Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Powodem wprowadzenia analizowanego przepisu było preferowanie przeznaczenia przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Należy bowiem podkreślić, że określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie od podatku dochodowego – dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma preferowany cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych obywateli. Celem wprowadzenia tego przepisu jest preferowanie przeznaczenia przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Reasumując – cena sprzedaży, którą Wnioskodawczyni uzyska wraz z mężem z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej i którą przeznaczą wspólnie w terminie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonają sprzedaży obecnie posiadanej nieruchomości gruntowej, na pokrycie kosztów budowy domu jednorodzinnego na innej nieruchomości gruntowej, w którym wspólnie zamieszkają, będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
30
gru

Istota:

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku i budowlami oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się droga w razie rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania VAT nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać umowy serwisowe w taki sposób, że umowy te zostaną rozwiązane w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości i umożliwi Kupującemu zawarcie nowych umów serwisowych. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł wypowiedzieć określonych umów serwisowych z mocą obowiązującą od daty zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, to Sprzedający zapewni, że w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, wypowiedzenia na podstawie takich umów serwisowych zostaną podpisane i złożone do odpowiednich usługodawców lub dostawców mediów bez zbędnej zwłoki. Strony będą koordynować swoje działania i współpracować w dobrej wierze w celu zapewnienia, że nie wystąpi przerwa w świadczeniu usług i dostawie mediów dla Nieruchomości po dacie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży oraz że nowe umowy z dostawcami usług i mediów będą zawarte możliwie jak najszybciej po dacie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Kupujący zwróci Sprzedającemu koszty za wszystkie media, które zostaną dostarczone do Nieruchomości za okres rozpoczynający się w pierwszym dniu po dacie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży do czasu wystąpienia późniejszej z następujących dat: wygaśnięcia odpowiedniej umowy, w ramach której dostarczane są dane media; lub zawarcia przez Kupującego nowej umowy z danym dostawcą mediów i jej wejścia w życie.

2018
30
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z prawem własności budynku biurowego i parkingu oraz udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się droga, jak również budowli znajdujących się na tych gruntach.

Fragment:

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać umowy serwisowe w taki sposób, że umowy te zostaną rozwiązane w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości i umożliwi Kupującemu zawarcie nowych umów serwisowych. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł wypowiedzieć określonych umów serwisowych z mocą obowiązującą od daty zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, to Sprzedający zapewni, że w dniu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, wypowiedzenia na podstawie takich umów serwisowych zostaną podpisane i złożone do odpowiednich usługodawców lub dostawców mediów bez zbędnej zwłoki. Strony będą koordynować swoje działania i współpracować w dobrej wierze w celu zapewnienia, że nie wystąpi przerwa w świadczeniu usług i dostawie mediów dla Nieruchomości po dacie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży oraz że nowe umowy z dostawcami usług i mediów będą zawarte możliwie jak najszybciej po dacie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Kupujący zwróci Sprzedającemu koszty za wszystkie media, które zostaną dostarczone do Nieruchomości za okres rozpoczynający się w pierwszym dniu po dacie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży do czasu wystąpienia późniejszej z następujących dat: wygaśnięcia odpowiedniej umowy, w ramach której dostarczane są dane media; lub zawarcia przez Kupującego nowej umowy z danym dostawcą mediów i jej wejścia w życie.

2018
20
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy zabudowanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Fragment:

Sprzedaż gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT będzie zwolniona od podatku VAT. Spółdzielnia uważa, że spełnia określone w przepisie warunki i może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży gruntu i budynku. Obecnie lokal, który będzie zbywany w drodze przetargu nieograniczonego publicznego nie jest przedmiotem żadnej umowy cywilno-prawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółdzielnia w stosunku do lokalu nigdy nie ponosiła wydatków na ulepszenie i nie korzystała z prawa do odliczenia VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 3 grudnia 2018 r.). Czy przy tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym planowana sprzedaż tej nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, do ww. transakcji zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zastosuje zwolnienie z podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, działka nr 216 jest zabudowana budynkiem i trwale związana z gruntem. Zatem grunt, będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według stawki, jaką opodatkowane są budynki i budowle.

2018
20
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek.

Fragment:

Przewidywany tryb sprzedaży nieruchomości – przetarg nieograniczony. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania VAT planowanej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy planowana sprzedaż trzech spośród dziewięciu nieruchomości, które były bądź są przez Wnioskodawcę wydzierżawiane będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy planowana sprzedaż pozostałych sześciu nieruchomości, które wykorzystywane były do zadań własnych Gminy i nie służyły celom związanym z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy opodatkowaną VAT bądź zwolnioną z opodatkowania, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Planowana sprzedaż trzech spośród dziewięciu nieruchomości, które były bądź są wydzierżawiane będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ale będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
19
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Zainteresowanych, iż podstawę opodatkowania dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych będzie stanowić wartość rynkowa przedsiębiorstwa będącego przedmiotem Transakcji, przy czym, jeżeli w umowie sprzedaży strony dokonają odpowiedniego wyodrębnienia wartości poszczególnych rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (1% i 2%), Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników materialnych i niematerialnych?

