0111-KDIB1-3.4010.215.2017.1.BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku składania przez Wnioskodawcę do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
0111-KDIB1-3.4010.215.2017.1.BMinterpretacja indywidualna
  1. podatnik
  2. sprawozdania finansowe
  3. urząd skarbowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2017 r. (data wpływu 27 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania przez Wnioskodawcę do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2017 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku składania przez Wnioskodawcę do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) od 1 stycznia 2015 r. jest spółką zależną wchodzącą w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej PGK (dalej: „PGK”). Zgodnie z zapisami umowy o utworzeniu PGK zawartej 18 września 2014 r. (akt notarialny) spółką dominującą i reprezentującą PGK (zobowiązaną do obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego od dochodów oraz składania deklaracji) jest Spółka X S.A.

Organem właściwym w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych PGK zgodnie z zapisami umowy oraz art. la ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej: „ustawa PDOP”) jest Urząd Skarbowy w (...).

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Spółka była podatnikiem w rozumieniu ustawy PDOP, dokonywała rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych i składała odpowiednie deklaracje do Urzędu Skarbowego, tj. organu właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz składała w związku z tym zgodnie z art. 27 ust. 2 w nim roczne sprawozdania finansowe.

Od dnia 1 stycznia 2015 r.; tj. od dnia powstania PGK podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest PGK, zaś Spółka z o.o. wchodząc w skład PGK utraciła status podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu Wnioskodawca, pomimo braku statusu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych ma obowiązek składania do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 27 ust. 2 PDOP podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

W przypadku grup podatkowych podatnikiem, w rozumieniu przepisów ustawy PDOP, jest PGK. Natomiast, Spółki uczestniczące w PGK taki status tracą. Tym samym, do spółek uczestniczących w PGK nie maja zastosowania zapisy art. 27 ust. 2 ustawy PDOP.

Wnioskodawca nie ma więc obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych za każdy zakończony rok obrotowy wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, pomimo że obowiązek ich sporządzania wynika z innych przepisów prawa. Nie posiada bowiem statusu podatnika w rozumieniu ustawy PDOP.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r. IPPB3/423-5/10-4/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „updop”), w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 czerwca 2017 r., podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Z dniem 21 czerwca 2017 r. na mocy art. 219 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) art. 27 ust. 2 updop otrzymał następujące brzmienie: Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Powołany przepis art. 27 ust. 2 updop, wyraźnie wskazuje, że aby podmiot był zobowiązany do składania w urzędzie skarbowym sprawozdań finansowych muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • podmiot musi być podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz,
  • podmiot ten musi być zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 1a updop, podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

Podatnikiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych jest zatem Podatkowa Grupa Kapitałowa (w okresie funkcjonowania PGK), a nie poszczególne spółki wchodzące w jej skład.

Należy zauważyć, że spółki PGK na podstawie odrębnych przepisów są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych. Jednak przepisu art. 27 ust. 2 updop nie można odnosić do spółki będącej członkiem podatkowej grupy kapitałowej, gdyż w okresie funkcjonowania PGK poszczególne spółki tracą podmiotowość jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółki te z chwilą utworzenia podatkowej grupy kapitałowej przestają być podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Nie dotyczą ich więc obowiązki zawarte w cytowanym wyżej art. 27 ust. 2 updop.

Z wniosku wynika, że do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca był podatnikiem w rozumieniu ustawy PDOP. Wnioskodawca od 1 stycznia 2015 r. jest spółką zależną wchodzącą w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej. Od dnia 1 stycznia 2015 r.; tj. od dnia powstania PGK podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest PGK.

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy, Wnioskodawca będący członkiem Podatkowej Grupy Kapitałowej nie jest obowiązany do składania sprawozdań finansowych na mocy art. 27 ust. 2 updop (w okresie funkcjonowania PGK), ponieważ z dniem powstania PGK tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca, będący spółką zależną wchodzącą w jej skład, utracił status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB3/423-5/10-4/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.