Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie momentu rozpoznania przychodu ze zbycia nieruchomości
Fragment:
W związku z tym warunkowa umowa sprzedaży (umowa sprzedaży z zastrzeżeniem terminu) nie powoduje skutków podatkowych bowiem umowa ta nie przenosi własności i jest tyko zobowiązaniem stron do zawarcia umowy sprzedaży w przyszłości. Zobowiązanie płynące z warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości bądź umowy sprzedaży z zastrzeżeniem terminu wykonuje się zatem przez zawarcie umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości. Innymi słowy, aby przedmiotowa transakcja wywołała skutek prawnopodatkowy musi nastąpić przeniesienie własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz posadowionych na gruncie budynków, budowli i urządzeń. Samo zawarcie umowy warunkowej sprzedaży, czy umowy z zastrzeżeniem terminu, nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie. Jest to jedynie warunkowa umowa a sprzedaż nastąpi dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży, przenoszącej własność nieruchomości. W analizowanym stanie faktycznym zawarta została umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanej działki nr 1 wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli na nim posadowionych (umowa rozporządzająca) oraz warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanej działki nr 2 wraz z prawem odrębnej własności budynków i budowli na nim posadowionych (umowa zobowiązująca).
2017
23
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu
Fragment:
Nie można natomiast automatycznie uznawać, że każdą czynność, którą wykona osoba zarejestrowana jako podatnik VAT, będzie czynnością objętą VAT, gdyż taka osoba, oprócz wykonywania czynności jako podatnik VAT, występuje również jako osoba nie będąca podatnikiem VAT, wykorzystuje majątek osobisty, którym rozporządzenie, w tym sprzedaż, nie powinna być traktowana jako sprzedaż towarów w ramach działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT. Tak też jest w analizowanej sytuacji, gdyż Wydzielone Nieruchomości należy traktować jako majątek osobisty Sprzedających, skoro nie były wykorzystywane w żaden sposób do działalności gospodarczej Sprzedających. W doktrynie i orzecznictwie nie jest jednoznaczne, czy za podatnika VAT można uznać właściciela, gruntu który w celu sprzedaży nieruchomości lub jej części podejmuje działania obliczone na wzrost jej wartości, np. podejmuje czynności w celu zmiany klasyfikacji gruntu np. z rolnego na budowlany z myślą o planowanej sprzedaży podejmuje czynności w celu doprowadzenia mediów (woda, prąd), etc. Wówczas nawet, jeśli te działania nie powiodą się czy nie zostały zakończone do momentu sprzedaży nieruchomości, przeważają poglądy, że właściciela gruntu należy uznać za podatnika VAT z tytułu sprzedaży takiej nieruchomości i jeśli nie zaistnieją okoliczności uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z VAT (art. 43 ustawy o VAT), to sprzedaż takiej nieruchomości w powyższych okolicznościach będzie podlegała VAT.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących Dział Galeria
Fragment:
Na mocy Umowy przedwstępnej Spółka zobowiązała się do zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której sprzeda na rzecz Nabywcy zespół składników majątku Spółki, w których skład wchodzi Galeria oraz pozostałe składniki Działu Galeria szczegółowo opisane w Umowie przedwstępnej oraz załącznikach do niej (zwaną dalej: „ Umową sprzedaży ”) w wyniku której Nabywca przejmie Działalność Spółki związaną z Galerią. Strony określiły, że Umowa sprzedaży zawarta zostanie po spełnieniu się określonych warunków, nie później niż w dniu 16 maja 2017 r. Rzeczywista data zawarcia Umowy sprzedaży jest określana w Umowie przedwstępnej jako „ Data Zamknięcia ”. W Umowie przedwstępnej określona została jedna łączna cena Działu Galeria. Analogicznie cena ta będzie określona w Umowie sprzedaży. Niemniej jednak Spółka oraz Nabywca planują sporządzić w dniu zawarcia Umowy sprzedaży dodatkowy dokument, który określał będzie wartość poszczególnych rzeczy i praw wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dokument ten może stanowić załącznik do Umowy sprzedaży lub też osobne porozumienie, zawarte na podstawie Umowy sprzedaży. Spółka niniejszym wyjaśnia, iż z treści Umowy przedwstępnej wynika, że Nabywca zainteresowany jest co do zasady nabyciem tych wszystkich składników materialnych i niematerialnych Spółki, które funkcjonują obecnie w przedsiębiorstwie Spółki jako Dział Galeria. Zgodnie z treścią Umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży (...)
2017
23
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w związku z przeznaczeniem środków na spłatę kredytu hipotecznego
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Termin do wydatkowania środków rozpoczyna się bowiem począwszy od dnia sprzedaży a kończy z upływem dwóch lat liczonych od końca roku, w którym miała miejsce sprzedaż mieszkania. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży mieszkania. W analizowanej sprawie Wnioskodawca 15 stycznia 2016 r. dokonał sprzedaży otrzymanego w wyniku darowizny lokalu mieszkalnego. Uzyskany przychód Wnioskodawca może zatem wydatkować na własne cele mieszkaniowe w okresie od 15 stycznia 2016 r. do końca 2018 r. Część środków ze sprzedaży Wnioskodawca przeznaczył na spłatę w okresie od lutego 2016 r. do grudnia 2016 r. rat kredytu zaciągniętego 31 października 2014 r. na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodawca planuje również część przychodu ze sprzedaży przeznaczyć na nadpłatę ww. kredytu. Spłata rat kredytu oraz nadpłata kredytu (w okresie do końca 2018 r.) nastąpiły więc lub nastąpią w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
18
lut

