Sprzedaż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działki.

Fragment:

Na moment planowanej sprzedaży nie upłynie okres 2 lat od momentu jej zasiedlenia. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lub przebudowę ww. zabudowań (znajdujących się na działce nr 86/1), w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawca wraz z małżonką nie ponosili żadnych nakładów na nabytą w roku 2015 nieruchomość, nie ponosili żadnych nakładów na nabytą w roku 2015 nieruchomość oraz nie wykorzystywali przedmiotowej nieruchomości do działalności gospodarczej, w tym do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii, czy sprzedaż działki nr 86/1 opisanej w zdarzeniu przyszłym będzie podlegała u Wnioskodawcy i Jego małżonki opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a jeżeli podlegałaby opodatkowaniu, to jaka stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie do transakcji sprzedaży tej działki. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w odniesieniu do opisanej czynności sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

2018
20
wrz

Istota:

Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

Mając na uwadze orzeczenie TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 należy uznać, że brak jest normatywnych przesłanek, aby w ramach przedmiotowej sprzedaży gruntu dłużnika uznać za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym zbycie w trybie egzekucji komorniczej nieruchomości (działki nr 7/27) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie sprzedażą majątku osobistego. Mając na uwadze powyższe, za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, w którym stwierdził, że sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości nie będzie korzystać ze zwolnienia, stosowanie do art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wobec tego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Końcowo zastrzega się, iż w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano spełnienia przez dłużnika uwarunkowań prawnych umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy dla transakcji sprzedaży gruntu, gdyż sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2018
20
wrz

Istota:

Brak obowiązku odprowadzenia podatku VAT w związku z planowaną sprzedażą działki.

Fragment:

Działka ta jest nieogrodzona i nieuzbrojona, a jej sprzedaż nie będzie się odbywała za pośrednictwem biura pośrednictwa nieruchomości, bez ogłoszeń i bilbordów. Od kilku lat Zainteresowany prowadzi również działalność gospodarczą – handlową oraz rolniczą na ogólnych zasadach, ale nie polega ona na obrocie nieruchomościami i nie jest w żaden sposób z takim obrotem związana. Sprzedaż ww. działki będzie miała charakter jednorazowy, incydentalny i niepowtarzalny. Uzyskane z niej środki Wnioskodawca chce przeznaczyć na wykończenie własnego budynku mieszkalnego oraz pomoc finansową w budowie i usamodzielnieniu się syna. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność zgodnie z PKD – 46.61.Z (sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia), jest to działalność przeważająca. Ponadto PKD – 46.74.Z (sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego), PKD – 47.19.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach), PKD – 46.90.Z (sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana), PKD – 47.99.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami), PKD – 01.50.Z (uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt – działalność mieszana).

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Ponadto grunt był wykorzystywany do celów rolniczych przez co najmniej 5 lat, jednak Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży towarów (produktów rolnych). Wnioskodawca nie jest też czynnym, podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany wskazał, że przedmiotowa działka nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, nie była też przedmiotem najmu ani dzierżawy. Wnioskodawca nie będzie podejmował profesjonalnych czynności marketingowych oraz nie będzie działał tak jak profesjonalni pośrednicy obrotu nieruchomościami (nie będzie zamieszczał ogłoszeń o sprzedaży w prasie, w telewizji czy w radiu, planuje jedynie zamieścić ogłoszenia na ogólnodostępnych stronach internetowych oraz powiesić kilka ogłoszeń w witrynach lokalnych sklepów. Nie uatrakcyjniał ani nie będzie uatrakcyjniał przedmiotowej nieruchomości dla celów sprzedaży, tj. nie uzbrajał/nie będzie uzbrajał terenu, wydzielał dróg czy stawiał ogrodzenia wokół nieruchomości). W konsekwencji, dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem planowana sprzedaż stanowić będzie działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

2018
16
wrz

Istota:

Nieuznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek

Fragment:

