Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży
Fragment:
Wnioskodawca pragnie w tym miejscu podkreślić, że - zgodnie z warunkami ustalonymi ze Zbywcą - wypłata wynagrodzenia z tytułu „ earn-out ” jak i tzw. wynagrodzenia za pozostanie w Spółce nastąpi, jeżeli w przyszłości ziszczą się określone w Umowie Sprzedaży stany faktyczne (..). Skoro zatem takie stany faktyczne nie wystąpiły w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, to nie jest możliwe twierdzenie, że wynagrodzenie „ earn-out ” oraz tzw. wynagrodzenie za pozostanie w Spółce miały jakikolwiek wpływ na Cenę Sprzedaży udziałów w Spółce określoną na moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Konsekwentnie, nie było możliwe określenie wartości ewentualnych świadczeń na rzecz Zbywcy z tytułu wynagrodzenia „ earn-out ” oraz tzw. wynagrodzenia za pozostanie w Spółce na moment ustalania podstawy opodatkowania (tj. na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży) dlatego, że nie jest wiadomo czy w przyszłości ziszczą się warunki do wypłaty tych wynagrodzeń na rzecz Zbywcy - a jeżeli tak - to w jakiej wysokości zostaną one wypłacone. Wynagrodzenie „ earn-out ” oraz tzw. wynagrodzenie za pozostanie w Spółce pozostają zatem bez wpływu na Cenę Sprzedaży ustaloną na moment dokonania czynności cywilnoprawnej (tj. dzień zawarcia Umowy Sprzedaży).” w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 lipca 2015 roku, znak IPPB2/4514-195/15-4/JG (...)
2017
11
sty

Istota:
Obowiązek wliczenia przez jednostkę budżetową do kwoty uprawniającej do stosowania zwolnienia podmiotowego wartości sprzedaży drewna opałowego.
Fragment:
(...) sprzedaż usługi najmu lokali biurowych (dla Powiatowego ...) i sali konferencyjnej; sprzedaż drewna opałowego pozyskiwanego z pasów drogowych; sprzedaż środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, jako nieużywane, bądź uszkodzone i niekwalifikujące się z przyczyn ekonomicznych do naprawy. Dochody uzyskane ze sprzedaży jednostka ma obowiązek odprowadzać na konto jednostki nadrzędnej, jako dochody odpowiednio kwalifikowane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. I tak: dochody z najmu lokali – § 075 – „ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ”; sprzedaż towarów i usług występujących w porcie śródlądowym (część składowa jednostki budżetowej) – § 097 – „ wpływy z różnych dochodów ”; sprzedaż drewna opałowego z pasów drogowych – § 087 – „ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ”; sprzedaż środków trwałych i przedmiotów nietrwałych – § 087 – „ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ”. Sprzedaż drewna pozyskiwanego z pasów dróg powiatowych na terenie Powiatu prowadzona jest zgodnie z przepisami uchwały nr ...
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości.
Fragment:
W celu przygotowania działki do sprzedaży, Wnioskodawca zawarł w dniu 7 kwietnia 2016 r. umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z przedsiębiorcą, który w zakresie swojej działalności zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości objętej wnioskiem nastąpiło w wykonaniu umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z dnia 7 kwietnia 2016 r. W celu sprzedaży nieruchomości objętej wnioskiem Wnioskodawca nie dokonywał takich czynności jak: uzbrojenie terenu, ani ogrodzenie terenu. Wnioskodawca nie występował o warunki zabudowy, nie ogłaszał samodzielnie o sprzedaży w mediach, ani nie podejmował innych działań i nakładów zmierzających do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności działki – poza zawarciem opisanej wyżej umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż udziału w działce nr 540/2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
2017
5
sty

Istota:
Czy przy ustalaniu dochodu Wnioskodawcy ze zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz A sp. z o.o., koszty uzyskania przychodów winny zostać ustalone w wysokości wierzytelności spółki cywilnej wobec B sp. z o.o. (w części przypadającej na Wnioskodawcę) wynikającej z niezapłaconej ceny sprzedaży (w proporcji, w jakiej powierzchnia gruntu która będzie przedmiotem sprzedaży do A sp. z o.o. pozostaje do powierzchni gruntu, który był przedmiotem sprzedaży do B sp. z o.o.), która to wierzytelność wygasła w momencie rozwiązania w dniu 10 listopada 2015 r. umowy sprzedaży z B sp. z o.o.?