Fragment:

Z treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wynika, iż opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Wskazany przepis nie wymienia jakie konkretnie przedmioty umów sprzedaży podlegają opodatkowaniu. Dla opodatkowania czynności sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie ma zatem znaczenia czy umowa sprzedaży obejmuje przedsiębiorstwo, zorganizowaną jego część, nieruchomość czy wierzytelność, która stanowi prawo majątkowe. Istotnym jest, że przeniesienie własności następuje w drodze umowy sprzedaży. W świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla umowy sprzedaży. Jej przedmiot stanowi przedsiębiorstwo – a nie poszczególne elementy zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Tak jak w przypadku każdej innej umowy sprzedaży obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on na kupującym, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji, czyli tutaj przedsiębiorstwa. Przy czym, jeżeli w opisanej we wniosku umowie sprzedaży strony wyodrębnią wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki (1% i 2%), podatek będzie należało uiścić według właściwych stawek.

2018
15
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Fragment:

Tak więc grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wskazać w tym miejscu należy, że odpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu wtedy, gdy jest dokonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, działającego w takim charakterze. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2018
15
gru

Istota:

 • uznanie sprzedaży nieruchomości gruntowej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT oraz stawki podatku,
 • zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 • Fragment:

  W kwestii opodatkowania dostawy towarów (np. gruntów, nieruchomości) istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Należy zauważyć, że problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku własnego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą był przedmiotem orzeczenia TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 z dnia 15 września 2011 r. W ww. sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

  2018
  15
  gru

  Istota:

  Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości opisanej we wniosku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a lit. a i b oraz art. 43 ust. 7a ustawy.

  Fragment:

  Tym samym od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w całości, tj. wraz z budynkami i budowlą będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również dla dostawy gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budynki i budowla, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Podsumowując, sprzedaż przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku nieruchomości w całości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Wobec powyższego, w powyższym zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Ponadto, we własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem, sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości w całości może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a lit. a i b oraz art. 43 ust. 7a ustawy. Jak wcześniej wskazano, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w całości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

  2018
  14
  gru

  Istota:

  Zwolnienia od opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej.

  Fragment:

  (...) sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1) Sprzedaż detaliczna, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92) Pozostała usługowa działalność finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2) aa) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2).

  2018
  13
  gru

  Istota:

  Sposób opodatkowania sprzedaży działki zabudowanej.

  Fragment:

  Budynek nie był przedmiotem opodatkowanej sprzedaży, ani opodatkowanej zamiany. Dla zbywanej działki gruntu została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca realizację zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, z koniecznością rozbiórki istniejącego budynku kolidującego z planowaną inwestycją. Na tym tle Gmina powzięła wątpliwość dotyczącą sposobu opodatkowania sprzedaży ww. działki zabudowanej. Wziąwszy pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług organ interpretacyjny stwierdza, że – wbrew stanowisku Gminy, która uznała że sprzedaż zabudowanej działki nr 36 powinna podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23% – sprzedaż ta będzie zwolniona od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. art. 29a ust. 8 ustawy. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (Gmina w pytaniu nieprecyzyjnie podała „ art. 43 pkt 10 ”) zwolniona będzie dostawa budynku remizy, gdyż ma on status zasiedlonego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Status ten uzyskał w związku z oddaniem go do użytkowania w 1970 r. i do tej pory nie był przedmiotem ulepszeń, które miałyby wpływ na utratę tego statusu. Przy czym, od zasiedlenia bez wątpienia minął okres dłuższy niż wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, tj. dwa lata.

  2018
  12
  gru

  Istota:

  Zastosowanie stawki 8% przy sprzedaży mieszkania

  Fragment:

  Jednocześnie przy sprzedaży lokali, dokonywanej wraz z dostawą udziału w gruncie, na którym budynek jest posadowiony, grunt dzieli byt prawny lokali w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy udziału w gruncie stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie lokali. Jeżeli sprzedaż lokali korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa udziału w gruncie, na którym budynek jest posadowiony. Powyższe rozstrzygnięcie wynika z faktu, iż jakkolwiek w wyniku przekształcenia części budynku na lokale mieszkalne - jak wskazał Wnioskodawca - zmiany w budynku i jego przeznaczeniu są istotne, to jednak wydatki na ten cel (wyodrębnienie lokali mieszkalnych), nie przekroczyły 30% wartości zakupionego budynku. W związku z powyższym sprzedaż lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - wbrew stanowisku Wnioskodawcy, w myśl którego, zasadnym jest zastosowanie stawki 8% sprzedaż wyodrębnionego, nowego lokalu mieszkalnego, jako nowego środka trwałego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w związku z rozstrzygnięciem zawartym w orzeczeniu TSUE w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obowiązujących norm prawa krajowego albo może bezpośrednio zastosować przepisy Dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia przedstawionego w orzecznictwie sądowym, w tym w wyroku C-308/16.