Istota:
Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
Fragment:
(...) sprzedaż tego samego towaru. Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości nie może być traktowana jako ponowna dostawa tej samej nieruchomości, bowiem nie została spełniona dyspozycja art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w opisanej transakcji nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle przepisów art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT doszło już do dostawy tej nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika. W związku z powyższym sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „ władztwo rzeczy ”, które użytkownik wieczysty uzyskał już 14 lipca 2016 r. i nie może być traktowana jako sprzedaż tego samego towaru. Reasumując, planowana przez Gminę sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej (działki nr 486) na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wieczystemu użytkownikowi, na rzecz którego prawo wieczystego użytkowania działki zostało ustanowione w dniu 14 lipca 2016 r., nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.
2017
14
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
W opisanych okolicznościach istnieje obowiązek doliczenia podatku VAT do ceny wywołania, a w przypadku zbycia do ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dłużnika w drodze licytacji publicznej, a przez to istnieje obowiązek przekazania właściwemu Urzędowi Skarbowemu podatku VAT z tytułu ewentualnej ceny uzyskanej ze sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika oznaczonej KW nr .... (...) 2. W opisanych okolicznościach istnieje obowiązek doliczenia podatku VAT do ceny wywołania, a w przypadku zbycia do ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dłużnika w drodze licytacji publicznej a przez to istnieje obowiązek przekazania właściwemu Urzędowi Skarbowemu podatku VAT z tytułu ewentualnej ceny uzyskanej ze sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika oznaczonej KW nr .... W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
Fragment:
Obecnie ww. osoba fizyczna wystąpiła do Urzędu Miasta K. z wnioskiem o sprzedaż prawa własności przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271). Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nastąpi w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej w formie aktu notarialnego. Cena sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości ustalona została w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Z uwagi na fakt, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa własności przedmiotowej nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem tej ustawy, do ustalonej ceny sprzedaży nie zostanie doliczony podatek VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika wieczystego jest czynnością (...)
2017
11
lut

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 44 (sprzedaż prawa wieczystego użytkowania).
Fragment:
Powierzchnia tej działki stanowiąca nieruchomość wspólną była większa niż powierzchnia niezbędna do korzystania z niej przez zamieszkujących lokatorów, więc Walne Zgromadzenie Spółdzielców już w roku 2005 uchwałą nr 9 z dnia 6 października 2005 r. wyraziła zgodę na sprzedaż części działki nr 56/1. Po tym czasie Spółdzielnia poczyniła kroki w celu poszukiwania potencjalnego nabywcy, lecz w latach 2005-2015 nie udało się sprzedać nieruchomości, owszem były zawierane umowy przedwstępne sprzedaży w 2006 r. i 2008 r., lecz do ostatniego etapu sprzedaży nie doszło. Natomiast w 2016 r. spółdzielni udało się wynegocjować korzystne warunki sprzedaży i dokończyć całą procedurę z zamiarem przeznaczenia otrzymanego dochodu na zasilenie funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni. We wrześniu fakturą nr ..., Spółdzielnia sprzedała prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 56/6 o pow. 0,2209 ha za kwotę 145 000,00 zł (netto) plus VAT 23% . Należny podatek VAT został zapłacony zgodnie z rozliczeniem deklaracji za miesiąc wrzesień 2016 r. oraz została zapłacona zaliczka na podatek dochodowy CIT-8 za miesiąc wrzesień uwzględniająca podatek za sprzedaż tej nieruchomości. Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny wskazany we wniosku pismem z dnia 11 stycznia 2017 r., w którym wskazał, że usytuowanie sprzedanej działki względem istniejących już budynków mieszkalnych pozwoliło na jej wyodrębnienie bez żadnej szkody dla dalszego funkcjonowania tych budynków i ich mieszkańców.
2017
10
lut