Fragment:
Również w przypadku, gdyby faktyczny areał gruntów będących przedmiotem przyrzeczonej umowy sprzedaży z A sp. z o.o. uległ dalszemu ograniczeniu na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w umowie, wartość kosztów sprzedaży winna zostać pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni gruntów, które zostaną wyłączone z transakcji. Niezasadne byłoby natomiast, zdaniem Wnioskodawcy, uwzględnianie jako kosztu przyszłej sprzedaży nieruchomości do A sp. z o.o., za jakie spółka cywilna (wspólnicy spółki) nabyła pierwotnie przedmiotowe grunty w 2000 i 2002 r. (w części przypadającej na areał, stanowiący przedmiot sprzedaży do A sp. z o.o.), ponieważ kwoty te stanowiły koszty sprzedaży odnoszące się do poprzedniej transakcji sprzedaży, która miała miejsce w 2014 r. na rzecz B sp. z o.o. (koszty te nie zostały jednak rozliczone w rachunku podatkowym z uwagi na okoliczność, iż tamta sprzedaż nie stanowiła źródła przychodów wspólników). Po dokonaniu tamtej sprzedaży spółka cywilna na blisko rok utraciła własność nieruchomości i jako koszt sprzedaży do A sp. z o.o. należy uwzględnić koszt ponownego nabycia gruntu, które bezpośrednio poprzedza sprzedaż do A sp. z o.o., a nie koszt jakiegokolwiek wcześniejszego nabycia, po którym miało miejsce zbycie nieruchomości.
2017
5
sty

Istota:
1. Jaką stawką VAT winna zostać opodatkowana sprzedaż całorocznych domów mobilnych?
2. Czy stawka VAT, zastosowana do sprzedaży domów całorocznych winna się różnić w zależności od tego czy do sprzedaży przeznaczony zostanie będzie budynek bez/lub z meblami?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania (oznaczone jak we wniosku): Jaką stawką VAT winna zostać opodatkowana sprzedaż całorocznych domów mobilnych? Czy stawka VAT, zastosowana do sprzedaży domów całorocznych winna się różnić w zależności od tego czy do sprzedaży przeznaczony zostanie będzie budynek bez/lub z meblami? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, że transakcja dotyczyć będzie całorocznych domów mieszkalnych, zbudowanych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ich nabywców - czyli stałego zamieszkania, a ich powierzchnia nie przekroczy 300 m kw. - sprzedaż winna być opodatkowana 8% stawką VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm. - dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast stosownie do art. 8 ust 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
2017
3
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z całokształtu opisanego określonego zespołu konkretnych działań Zainte-resowanego wynika więc, iż przedmiotowa sprzedaż będzie następować w warunkach wskazują-cych na jej handlowy i zarobkowy charakter. Mając na względzie okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową, w stosunku do których Zainteresowany poniósł nakłady i wykonał szereg zorganizowanych prac, będzie świadczyć o prowadzeniu w stosunku do tych gruntów działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. W świetle powyższego stwierdzić należy, że działanie takie jest rodzajem aktywności określonej jako działalność gospodarcza podjęta w celu zarobkowym. A zatem, w kontekście powołanych wyżej definicji, przychody uzy-skane przez Zainteresowanego należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodar-czej. Podsumowując, w zaprezentowanym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany ze sprzedaży wydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową, w okolicznościach wskazują-cych na to, że sprzedaż ta wykonywana jest w ramach prowadzonej działalności, winien być opodatkowany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego właśnie źródła - pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
31
gru

Istota:
Korekta sprzedaży
Fragment:
Z art. 106h ust. 1-3 wynika, że w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca sprzedaje bilety na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na trzy różne sposoby: w sposób tradycyjny, tzn. w kasie kolei lub wyciągu przy użyciu kas rejestrujących (sprzedaż udokumentowana jest wówczas wydaniem paragonu fiskalnego oraz, co istotne, indywidualnie oznaczonego biletu); za pomocą automatów biletowych, które nie ewidencjonują sprzedaży na kasach rejestrujących, lecz generują indywidualnie oznaczony bilet oraz za pomocą internetowych kanałów dostępu, przy (...)