  2018
  12
  gru

  Istota:

  Opodatkowanie importu i sprzedaży nieprzetworzonego oleju rzepakowego przeznaczonego na cele techniczne.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Z kolei paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2. Natomiast biokomponentami, w myśl art. 86 ust. 4 ustawy, są biokomponenty w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W poz. 8 ww. załącznika nr 1 do ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, wykazano CN ex 1514 – olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Ponadto w myśl uregulowań art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1. produkcja wyrobów akcyzowych; 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe (...)

  2018
  9
  gru

  Istota:

  Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wozu strażackiego wykorzystywanego przez OSP

  Fragment:

  Sprzedaży przedmiotowego wozu strażackiego, wykorzystywanego w ramach władztwa publicznego Gminy nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że sprzedaż ww. wozu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle powyższego uznać należy, iż Gmina dokonując sprzedaży przedmiotowego wozu strażackiego wykorzystywanego przez OSP, nie będzie działała jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a tym samym ww. sprzedaż należy traktować jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

  2018
  9
  gru

  Istota:

  W zakresie ustalenia, czy w związku ze sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca działał jako podatnik podatku VAT i wskazania stawki podatku dla ww. czynności.

  Fragment:

  Działki nr 10, 20 i 25 zostały nabyte na podstawie umowy sprzedaży w roku 2014, natomiast działka nr 15 nabyta została w drodze zamiany w roku 2015 w zamian za działkę, która została nabyta na podstawie ww. umowy sprzedaży w roku 2014. Wszystkie działki nabyte zostały ze środków prywatnych Wnioskodawcy. Zarówno w stosunku do umowy sprzedaży z roku 2014, jak i umowy zamiany z roku 2015 nie był naliczany podatek VAT (transakcje nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT). Budynki posadowione na działce 25 nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę. Na dzień zawarcia umowy sprzedaży działek objętym wnioskiem, Nabywca posiadł prawomocne wszystkie przywołane we wniosku decyzje. Wszystkie decyzje były wydane na Nabywcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca przy sprzedaży nieruchomości działał jako podatnik VAT? Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca działał jako podatnik VAT przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek nr 10, 20 i 10 podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23%, natomiast sprzedaż działki nr 25 korzystała ze zwolnienia z VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany przy sprzedaży nieruchomości działał jako podatnik VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca działał jako podatnik VAT przy sprzedaży nieruchomości, sprzedaż działek nr 10, 20 i 15 podlegała opodatkowaniu VAT według stawki 23%, natomiast sprzedaż działki nr 25 korzystała ze zwolnienia z VAT.

  2018
  8
  gru

  Istota:

  Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej.

  Fragment:

  (...) sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wiadomo, o tym, że dokonujący sprzedaży gruntu działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a nie w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykonując prawo własności, decyduje stopień jego aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, który wskazuje, że angażuje on środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

  2018
  7
  gru

  Istota:

  Skoro transakcja sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności naniesień na tym gruncie (dostawa Nieruchomości) będzie w całości podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do całości transakcji.

  Fragment:

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży − stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, stawka podatku od umowy sprzedaży m.in. nieruchomości czy użytkowania wieczystego wynosi 2% − art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) tejże ustawy, a w odniesieniu do sprzedaży innych praw majątkowych wynosi 1% – art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) omawianej ustawy. Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  2018
  7
  gru

  Istota:

  Braku obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej lokali otrzymanych przez dłużników w wyniku stwierdzenia nabycia spadku.

  Fragment:

  Za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym”. DKIS podkreślił, że w sprawach dotyczących opodatkowania dostawy nieruchomości dokonywanej przez osoby fizyczne koniecznym jest ustalenie, czy w celu sprzedaży nieruchomości zbywca podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców w myśl art. 15 ust. 2 u.p.t.u., co skutkuje koniecznością uznania go za podatnika podatku VAT, czy też sprzedaż ta nastąpiła w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.” Z ustalonego przez Komornika stanu faktycznego wynika, że budynki (lokale) zlokalizowane na ww. nieruchomości nie były w ogóle wykorzystywane do prowadzenia przez Dłużników jakiejkolwiek działalności gospodarczej w znaczeniu nadanym treścią art. 15 ust. 2 u.p.t.u. Dłużnicy nie wykonali żadnych działań w celu przygotowania lokali do sprzedaży. Planowana sprzedaż w trybie egzekucji z nieruchomości odbędzie się poza ich wolą i będzie jedynie konsekwencją przyjęcia spadku po zmarłym Ojcu, w skład którego wchodziły długi z tytułu niespłaconych kredytów i innych zobowiązań.

  2018
  1
  gru

  Istota:

  Dostawa działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę

  Fragment:

  Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W myśl powołanych wyżej przepisów grunt, spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W tym miejscu wskazać należy, że przedmiotem dostawy będzie wyodrębniona geodezyjnie działka gruntu, zatem należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r., poz. 1916) dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową. Tym samym w sytuacji sprzedaży działek, nawet w przypadku, gdy są one objęte jedną księgą wieczystą, zbycie to na gruncie przepisów podatkowych należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych działek.