Sprawozdania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprawozdania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy, przez spółkę komandytową w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi.

Fragment:

Zgodnie z art. 27 ust. 5 updop, podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jako Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i nie podlega przepisom tej ustawy. Należy jednocześnie nadmienić, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga tylko w zakresie objętym pytaniem tj. w kwestii obowiązku złożenia przez Wnioskodawcę (tj. spółkę komandytową) sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy, tutejszy Organ nie odniósł się do obowiązków w tym zakresie ciążących na wspólnikach spółki komandytowej.

2018
11
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego.

Fragment:

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie ma ona obowiązku składania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego spółki komandytowej, w której pozostaje wspólnikiem, nie jest bowiem z tego tytułu podatnikiem prowadzącym księgi rachunkowe. Obowiązek złożenia takiego sprawozdania nie ciąży też na spółce komandytowej, gdyż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a tylko na takich podmiotach ciąży obowiązek złożenia takiego sprawozdania w myśl art. 45 ust. 5 ustawy o PIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.): podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. Natomiast stosownie do art. 45 ust. 5 tej ustawy: podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania.

2011
1
paź

Istota:

Czy korekty wystawione z wyżej omówionych przyczyn należy wykazać w przychodach bieżących czyli w marcu 2011 roku, czy posiłkując się art. 54 ustawy o rachunkowości korygować zeznanie za 2010 rok, a może skorygować zeznania podatkowe za 2007, 2008, 2009, 2010 o kwoty przypadające na poszczególne lata?

Fragment:

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale w trakcie jego badania, w dniu 04.04.2011 roku do księgowości wpłynęły faktury korygujące przychody za lata 2007-2010 wystawione w dniu 31.03.2011. Biegły uznał, iż korekty nie wpływają istotnie na sprawozdania finansowe za lata 2007-2009 i polecił w związku z art. 54 ustawy o rachunkowości dokonać korekty wyniku finansowego za rok 2010. W wyniku dokonania tej korekty, a także po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok przez Walne Zgromadzenie Wspólników zostanie sporządzona korekta zeznania CIT-8 za 2010 rok. Spółka złoży wniosek do Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku za 2010 w kwocie 15.432,00 zł oraz zaliczenie tej nadpłaty ze względu na ostrożność - na zobowiązanie podatkowe za miesiąc marzec 2011 roku. Wnioskodawca zaznacza, iż wspomniane korekty opiewają na kwoty za 2007 rok -5.047,50 co stanowi 0,012% przychodów za 2007 r., 2008 roku -5.976,00 co stanowi 0,013%, w 2009 roku -57.156,16 co stanowi 0,11% przychodów, w 2010 roku 24.990,00 co stanowi 0,049% przychodów. Łączna kwota to -81.218,66 złotych.

2011
1
lip

Istota:

Czy koszty badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego wg MSR, przeprowadzanego przez polski podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w przypadku, gdy Spółka nie ma ustawowego obowiązku poddawania takiego sprawozdania badaniu, a wynika ono przede wszystkim z faktu przynależności do grupy kapitałowej i związanych z tym dodatkowych korzyści i obowiązków, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Spółka sporządza na koniec roku sprawozdania finansowe według standardów polskich i międzynarodowych (MSR), i oba te sprawozdania poddaje badaniu przez polski podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Oba sprawozdania wraz z opinią i raportem biegłego przekazywane są udziałowcowi Spółki, koszty badania w obydwu przypadkach ponosi Spółka. Badanie sprawozdania sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ma na celu weryfikację jego zgodności z tymi standardami. Dane przedstawiane w sprawozdaniach sporządzanych wg MSR umożliwiają Spółce i jej udziałowcowi zapewnienie porównywalności własnych danych Spółki z danymi przedstawianymi przez inne podmioty z Grupy, w szczególności przez inne spółki dystrybucyjne. Pozwala to na analizę tych danych, m. in. w celu określenia rentowności, porównywalności kosztów i przychodów, oraz wprowadzania stosownych korekt jak również dla celów rachunkowości zarządczej i budżetowania. Dla udziałowca dane przedstawiane przez Spółkę są ponadto niezbędne dla celów konsolidacji w jego sprawozdaniu finansowym. Sporządzanie sprawozdań wg standardów MSR jest jednym z obowiązków, które wszystkie spółki z Grupy muszą spełniać, aby móc funkcjonować w jej ramach i osiągać wynikające z tego faktu korzyści, np. w postaci wyłączności dystrybucji na danym terytorium, posługiwania się znakami towarowymi należącymi do Grupy, czerpania doświadczeń od innych podmiotów należących do Grupy etc.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo potrącając koszty pośrednie dotyczące zamkniętego roku „n”:
- w roku „n” przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego za rok „n”
- w roku „n+1” po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok „n”?

