Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z tytułu wydawania posiłków w stołówce szkolnej dla pracowników administracji i obsługi szkoły Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, w przypadku gdy łączna wartość sprzedaży w roku podatkowym nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT tj. 200 000 zł.
Fragment:
Organizowanie ogólnopolskich plenerów, seminariów adresowanych do uczniów i nauczycieli artystycznych nie spowoduje obowiązku powrotu przez szkołę do statusu podatnika czynnego VAT w przypadku nie przekroczenia łącznej wartości sprzedaży w roku podatkowym o kwotę ustaloną w art. 113 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast, na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych (...). odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
2018
16
sty

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prawnych, przy uwzględnieniu wniosków płynących z ww. orzeczeń prowadzi do stwierdzenia, że planowana sprzedaż trzech działek gruntu, stanowiących własność Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca dla tych czynności nie wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Z treści wniosku nie wynika bowiem, by w związku zamiarem sprzedaży działek gruntu działał Pan w charakterze handlowca, gdyż nie podejmował zorganizowanych działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami (takich jak: nabycie z zamiarem odsprzedaży, uzbrojenie terenu, ogrodzenie działek, działania marketingowe). Ponadto nie były wykorzystywane w jakiejkolwiek działalności gospodarczej, nie były również przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze. Reasumując, dla czynności zbycia przedmiotowych nieruchomości Wnioskodawca nie będzie występował w charakterze podatnika, a sprzedaż stanowić będzie w takim przypadku sprzedaż majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2018
13
sty

Istota:
Czy od dochodu ze sprzedaży domu Wnioskodawczyni może odliczyć koszt wpłaty własnej, spłacanych odsetek oraz raty kapitałowej z odsetkami?
Fragment:
Wydatkiem poniesionym na własne cele mieszkaniowe w żadnym wypadku nie będzie wpłata własna poniesiona przez Wnioskodawczynię w celu nabycia lokalu mieszkalnego, ponieważ została ona uiszczona przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego, czyli przed 28 kwietnia 2015 r. Reasumując, dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży 28 kwietnia 2015 r. budynku mieszkalnego nabytego w drodze darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż ta nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Podstawę obliczenia podatku z tytułu sprzedaży stanowi dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości (budynku mieszkalnego) – tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży nieruchomości, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia (o ile Wnioskodawczyni takie poniosła) – a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego wydatkowane w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do końca 2017 r. na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz spłatę raty kapitałowej wraz z odsetkami, stanowią dla Wnioskodawczyni wydatek na własne cele mieszkaniowe, co w konsekwencji uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży niezabudowanej działki gruntu.
Fragment:
Zainteresowana wraz z mężem posiadają: 5 nieruchomości, które wynajmują i które zostały nabyte w drodze umów sprzedaży, kolejno w latach: 1993 r., 1997 r., 1999 r., 2001 r., 2010 r.; 1 nieruchomość, którą nabyli w drodze umowy sprzedaży; 2 nieruchomości, które mąż Wnioskodawczyni otrzymał w drodze likwidacji spółki komandytowej; 1 nieruchomość, w której mieszkają i którą nabyli w drodze umowy sprzedaży w roku 1984. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii ustalenia, czy czynność sprzedaży opisanej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanej, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawczyni będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W kontekście powyższych rozważań, istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowana podejmowała działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży niezabudowanej działki gruntu.
Fragment:
Zainteresowany posiada: 5 nieruchomości, które wynajmuje i które zostały nabyte w drodze umów sprzedaży, kolejno w latach: 1993 r., 1997 r., 1999 r., 2001 r., 2010 r.; 1 nieruchomość, którą nabył w drodze umowy sprzedaży; 2 nieruchomości, które Wnioskodawca otrzymał w drodze likwidacji spółki komandytowej; 1 nieruchomość, w której mieszka i którą nabył w drodze umowy sprzedaży w roku 1984. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy sprzedaż wyżej opisanej działki gruntu będzie opodatkowana podatkiem VAT. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W kontekście powyższych rozważań, istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.
2018
13
sty

Istota:
Czy transakcja sprzedaży zespołu składników niematerialnych i materialnych na rzecz Nabywcy będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), z zastosowaniem stawek podatku od czynności cywilnoprawnych właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników materialnych (o ile wartości poszczególnych składników zostaną odpowiednio wyodrębnione w umowie sprzedaży)?
Fragment:
Z treści art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wynika, iż opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Wskazany przepis nie wymienia jakie konkretnie przedmioty umów sprzedaży podlegają opodatkowaniu. Dla opodatkowania czynności sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie ma zatem znaczenia czy umowa sprzedaży obejmuje przedsiębiorstwo, zorganizowaną jego część, nieruchomość czy wierzytelność, która stanowi prawo majątkowe. Istotnym jest, że przeniesienie własności następuje w drodze umowy sprzedaży. W świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych dla umowy sprzedaży. Jej przedmiot stanowi przedsiębiorstwo – a nie poszczególne elementy zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Tak jak w przypadku każdej innej umowy sprzedaży obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on na kupującym, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Stawkę podatku stosuje się zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli zatem w opisanej we wniosku umowie sprzedaży przedsiębiorstwa strony wyodrębnią wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki (1% i 2%), podatek będzie należało uiścić według właściwych stawek.
2018
13
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków, budowli i obiektów budowlanych
Fragment:
Jednocześnie, stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają opodatkowaniu PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Jak wynika z powyższych regulacji ustawy o PCC, z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłączone są wszystkie transakcje sprzedaży nieruchomości, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku sprzedaż Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT. W szczególności, nawet jeśli do niniejszej sprzedaży znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to Sprzedający i Kupujący będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT dostawy Nieruchomości (zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT) i z tego prawa skorzystają.
2018
13
sty

