IPPB5/423-1067/14-4/PS | Interpretacja indywidualna

W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania urzędom skarbowym sprawozdania wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego w Polsce. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, wobec czego nie podlega obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.
IPPB5/423-1067/14-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. promocja
 3. przedmiot
 4. przedsiębiorcy
 5. reklama
 6. sprawozdania finansowe
 7. zakład
 8. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Zeznania podatkowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data nadania 19 stycznia 2015 r., data wpływu 22 stycznia 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 23 grudnia 2014 r. Nr IPPB5/423-1067/14-2/PS (data nadania 7 stycznia 2015 r., data doręczenia 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

K . GmbH z siedzibą w Wiedniu jest spółką prawa austriackiego. Głównym przedmiotem działalności austriackiej spółki jest sprzedaż produktów leczniczych. W związku z zamiarem rozszerzenia działalności na polskim rynku, K. otworzył przedstawicielstwo w naszym kraju. Ww. przedstawicielstwo zostało zarejestrowane w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonym przez Ministra Gospodarki w dniu 23 maja 2014 roku. Zgodnie z przepisem artykułu 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz, U. Nr 173, poz. 1807 ze zm., dalej: „usdg”), zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego obejmuje jedynie działalność w zakresie promocji i reklamy tegoż przedsiębiorcy zagranicznego. Ww. przedstawicielstwo w Polsce nie stanowi zakładu zagranicznego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 lit. e) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Wiedniu 13 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 224, poz. 1921; dalej: „Umowa”), z uwagi na fakt, iż służy wyłącznie prowadzeniu przez Wnioskodawcę działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. K. GmbH dnia 10 czerwca 2013 roku uzyskał numer NIP jako pracodawca zagraniczny w celu rejestracji, jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, wymagany przez przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W piśmie z dnia 12 stycznia 2015 r. (data nadania 19 stycznia 2015 r., data wpływu 22 stycznia 2015 r.) Spółka wskazała, że na terytorium Polski nie działa w imieniu Spółki przedstawiciel posiadający i zwyczajowo wykonujący pełnomocnictwo do zawierania umów na terytorium Polski w imieniu Spółki K. GmbH. Działalność Przedstawicielstwa K. GmbH w naszym kraju ogranicza się jedynie do czynności reprezentacyjno-reklamowych. Wszelkie umowy są zawierane bezpośrednio przez K. GmbH w Wiedniu, a wszelkie dokumenty są podpisywane przez członka zarządu K. GmbH w Wiedniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Ministra Gospodarki jest obowiązane do rejestracji i uzyskania nr NIP, jako odrębny podatnik w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)...
 2. Czy przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Ministra Gospodarki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie, czy jest zobowiązane do składania zeznań podatkowych dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz sprawozdań finansowych w zakresie działalności prowadzonej w Polsce...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 2 wniosku.

W kwestiach poruszanych w pytaniu oznaczonym Nr 1, a dotyczącym podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Ministra Gospodarki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w Polsce oraz nie jest zobowiązane do składania zeznań podatkowych dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) oraz sprawozdań finansowych w zakresie działalności prowadzonej na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej: „updop”), podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (zatem tacy, jak Wnioskodawca), podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów, które osiągają na jej terytorium. Jednocześnie jednak w odniesieniu do zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez podmioty niebędące polskimi rezydentami podatkowymi, zastosowanie znajdują postanowienia wiążących Polskę umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają pierwszeństwo nad przepisami krajowymi. W konsekwencji, dla określenia zasad opodatkowania w Polsce spółki będącej austriackim rezydentem podatkowym zastosowanie znajdą postanowienia Umowy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy: „zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi”.

Z kolei, zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Jednak zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu, określenie „zakład” nie obejmuje m.in. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym.

Jak zostało to wskazane w opisie stanu faktycznego, działalność prowadzona przez przedstawicielstwo K. GmbH w Polsce ma charakter przygotowawczy i pomocniczy. W konsekwencji nie powoduje powstania zakładu w rozumieniu Umowy. Tym samym, przedstawicielstwo nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a zatem nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 updop: „podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku”.

W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania urzędom skarbowym rocznego zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym (zeznania CIT-8) dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego w Polsce.

Biorąc pod uwagę przytoczoną wyżej argumentację należy uznać, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, w szczególności w rozumieniu art. 27 ust. 1 updop, bowiem, zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. Wobec tego, Wnioskodawca nie podlega obowiązkowi składania rocznych zeznań CIT-8.

Podkreślić należy, że prawidłowość jej stanowiska znajduje potwierdzenie w ugruntowanej praktyce organów podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji indywidualnej z dnia 22 czerwca 2012 roku (sygn. IPPB5/423-211/12-4/PS), zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym: „na terytorium RP nie powstanie zakład w rozumieniu Konwencji, ponieważ na terytorium RP Spółka nie będzie utrzymywała stałej placówki, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona będzie działalność przedsiębiorstwa. Brak jest również na terytorium Polski osoby działającej w imieniu Spółki posiadającej i zwyczajowo wykonującej pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu Spółki. W rezultacie w zakresie transakcji opisanych w stanie faktycznym osiągnięte przychody nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie zgodnie z art. 27 ustawy o CIT obowiązkiem podatnika jest składanie deklaracji podatkowych. W związku z faktem, iż spółka nie będzie podatnikiem na terytorium RP, nie będzie zobowiązana do składania w Polsce zeznania podatkowego o wysokości dochodu (straty) w roku podatkowym”.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 updop: „podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (...)”.

W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania urzędom skarbowym sprawozdania wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego w Polsce.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, wobec czego nie podlega obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W tym miejscu tutejszy Organ podatkowy pragnie zauważyć, że przepis art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2015 r. uzyskał następujące brzmienie: Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.