Sprawozdania finansowe | Interpretacje podatkowe

Sprawozdania finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprawozdania finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku składania sprawozdania finansowego.
Fragment:
Czy Parafia ma obowiązek przedkładać Urzędowi Skarbowemu sprawozdanie finansowe łączne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) obejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą Parafii polegającą na wynajmie pomieszczeń wraz z działalnością kościelną (niegospodarczą działalnością statutową), czy jedynie sprawozdanie finansowe obejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą... Zdaniem Wnioskodawcy powinien on przedkładać Urzędowi Skarbowemu sprawozdanie finansowe jedynie z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie sprawozdanie finansowe łączne obejmujące działalność gospodarczą wraz z działalnością kościelną (niegospodarczą działalność statutową). Powyższe wynika z faktu, że Parafia nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji z niegospodarczej działalności statutowej i nie ma obowiązku dołączania do składanego zeznania rocznego CIT-8 z pozarolniczej działalności gospodarczej informacji o przychodach z działalności duszpasterskiej, w tym o otrzymanych darowiznach, CIT-D (vide: interpretacje organów skarbowych w sprawach indywidualnych: IBPBI/2/4510-231/15/MS , IBPBI/2/423-1001/13/PP , IBPBI/2/423- 349/12/CzP). W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rachunkowości „ Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób ”.
2016
21
kwi

Istota:
Czy obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożenia do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, dotyczy również Wnioskodawcy będącego związkiem gminnym, który nie sporządza sprawozdania finansowego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości?
Fragment:
Związek zwłaszcza nie sporządza sprawozdania finansowego, którego treść, zasady oraz cel sporządzania odpowiadałyby sprawozdaniu finansowemu przewidzianemu przepisami ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożenia do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, dotyczy również Wnioskodawcy będącego związkiem gminnym, który nie sporządza sprawozdania finansowego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości... Zdaniem Wnioskodawcy Związek nie jest obowiązany do składania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ updop ”). Stosownie do powołanego przepisu, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
2016
18
mar

Istota:
Moment ujęcia kosztów podatkowych
Fragment:
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ww. ustawy o rachunkowości). Zatem sprawozdanie finansowe można uznać za sporządzone w momencie złożenia pod sprawozdaniem finansowym podpisów: osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, którym jest osoba lub organ jedno lub wieloosobowy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zarządzania jednostką poprzez co, powyższe osoby wspólnie poświadczają, że sprawozdanie finansowe jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, a zatem - może zostać formalnie uznane za „ sporządzone ”. Ponadto złożenie podpisu pod sprawozdaniem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez te osoby za prawidłowość i rzetelność sporządzonego sprawozdania finansowego. W świetle powyższego, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż dniem sporządzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 15 ust. 4b pkt 1 updop jest dzień zakończenia dokonywania zapisów (księgowań) w księgach roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.
2016
18
mar

Istota:
Czy opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”) i w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP.
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ UPDOP ”) i w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP... Zdaniem Wnioskodawcy, opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 UPDOP i w sytuacji ich umorzenia lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP. Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP. Regulacje UPDOP przewidują dwie kategorie kosztów: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Jednocześnie, pośród przepisów UPDOP brak jest legalnych definicji pojęć bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów.
2016
5
mar

Istota:
Czy opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP?
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ UPDOP ”), w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP... Zdaniem Wnioskodawcy, opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 UPDOP i w sytuacji ich umorzenia lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP. Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP. Regulacje UPDOP przewidują dwie kategorie kosztów: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Jednocześnie, pośród przepisów UPDOP brak jest legalnych definicji pojęć bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów.
2016
5
mar

Istota:
W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania urzędom skarbowym sprawozdania wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego w Polsce. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, wobec czego nie podlega obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 27 ust. 2 updop: „ podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (...) ”. W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania urzędom skarbowym sprawozdania wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego w Polsce. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, wobec czego nie podlega obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.
2015
1
lip

Istota:
Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej koszty, za które zostanie obciążona już po dniu przekształcenia jednak przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, natomiast jeśli obciążona za takie koszty zostanie po sporządzeniu sprawozdania finansowego zaliczy je do kosztów uzyskania przychodów w sp. z o.o.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 13)
Fragment:
(...) sprawozdania finansowego, -są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. W myśl art. 15 ust. 4c updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia przez Nią do kosztów uzyskania przychodów kosztów, którymi zostanie obciążona po sporządzeniu sprawozdania finansowego jest zatem prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2013
22
maj

