Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży ww. nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.
Fragment:
Organu Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 10 października 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego o następujące informacje: Czy na dzień sprzedaży dla działek nr 547/1, 547/2, 547/3, będących przedmiotem sprzedaży, zostanie sporządzony aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli tak, to jakie będzie przeznaczenie nieruchomości wg tego planu? Odp.: NIE. Ze względu na zakończone wyburzenie wszystkich istniejących zabudowań na działkach o numerach: 547/l, 547/2 oraz 547/3, konieczna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego, nad czym pracuje Starostwo Powiatowe w (...) oraz Urząd Gminy (...), jednak na dzień sprzedaży ww. działek nie zostanie on sporządzony. Czy dla wskazanych wyżej działek na moment sprzedaży zostaną wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu? Odp.: NIE. Na moment sprzedaży nie zostaną wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, trwają natomiast prace nad aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego wskazanych wyżej działek. Czy wszystkie trzy działki były wykorzystywane przez Zainteresowanego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Odp.: NIE. Od momentu zakupu ww. działek Spółka zawarła dwie umowy dzierżawy działki o nr 547/2: umowa dzierżawy zawarta w roku 2009 na okres 15 miesięcy, umowa dzierżawy zawarta w roku 2011 na okres 1 miesiąca.
2017
16
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
(...) sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Zatem dalsza analiza możliwości zwolnienia od podatku VAT sprzedaży wskazanych budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT stała się bezprzedmiotowa. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
11
lis

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawczynię skutkowała będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach dotyczących sprzedaży majątku osobistego?
Fragment:
Wnioskodawczyni planuje sprzedaż wszystkich trzech działek na rzecz jednego nabywcy, jednym aktem notarialnym. Działki zostaną sprzedane w takim stanie, w jakim są obecnie. Sprzedaż działek miałaby miejsce w 2017 r. lub 2018 r. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, a sprzedaż działek będzie miała charakter sprzedaży prywatnej. Wnioskodawczyni nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej, której przedmiotem byłby obrót nieruchomościami. Nabyta nieruchomość nie stanowiła składnika majątku ani towaru handlowego w działalności Wnioskodawczyni. Ponadto, działki nigdy nie stanowiły środków trwałych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawczynię skutkowała będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach dotyczących sprzedaży majątku osobistego? Czy sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawczynię skutkowała będzie powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług? Przedmiotowa interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2017
8
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
(...) sprzedaży? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem nabycia połowy nieruchomości w roku 2008, przejęciem zobowiązania kredytowego małżonki i zwolnieniem jej z przypadającej na nią części długu wobec banku w 2015 roku nie wystąpił dochód z tej sprzedaży, gdyż 50% przychodu ze sprzedaży nie stanowi źródła przychodów, natomiast w przypadku 50% udziału w nieruchomości nie wystąpił dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości w wyniku pomniejszenia przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytej w 2015 roku o 1/2 obciążenia kredytowego ciążącego na lokalu mieszkalnym, które przejął do wyłącznej spłaty. Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. W odniesieniu do udziału nabytego w 2015 roku, który Wnioskodawca otrzymał w wyniku podziału majątku dorobkowego, zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c, gdyż zbywany udział został nabyty przez Wnioskodawcę odpłatnie – kosztem nabycia jest przejęcie zobowiązania kredytowego małżonka.
2017
4
lis