Ad. 11 Wnioskodawca dokonywał wcześniej sprzedaży nieruchomości: była to nieruchomość gruntowa, zakupiona w 2014 roku, nieruchomość ta nabyta została bez konkretnego przeznaczenia, z zamiarem ewentualnym budowy domu, nieruchomość była wykorzystywana jako pastwisko i regularnie koszona, sprzedaż części działki nastąpiła na przełomie 2015 - 2016 roku, przyczyną sprzedaży było to, że działka w całości była za duża do wybudowania jednego budynku mieszkalnego, część działki została sprzedana po dokonaniu podziału jako działka niezabudowana, z tytułu sprzedaży działki Wnioskodawca rozliczył podatek dochodowy, nie składał deklaracji VAT-7, zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R ani też nie odprowadził podatku VAT, środki ze sprzedaży działki zostały przeznaczone na zakup nieruchomości - mieszkania. Ad. 12 Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży. Ad. 13 Środki ze sprzedaży działek Wnioskodawca planuje przeznaczyć na zakup działki w innej lokalizacji na której wybuduje dom dla swojej rodziny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy jednorazowa sprzedaż nieruchomości objętej 8 obejmującej działki nr 676/32, 676/36 oraz 676/37 powstałe z podziału działki nr 676/23, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.

2018
13
wrz

Istota:

Nieuznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek

Fragment:

Wnioskodawczyni nie odprowadzała podatku VAT bo w jej przekonaniu sprzedaż taka nie podlegała opodatkowaniu VAT a tym samym Wnioskodawczyni nie składała żadnych deklaracji VAT 7. Środki uzyskane ze sprzedaży działki zostały przeznaczone na konsumpcję i utrzymanie małoletnich dzieci. Ad.15) Oprócz działek przeznaczonych na sprzedaż, Wnioskodawczyni posiada jeszcze dwie działki, jedną zabudowaną domem w którym mieszka o areale 39 arów i drugą o areale 12 arów, którą zostawia sobie z myślą o przekazaniu dzieciom w spadku. Ad.16) Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na darowiznę dla dzieci na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż działek rolnych będzie podległa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawczyni: Zdaniem Wnioskodawczyni, sam fakt, że na w/w działkach istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej nie przesądza o tym, że są to działki budowlane i ze ich sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Jest to bowiem pierwsza sprzedaż, która nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej i sprzedaż opisanych działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz U. z 2011 r.

2018
12
wrz

Istota:

Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w ramach profesjonalnej działalności w zakresie handlu nieruchomościami.

Fragment:

Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. „ Majątek prywatny ” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. lokalu mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2018
12
wrz

Istota:

Czy sprzedaż Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym − 2%, innych praw majątkowych − 1%. Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
12
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dostawy części działki 1544/5, która stanowi teren oznaczony symbolem RZ

Fragment:

Zatem przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że fakt prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jako podatnik VAT czynny, w ramach której Wnioskodawca zakupił m.in. działkę 1544/5 mającą być przedmiotem sprzedaży, będzie miał znaczenie dla opodatkowania podatkiem VAT dostawy tego gruntu. W analizowanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że działkę nr 1544/5 nabył celem rozwoju działalności gospodarczej. Na działce tej Wnioskodawca planował wykonać plac, celem zagospodarowania go pod własną działalność gospodarczą, część wynająć pod komis samochodowy lub skład budowlany, natomiast przy krawędzi działki od strony drogi S7, Wnioskodawca planował postawić banery reklamowe celem wynajmu powierzchni reklamowych. Okoliczność ta wskazuje na ścisły związek nieruchomości mającej być przedmiotem sprzedaży z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Nie ulega zatem wątpliwości, że sprzedaż przez Wnioskodawcę działki nr 1544/5 stanowiła dostawę dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu. Tym samym jej sprzedaż stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego oraz mając na uwadze zakres pytania Wnioskodawcy, należy w dalszej kolejności przeanalizować, czy dostawa działki nr 1544/5 – będącej działką niezabudowaną – stanowiła transakcję korzystającą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2018
12
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż powyższej nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Podsumowując, należy stwierdzić, że ponieważ sprzedaż wyżej opisanego prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, a ponadto, z uwagi na fakt, iż od pierwszego zasiedlenia do planowanej sprzedaży, minie okres dłuższy niż 2 lata, spełnione zostaną warunki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, w analizowanej sprawie bezprzedmiotowe stało się badanie przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz pkt 2 ustawy. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż wyżej opisanego prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 2667/3 i 2667/4 o łącznej powierzchni 0,533 ha, zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności (budynkami hali produkcyjnej oraz budynkami byłej Przychodni), będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
9
wrz

