Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości składającej się z działek niezabudowanych oraz działki zabudowanej budynkiem.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie przesłanki wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zostały spełnione, ponieważ Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości, a także Wnioskodawca nie ponosił i przed sprzedażą nie będzie ponosił żadnych nakładów finansowych na ulepszenie budynku. Zatem, skoro sprzedaż budynku posadowionego na działce nr 2127/2 korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, to ze zwolnienia tego, w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, korzysta również sprzedaż działki, na której posadowiony jest budynek. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy, należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ dostawa działek gruntu nr 2126/2, 2128/2, 2127/1 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT, natomiast dostawa działki gruntu nr 2127/2, na której posadowiony jest budynek, będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2016
17
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania opisanej we wniosku transakcji i uznania jej za czynność, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT oraz w zakresie opodatkowania sprzedaży nakładów.
Fragment:
Tym samym, sprzedaż przedmiotowego przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej, w powiązaniu z włączeniami w związku z którymi nabywca nie będzie mógł prowadzić dotychczasowej działalności gospodarczej nie stanowi przedsiębiorstwa, wobec czego sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, do sprzedaży tej nie będzie miało zastosowanie uregulowanie zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy. Zatem, równoczesna sprzedaż jednemu nabywcy składników majątku Wnioskodawcy (tj. nakładów na wybudowanie budynku zakładu; maszyn i urządzeń do prowadzenia działalności choć nie stanowiących linii technologicznej) – z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych, firmy pod którą działał podatnik, wierzytelności, zobowiązań upadłego, koncesji, zezwoleń, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność innego podatnika nie można potraktować jako sprzedaży przedsiębiorstwa. Tym samym, sprzedaż ta nie stanowi czynności, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W związku z powyższym rozstrzygnięciem wątpliwości Zainteresowanego dotyczą kwestii, czy sprzedaż nakładów (w postaci budynku wybudowanego przez spółkę na cudzym gruncie) podlegać będzie opodatkowaniu jako czynność świadczenia usług czy jako czynność dostawy towarów.
2016
14
sie

Istota:
Transakcja sprzedaży poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład galerii będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia galerii na rzecz Wnioskodawcy będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, może co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład galerii podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższych transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ponadto nadmienia się, iż zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Reasumując stwierdza się, iż jeżeli transakcja sprzedaży poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład galerii będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2016
12
sie

Istota:
Transakcja sprzedaży hipermarketów będzie opodatkowana podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia hipermarketów na rzecz Wnioskodawcy będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, może co do zasady podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży hipermarketów podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższych transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ponadto nadmienia się, iż zgodnie z art. 4 pk1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Reasumując stwierdza się, iż jeżeli transakcja sprzedaży hipermarketów będzie opodatkowana podatkiem VAT lub będzie z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2016
12
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów brak podstaw, aby w analizowanej sprawie Wnioskodawczynię uznać za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą udziału w części nieruchomości, która nie była przedmiotem najmu. Nie występują bowiem przesłanki wskazujące na to, że Wnioskodawczyni w odniesieniu do sprzedaży udziału w tej części nieruchomości, działała w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Udział w tej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia. Zatem w omawianej sprawie udział w części nieruchomości, która nie była przedmiotem najmu i nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi majątek prywatny Wnioskodawczyni. Wobec powyższego zbycie udziału w tej części nieruchomości, która nie była przedmiotem najmu nie będzie dokonane w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż udziału w tej części nieruchomości nastąpi w ramach rozporządzania własnym majątkiem i jest działaniem w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Tym samym, sprzedaż udziału w nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni, która nie była przedmiotem najmu. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.
2016
11
sie

Istota:
Możliwość zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu oraz sposób dokumentowania tej transakcji.
Fragment:
Samochód został nabyty z zamiarem dalszej odsprzedaży, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzedaż udokumentowana była umową kupna-sprzedaży. Wnioskodawca, płatnik podatku od towarów i usług nie miał prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu. Samochód używany jest w działalności wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej, przeznaczony na cele mieszane. Wnioskodawca, zgodnie z pierwotnym zamiarem planuje sprzedaż samochodu. Drugi współwłaściciel nie prowadzi działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że: korzysta z samochodu w części należącej do współwłaściciela na podstawie umowy użyczenia, współwłaścicielem samochodu jest ojciec Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT sprzedaż tego samochodu będzie podlegała opodatkowaniu w procedurze VAT marża... Czy w przypadku prawa do zastosowania powyższej procedury Wnioskodawca powinien umieścić na fakturze VAT marża całą kwotę sprzedaży, a w rejestrach oraz deklaracji VAT ująć kwotę adekwatną do udziałów Wnioskodawcy, tj. 50%... Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe będzie działanie polegające na udokumentowaniu sprzedaży używanego samochodu osobowego za pomocą faktury VAT marża.
2016
7
sie

