Sprawozdania | Interpretacje podatkowe

Sprawozdania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprawozdania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy korekty wystawione z wyżej omówionych przyczyn należy wykazać w przychodach bieżących czyli w marcu 2011 roku, czy posiłkując się art. 54 ustawy o rachunkowości korygować zeznanie za 2010 rok, a może skorygować zeznania podatkowe za 2007, 2008, 2009, 2010 o kwoty przypadające na poszczególne lata?
Fragment:
(...) podstawie zeznania podatek dochodowy. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale w trakcie jego badania, w dniu 04.04.2011 roku do księgowości wpłynęły faktury korygujące przychody za lata 2007-2010 wystawione w dniu 31.03.2011. Biegły uznał, iż korekty nie wpływają istotnie na sprawozdania finansowe za lata 2007-2009 i polecił w związku z art. 54 ustawy o rachunkowości dokonać korekty wyniku finansowego za rok 2010. W wyniku dokonania tej korekty, a także po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok przez Walne Zgromadzenie Wspólników zostanie sporządzona korekta zeznania CIT-8 za 2010 rok. Spółka złoży wniosek do Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku za 2010 w kwocie 15.432,00 zł oraz zaliczenie tej nadpłaty ze względu na ostrożność - na zobowiązanie podatkowe za miesiąc marzec 2011 roku. Wnioskodawca zaznacza, iż wspomniane korekty opiewają na kwoty za 2007 rok -5.047,50 co stanowi 0,012% przychodów za 2007 r., 2008 roku (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy koszty badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego wg MSR, przeprowadzanego przez polski podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w przypadku, gdy Spółka nie ma ustawowego obowiązku poddawania takiego sprawozdania badaniu, a wynika ono przede wszystkim z faktu przynależności do grupy kapitałowej i związanych z tym dodatkowych korzyści i obowiązków, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) kontrolnego, w którym zastosowanie znajdą np. przepisy art. 180 i 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną i jednoznaczną ocenę istniejącego związku przyczynowo – skutkowego między wydatkiem na badanie sprawozdania finansowego przekazywanego udziałowcowi. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Spółka postępuje prawidłowo potrącając koszty pośrednie dotyczące zamkniętego roku „n”:
- w roku „n” przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego za rok „n”
- w roku „n+1” po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok „n”?
Fragment:
(...) iż koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, należy rozliczać w dacie poniesienia kosztu, która zgodnie z przepisami rachunkowymi powinna odnosić się do okresu którego dotyczy. W tym miejscu należy zgodzić się z Wnioskodawcą iż, datą graniczną zarachowania kosztów dotyczących danego roku podatkowego jest sporządzenie sprawozdania finansowego. Wszystkie koszty kwalifikowane jako inne niż bezpośrednio związane z przychodami poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego a dotyczące zamkniętego roku podatkowego powinny być potrącane, o ile przepisy rachunkowe na to pozwalają, w roku następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Koszty bezpośrednio związane z przychodami potrącane są zaś zgodnie z art. 15 ust. 4 oraz ust. 4c i 4d. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i (...)
2011
1
lip

Istota:

1. Jednak dokument prywatny nie był wyposażony w domniemanie zgodności z prawdą złożonych w nim oświadczeń, lecz jedynie w domniemanie wyłączające potrzebę dowodu, że osoba, która dokument podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenia. Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie przesądzała o jego mocy materialnej, w tym o prawdziwości oświadczenia, które zawierał. Z powyższego wynikało, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła... powinno zawierać dane na tyle dokładne i konkretne, aby umożliwić podatnikowi samoobliczenie podatku, a następnie organowi podatkowemu w (ewentualnym) postępowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu konkretnej darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

2. To organy podatkowe winny merytorycznie ocenić, czy cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany bądź też przeprowadzić postępowanie, które doprowadzi do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania.