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę II z uwagi na opodatkowanie VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę II z uwagi na opodatkowanie VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę II z uwagi na opodatkowanie VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ustawy) o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC umowa sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki wynoszącej 2%. Jak wskazano powyżej, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednakże zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ustawy) PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i (...)
2018
13
sty

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Zatem w kwestii opodatkowania planowanej sprzedaży nieruchomości istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego opisu sprawy, Wnioskodawca, w celu dokonania sprzedaży nieruchomości podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania Zainteresowanego za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy), jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2018
13
sty

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia w drodze darowizny oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania w związku z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe
Fragment:
Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, który Wnioskodawca nabył w 2015 r. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Wydatkowanie środków ma służyć także własnym celom mieszkaniowym podatnika. W niniejszej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie 7 października 2015 r. Przychód ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu, który zamierza zaciągnąć wraz z małżonką na wykończenie domu zakupionego do majątku wspólnego. W związku z powyższym, należy odnieść się do regulacji ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zawartej w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Zgodnie z art. 31 § 1 – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
2018
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów. Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że ocena spełnienia przesłanek zwolnienia wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi uwzględnić wszystkie, znane w dniu dokonywania sprzedaży, okoliczności dotyczące sposobu wykorzystywania gruntu przez nabywcę, w tym również obiektywnie i niewątpliwie wskazujące na to, że w wyniku sprzedaży charakter gruntu ulegnie zmianie. O możliwej zmianie charakteru gruntu mogą świadczyć takie okoliczności jak: położenie sprzedanej nieruchomości, jej wielkość, przydatność do działalności rolniczej po sprzedaży, rodzaj działalności prowadzonej przez nabywcę itp. (zob. orzeczenie NSA z 22 maja 2015 r., sygn. II FSK 378/14). Zasady dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi określa ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 803, późn. zm.), zmieniona ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.
2018
6
sty

Istota:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w dniu 6 lutego 2012 r. nabytego w spadku po zmarłej w lutym 2011 r. ciotce stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z tej sprzedaży wydatkując cały przychód na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, czyli na nabycie w dniu 24 maja 2012 r. w Paryżu lokalu mieszkalnego, którego jest podstawowym i jedynym właścicielem (co wynika ze stanu faktycznego) i w którym realizuje własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży lokalu mieszkalnego lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, koszt uzyskania wypisu z ksiąg wieczystych itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (...)
2018
6
sty

Istota:
1) Czy sprzedaż mieszkania nabytego do majątku małżeńskiego w 2001 r., a sprzedanego przez Wnioskodawcę w 2013 r. po śmierci żony Wnioskodawcy w 2012 r. jest opodatkowane podatkiem od sprzedaży nieruchomości?2) Czy przekształcenie formy własności mieszkania własnościowego-spółdzielczego po wpłaceniu pełnej kwoty w 2001 r. we własność odrębną w 2012 r. jest nowym nabyciem?
Fragment:
Wnioskodawca zawarł umowę sprzedaży lokalu wraz z garażem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż mieszkania nabytego do majątku małżeńskiego w 2001 r., a sprzedanego przez Wnioskodawcę w 2013 r. po śmierci żony Wnioskodawcy w 2012 r. jest opodatkowane podatkiem od sprzedaży nieruchomości? Czy przekształcenie formy własności mieszkania własnościowego-spółdzielczego po wpłaceniu pełnej kwoty w 2001 r. we własność odrębną w 2012 r. jest nowym nabyciem? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, tj. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. W zakresie pytania Nr 2, tj. w zakresie skutków podatkowych ustanowienia odrębnej własności lokalu zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości nie należy się. Po zakupie mieszkania do majątku małżeńskiego tzw. współwłasności łącznej Wnioskodawca jest właścicielem całego mieszkania od 2001 r. W wyniku spadkobrania po żonie Wnioskodawca nie nabył na nowo prawa do mieszkania posiadanego już od 2001 r. Sprzedaż mieszkania nastąpiła po upływie ponad 12 lat od momentu zakupu. Powyższe stwierdzenia potwierdza orzecznictwo WSA oraz NSA: wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Czy Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy z tego tytułu na Wnioskodawczyni ciążą jakiekolwiek obowiązki dokumentacyjne? W przypadku jeżeli Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z jakiego źródła będzie to przychód, w jaki sposób Wnioskodawczyni powinna ustalić przychód i koszty sprzedaży Działek, jaką stawkę podatkową zastosować i jakie deklaracje złożyć? Zdaniem Wnioskodawczyni: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawczyni zważywszy, że: Sprzedaż nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, Sprzedaż ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości (ty w rozpatrywanym przypadku 5 lat licząc od końca 2002 r.) Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a na Wnioskodawczyni nie ciąży z tego tytułu obowiązek składnia jakichkolwiek deklaracji, informacji czy jakiekolwiek inne obowiązki dokumentacyjne. Ad. 2 Wobec przyjętego przez Wnioskodawczynię stanowiska w zakresie pytania 1 niniejsze pytanie pozostaje jej zdaniem bezprzedmiotowe. Gdyby jednak Organ uznał, iż Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zdaniem Wnioskodawczyni: sprzedaż będzie przychodem ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem ze sprzedaży konkretnej Działki będzie wyłącznie 50% kwoty otrzymanej od nabywcy, kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży konkretnej Działki będzie 50% z tej części ceny zakupu Nieruchomości uiszczonej w 2002 r. która proporcjonalnie (wg klucza powierzchniowego) przypada na Działkę, stawka podatkowa wyniesie 19% dochodu ustalonego jako różnica pomiędzy przychodami i kosztami ustalonymi jak powyżej.
2018
4
sty