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży działek gruntu.

Fragment:

Dla ustalenia zawodowego profilu działalności istotne będą takie okoliczności, jak np.: uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, a także uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru. Działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Warunkiem uznania osoby fizycznej za podatnika podatku od towarów i usług – w świetle przywołanego orzeczenia TSUE – jest to czy ta osoba podejmuje aktywne działania w celu dokonania sprzedaży gruntu, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, tj. uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, a także uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru. Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i osoba ta nie podejmuje aktywnych działań w celu dokonania sprzedaży, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
7
wrz

Istota:

Uznanie transakcji sprzedaży składników majątku składających się na dział sprzedaży za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Wśród zobowiązań związanych funkcjonalnie z działalnością Działu Sprzedaży należy wskazać w szczególności: zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami, wynikających z zakupu towarów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Działu Sprzedaży; zobowiązania wynikające z umów z pracownikami oraz współpracownikami Sprzedającego, zatrudnionymi w Dziale Sprzedaży; zobowiązania z tytułu umów najmu powierzchni handlowych; zobowiązania z tytułu umów na dostawę mediów, a także wszelkich innych umów związanych z nabywaniem usług związanych z prowadzeniem działalności w ramach Działu Sprzedaży; zobowiązania wynikające z umowy kredytu na rachunku bieżącym oraz pożyczki udzielonej Sprzedającemu przez spółkę z Grupy A., w związku z prowadzeniem działalności w ramach Działu Sprzedaży. Sprzedający zamierza zawrzeć z Kupującym umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie Dział Sprzedaży, tj. zasadniczo składniki wymienione powyżej. W związku ze sprzedażą Działu Sprzedaży zostanie określona wartość poszczególnych rzeczy i praw będących przedmiotem sprzedaży. Zapłata za sprzedaż Działu Sprzedaży nastąpi w formie pieniężnej (przelew). Ze sprzedaży na rzecz Kupującego zostaną wyłączone składniki, których przeniesienie nie będzie uzasadnione biznesowo, w szczególności ze względu na ograniczenia techniczne, tj. w szczególności umowy rachunków bankowych.

2018
6
wrz

Istota:

Opodatkowanie importu i sprzedaży nieprzetworzonego oleju rzepakowego przeznaczonego na cele techniczne.

Fragment:

Zatem gdy pośredniczący w sprzedaży surowego, nieprzetworzonego oleju rzepakowego nabył go w celu odsprzedaży jako surowiec, z którego ostateczny nabywca wytwarzać będzie np. biokomponenty do produkcji paliw, nie można przyjąć, że pośredniczący w sprzedaży oferuje na sprzedaż wyrób używany jako paliwo lub komponent do paliwa. Równocześnie nie ma podstaw do stwierdzenia zaistnienia pozostałych przesłanek powodujących zaliczenie oleju rzepakowego do paliw silnikowych i olejów opałowych, bowiem Wnioskodawca jako pośrednik handlowy, nie przeznacza ani nie używa oleju do celów napędowych lub opałowych lecz do sprzedaży. W związku tym, w ocenie Spółki, nie powinna ona zostać obciążona podatkiem akcyzowym przy i po odprawie celnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1114, z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

2018
5
wrz

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku w związku z transakcją sprzedaży działki.