Istota:
Czy dochód jaki Wnioskodawczyni uzyska ze sprzedaży ww. gruntów rolnikowi, który zakupi je w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego, a które sprzeda jako osoba fizyczna będąca właścicielem a nie rolnikiem, mimo że nie upłynęło 5 lat kalendarzowych od momentu przekazania tych gruntów w formie darowizny, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby utrata charakteru rolnego gruntów nie nastąpiła w „ związku z tą sprzedażą ”. Zatem ustawodawca nie zawęża zmiany charakteru gruntów czasowo jedynie do momentu sprzedaży. Przepis ten nie zawiera bowiem sformułowania „ na skutek sprzedaży ”. Ponieważ ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych używa określenia „ w związku ” i nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie, to niewątpliwie chodzi mu o językowe, potoczne rozumienie tego pojęcia. Oznacza to, że chodzi o każdy związek, w następstwie, którego grunty tracą swój charakter rolny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może to być związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzedaży, bezpośrednio związany ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży. Zatem, utrata charakteru rolnego musi być powiązana ze sprzedażą, choć ten związek nie może być rozumiany, że z chwilą dokonania czynności powinna nastąpić zmiana charakteru gruntu. Dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu, znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, czy też w związku z zawartą umową, wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od sposobu wykorzystywania gruntów rolnych. „ Utraty charakteru rolnego ” nie należy utożsamiać tylko z momentem sprzedaży.
2016
4
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych ze sprzedaży mieszkania?
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć: koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe. Od powyższych kosztów odróżnić należy koszty uzyskania przychodu, których zasady ustalania określone zostały w art. 22 ust. 6c i 6d ustawy. Przepisem określającym, jakiego rodzaju wydatki uznaje się z kolei za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych odpłatnie, jest art. 22 ust. 6c ustawy. Stanowi on, że za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
2016
26
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przypadającego Wnioskodawcy w udziale przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka gruntu nr 5/1 w odniesieniu do gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych jako Br-PsV i Br-RIVb, łąk trwałych oznaczonych jako ŁIV, ŁV i VI, nieużytków oznaczonych symbolem N, pastwisk trwałych oznaczonych symbolem PsIV i PsV oraz gruntów ornych oznaczonych symbolem RIVb, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega jedynie udział w przychodach ze sprzedaży lasów oznaczonych jako LsV i gruntów oznaczonych jako Lz-ŁIV i Lz-ŁV, tj. kwota przychodu 3 zł (1/3 z 9 zł)?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym przysługuje zwolnienie z opodatkowania części przychodów uzyskanych ze sprzedaży działki 5/1, w części dotyczącej gruntów oznaczonych symbolami Br-PsV, Br-RIVb, ŁIV, LV, LVI, N, PsIV, PsV i RIVb. Są to bowiem przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i w związku z tą sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego. W rozumieniu ustawy o podatku rolnym grunty o przedstawionej klasyfikacji stanowią użytki rolne, tj. posiadają charakter rolny. Opodatkowaniu podlega jedynie przychód związany ze sprzedażą gruntów nie stanowiących użytków rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, tj. oznaczonych m.in. symbolami LsV, Lz-ŁIV i Lz-ŁV. Jako, że grunty te stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych to nie posiadają charakteru rolnego. W odniesieniu do ewentualnej utraty charakteru rolnego sprzedawanych gruntów, bez znaczenia pozostaje fakt, iż nabywcy po zakupie złożyli dodatkowe pisemne oświadczenie o przeznaczeniu nabywanej nieruchomości, skoro umowa sprzedaży zawiera już ich oświadczenie, że nabyta przez nich nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
2016
26
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawcy prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki nr 7/9 w odniesieniu do całych przychodów uzyskanych z tej sprzedaży?
Fragment:
Treść oświadczenia została zawarta w treści aktu notarialnego dokumentującego sprzedaż. Od momentu otrzymania zbywanej nieruchomości w drodze spadku do czasu jej sprzedaży, nie były na niej czynione żadne nakłady, tj. nie dokonywano żadnych przyłączy, nie występowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Od czasu sprzedaży nieruchomości nikt ze zbywających nie śledził losów przedmiotu sprzedaży, stąd niewiadomym jest, czy nabywcy podłączali jakieś media oraz jeśli podłączali to w jakim celu, ani też w jaki sposób obecnie wykorzystują przedmiotową nieruchomość. Wnioskodawca nie prowadzi i wcześniej nie prowadził żadnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sprzedaż nieruchomości nie miała też związku z żadną działalnością gospodarczą. W przeszłości (ok. 12 lat temu) wspólnie z żoną Wnioskodawca dokonał zakupu lokalu mieszkalnego od spółdzielni, będąc jej członkiem. W lokalu tym Wnioskodawca nadal zamieszkuje. W przeszłości Wnioskodawca dokonał sprzedaży nieruchomości w roku 2011. Była to sprzedaż części gospodarstwa stanowiącego masę spadkową – działka nr 7/11 o powierzchni 3,7206 ha. Nieruchomość została sprzedana tym samym nabywcom co działka nr 7/9 w roku 2015.
2016
24
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przypadającego Wnioskodawczyni w udziale przychodu ze sprzedaży nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka gruntu nr 1 w odniesieniu do gruntów rolnych zabudowanych oznaczonych jako Br-PsV i Br-RIVb, łąk trwałych oznaczonych jako ŁIV, ŁV i VI, nieużytków oznaczonych symbolem N, pastwisk trwałych oznaczonych symbolem PsIV i PsV oraz gruntów ornych oznaczonych symbolem RIVb, a opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega jedynie udział w przychodach ze sprzedaży lasów oznaczonych jako LsV i gruntów oznaczonych jako Lz-ŁIV i Lz-ŁV, tj. kwota przychodu A zł (1/3 z B zł)?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, pomimo sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym przysługuje zwolnienie z opodatkowania części przychodów uzyskanych ze sprzedaży działki 1, w części dotyczącej gruntów oznaczonych symbolami Br-PsV, Br-RIVb, ŁIV, LV, LVI, N, PsIV, PsV i RIVb. Są to bowiem przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i w związku z tą sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego. W rozumieniu ustawy o podatku rolnym grunty o przedstawionej klasyfikacji stanowią użytki rolne, tj. posiadają charakter rolny. Opodatkowaniu podlega jedynie przychód związany ze sprzedażą gruntów nie stanowiących użytków rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, tj. oznaczonych m.in. symbolami LsV, Lz-ŁIV i Lz-ŁV. Jako, że grunty te stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych to nie posiadają charakteru rolnego. W odniesieniu do ewentualnej utraty charakteru rolnego sprzedawanych gruntów, bez znaczenia pozostaje fakt, iż nabywcy po zakupie złożyli dodatkowe pisemne oświadczenie o przeznaczeniu nabywanej nieruchomości, skoro umowa sprzedaży zawiera już ich oświadczenie, że nabyta przez nich nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
2016
22
lip