2016
31
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca opodatkowania sprzedaży nieruchomości i sposobu dokumentowania transakcji.
Fragment:
(...) sprzedaży netto); 12) stawkę podatku; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 15) kwotę należności ogółem; (...); 19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie: a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia; (...). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa, przy uwzględnieniu wniosków płynących z wyroku NSA z dnia 14 maja 2015 r. sygn. akt I FSK 382/14, prowadzi do stwierdzenia, że skoro budynki, o których mowa we wniosku, użytkowane były po wybudowaniu i (...)
2016
31
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że kwotę uzyskaną z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego M1 Wnioskodawca przeznaczył na zakup lokalu M2. Posiada dowody przepływów pieniężnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, gdzie najpierw nastąpiło nabycie mieszkania M2, ale bez zapłaty całej ceny sprzedaży w dniu nabycia, a dopiero później sprzedaż mieszkania M1 i pokrycie kwotą z jego sprzedaży pozostałej kwoty za mieszkanie M2, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania M1? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania M1, przeznaczony na zapłatę ceny nabycia mieszkania M2, w łącznej wartości 87.000 zł, został wydatkowany na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym kwota ta jest zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
31
gru

Istota:
Czy przy ustalaniu dochodu Wnioskodawcy ze zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz A sp. z o.o., koszty uzyskania przychodów winny zostać ustalone w wysokości wierzytelności spółki cywilnej wobec B sp. z o.o. (w części przypadającej na Wnioskodawcę) wynikającej z niezapłaconej ceny sprzedaży (w proporcji, w jakiej powierzchnia gruntu która będzie przedmiotem sprzedaży do A sp. z o.o. pozostaje do powierzchni gruntu, który był przedmiotem sprzedaży do B sp. z o.o.), która to wierzytelność wygasła w momencie rozwiązania w dniu 10 listopada 2015 r. umowy sprzedaży z B sp. z o.o.?
Fragment:
Również w przypadku, gdyby faktyczny areał gruntów będących przedmiotem przyrzeczonej umowy sprzedaży z A sp. z o.o. uległ dalszemu ograniczeniu na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w umowie, wartość kosztów sprzedaży winna zostać pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni gruntów, które zostaną wyłączone z transakcji. Niezasadne byłoby natomiast, zdaniem Wnioskodawcy, uwzględnianie jako kosztu przyszłej sprzedaży nieruchomości do A sp. z o.o., za jakie spółka cywilna (wspólnicy spółki) nabyła pierwotnie przedmiotowe grunty w 2000 i 2002 r. (w części przypadającej na areał, stanowiący przedmiot sprzedaży do A sp. z o.o.), ponieważ kwoty te stanowiły koszty sprzedaży odnoszące się do poprzedniej transakcji sprzedaży, która miała miejsce w 2014 r. na rzecz B sp. z o.o. (koszty te nie zostały jednak rozliczone w rachunku podatkowym z uwagi na okoliczność, iż tamta sprzedaż nie stanowiła źródła przychodów wspólników). Po dokonaniu tamtej sprzedaży spółka cywilna na blisko rok utraciła własność nieruchomości i jako koszt sprzedaży do A sp. z o.o. należy uwzględnić koszt ponownego nabycia gruntu, które bezpośrednio poprzedza sprzedaż do A sp. z o.o., a nie koszt jakiegokolwiek wcześniejszego nabycia, po którym miało miejsce zbycie nieruchomości.