Fragment:

Zatem przedmiotem sprzedaży była nieruchomość (działka) stanowiąca składnik majątkowy służący prowadzeniu działalności gospodarczej, którą – w rozumieniu ustawy – jest również działalność rolnicza. W konsekwencji powyższego należy wskazać, że w przypadku sprzedaży przedmiotowej działki Wnioskodawca nie dokonał zbycia majątku osobistego, ale majątek wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Jak zostało wskazane powyżej, majątek prywatny to majątek danej osoby fizycznej, który nie jest przez nią wykorzystywany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, a w całym okresie posiadania tego majątku osoba ta musi wykazywać zamiar wykorzystywania go w ramach majątku osobistego. Natomiast działka ta była wykorzystywania w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a nie wyłącznie w ramach majątku osobistego. Biorąc zatem pod uwagę to, że grunty spełniają definicję towarów wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, to sprzedaż przedmiotowej działki przez Wnioskodawcę podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ czynność ta została dokonana przez Wnioskodawcę jako podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

2018
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie licytacyjnej sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania licytacyjnej sprzedaży nieruchomości). Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa nieruchomości należącej do Dłużnika, o której mowa we wniosku, w drodze postępowania egzekucyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi ona majątek prywatny, a Dłużnik nie wykorzystywał nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W opisanej sytuacji Dłużnik nie występuje dla tej czynności w charakterze podatnika, tym samym sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego Dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Zatem również Wnioskodawca (Komornik Sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług od dokonanej dostawy w zakresie sprzedaży licytacyjnej opisanej we wniosku nieruchomości Dłużnika. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie uznania Strony za płatnika podatku od towarów i usług oraz obowiązku odprowadzenia podatku VAT od dostawy nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego.

2018
30
sie

Istota:

W zakresie możliwości uznania za koszt podatkowy kosztu zakupu towarów, wynikającego z zastosowania ceny katalogowej, w sytuacji sprzedaży tych towarów po cenie specjalnej

Fragment:

W chwili obecnej Producent poinformował Wnioskodawcę o zmianie zasad sprzedaży, która ma być wdrożona do końca 2018 r. Nowa forma sprzedaży polegać ma na fakturowaniu Wnioskodawcy w cenach katalogowych zamiast specjalnych, a po udokumentowaniu sprzedaży do wybranych odbiorców końcowych, nastąpi korekta ceny z katalogowej na cenę specjalną, czyli rozliczenie udzielonego „ rabatu ”. Obniżka ceny będzie dotyczyć tylko niektórych nabytych i sprzedanych w różnych miesiącach towarów (maksymalnie do 23 miesięcy od daty zakupu). Część towarów z danej faktury może pozostać w magazynie Wnioskodawcy i nie będzie objęta rabatem, gdyż rabat jest powiązany ze sprzedażą towarów przez Wnioskodawcę do wybranych odbiorców końcowych. Planowany proces rozliczenia sprzedaży z dystrybutorami zakładający obniżenie ceny katalogowej do ceny specjalnej przebiegać będzie następująco: Producent wysyła ofertę Wnioskodawcy na różne towary dla wybranych odbiorców końcowych w cenach specjalnych, Wnioskodawca zamawia towary w różnych okresach w cenach katalogowych, Producent wystawia faktury sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy w cenach katalogowych, Wnioskodawca, po dokonaniu sprzedaży zakupionych towarów na rzecz wybranych obiorców (...)