Istota:
Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
Fragment:
(...) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 -jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Skoro zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości gruntowej wieczystemu użytkownikowi nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, to brak jest podstaw do wystawiania faktury. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług w wysokości 23% i obowiązek podatkowy nastąpi w momencie wydania towaru czyli sprzedaży ww. nieruchomości w formie aktu notarialnego i z tym dniem należy wystawić fakturę na całość transakcji i odprowadzić podatek VAT, należało uznać za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że należność z tytułu sprzedaży zostanie rozłożona na 10 równych rat rocznych. Płatność pierwszej raty nastąpi przed zawarciem umowy sprzedaży. Pozostała część będzie rozłożona na pozostałe 9 rat rocznych.
2017
10
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych.
Fragment:
Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W związku z tym, Zainteresowany będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie nie będzie występował w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w konsekwencji nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek, zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
9
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Obecnie planowana jest sprzedaż nieruchomości Analiza przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanego stanu prawnego oraz powołanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt. I FSK 382/14 prowadzi do wniosku, że dostawa opisanej we wniosku nieruchomości – ośrodka wypoczynkowego, która wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej dokonywana będzie po pierwszym zasiedleniu, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (od pierwszego zasiedlenia upłynęły co najmniej 2 lata). Zatem dostawa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto stwierdzić należy, że do opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zastosowanie znajdą odpowiednio te same zasady opodatkowania, jak do obiektu budowlanych będących przedmiotem sprzedaży, w myśl powołanego wyżej art. 29a ust. 8 ustawy. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
7
lut

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z przeznaczeniem środków na zakup domu oraz możliwości wspólnego opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu przez małżonków.
Fragment:
Z literalnej treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wynika, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy dochodu ze sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej, jeżeli przychód ze sprzedaży tej nieruchomości podatnik wydatkuje na warunkach określonych w ustawie. Nie chodzi zatem o to, aby na własne cele mieszkaniowe podatnik wydatkował jakiekolwiek środki, ale wydatkować ma środki uzyskane wyłącznie ze sprzedaży danej nieruchomości. Tym samym, za wydatek na cel mieszkaniowy mogą być uznane jedynie te wydatki, które zostały dokonane po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości, sfinansowane środkami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Należy też wyjaśnić, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej – powszechności i równości opodatkowania, niewątpliwym więc musi być ścisłe, bez wykładni rozszerzającej, ich interpretowanie. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzający zwolnienie od opodatkowania, będące zgodnie z art. 3 pkt 6 Ordynacji podatkowej rodzajem ulgi podatkowej, a więc wyjątku od podlegania opodatkowaniu, nie powinien być interpretowany rozszerzająco.
2017
4
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca powinienem opodatkować sprzedaż budynku handlowo-usługowego niestanowiącego środka trwałego w prowadzonej przez Niego działalności jako sprzedaż w ramach działalności gospodarczej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca powinienem opodatkować sprzedaż budynku handlowo-usługowego niestanowiącego środka trwałego w prowadzonej przez Niego działalności jako sprzedaż w ramach działalności gospodarczej- Czy przy sprzedaży budynku mieszkalnego z częścią produkcyjną Wnioskodawca ma prawo do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej sprzedaży mieszkania, natomiast część produkcyjną opodatkować na zasadach ogólnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z formą opodatkowania - skala podatkowa? Czy sprzedaż budynku mieszkalnego z częścią produkcyjną Wnioskodawca powinien opodatkować w całości na zasadach ogólnych, zgodnie z formą opodatkowania - skala podatkowa- Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1, natomiast w zakresie dotyczącym pozostałych pytań wydana zostanie odrębna interpretacja. Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej uznaje się również przychód ze sprzedaży środków trwałych niekoniecznie wpisanych do ewidencji środków trwałych, ale wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
2017
2
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca ma odprowadzić podatek dochodowy od kwoty 170.000 zł, tj. od różnicy miedzy ceną zakupu a sprzedaży mieszkania B?
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego B. Zauważyć należy, że skoro w rozpatrywanej sprawie nabycie lokalu mieszkalnego A miało miejsce przed sprzedażą lokalu mieszkalnego B, to nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia. Z przywołanych przepisów (art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy) wynika, że warunkiem uznania za własne cele mieszkaniowe poniesionych wydatków jest aby zarówno środki ze sprzedaży (wydatek) jak i samo nabycie (przeniesienie prawa własności) nastąpiły nie wcześniej niż w dniu sprzedaży lokalu mieszkalnego B, z której to sprzedaży dochód ma być zwolniony z opodatkowania. Nabycie, jak i wydatki związane z tym nabyciem winny być dokonane po sprzedaży lokalu mieszkalnego B. Natomiast w omawianej sprawie, nabycie lokalu mieszkalnego A nastąpiło przed sprzedażą lokalu mieszkalnego B. Wnioskodawca nie spełnił więc jednego z warunków koniecznych, aby środki ze sprzedaży mogły zostać zwolnione z opodatkowania. Oznacza to, że w omawianej sytuacji wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego B na nabycie lokalu mieszkalnego A nie może być uznane za wydatkowanie tego przychodu na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem aby dany wydatek mógł zostać zwolniony z podatku zarówno zapłata ceny jak i samo przeniesienie własności (nabycie) muszą nastąpić nie wcześniej niż od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego.
2017
2
lut