2016
30
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży autobusu.
Fragment:
Sprzedaży przedmiotowego autobusu, wykorzystywanego do wykonywania zadań własnych nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedaż ww. autobusu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wynikające z art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też, pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług to nie powinien ujmować sprzedaży autobusu w deklaracji VAT-7. Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży autobusu marki AUTOSAN ... Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo wystawiając fakturę VAT ze stawką zw i wykazując tą fakturę w deklaracji VAT-7, ponieważ sprzedaż przedmiotowego pojazdu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
29
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży samochodu przeciwpożarowego.
Fragment:
Sprzedaży przedmiotowego samochodu pożarniczego, wykorzystywanego do wykonywania zadań własnych nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedaż ww. samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz wynikające z art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też, pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług to nie powinien ujmować sprzedaży przedmiotowego samochodu pożarniczego w deklaracji VAT-7. Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży samochodu przeciwpożarowego Gmina powinna potraktować tę czynność jako niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem i nie wykazywać tej transakcji w deklaracji VAT-7. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE, a więc również wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
29
gru

Istota:
Skoro planowana dostawa budowli nr 10 i 11 znajdujących się na Nieruchomości nr 1 będzie w analizowanej sprawie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku VAT to zaistnieje przesłanka, o której mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Tym samym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z planowanym nabyciem oświetlenia terenu i sieci cieplnej znajdujących się na Nieruchomości 1. A zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy, stwierdzające że przyszła sprzedaż Nieruchomości 1 w zakresie dotyczącym tej części nieruchomości na której posadowione są budowle tj.: oświetlenie terenu i sieć cieplna, oznaczone powyżej nr 10 i 11 powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, przez co Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy również uznać za prawidłowe.
Fragment:
Jak wskazano wyżej, w świetle art. 29a ust. 8 ustawy przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem w analogiczny sposób jak dostawa ww. obiektów znajdujących się na Nieruchomości 1 i 2 (tj. magazyn wysoki, magazyn-garaż, magazyn-warsztat, magazyn metalowy, wiata magazynowa, magazyn‑garaż z biurem, magazyn z przybudową biurową, plac składowy oraz budynek „ Hali produkcyjnej ”) opodatkowana będzie odpowiednio sprzedaż gruntu, na którym posadowione są ww. budynki i budowla. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że przyszła sprzedaż tej części Nieruchomości 1, na której posadowione są budynki i budowle tj.: magazyn wysoki, magazyn - garaż z biurem, magazyn - garaż, magazyn - warsztat, magazyn z przybudową biurową, magazyn metalowy, wiata magazynowa, plac składowy (oznaczone powyżej nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9), a także przyszła sprzedaż Nieruchomości 2 będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT oraz Spółka oraz Sprzedający będą uprawnieni do zrezygnowania z ww. zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.
2016
28
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.