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa.
Fragment:
Po wycofaniu ww. składników, działalność Elektrowni w zakresie produkcji i sprzedaży energii jest nadal prowadzona. Przedmiotem sprzedaży zostaną objęte również wierzytelności (należności i zobowiązania), które będą wymagalne na dzień zawarcia umowy właściwej przenoszącej własność ww. składników majątku. Przy czym przeniesienie zobowiązań, zależne będzie od uzyskania zgody wierzycieli. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zostaną wyłączone spod sprzedaży. Obecnie Elektrownia zatrudnia dwie osoby na umowę o pracę i jedną na umowę-zlecenie. Jeden pracownik zamierza przed sprzedażą rozwiązać umowę o pracę, natomiast drugi zostanie przejęty przez Nabywcę na mocy art. 231 Kodeksu Pracy. Nabywca stanie się stroną umowy o pracę tj. pracodawcą oraz umowy – zlecenia tj. zleceniodawcą. Kontynuowanie działalności przez Nabywcę będzie możliwe zarówno z punktu widzenia organizacyjnego, technicznego jak i funkcjonalnego. Po stronie Sprzedawcy nie zostaną żadne składniki majątku, działalność Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy planowana transakcja sprzedaży składników majątku będzie wyłączona spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży.
2018
3
sty

Istota:
Wnioskodawca dokonując sprzedaży przedmiotowej działki nr 219/5 położonej, nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, a będzie jedynie korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej działki na rzecz spółki, z którą Wnioskodawca podpisał umowę sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy. Należy zauważyć, że problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.
2017
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży używanego jako środek trwały samochodu osobowego szczególnej procedury VAT marża.
Fragment:
W związku z powyższym może dojść do sytuacji, w której różnica pomiędzy kwotą należną od nabywcy samochodu używanego, a ceną nabycia uiszczoną przez Wnioskodawcę jest wartością ujemną, czyli może się zdarzyć, że sprzedaż ww. pojazdu nastąpi poniżej ceny nabycia. Wskazać należy, że w sytuacji, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z art. 120 ust. 10 ustawy, wówczas można zastosować opodatkowanie sprzedaży towarów w systemie VAT marża. W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, zostały nabyte od czynnego podatnika VAT, ich dostawa była opodatkowana w systemie VAT marża i Wnioskodawca docelowo zamierza sprzedać te pojazdy po okresie kilku, kilkunastomiesięcznego użytkowania, to przysługuje mu prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża, nawet w sytuacji, gdy całkowita kwota, którą zapłaci nabywca danego samochodu będzie niższa niż kwota, którą zapłacił Wnioskodawca przy jego nabyciu. Podsumowując, w przedmiotowej sprawie do sprzedaży używanego jako środek trwały samochodu osobowego, którego cena nabycia będzie wyższa niż cena sprzedaży, możliwe będzie zastosowanie szczególnej procedury VAT marża zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy. Spełnione będą bowiem przesłanki pozwalające na jej zastosowanie, tj. samochód będący przedmiotem sprzedaży spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy i Wnioskodawca nabył go od jednego z podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy w celu odsprzedaży.
2017
23
gru

Istota:
Wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup i montaż szafy wnękowej.
Fragment:
Zgodnie z powyższą regulacją prawną przychodem z odpłatnego zbycia (sprzedaży) nieruchomości jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, o ile odpowiada wartości rynkowej, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Tak obliczony przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. Ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości należy dokonać w zależności od sposobu nabycia zbywanej nieruchomości bądź na podstawie art. 22 ust. 6c, bądź art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki.
Fragment:
W konsekwencji powyższego w analizowanym przypadku przy sprzedaży działki nr 4690/5 nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie spełniała również warunków do objęcia jej zwolnieniem od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz wskazane wyżej przepisy należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż działki nr 4690/5 będzie opodatkowana podstawową stawką podatku, w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży działki nr 4690/6 należało uznać za prawidłowe. Natomiast w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży działki nr 4690/5 należało uznać za nieprawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).
2017
21
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.