3. Organy podatkowe mają bezwzględny obowiązek zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy nie zaś poprzestawać na stwierdzeniu braku dokumentów i wniosku, że uniemożliwiło to organom podatkowym sprawdzenie czy darowizna w kwocie wymienionej w sprawozdaniu została faktycznie przeznaczona na wskazane w sprawozdaniu cele.
Fragment:
(...) w sprawozdaniu cele. Reasumując stwierdzić należy, iż trafny jest zarzut skargi kasacyjnej dokonania przez Sąd pierwszej instancji błędnej wykładni art. 55 ust. 7 ustawy, sprowadzającej się do twierdzenia, że obdarowany Kościół winien dysponować „chociażby dowodami (rachunkami, fakturami, pokwitowaniami), z których wynikałoby, że darowizna (...) została przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą, a nie na inny cel". Jak już wcześniej wyjaśniono, ocena sprawozdania przez organy podatkowe winna się odbyć przy zastosowaniu wszelkich dostępnych dowodów wskazanych przez podatnika lub wynikających z okoliczności sprawy. Wobec zasadności skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 185 § 1 i 203 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji. (...)
2011
1
maj

Istota:

1) Skoro regulacja zamieszczona w ustawie kościelnej ma charakter szczególny w stosunku do unormowań ustawy podatkowej to żadnego wpływu na możliwość skorzystania z ulg przewidzianych w przepisie ustawy kościelnej nie miała nowelizacja art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego powinno zawierać informacje na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, iż rzeczywiście darowizna zużytkowana została na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, zgodnie z w/w przepisem.
Fragment:
(...) być weryfikowane. Sprawozdanie jest bowiem dowodem, a ponieważ nie posiada szczególnej mocy dowodowej, przypisywanej np. dokumentom urzędowym - jego wiarygodność podlega ocenie organów podatkowych. Istnieje przy tym różnica w ustaleniu, że określony dokument nie jest sprawozdaniem w rozumieniu art. 55 ust. 7, a uznaniem sprawozdania za niewiarygodne. Podkreślić należy, że w świetle art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego sporządzenie stosownego sprawozdania jest obowiązkiem obdarowanego wobec darczyńcy, który ma zatem prawo domagania się aby było ono rzeczywiste, konkretne i sprawdzalne. Prawo to nie przysługuje darczyńcy nie tylko dlatego, że jest niezbędne dla skorzystania z ulgi podatkowej, ale również dlatego, że darczyńca ma prawo wiedzieć jak wydatkowano przekazane przez niego środki. Jakkolwiek zatem w części dotyczącej zastosowania w niniejszej sprawie art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 7 u.p.d.o.f. uzasadnienie (...)
2011
1
maj

Istota:

1. Przedkładane przez podatnika na żądanie organu sprawozdania kościelnych osób prawnych o wykorzystaniu (przeznaczeniu) otrzymanej darowizny na wskazany w ustawie cel były dokumentami prywatnymi.

2. Jednak dokument prywatny nie był wyposażony w domniemanie zgodności z prawdą złożonych w nim oświadczeń, lecz jedynie w domniemanie wyłączające potrzebę dowodu, że osoba, która dokument podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenia. Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie przesądzała o jego mocy materialnej, w tym o prawdziwości oświadczenia, które zawierał.

3. Do organów podatkowych należała merytoryczna ocena, czy w konkretnym wypadku złożone sprawozdanie pozwalało na stwierdzenie, że cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany, bądź na przeprowadzenie postępowania, które doprowadziłoby do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania.

4. Unormowana w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy materialnej, jak też dyrektywa zupełności postępowania a nadto zasada oficjalności postępowania dowodowego (art. 187 Ordynacji podatkowej) nakładają na organ podatkowy obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla ich rozstrzygnięcia, a nadto nakłada obowiązek zebrania dowodów z urzędu.

