Sprawozdania finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprawozdania finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

W zakresie obowiązku składania sprawozdania finansowego spółki komandytowej.

Fragment:

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe. Powyższe statuuje obowiązek złożenia sprawozdania finansowego spółki komandytowej do właściwego rejestru sądowego - rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Powołane regulacje nie wskazują natomiast na obowiązek złożenia takiego sprawozdania finansowego przez spółkę osobową do urzędu skarbowego. Obowiązek taki zdaniem Wnioskodawcy mógłby ewentualnie wynikać z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”). Regulacją obejmującą kwestię składania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego jest art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, który stanowi, że podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

2018
3
sty

Istota:

Moment uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Fragment:

(...) sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2015 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu, uznania Wnioskodawcy, za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4510-177/15/EN wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 stycznia 2016 r. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 26 stycznia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację Znak: IBPB-1-1/4510-177/15/EN , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie momentu, uznania Wnioskodawcy, za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. za nieprawidłowe.

2017
7
wrz

Istota:

W zakresie obowiązku składania przez Wnioskodawcę do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej „ updop ”), w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 czerwca 2017 r., podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Z dniem 21 czerwca 2017 r. na mocy art. 219 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) art. 27 ust. 2 updop otrzymał następujące brzmienie: Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

2017
4
lip

Istota:

Czy Spółka słusznie zakwalifikowała koszty badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w roku 2015 jako koszty pośrednio związane z przychodami 2015 r., odnosząc je w ciężar kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, tj. w roku 2015?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka słusznie zakwalifikowała koszty badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w roku 2015 jako koszty pośrednio związane z przychodami 2015 r., odnosząc je w ciężar kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, tj. w roku 2015? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionych powyżej okoliczności, wydatek poniesiony na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w związku z reorganizacją struktury grupy stanowi koszt pośrednio związany z przychodem. W związku z tym, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, powinien być ujęty jako koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia. Fakt uzyskania przez Spółkę w roku 2017 przychodu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przeprowadzone w 2015 r. badanie sprawozdania finansowego nie powoduje konieczności przeniesienia kosztów tegoż badania z roku podatkowego 2015 do roku podatkowego 2017. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Są to więc wszelkiego rodzaju wydatki, jakie Spółka ponosi w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

2016
21
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku składania sprawozdania finansowego.

Fragment:

Czy Parafia ma obowiązek przedkładać Urzędowi Skarbowemu sprawozdanie finansowe łączne (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) obejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą Parafii polegającą na wynajmie pomieszczeń wraz z działalnością kościelną (niegospodarczą działalnością statutową), czy jedynie sprawozdanie finansowe obejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą... Zdaniem Wnioskodawcy powinien on przedkładać Urzędowi Skarbowemu sprawozdanie finansowe jedynie z prowadzonej działalności gospodarczej, a nie sprawozdanie finansowe łączne obejmujące działalność gospodarczą wraz z działalnością kościelną (niegospodarczą działalność statutową). Powyższe wynika z faktu, że Parafia nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji z niegospodarczej działalności statutowej i nie ma obowiązku dołączania do składanego zeznania rocznego CIT-8 z pozarolniczej działalności gospodarczej informacji o przychodach z działalności duszpasterskiej, w tym o otrzymanych darowiznach, CIT-D (vide: interpretacje organów skarbowych w sprawach indywidualnych: IBPBI/2/4510-231/15/MS , IBPBI/2/423-1001/13/PP , IBPBI/2/423- 349/12/CzP). W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rachunkowości „ Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób ”.

2016
18
mar

Istota:

Czy obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożenia do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, dotyczy również Wnioskodawcy będącego związkiem gminnym, który nie sporządza sprawozdania finansowego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości?

Fragment:

Związek zwłaszcza nie sporządza sprawozdania finansowego, którego treść, zasady oraz cel sporządzania odpowiadałyby sprawozdaniu finansowemu przewidzianemu przepisami ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, złożenia do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, dotyczy również Wnioskodawcy będącego związkiem gminnym, który nie sporządza sprawozdania finansowego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości... Zdaniem Wnioskodawcy Związek nie jest obowiązany do składania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ updop ”). Stosownie do powołanego przepisu, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

2016
18
mar

Istota:

Moment ujęcia kosztów podatkowych

Fragment:

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ww. ustawy o rachunkowości). Zatem sprawozdanie finansowe można uznać za sporządzone w momencie złożenia pod sprawozdaniem finansowym podpisów: osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, którym jest osoba lub organ jedno lub wieloosobowy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zarządzania jednostką poprzez co, powyższe osoby wspólnie poświadczają, że sprawozdanie finansowe jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, a zatem - może zostać formalnie uznane za „ sporządzone ”. Ponadto złożenie podpisu pod sprawozdaniem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez te osoby za prawidłowość i rzetelność sporządzonego sprawozdania finansowego. W świetle powyższego, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż dniem sporządzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 15 ust. 4b pkt 1 updop jest dzień zakończenia dokonywania zapisów (księgowań) w księgach roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2016
5
mar

Istota:

Czy opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”) i w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP.

Fragment:

Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ UPDOP ”) i w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP... Zdaniem Wnioskodawcy, opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 UPDOP i w sytuacji ich umorzenia lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP. Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP. Regulacje UPDOP przewidują dwie kategorie kosztów: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Jednocześnie, pośród przepisów UPDOP brak jest legalnych definicji pojęć bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów.

2016
5
mar

Istota:

Czy opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP?

Fragment:

Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ UPDOP ”), w sytuacji umorzenia świadectw lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który w sytuacji Spółki zawsze następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP... Zdaniem Wnioskodawcy, opisane koszty nabycia świadectw pochodzenia lub opłaty zastępczej mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4 UPDOP i w sytuacji ich umorzenia lub poniesienia opłaty zastępczej po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego (który następuje przed terminem do złożenia zeznania) są potrącalne w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 15 ust. 4c UPDOP. Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 UPDOP. Regulacje UPDOP przewidują dwie kategorie kosztów: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Jednocześnie, pośród przepisów UPDOP brak jest legalnych definicji pojęć bezpośrednie i pośrednie koszty uzyskania przychodów.

2015
1
lip

Istota:

W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania urzędom skarbowym sprawozdania wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego w Polsce. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, wobec czego nie podlega obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 27 ust. 2 updop: „ podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (...) ”. W konsekwencji, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, obowiązek składania urzędom skarbowym sprawozdania wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe dotyczy wyłącznie podatników podatku dochodowego w Polsce. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce, wobec czego nie podlega obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.