Fragment:
Czy Komornik, będąc płatnikiem podatku VAT, przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w trybie licytacji publicznej będzie obowiązany obliczyć i pobrać podatek od towarów i usług od zapłaconej ceny nabycia? Jeżeli odpowiedź twierdząca to jaka stawka podatku powinna zostać zastosowana? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie obowiązany ustalić i pobrać podatek VAT w stawce 23% w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, gdyż nieruchomość ma charakter niemieszkalny, zaś sprzedaż nastąpi przed pierwszym zasiedleniem nieruchomości, albowiem nie doszło do oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku po jego wybudowaniu, skoro budowa nie została zakończona. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe, jednakże na podstawie odmiennej argumentacji niż wskazana we wniosku. Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm. ), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby utrata charakteru rolnego gruntów nie nastąpiła w „ związku z tą sprzedażą ”. Zatem ustawodawca nie zawęża zmiany charakteru gruntów czasowo jedynie do momentu sprzedaży. Przepis ten nie zawiera bowiem sformułowania „ na skutek sprzedaży ”. Ponieważ ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych używa określenia „ w związku ” i nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie, to niewątpliwie chodzi mu o językowe, potoczne rozumienie tego pojęcia. Oznacza to, że chodzi o każdy związek, w następstwie, którego grunty tracą swój charakter rolny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może to być związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzedaży, bezpośrednio związany ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży. Zatem, utrata charakteru rolnego musi być powiązana ze sprzedażą, choć ten związek nie może być rozumiany, że z chwilą dokonania czynności powinna nastąpić zmiana charakteru gruntu. Dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu, znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, czy też w związku z zawartą umową, wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od sposobu wykorzystywania gruntów rolnych.
2016
23
gru

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Zatem w opisanej sytuacji dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika, a sprzedaż w trybie egzekucji będzie sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdują zastosowania. Wobec tego Wnioskodawca (komornik sądowy) nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług, czyli nie będzie płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu tej sprzedaży. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią (...)
2016
22
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT okazjonalnej sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości i uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.
Fragment:
Zatem w kwestii opodatkowania sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej istotne jest, czy Zbywca w celu dokonania sprzedaży udziału w gruncie podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2016
21
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT okazjonalnej sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości i uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.
Fragment:
Zatem w kwestii opodatkowania sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej istotne jest, czy Zbywca w celu dokonania sprzedaży udziału w gruncie podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2016
21
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży sprzętu i aparatury medycznej
Fragment:
(...) sprzedaży sprzętu i aparatury medycznej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży sprzętu i aparatury medycznej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 października 2016 r. (data wpływu 2 listopada 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 października 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.577.2016.1.JP oraz pismem z 22 listopada 2016 r. (data wpływu 25 listopada 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 listopada 2016 r. znak: 2461-IBPP3.4512.577.2016.2.JP. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Województwo ...) planuje sprzedaż spółce M Sp. z o.o. z siedzibą w ... sprzętu i aparatury medycznej przeznaczonych do intensywnej terapii noworodka. Przedmiotowy sprzęt został zakupiony przez Województwo za środki z dofinansowania na realizację projektu pt. „ ... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dla zachowania trwałości projektu, konieczne było, aby do końca pięcioletniego okresu od refundacji ostatniego wydatku, Województwo występowało jako beneficjent.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawca nie działa w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i Wnioskodawca nie nabył nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszał się w mediach, Internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca uważa, że działania te mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przy dysponowaniu majątkiem prywatnym w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawca uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT okazjonalnej sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości i uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.