5. To z mocy art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest gospodarzem postępowania dowodowego. Wobec tego winien przeprowadzić postępowanie dowodowe dopuszczając wszelkie przewidziane prawem dowody, które zmierzałyby do wyjaśnienia sprawy.
Fragment:
(...) wyprawki wyliczono na kwotę 1.158 zł. (art. 39 pkt 3 cyt. ustawy). Taki charakter sprawozdania wypełniał warunek, o którym mowa w art. 55 ust. 7 cytowanej ustawy. Do organów podatkowych należała merytoryczna ocena, czy w konkretnym wypadku złożone sprawozdanie pozwalało na stwierdzenie, że cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany, bądź na przeprowadzenie postępowania, które doprowadziłoby do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania. Unormowana w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy materialnej, jak też dyrektywa zupełności postępowania a nadto zasada oficjalności postępowania dowodowego (art. 187 Ordynacji podatkowej) nakładają na organ podatkowy obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla ich rozstrzygnięcia, a nadto nakłada obowiązek zebrania dowodów z urzędu. Nawet jeżeli 2 mocy przepisów szczegółowych na stronie spoczywa ciężar udowodnienia określonych (...)
2011
1
maj

Istota:
Jakie wymogi powinno spełniać sprawozdanie z wykonania darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze w rozumieniu art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)?
Fragment:
(...) podatkowej. Otrzymane przez kościelną osobę prawną darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze nie są przychodem z działalności statutowej. Kościelna osoba prawna (parafia), prowadząc działalność charytatywno-opiekuńczą powinna prowadzić stosowną dokumentację. Przedstawienie sprawozdania o przeznaczeniu określonych środków na określone cele nie powinno być czynnością niemożliwą do wykonania. Reasumując należy stwierdzić, że pomimo braku ustawowej definicji sprawozdania dla potrzeb stosowania ulgi podatkowej w postaci odliczenia darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze sprawozdanie powinno zawierać takie elementy, które pozwolą na jego weryfikację i takie elementy zawiera jedno sprawozdanie przedstawione przez wnioskodawcę. W związku z powyższym stanowisko zawarte w pytaniu jest w części prawidłowe. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w sytuacji, kiedy podatnik nie jest zobowiązany do składania w Urzędzie Statystycznym sprawozdania o stanie zatrudnienia na druku Z-03, wystarczy przedłożenie rocznego sprawozdania Z-06 (dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości)?
Fragment:
(...) uchwały ? w przypadku zmniejszenia liczby zatrudnionych będącej podstawą do uzyskania zwolnienia określonego w § 2 ust. 2 podatnik płaci podatek od nieruchomości na ogólnych zasadach. Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy stwierdzić, że w celu kontrolowania prawidłowości zwolnienia w podatku od nieruchomości konieczne jest przedkładanie przez podatnika rocznego sprawozdania Z?06, a także kwartalnych zaświadczeń o stanie zatrudnienia sporządzanych w oparciu o wytyczne do sprawozdania Z-03 . (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci miału przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2005 i w 2006r.? orazCzy Spółka przekazując darowiznę musi uzyskać w ciagu dwóch lat sprawozdanie od Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, o jej przeznaczeniu na swoją działalność, jeżeli dokanane zostanie odliczenie tejże darowizny od dochodu w granicach 10% limitu?
Fragment:
(...) Spółka przekazała darowiznę rzeczową na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ... w ... , realizującego zadania w zakresie wychowania, edukacji i opieki nad dziećmi upośledzonymi stąd też prawo do skorzystania przez Spółkę z odliczenia od dochodu tejże darowizny nie jest uwarunkowanie uzyskaniem sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny. Doprecyzować przy tym należy, iż istotnym w tej sprawie jest cel na który darowizna została przekazana, a sam obowiązek posiadania sprawozdania o którym mowa powyżej nie jest uzależniony od wysokości przyznanego przez ustawę 10% limitu odliczeń od dochodu na podstawie art.18 ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, że udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Przy tym należy także podkreślić, że interpretacja nie jest wiążąca dla (...)
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sprawozdania
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.