Istota:
Związku z dokonaną analizą prawną, należy przyjąć że przychody z realizacji instrumentu finansowego A (dodatni wynik z transakcji) powstaną w dacie faktycznego otrzymania przez Spółkę płatności z tego tytułu, czyli w dniu zapłaty (w gotówce lub przez potrącenie), stosownie do art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Po czwarte, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego, albo złożenia zeznania, są potrącane w roku podatkowym, następującym po roku, za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.” Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 7 marca 2012 r. sygn. IPPB3/423-1103/11-2/MC : „Odstąpienie od zasady potrącalności kosztów możliwe jest tylko wtedy, gdy zarachowanie kosztu w danym roku podatkowym nie było możliwe, np. gdy podatnik otrzymał fakturę (rachunek) dotyczącą danego roku podatkowego z opóźnieniem - po zamknięciu ksiąg rachunkowych i złożeniu zeznania - wówczas koszt ten potrąca się w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4c updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytań numer od 2 do 3, uznaje się za prawidłowe.
2013
28
mar

Istota:
Czy różnica wynikająca z przejścia na MSSF pomiędzy stanem RTU w bilansie zamknięcia roku poprzedzającego rok przejścia na MSSF obliczonym zgodnie z PSR, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok przejścia na MSSF a stanem RTU wykazanym na koniec tego roku w sprawozdaniu finansowym za rok przejścia na MSSF powinna stanowić przychód podatkowy Spółki?
Fragment:
Czy różnica wynikająca z przejścia na MSSF pomiędzy stanem RTU w bilansie zamknięcia roku poprzedzającego rok przejścia na MSSF obliczonym zgodnie z PSR, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający rok przejścia na MSSF a stanem RTU wykazanym na koniec tego roku w sprawozdaniu finansowym za rok przejścia na MSSF powinna stanowić przychód podatkowy Spółki... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym różnica wynikająca z przejścia na MSSF pomiędzy stanem RTU w bilansie zamknięcia roku poprzedzającego rok przejścia na MSSF zastosowania obliczonym zgodnie z PSR wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok, poprzedzający rok przejścia na MSSF a stanem RTU wykazanym na koniec tego roku w sprawozdaniu finansowym za rok przejścia na MSSF nie powinna stanowić przychodu podatkowego Spółki. Uzasadnienie: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 UPDOP u ubezpieczycieli przychodem jest kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. lb pkt 1 UPDOP, u ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są także rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku.
2013
26
mar

Istota:
1. Czy na skutek dokonania przedstawionych w stanie faktycznym korekt, po stronie Spółki ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku?
2. W przypadku stwierdzenia, że w przedstawionym stanie faktycznym ujawniła się nadpłata we wpłatach z zysku, czy Spółka ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty za okres objęty zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym?
Fragment:
Co więcej, taki warunek należy uznać za niedopuszczalny, gdyż jego skutkiem byłoby wyłączenie stosowania przepisów dotyczących nadpłaty przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - jako że przepisy te byłyby martwe po dokonaniu rocznego rozliczenia wpłat z zysku, które notabene dokonywane jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Pomimo bowiem zatwierdzenia sprawozdania finansowego świadczenie nienależne na rzecz Skarbu Państwa - nadpłacona wpłata z zysku - nadal ma charakter świadczenia nienależnego, do którego zwrotu jest uprawniona jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Przedstawione powyżej wnioskowanie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. I tak, w wyroku z 24 listopada 2006 r. (sygn. III SA/Wa 3079/06) WSA w Warszawie stwierdził, iż zatwierdzenie sprawozdania finansowego nie ma charakteru prawotwórczego i wniosku tego nie może zmienić zasada trwałości sprawozdań finansowych. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może być złożony także po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, oczywiście przy zachowaniu 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej. Jak podkreślił Sąd, „ za błędne należy uznać stanowisko, iż zatwierdzenie sprawozdania finansowego (...) przez właściwy organ powoduje przyjęcie a priori założenia, iż wpłaty nie zostały dokonane nienależnie, a zatem odpada możliwość stwierdzenia nadpłaty na tej podstawie ”. Zdaniem Sądu, „ zatwierdzenie sprawozdania finansowego nie ma charakteru prawotwórczego i wniosku tego nie może zmienić zasada trwałości sprawozdań finansowych.
2012
19
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.