Strych). Wspólnota Mieszkaniowa zamierza zawrzeć umowę przedwstępną z nowym nabywcą (dalej: Nabywca) przewidującą zbycie przez Wspólnotę Mieszkaniową nowopowstałych w wyniku przebudowy lokali, po przeprowadzeniu prac w tym zakresie przez Nabywcę. Wspólnota udzieli w umowie upoważnień i zgód dla Nabywcy do dokonywania wszelkich czynności koniecznych w toku postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń na budowę, zaświadczeń o samodzielności, wprowadzania zmian do danych ewidencyjnych itp.

2018
24
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości, autorskich praw majątkowych i zależnych projektu oraz fizycznych egzemplarzy Projektu, a także prawo nabywcy do odliczenia podatku VAT od powyższego zakupu.

Fragment:

W rezultacie, zgodnie z Umową, przedmiotem sprzedaży ma być zarówno Nieruchomość, jak i autorskie prawa majątkowe i zależne do Projektu oraz dokumentacji będącej podstawą pozwoleń dot. Infrastruktury, a także egzemplarze Projektu i ww. dokumentacji. Ponadto strony Umowy uzgodniły, że umowa przyrzeczona sprzedaży zostanie zawarta po spełnieniu zdefiniowanych w Umowie warunków, w tym po uzyskaniu przez Wnioskodawcę prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę budynku według Projektu oraz pozwolenia dot. Infrastruktury i ich przeniesieniu na Nabywcę na podstawie prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych. Zatem, zdarzenie przyszłe objęte pytaniami Wnioskodawcy odnosi się do sytuacji, w której w chwili zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Nieruchomość będzie stanowiła teren niezabudowany, przeznaczony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod zabudowę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w świetle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego przeniesienie prawa własności Nieruchomości, sprzedaż autorskich praw majątkowych i zależnych do Projektu oraz sprzedaż fizycznych egzemplarzy Projektu za wynagrodzeniem (sprzedaż) przez (...)

2018
21
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej płatności otrzymanych z tytułu sprzedaży usług organizowania imprez turystycznych w przypadku, gdy sprzedaż będzie dokonywana wyłącznie przez stronę internetową i telefonicznie, a zapłata będzie otrzymywana w formie bezgotówkowej.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka świadcząc Usługi w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie musiała ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej płatności otrzymanych w formie bezgotówkowej, biorąc pod uwagę, iż wewnętrzny system rezerwacyjny Travel Smart, raport Procesora Płatności oraz raport Akceptanta będą stanowić dodatkową ewidencję, o której mowa w poz. 39 części II załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2454) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie musiała ewidencjonować sprzedaży Usług w kasie rejestrującej, ponieważ będzie przyjmować płatności w całości za pośrednictwem banku oraz prowadzić ewidencję, z której będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane Klienta). Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.