2018
30
sie

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży udziałów w nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

(...) sprzedaży udostępniana osobom trzecim; nie dokonywał wcześniej sprzedaży innych nieruchomości; nie posiada innej nieruchomości oprócz nieruchomości wpisanej we wniosku, którą w przyszłości zamierza sprzedać; nabywcę nieruchomości zamierza pozyskać poprzez oferty skierowane do konkretnych firm; nie podejmował i nie będzie podejmować jakichkolwiek czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości przedmiotowej działki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca zapłaci podatek od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca kupił przedmiotową nieruchomość, jako lokatę kapitału z zamiarem sprzedaży w momencie wybudowania autostrady, jednakże czynność sprzedaży miała być wykonana jednorazowo, bez zamiaru wykonania czynności w sposób częstotliwy, od sprzedaży udziału Wnioskodawcy w przedmiotowej nieruchomości nie powinien być naliczony podatek od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2018
30
sie

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży udziałów w nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

Tym samym sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej nie będzie stanowiła zwykłego wykonywania prawa własności, a Wnioskodawczyni będzie działała w tym zakresie jak handlowiec. Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, treści powołanych przepisów prawa, jak również aktualnego orzecznictwa sądowego w odniesieniu do sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziałów w przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej prowadzi do stwierdzenia, że w niniejszej sytuacji wystąpiły okoliczności, które łącznie wskazują, że sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowić będzie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni z tytułu tej transakcji, będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wykonującym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W konsekwencji sprzedaż ww. udziału w przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W odniesieniu do argumentu Wnioskodawczyni, że „ czynność sprzedaży (...)

2018
30
sie

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży udziałów w nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

Tym samym sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej nie będzie stanowiła zwykłego wykonywania prawa własności, a Wnioskodawczyni będzie działała w tym zakresie jak handlowiec. Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, treści powołanych przepisów prawa, jak również aktualnego orzecznictwa sądowego w odniesieniu do sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziałów w przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej prowadzi do stwierdzenia, że w niniejszej sytuacji wystąpiły okoliczności, które łącznie wskazują, że sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowić będzie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni z tytułu tej transakcji, będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wykonującym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W konsekwencji sprzedaż ww. udziału w przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W odniesieniu do argumentu Wnioskodawczyni, że „ czynność sprzedaży (...)

2018
26
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Działka mająca być przedmiotem sprzedaży była wykorzystywana wyłącznie do produkcji rolnej od roku 1995 do dzisiaj. Na ww. działce będą dokonywane zbiory i sprzedaż płodów rolnych (nasiona trawy) do końca września br. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie sporządzona z inicjatywy kupującego. Wnioskodawca osobiście nie będzie w jakikolwiek sposób wnioskował o zmianę przeznaczenia gruntu mającego być przedmiotem sprzedaży. Zainteresowany nie poniósł i nie zamierza ponosić jakichkolwiek nakładów związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży. Kupujący wystąpi do właściwego organu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tylko w swoim imieniu na podstawie sporządzonej umowy przedwstępnej sprzedaży. Działka będąca przedmiotem sprzedaży będzie miała na dzień sprzedaży wydane warunki zabudowy, ponieważ kupujący w myśl obowiązujących obecnie przepisów nie może nabyć gruntu rolnego nie będąc rolnikiem. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy sprzedaż nieruchomości, o której mowa w opisie sprawy, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2018
22
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Czy planowana przez Wnioskodawcę czynność sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)? Zaś w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie numer 1: Jaką stawkę podatku należało będzie zastosować do tej sprzedaży? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Dokonanie zaplanowanej przez niego czynności, polegającej na sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowa nieruchomość została przez Wnioskodawcę nabyta bez VAT do jego majątku małżeńskiego. Nie została ona nabyta w celu dalszej sprzedaży i miała docelowo służyć Wnioskodawcy na zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych (do czego finalnie nie doszło). Czynność sprzedaży będzie miała w tym wypadku charakter jednorazowy, niezwiązany z działalnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie prowadził również żadnych czynności marketingowych związanych z tą sprzedażą. Ad. 2 Z uwagi na powyższe, czynność ta nie powinna podlegać pod jakąkolwiek stawkę tego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.