Istota:
Jeżeli Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie działalności organizacji komercyjnych i pracodawców, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania faktycznie nie świadczy i nie będzie świadczył żadnych usług doradczych to Wnioskodawca będzie mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. – podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2017
2
lut

Istota:
Rozpoczęcie użytkowania lokalu mieszkalnego jako tymczasowego biura sprzedaży będzie stanowiło jego pierwsze zasiedlenie w myśl art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o VAT gdyż lokal ten zostanie wykorzystany do celów prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Sprzedaż lokalu mieszkalnego. W momencie sprzedaży lokalu po dwóch latach od rozpoczęcia użytkowania go jako tymczasowe biuro sprzedaży, tj. sytuacji gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż lokalu zwolniona od podatku VAT, na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać jednorazowej korekty w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty,
Fragment:
Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sprzedaży lokalu po dwóch latach od rozpoczęcia użytkowania go jako tymczasowe biuro sprzedaży co oznacza, że w okresie przed sprzedażą lokal ten będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych (Wnioskodawca wskazał, że główna działalność opodatkowana jest stawką 8% i 23%) zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonywać korekt za okres wykorzystywania lokalu jako biuro sprzedaży. Natomiast w momencie sprzedaży lokalu po dwóch latach od rozpoczęcia użytkowania go jako tymczasowe biuro sprzedaży, tj. sytuacji gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż lokalu zwolniona od podatku VAT, na podstawie art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać jednorazowej korekty w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty, w deklaracji podatkowej za okres w którym nastąpi sprzedaż. W momencie sprzedaży, w celu dokonania korekty Wnioskodawca będzie zatem obowiązany przyjąć, że dalsze wykorzystanie tego lokalu jest do czynności zwolnionych od podatku i będzie obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego do końca dziesięcioletniego okresu korekty. Nie można przyjąć za Wnioskodawcą, że przedmiotowy lokal mieszkalny ma charakter towaru handlowego wobec faktu, że Wnioskodawca używał go na potrzeby swojej działalności handlowej.
2017
2
lut

Istota:
Czy sprzedaż działki może korzystać ze zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
Fragment:
Garaże znajdujące się na ww. nieruchomości nie stanowią budynków i zostaną rozebrane, ponieważ sprzedaż dotyczy samego gruntu. Garaże nie są sklasyfikowane pod żadnym symbolem PKOB, nie są przedmiotem sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r.). Czy sprzedaż działki może korzystać ze zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym w piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r.), nie jest on podatnikiem w świetle ustawy o VAT. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że sprzedaż działki jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Zainteresowany uważa, że sprzedaż może korzystać ze zwolnienia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy, definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem.
2017
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji sprzedaży działki za działalność gospodarczą oraz uznania Wnioskodawcy za podatnika w ramach tej transakcji.
Fragment:
Dopiero po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 23 czerwca 2016 r. działka nr 134/6 została podzielona na wniosek Wnioskodawcy w ten sposób, że podzielono ją geodezyjnie na działkę o numerze 134/7 stanowiącą grunty orne oraz na działkę numer 134/8 stanowiącą grunty rolne. Na podstawie umowy sprzedaży z dnia 18 października 2016 r. Wnioskodawca zbył działkę nr 134/8. Działka nr 134/8 stanowiła według danych z ewidencji gruntów na dzień sprzedaży grunty orne, ale dla obszaru objętego tą działką obowiązywał w dniu zawarcia umowy sprzedaży plan miejscowy przewidujący jej przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej z warsztatami, w części pod tereny dróg pieszych i pieszo-jezdnych oraz w części pod tereny dróg i ulic wraz z zielenią w obrębie pasów drogowych. Umowa sprzedaży działki nr 134/8 nie została przez Wnioskodawcę zawarta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, bo ta obejmuje wyłącznie prowadzenie lokalu gastronomicznego. Od umowy sprzedaży działki nr 134/8 został pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, według stawki 2% ceny sprzedaży tej działki.
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.