Fragment:
Czy sprzedaż przedmiotowych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy (jak uznaje Wnioskodawczyni) będzie uznana jako sprzedaż dokonana w ramach wykonywania jej prawa własności i nie będą te transakcje objęte tym podatkiem? Zdaniem Wnioskodawczyni, taka sprzedaż nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług i powinna być uznana jako sprzedaż dokonana w ramach wykonywania prawa własności. Zdaniem Zainteresowanej, sytuacja ta jest adekwatna do tej do jakiej ustosunkował się 15 września 2011 roku Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10. Ponadto, Wnioskodawczyni uważa, że mimo sprzedaży kilku działek w bliżej nieokreślonym czasie z majątku prywatnego to taka działalność nie może być uznana zgodnie z art. 15 ustawy o VAT za działalność gospodarczą, gdyż wszystkie inne przesłanki na to nie wskazują. Zainteresowana ma na myśli, że przygotowanie procesu sprzedaży, zaangażowanie środków i nakład pracy w celu zbycia przedmiotowych działek nie wskazuje jakoby była to działalność profesjonalna, a jedynie są to niezbędne czynności które musi wykonać każdy właściciel gruntu, który podejmie decyzję o jego sprzedaży. Nie powinna być tu istotna ilość działek wynikająca z podziału geodezyjnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
Fragment:
Ponadto, Zainteresowana nie ponosiła i nie zamierza ponosić żadnych nakładów w celu przygotowania przedmiotowych działek do planowanej transakcji sprzedaży. Przedmiotowa Nieruchomość jest nieogrodzona, niezabudowana, a uzbrojenie dotyczy tylko części nieruchomości, która obecnie jest zabudowana przez Wnioskodawczynię. Zainteresowana nie prowadziła i nie zamierza prowadzić żadnych działań marketingowych, mających na celu sprzedaż ww. Nieruchomości. Sprzedaż nastąpi bez udziału biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, bez zamieszczania ogłoszeń w środkach masowego przekazu. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie, brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpi w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie sprzedaż działki można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że dłużnik dokonał sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod teren zabudowy usługowej. Dłużniczka nabyła niniejsza nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 31 marca 2001 r. w cenie wliczony był podatek VAT w wysokości 23%. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że sprzedaż nieruchomości gruntowej należy traktować jako dostawę towaru, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy (jako teren przeznaczony pod zabudowę). Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
16
gru

Istota:
1. Czy prawidłowo został rozpoznany obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, od zbycia wskazanych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych, dokonanego na rzecz Spółki z o.o. W., na podstawie aktu notarialnego z 13 kwietnia 2016 r. ( Rep. A Nr 2603/2016)?2. 3. Czy prawidłowo rozpoznano powstanie tego obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy, jako podatnika tego podatku?4. 5. Czy prawidłowo oceniono, że wskazana transakcja nie kreuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług po stronie Strony Zainteresowanej, tak w odniesieniu do sprzedaży działki oznaczonej nr 328/2 o powierzchni 1.969 m2 jak i działki oznaczonej nr 327/4 o powierzchni 2.946 m2 ?6. Czy prawidłowo uznano, że przychody ze sprzedaży wskazanych działek w całości stanowią przychód Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu jako przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?7. 8. Czy zasadną jest ocena, że część przychodu ze sprzedaży - to jest 1/2 ceny sprzedaży działki nr 328/2 - nie stanowi przychodu Strony zainteresowanej, który rodziłby obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jako że przychód ten przypada od działalności gospodarczej Wnioskodawcy?Czy prawidłowo uznano, że w opisanym stanie faktycznym przychód ze sprzedaży udziałów działki nr 328/2 przypadający Stronie Zainteresowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako, że sprzedaż udziałów w tej nieruchomości nastąpiła po upływie 5 letniego terminu , o którym mowa w art.10 ust 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sprzedaż dokonana przez Stronę Zainteresowaną nie stanowiła odpłatnego zbycia w wykonywaniu przez Nią działalności gospodarczej?
Fragment:
A)? Czy prawidłowo rozpoznano powstanie tego obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy, jako podatnika tego podatku? Czy prawidłowo oceniono, że wskazana transakcja nie kreuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług po stronie Strony Zainteresowanej, tak w odniesieniu do sprzedaży działki oznaczonej nr 328/2 o powierzchni 1.969 m 2 jak i działki oznaczonej nr 327/4 o powierzchni 2.946 m 2 ? Czy prawidłowo uznano, że przychody ze sprzedaży wskazanych działek w całości stanowią przychód Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu jako przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zasadną jest ocena, że część przychodu ze sprzedaży - to jest 1/2 ceny sprzedaży działki nr 328/2 - nie stanowi przychodu Strony zainteresowanej, który rodziłby obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jako że przychód ten przypada od działalności gospodarczej Wnioskodawcy? Czy prawidłowo uznano, że w opisanym stanie faktycznym przychód ze sprzedaży udziałów działki nr 328/2 przypadający Stronie Zainteresowanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako, że sprzedaż udziałów w tej nieruchomości nastąpiła po upływie 5 letniego terminu , o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a sprzedaż dokonana przez Stronę Zainteresowaną nie stanowiła odpłatnego zbycia w wykonywaniu przez Nią działalności gospodarczej? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 4-6.
