Sprzedawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
8
cze

Istota:

Obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług od otrzymywanych od Sprzedawców kwot tytułem zryczałtowanego odszkodowania

Fragment:

Sprzedawca udziela Wnioskodawcy także nieodwołalnego pełnomocnictwa do przyjęcia w jego imieniu oświadczenia woli o przyjęciu oferty zawarcia umowy przenoszącej własność, złożonej przez Sprzedawcę, po to, aby Sprzedawca nie musiał pojawiać się ponownie w lokalu Wnioskodawcy celem przyjęcia oświadczenia woli Wnioskodawcy o przyjęciu tej oferty. Wnioskodawca może przyjąć tę ofertę (złożoną przez Sprzedawcę) bez potrzeby osobistego stawiennictwa Sprzedawcy. Powyższa konstrukcja wynika z faktu, że aby uznać, że oświadczenie woli zostało złożone, konieczne jest jego przyjęcie. Samo zatem podpisanie umowy przenoszącej własność przez Wnioskodawcę nie jest wystarczające. Konieczne byłoby jeszcze przyjęcie tego oświadczenia przez Sprzedawcę. Z tego powodu Sprzedawca udziela Wnioskodawcy pełnomocnictwa do przyjęcia w jego imieniu oświadczenia woli Wnioskodawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy przenoszącej własność, złożonej przez Sprzedawcę. Chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność i przejścia własności Rzeczy Sprzedawanych jest chwila podpisania umowy przez obydwie strony. Z uwagi na fakt, że Sprzedawca podpisuje umowę zawsze jako pierwszy, faktyczną chwilą zawarcia umowy rozporządzającej, a zatem przejścia własności Rzeczy Sprzedawanych jest chwila podpisania umowy przez Wnioskodawcę (przyjęcie przez niego oferty).

2014
30
sty

Istota:

Odpowiedzialność podatkowa za zaległości sprzedawcy

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 3 października 2013 r. (data wpływu 7 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności podatkowej za zaległości sprzedawcy – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności podatkowej za zaległości sprzedawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: 1.Wnioskodawca prowadzi działalność handlową w zakresie zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego na dużą skalę - w ilościach hurtowych (każda dostawa zawiera ponad 20 ton oleju o wartości przekraczającej 90 tysięcy złotych). W związku z powyższym wartość towarów, o których mowa w załączniku 13 do ustawy o VAT, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekracza w danym miesiącu kwotę 50 tysięcy złotych. W tej sytuacji wnioskodawca byłby zobowiązany do solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy, jeśli takowe wystąpią. Wnioskodawca aby uniknąć takiej sytuacji podejmuje następujące czynności: Od każdego dostawcy żąda przedstawienia zaświadczenia z urzędu skarbowego, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz że nie zalega z podatkami, czyli brak jest uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać że dostawca nie zapłaci podatku VAT do urzędu skarbowego. 2.Dodatkowo według zmian w ustawie VAT, które weszły w życie z dniem 1 października 2013 roku mowa jest o tym, że nabywca aby został pociągnięty do współodpowiedzialności musiałby zakupić towar po cenie niższej - znacznie odbiegającej od ceny rynkowej.

2011
1
sie

Istota:

Czy sprzedaż biletów wstępu na bal zorganizowany w Polsce będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce? Jeżeli tak, to jaką stawką podatku VAT będzie opodatkowana sprzedaż biletów wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie bale? Czy Stowarzyszenie dokonując sprzedaży biletów wstępu na bal na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zobowiązane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Fragment:

(...) publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W obecnym stanie prawnym zasada ogólna w zakresie miejsca świadczenia usług zawarta została w art. 28b ust. 1 z zastrzeżeniem 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. W art. 28g znajduje się jeden z wyjątków od zasady ogólnej. Brzmi on następująco: „1. Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. 2. Miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.” Jednak polski ustawodawca zdecydował, że przepisy w znowelizowanym brzmieniu wprowadzi w życie dopiero od 01.01.2011 roku, idąc za przykładem uregulowań wspólnotowych.

2011
1
cze

Istota:

Podatnik ma prawo do jednoczesnej sprzedaży i zwrotu podatku podróżnym po spełnieniu wymogów ustawowych i tylko w odniesieniu do towarów przez niego sprzedawanych.

Fragment:

Jak stanowi ust. 2 powołanego artykułu, ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu. Zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu sprzedawcami nie mogą być podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. Z godnie z art. 127 ust. 4 sprzedawcy są obowiązani: poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami; zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim; oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku; poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów. W ust. 6 art. 127 wskazano, że sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku, jak również pism stanowiących jego uzupełnienie wynika, że Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 127 ust. 1-3 jednak nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 tego artykułu.

2011
1
maj

Istota:

Czy na fakturze VAT powinien być jednoznacznie określony sprzedawca wraz z adresem firmy i nr NIP i czy w związku z powyższym dołączone faktury są poprawne

Fragment:

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Jak wynika z ww. przepisu faktura powinna m. in. jednoznacznie określać nazwę sprzedawcy jego adres i numer NIP-u. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że skoro na fakturach opisanych we wniosku jest brak określenia nazwy sprzedawcy, adresu i NIP-u, to faktury te nie spełniają wymogów formalnych określonych ww. rozporządzeniem. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka, która rozpoczęła działalność gospodarczą 15.04.2005 r. może dokonywać zwrotu podatku podróżnym w zakresie dotyczącym sprzedaży w 2005 roku?

Fragment:

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy o VAT sprzedawcy, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. Zgodnie z art. 127 ust. 7. ustawy o VAT przepis ust. 6 stosuje się również w przypadku, gdy sprzedawca nie spełnia warunku dotyczącego wysokości obrotów, o którym mowa w tym przepisie, jednakże wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży dokonanej podróżnemu w roku podatkowym, w którym spełniał ten warunek. Z wyżej powołanych przepisów wynika, że sprzedawcy mogą dokonywać zwrotu podatku podróżnym pod warunkiem, że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł, oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy. Od tego warunku ustawodawca przewidział wyjątek, który dotyczy sytuacji, gdy sprzedawca uprawniony do zwrotu ze względu na wysokość obrotu w jednym roku podatkowym straci to prawo, ze względu na wysokość tego obrotu, w roku następnym. W takiej sytuacji sprzedawca ten jest nadal uprawniony do dokonywania zwrotu podatku, lecz tylko w stosunku do sprzedaży dokonanej na rzecz podróżnych w roku podatkowym, w którym spełniał ten warunek.