Fragment:

(...) sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia takiego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego- są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody W myśl art. 15 ust. 4c Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. W przypadku kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami a do takich należy zaliczyć wymienione we wniosku koszty: czynsz za użytkowanie powierzchni, opłaty eksploatacyjne, usługi energetyczne, telekomunikacyjne oraz inne media, zastosowanie ma art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych który stanowi, iż koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

2011
1
maj

Istota:


1. Jednak dokument prywatny nie był wyposażony w domniemanie zgodności z prawdą złożonych w nim oświadczeń, lecz jedynie w domniemanie wyłączające potrzebę dowodu, że osoba, która dokument podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenia. Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie przesądzała o jego mocy materialnej, w tym o prawdziwości oświadczenia, które zawierał. Z powyższego wynikało, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła... powinno zawierać dane na tyle dokładne i konkretne, aby umożliwić podatnikowi samoobliczenie podatku, a następnie organowi podatkowemu w (ewentualnym) postępowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu konkretnej darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

2. To organy podatkowe winny merytorycznie ocenić, czy cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany bądź też przeprowadzić postępowanie, które doprowadzi do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania.

3. Organy podatkowe mają bezwzględny obowiązek zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy nie zaś poprzestawać na stwierdzeniu braku dokumentów i wniosku, że uniemożliwiło to organom podatkowym sprawdzenie czy darowizna w kwocie wymienionej w sprawozdaniu została faktycznie przeznaczona na wskazane w sprawozdaniu cele.

Fragment:

Sprawozdanie znajdujące się w aktach sprawy, dotyczące przeznaczenia darowizny otrzymanej od Jana Z w 2001 r. na działalność charytatywno- opiekuńczą Kościoła w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego posiadało cechy „sprawdzalności" informacji w nich zawartych. Wobec tego, że podatnik nie mógł mieć opartego na prawie wpływu na treść otrzymanego sprawozdania nie można mu było zarzucić, że sprawozdanie było „niewłaściwe", że obdarowany nie przedłożył dokumentów świadczących o wydatkowaniu otrzymanej darowizny. Warunkiem skorzystania przez podatnika z ulgi przewidzianej w art. 55 ust. 7 omawianej ustawy była ocena treści konkretnego sprawozdania przedłożonego przez podatnika. To organy podatkowe winny merytorycznie ocenić, czy cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany bądź też przeprowadzić postępowanie, które doprowadzi do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania. Nie do przyjęcie była zaakceptowana przez Sąd pierwszej instancji ocena sprawozdania dokonana przez organy podatkowe sprowadzająca się do konstatacji, że informacje w nim zawarte nie zostały potwierdzone rachunkami, fakturami, pokwitowaniami, co w konsekwencji nie pozwalało na przyjęcie, że darowizna została przez obdarowanego wykorzystana na cele określone w ustawie.

2011
1
maj

Istota:


1) Skoro regulacja zamieszczona w ustawie kościelnej ma charakter szczególny w stosunku do unormowań ustawy podatkowej to żadnego wpływu na możliwość skorzystania z ulg przewidzianych w przepisie ustawy kościelnej nie miała nowelizacja art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego powinno zawierać informacje na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, iż rzeczywiście darowizna zużytkowana została na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, zgodnie z w/w przepisem.

Fragment:

Obowiązkiem darczyńcy, który chce skorzystać z ulgi podatkowej jest przedłożenie organom podatkowym sporządzonego przez osobę obdarowaną sprawozdania o wydatkowaniu kwoty darowizny na określony cel, a nie jedynie informacji o tym, że kwota taka została wydatkowana. Na tym polega istota poglądu wyrażonego przez Sąd pierwszej instancji. Poprawności stanowiska wyrażonego w zaskarżonym wyroku nie podważa to, że w rzeczywistości mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy to sprawozdanie, pomimo swojej nazwy nie będzie posiadało cech właściwych temu dokumentowi, a uzyskanie dokumentu właściwego będzie utrudnione. Wyjaśnieniu tych kwestii służy postępowanie podatkowe, w toku którego dane wynikające ze sprawozdania mogą być weryfikowane. Sprawozdanie jest bowiem dowodem, a ponieważ nie posiada szczególnej mocy dowodowej, przypisywanej np. dokumentom urzędowym - jego wiarygodność podlega ocenie organów podatkowych. Istnieje przy tym różnica w ustaleniu, że określony dokument nie jest sprawozdaniem w rozumieniu art. 55 ust. 7, a uznaniem sprawozdania za niewiarygodne. Podkreślić należy, że w świetle art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego sporządzenie stosownego sprawozdania jest obowiązkiem obdarowanego wobec darczyńcy, który ma zatem prawo domagania się aby było ono rzeczywiste, konkretne i sprawdzalne.

2011
1
maj

Istota:


1. Przedkładane przez podatnika na żądanie organu sprawozdania kościelnych osób prawnych o wykorzystaniu (przeznaczeniu) otrzymanej darowizny na wskazany w ustawie cel były dokumentami prywatnymi.

2. Jednak dokument prywatny nie był wyposażony w domniemanie zgodności z prawdą złożonych w nim oświadczeń, lecz jedynie w domniemanie wyłączające potrzebę dowodu, że osoba, która dokument podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenia. Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie przesądzała o jego mocy materialnej, w tym o prawdziwości oświadczenia, które zawierał.