2016
16
gru

Istota:
Czy wydatki poniesione przez podatnika na spłatę byłej żony w ramach zniesienia współwłasności małżeńskiej na podstawie wyroku sądu, dokonane zarówno przed, jak też po sprzedaży mieszkania będą w całości zwiększały koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tego mieszkania, czy też będą to odpowiednio wydatki zaliczane do kup. jeżeli wydatek poniesiono przed datą sprzedaży, albo będą to wydatki zaliczane do dokonanych na inne cele mieszkaniowe (np. spłata kredytu mieszkaniowego), uprawniające do skorzystania z ulgi, o której mowa wart. 21 ust. 1 pkt 131 updf - jeżeli wydatki te poniesiono po sprzedaży mieszkania?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki poniesione przez podatnika na spłatę byłej żony w ramach zniesienia współwłasności małżeńskiej na podstawie wyroku sądu, dokonane zarówno przed, jak też po sprzedaży mieszkania będą w całości zwiększały koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tego mieszkania, czy też będą to odpowiednio wydatki zaliczane do kup. jeżeli wydatek poniesiono przed datą sprzedaży, albo będą to wydatki zaliczane do dokonanych na inne cele mieszkaniowe (np. spłata kredytu mieszkaniowego), uprawniające do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updf - jeżeli wydatki te poniesiono po sprzedaży mieszkania? Zdaniem Wnioskodawcy kwoty wydatkowane przez Niego na spłatę byłej żony w kwocie łącznej 100.518,94 zł będą stanowiły wydatek powiększający koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tego mieszkania. Tym samym wartość spłat pomniejszy dochód do opodatkowania. Spłata kredytu mieszkaniowego zgodnie z postanowieniem sądu dokonana po sprzedaży przedmiotowego mieszkania będzie natomiast wydatkiem na inne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy uprawniające do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 updf. Co prawda część z rat dot. spłaty byłej żony zostało zapłaconych przez Wnioskodawcę przed transakcją sprzedaży przez niego mieszkania, a pozostała część dopiero po dokonaniu transakcji, to jednak należy przyjąć, iż w niniejszej sprawie nabycie formalnoprawne udziału w mieszkaniu w drodze zniesienia współwłasności przez Sąd nastąpiło przed sprzedażą mieszkania.
2016
15
gru

Istota:
Opodatkowania sprzedaży Kuponu na rzecz Dewelopera.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż Kuponu, stanowiącego środek płatniczy, przez Wnioskodawcę na rzecz Dewelopera będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: „ Ustawa VAT ”) sprzedaż Kuponu, zastępującego środek płatniczy, przez Wnioskodawcę na rzecz Dewelopera nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynność objęta zakresem opodatkowania VAT w tym przypadku wystąpi dopiero w momencie realizacji Kuponu (opodatkowana będzie wówczas sprzedaż usługi przez podmiot akceptujący i realizujący Kupon, czyli Wnioskodawcę). Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawa VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają miedzy innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art, 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy VAT).
2016
15
gru

Istota:
Czy sprzedaż całej powierzchni (13,3108 ha) jednemu nabywcy, jednym aktem notarialnym będzie wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawy o CIT ”), w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. W rzeczywistości grunty rolne wchodzą w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym i z uwagi na powierzchnię stanowią też samodzielnie takie gospodarstwo rolne. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. Z treści powyższego przepisu wynika, że ustawodawca określił trzy przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia: podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży, przedmiotem sprzedaży była całość lub część nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w momencie sprzedaży upłynęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.