Istota:
1) Czy w zaistniałej sytuacji wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży nieruchomości, stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez oboje małżonków na budowę wspólnego domu oraz na inne wydatki związane z budową domu, jest warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty pochodzącej ze sprzedaży nieruchomości?2) Czy w zaistniałej sytuacji wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży nieruchomości, stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy, na wydatki związane z budową domu, stanowiącego składnik wspólności ustawowej małżeńskiej Wnioskodawcy i Jego żony, jest warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do całej kwoty pochodzącej ze sprzedaży nieruchomości, również w zakresie wydatków dokumentowanych fakturami wystawionymi przez sprzedawców towarów i usług na oboje małżonków, bądź też jedynie na żonę Wnioskodawcy?
Fragment:
Natomiast, jeżeli chodzi o przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na wydatki związane z budową domu, to wskazać należy, że w sytuacji takiej będzie miał również zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca we wniosku wskazał, że środki ze sprzedaży nieruchomości stanowiący Jego majątek odrębny wydatkował na budowę domu jednorodzinnego. Zaznacza również, że przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nie wniósł do majątku wspólnego i wydatki na budowę domu zostały poniesione z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Na fakturach VAT, dokumentujących te wydatki, umieszczone jest imię i nazwisko Wnioskodawcy lub imię i nazwisko Wnioskodawcy i Jego żony, bądź tylko imię i nazwisko żony Wnioskodawcy. Nadmienić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania poniesionego wydatku. Nie mniej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skoro Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia winien liczyć się z koniecznością wykazania faktu wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny od matki na cele mieszkaniowe.
2017
31
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży budynku administracyjnego wraz z przyłączem z rur preizolowanych CO na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
Fragment:
W związku z powyższym sprzedaż budynku administracyjnego będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W odniesieniu natomiast do urządzenia budowlanego (tj. przyłącze z rur preizolowanych CO) wskazać należy, że urządzenia nie stanowią samodzielnej budowli zdefiniowanej w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), którą uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Zatem urządzenia budowlane należy traktować jako element przynależny do budynków i budowli oraz opodatkować według stawek właściwych dla tych budynków i budowli. Jak wskazano wyżej w świetle art. 29a ust. 8 ustawy przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem konsekwentnie, sprzedaż gruntu, na którym znajduje się budynek administracyjny – stosownie do ww. art. 29a ust. 8 ustawy – korzystać będzie ze zwolnienia, analogicznie jak sprzedaż ww. nieruchomości. Zatem sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym i przyłączem z rur preizolowanych CO korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
2017
27
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników WTZ.
Fragment:
Z tego też powodu, jeżeli zatem sprzedaż przedmiotów jest nieodłączną częścią prowadzonej terapii zajęciowej, to w ocenie Gminy, również sprzedaż takich przedmiotów nie powinna podlegać przepisom ustawy o VAT. Tym samym należy uznać, iż ww. czynności nie mieszczą się również w zakresie podmiotowym ustawy o VAT. W powyższym zakresie Wnioskodawca pragnie wskazać na stanowisko Ministra Finansów wyrażone w piśmie z dnia 21 kwietnia 2017 r. (sygn. PT1.812.16.2017.QHK.142.2) sporządzonym w odpowiedzi na pismo Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przedmiotów wytwarzanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej (dalej: „ pismo ”). W przedmiotowym piśmie Minister Finansów podkreślił m.in., że: ,,sprzedaż prac wytworzonych przez uczestników warsztatów w ramach realizowanego programu terapii - w zakresie w jakim prace te charakteryzują się obiektywnie znikomą wartością ekonomiczną - nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) W ocenie Ministra Finansów, przy sprzedaży prac, o której mowa w Pana piśmie, warunek istnienia bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów a odpłatnością nie jest spełniony.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie uznania sprzedaży Aktywów za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. Aktywów od Sprzedawcy
Fragment:
Ponadto, w związku z wydaniem przedmiotu sprzedaży Spółce, Wnioskodawcy 2 przekazane zostaną: całość dokumentacji dotyczącej budowy Budynków/Naniesień (np. projekty budowlane/decyzje administracyjne); całość dokumentacji dotyczącej obsługi technicznej Budynków; wszystkie egzemplarze umów najmu oraz pozostała dokumentacja związana z tymi umowami; klucze, sterowniki, kody do Budynków; inne dokumenty i przedmioty, które zostaną wskazane w Umowie sprzedaży. Intencją Wnioskodawców w ramach planowanej transakcji jest przeniesienie na Spółkę poszczególnych składników majątkowych i ww. praw przysługujących Wnioskodawcy 1 [dalej: Zbywane Aktywa]. Kwestia zakresu praw i obowiązków FIZ, które przejdą na rzecz Spółki w ramach zakładanej sprzedaży oraz zakresu wydania rzeczy ruchomych (mebli), może ulec zmianie do dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Przy tym, w ramach sprzedaży Spółka nie nabędzie innych niż ww. składników majątku Wnioskodawcy 1 (wskazany katalog nie ulegnie rozszerzeniu - może on natomiast ulec ograniczeniu). Zgodnie z założeniami Wnioskodawców planowana transakcja nie będzie stanowić sprzedaży lub przeniesienia na Spółkę przedsiębiorstwa FIZ lub jego zorganizowanej części.
2017
24
paź

Istota:
W zakresie zaliczenia dochodu ze sprzedaży platform dla inwalidów do dochodu zwolnionego z opodatkowania
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 sierpnia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia dochodu ze sprzedaży platform dla inwalidów do dochodu zwolnionego z opodatkowania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wspólnota Mieszkaniowa osiągnęła dochód z tytułu sprzedaży trzech platform dla inwalidów. Urządzenia te były nie wykorzystywane. W związku z tym ogół właścicieli podjął Uchwałę z dnia 24.02.2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty do sprzedaży platform dla inwalidów. Zgodnie z decyzją współwłaścicieli środki ze sprzedaży platform dla inwalidów zasiliły fundusz remontowo-inwestycyjny, celem wykonania w przyszłości niezbędnych prac remontowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu sprzedaży platform dla inwalidów powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Zdaniem Wnioskodawcy dochód, który został uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu sprzedaży platform dla inwalidów, stanowi dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, nie stanowiąc jednocześnie dochodu uzyskanego z innej działalności gospodarczej niż gospodarki zasobami mieszkaniowymi; Dochód ten zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
21
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji powyższego, sprzedaż przedmiotowego budynku mieszkalnego spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również dostawa gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W związku z tym, że dostawa przedmiotowego budynku mieszkalnego będzie korzystała ze zwolnienia w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, rozpatrywanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stało się bezzasadne. Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że ponieważ dostawa budynku mieszkalnego nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata, sprzedaż ww. budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym również dostawa gruntu, na którym posadowiony jest ten budynek – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia (analogicznie jak sprzedaż budynku mieszkalnego, który jest z tym gruntem związany).
2017
20
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 4 stycznia 2017 r. Wnioskodawczyni sprzedała działkę nr 394/11. Działka nr 394/11 powstała z podziału działki nr 394/1 na dwie działki: nr 394/11 oraz 394/12. Podział działki został zatwierdzony decyzją Prezydenta Miasta z 17 lutego 2014 r. Sprzedana działka została nabyta z dniem 27 maja 2005 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku ze sprzedażą działki nr 394/11 powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego związanego z przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 27 maja 2005 r. W dniu sprzedaży działki upłynęło więcej niż 5 lat, od daty nabycia nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawczyni, nie występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego związanego ze zbyciem nieruchomości.
2017
17
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.