IPTPP1/4512-421/15-4/AC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przychód osiągnięty ze szkoleń na rzecz członków stowarzyszenia jak i osób trzecich w zakresie skoków spadochronowych (zgodnie z programem szkolenia spadochronowego zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego) udokumentowanych nagraniem kamerą na nośniku danych (płyta) wydawanej skoczkowi w ramach skoków zapoznawczych i dalszego szkolenia do ewentualnej korekty popełnionych błędów, stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32, w związku z art. 43 ust. 18 ustawy o podatku VAT i czy w konsekwencji w całości korzystają ze zwolnienia z VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (brak daty wypełnienia) – data wpływu 17 sierpnia 2015 r. uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, szkoleń w zakresie skoków spadochronowych udokumentowanych nagraniem kamerą na nośniku danych (płyta) wydawanej skoczkowi w ramach skoków zapoznawczych i dalszego szkolenia do ewentualnej korekty popełnionych błędów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, szkoleń w zakresie skoków spadochronowych udokumentowanych nagraniem kamerą na nośniku danych (płyta) wydawanej skoczkowi w ramach skoków zapoznawczych i dalszego szkolenia do ewentualnej korekty popełnionych błędów.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Aeroklub ... w ... jest stowarzyszeniem, którego podstawowa działalność statutowa obejmuje sporty lotnicze w następujących dyscyplinach: modelarstwo lotnicze, sport balonowy, sport paralotniowy, sport spadochronowy, sport samolotowy, sport szybowcowy, akrobacja lotnicza, sport mikrolotowy.

Aeroklub posiada Licencję Sportową Klubu i status członka Polskiego Związku Sportowego, zgodnie ze statutem ma m.in. następujące cele: organizacja szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych (m.in. paralotniczych, samolotowych, szybowcowych, spadochronowych, organizowanie skoków spadochronowych) w ramach sportu spadochronowego dla podmiotów i osób trzecich.

Działalność Aeroklubu nie jest nastawiona na osiąganie zysku, chociaż wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Aeroklub odpłatnie (jako zwrot kosztów i ewentualne wynagrodzenie), z zastrzeżeniem że cały zysk, który ewentualnie powstanie, przeznaczony jest na cele statutowe Aeroklubu. Działalność statutowa jest wykonywana zarówno na rzecz członków, jak i na rzecz osób trzecich uprawiających sporty lotnicze, w tym amatorów.

Wnioskodawca jest członkiem Polskiego Związku Sportowego, członkiem Aeroklubu Polskiego, posiada aktualną licencję Klubu Sportowego. Aeroklub ... jest odrębnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, samodzielnie rozliczającym się z podatku VAT. Zakres pytania dotyczy usług świadczonych przez Aeroklub ..., którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu a szkolenia spadochronowe są przeprowadzane na rzecz osób w celu uprawiania sportu. Aeroklub nie jest nastawiony na osiąganie zysków z przeprowadzanych szkoleń bowiem wszelkie dochody przeznacza na cele statutowe.

Usługa nagrywania nośnika danych np. płyty jest ofertą proponowaną skoczkowi przy wykonywaniu usługi podstawowej. Nagrywanie i wydawanie nośnika dokumentującego przebieg szkolenia nie ma w sobie celu konkurencyjnego bowiem służy jako dokument szkolenia i instruktaż dla skoczka z przeprowadzonego skoku. Szkolenia są organizowane w miarę zapotrzebowania a osiągane zyski ze sprzedaży nośnika danych w całości przeznaczone są na cele statutowe Aeroklubu jako stowarzyszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód osiągnięty ze szkoleń na rzecz członków stowarzyszenia jak i osób trzecich w zakresie skoków spadochronowych (zgodnie z programem szkolenia spadochronowego zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego) udokumentowanych nagraniem kamerą na nośniku danych (płyta) wydawanej skoczkowi w ramach skoków zapoznawczych i dalszego szkolenia do ewentualnej korekty popełnionych błędów, stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32, w związku z art. 43 ust. 18 ustawy o podatku VAT i czy w konsekwencji w całości korzystają ze zwolnienia z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 u.p.t.u., zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Ponadto cały zysk jest przeznaczony na doskonalenie świadczonych usług. Zatem świadczone przez Aeroklub usługi polegające na organizowaniu szkoleń spadochronowych, udokumentowanych na nośniku danych i wydawanych dla każdego kursanta korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2- 2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze zm.), państwa członkowskie zwalniają od podatku świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przy czym w myśl art. 43 ust. 17 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
  • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Z opisu spraw wynika, iż Wnioskodawca posiada licencję Klubu Sportowego. Celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a będące przedmiotem wniosku szkolenia spadochronowe są przeprowadzane w celu uprawiania sportu. Działalność Wnioskodawcy nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę są odpłatne, z zastrzeżeniem, że cały zysk, który ewentualnie powstanie, przeznaczany jest na cele działalności statutowej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy należy stwierdzić, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń w zakresie skoków spadochronowych udokumentowanych nagraniem kamerą na nośniku danych (płycie) wydawanej skoczkowi w ramach skoków zapoznawczych i dalszego szkolenia do ewentualnej korekty popełnionych błędów stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32, w związku z art. 43 ust. 18 ustawy i w konsekwencji będą w całości korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.