3. Do organów podatkowych należała merytoryczna ocena, czy w konkretnym wypadku złożone sprawozdanie pozwalało na stwierdzenie, że cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany, bądź na przeprowadzenie postępowania, które doprowadziłoby do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania.

4. Unormowana w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy materialnej, jak też dyrektywa zupełności postępowania a nadto zasada oficjalności postępowania dowodowego (art. 187 Ordynacji podatkowej) nakładają na organ podatkowy obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla ich rozstrzygnięcia, a nadto nakłada obowiązek zebrania dowodów z urzędu.

5. To z mocy art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest gospodarzem postępowania dowodowego. Wobec tego winien przeprowadzić postępowanie dowodowe dopuszczając wszelkie przewidziane prawem dowody, które zmierzałyby do wyjaśnienia sprawy.

Fragment:

Zdaniem Sądu pierwszej instancji organy podatkowe słusznie przyjęły, że sprawozdanie o przeznaczeniu darowizn na działalność charytatywne-opiekuńczą powinno mieć takie cechy, które pozwalają na sprawdzenie jego treści w postępowaniu podatkowym. Z uwagi na nieokreślenie w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej pojęcia „sprawozdanie", organy podatkowe trafnie sięgnęły do wykładni językowej określenia „sprawozdanie". Sąd zgadza się z organami podatkowymi, iż sprawozdanie, oprócz daty i podpisu osoby sporządzającej taki dokument, powinno zawierać opis zdarzeń z taką dokładnością, aby organy podatkowe miały możliwość sprawdzenia, czy zdarzenia takie rzeczywiście miały miejsce. W opinii Sądu takiego charakteru nie miały sprawozdania z dnia 29 września 2002 r. i 28 stycznia 2003 r. przedstawione przez skarżącą obok dowodów potwierdzających wpłatę darowizny w kwocie 60.000 zł tj. poświadczenia przyjęcia darowizny, pisma Proboszcza obdarowanej Parafii, zawierającego podziękowania za przekazaną darowiznę. W szczególności sprawozdania te nie zawierały informacji na temat: kwoty darowizny, sposobu i terminów jej wykorzystania, osób do których została skierowana pomoc lub innych uczestników zdarzeń.

2011
1
maj

Istota:

Jakie wymogi powinno spełniać sprawozdanie z wykonania darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze w rozumieniu art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.)?

Fragment:

Z treści tej regulacji prawnej wynika, iż aby wyłączyć taką darowiznę z podstawy opodatkowania darczyńcy podatkiem dochodowym muszą być spełnione dwie przesłanki: 1. przedstawione zostanie pokwitowanie odbioru darowizny, 2. przedstawione zostanie sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Wymóg przedłożenia sprawozdania nie jest wymogiem tylko formalnym ale podlega analizie i ocenie. Powyższy przepis nie zawiera jakichkolwiek wskazań co do wymogów jakim kryteriom winno odpowiadać sprawozdanie. Nie istnieje także uniwersalny wzór sprawozdania, do którego można by się odnieść w razie wątpliwości, czy dany dokument stanowi sprawozdanie. W takim przypadku dopiero dokonanie wykładni pozwoli na prawidłowe określenie co powinien zawierać dokument aby można było uznać go za sprawozdanie w rozumieniu art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Słownikowa definicja pojęcia sprawozdanie wskazuje, że sprawozdanie jest to przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, wypadków, relację, raport. Ogólne zatem wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę nie spełnia wymogów art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (wyrok NSA z dnia 17.03.2006 r. sygn. akt II FSK 511/05). Ponadto jeżeli przedłożone sprawozdanie powinno szczegółowo zdawać sprawę z określonego zdarzenia czy opisywać określone zdarzenie, to jednocześnie powinno także dawać możliwość jego weryfikacji i stwierdzenia na ile określone zdarzenia rzeczywiście miały miejsce i jakie były to zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w sytuacji, kiedy podatnik nie jest zobowiązany do składania w Urzędzie Statystycznym sprawozdania o stanie zatrudnienia na druku Z-03, wystarczy przedłożenie rocznego sprawozdania Z-06 (dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości)?

Fragment:

Podatnik w piśmie wyjaśniającym z dnia 12.01.2006 r. poinformował, że nie jest zobowiązany do przedkładania w Urzędzie Statystycznym sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - Z?03, a jedynie przedkłada roczne sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy ? Z?06. Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. uchwały ? w przypadku zmniejszenia liczby zatrudnionych będącej podstawą do uzyskania zwolnienia określonego w § 2 ust. 2 podatnik płaci podatek od nieruchomości na ogólnych zasadach. Biorąc pod uwagę powyższe fakty należy stwierdzić, że w celu kontrolowania prawidłowości zwolnienia w podatku od nieruchomości konieczne jest przedkładanie przez podatnika rocznego sprawozdania Z?06, a także kwartalnych zaświadczeń o stanie zatrudnienia sporządzanych w oparciu o wytyczne do sprawozdania Z-03 .