Istota:
Wnioskodawca dokonując sprzedaży 6 niezabudowanych działek nie będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Nie podejmował i nie zamierza podejmować także żadnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia działek, ani też nie zamierza wykonać żadnych działań zmierzających do ich sprzedaży w postaci np. zamieszczania ogłoszeń w środkach masowego przekazu czy zlecenia agencji pośrednictwa nieruchomości sprzedaży działek. Wnioskodawca chce sprzedać ww. działki znajomym, którzy wyrazili już chęć ich zakupu. Działki mające być przedmiotem sprzedaży nie były i nie są przedmiotem najmu lub dzierżawy. Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży innych należących do niego nieruchomości. Sprzedaż wymienionych we wniosku działek będzie miała charakter jednorazowy, a z pozyskanych pieniędzy Wnioskodawca zamierza przeprowadzić remont domu. Wnioskodawca nie zamierza sprzedawać innych, posiadanych przez siebie działek. Z powyższego wynika zatem, że w zakresie odnoszącym się do wskazanych we wniosku 6 działek Wnioskodawca nie podejmował działań porównywalnych z działalnością podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem nieruchomościami. Tym samym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie w celu dokonania sprzedaży 6 działek niezabudowanych Wnioskodawca nie zaangażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazał aktywności w przedmiocie zbycia wskazanych we wniosku nieruchomości porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.
2016
21
lip

Istota:
Planowana przez Gminę sprzedaż prawa własności działki w trybie bezprzetargowym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wieczystemu użytkownikowi, na rzecz którego prawo wieczystego użytkowania działki zostało przeniesione w dniu 12 listopada 2014 r., nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.
Fragment:
(...) sprzedaż tego samego towaru. Zatem planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie może być traktowana jako ponowna dostawa tej samej nieruchomości, bowiem nie została spełniona dyspozycja art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w opisanej transakcji nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle przepisów art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o VAT doszło już do dostawy tej nieruchomości na rzecz obecnego wieczystego użytkownika. W związku z powyższym sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, nie wpływa natomiast na „ władztwo rzeczy ”, które pierwotny użytkownik wieczysty uzyskał już w 1994 r. i nie może być traktowana jako sprzedaż tego samego towaru. Reasumując, planowana przez Gminę sprzedaż prawa własności działki nr 3624/4, w trybie bezprzetargowym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wieczystemu użytkownikowi, na rzecz którego prawo wieczystego użytkowania działki zostało przeniesione w dniu 12 listopada 2014 r., nie będzie stanowić dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.
2016
20
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprzedaż
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.