IPPB5/423-557/10-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznanie wydatków na spotkania integracyjne dla pracowników za koszt uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2010r. (data wpływu 26.08.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania wydatków na spotkania integracyjne dla pracowników za koszt uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie uznania wydatków na spotkania integracyjne dla pracowników za koszt uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest komplementariuszem spółki pod nazwą „R. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółka” spółka komandytowa (dalej powoływanej jako „Spółka”). Wnioskodawca na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy o PDOP ujmuje przychody i koszty z działalności Spółki proporcjonalnie do udziału posiadanego w Spółce. Osiąganie zatem przez Spółkę większych przychodów przekształca się na większe przychody Wnioskodawcy. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie sieci sklepów sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju. W celu zwiększenia wydajności pracy swoich pracowników, zacieśnienia więzi między nimi, a także poprawy atmosfery pracy Spółka organizuje cykliczne imprezy integracyjne w formie rozgrywek piłki nożnej oraz siatkowej.

Uprawnionymi do udziału w imprezie są jedynie pracownicy Spółki. Udział pracowników w rozgrywkach ma charakter dobrowolny.

W związku z organizacją imprezy Spółka ponosi m.in. takie koszty jak koszty:

 1. wynajmu sali do treningu oraz na rozgrywki;
 2. ubezpieczenia osób biorących udział w rozgrywkach;
 3. zakupu oraz grawerowania medali;
 4. zakupu pucharów, wiązanki i innych upominków dla uczestników rozgrywek;
 5. zakupu strojów sportowych;
 6. zakupu piłek, rękawic dla bramkarzy, trąbek kibica;
 7. zakupu usług cateringowej i hotelowych dla uczestników imprezy;
 8. związane z oprawą muzyczną;
 9. usług transportowych, zakupu biletów kolejowych i wynajmu autokaru;
 10. związane z obsadą sędziowską i mediami;
 11. parkingu;
 12. zakupu usług pralniczych.

Powyższe koszty pokrywane są ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki ponoszone przez Spółkę na organizację imprez integracyjnych dla pracowników Spółki w postaci rozgrywek piłki nożnej i siatkowej stanowią koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich poniesienia przez Spółkę w wysokości ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o PDOP...

Własne Stanowisko Wnioskodawcy

Instytucję kosztów uzyskania przychodu reguluje art. 15 Ustawy o PDOP. Na mocy zdania pierwszego ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Aby koszt został uznany za koszt uzyskania przychodu, musi być poniesiony w określonym celu oraz nie znajdować się w katalogu wyłączeń w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Organizacja imprezy integracyjnej przeznaczonej dla pracowników ma na celu poprawę atmosfery pracy, polepszenie kontaktów między pracownikami oraz zbliżenie pracowników do Spółki. Impreza skutkuje podniesieniem lojalności pracowników wobec Spółki, większym zaangażowaniem w wykonywaną pracę, a także poprawia komfort i wydajność pracy w zespole poprzez jego większą integrację, podniesienie otwartości i wzajemnego zaufania pracowników do siebie. Ta poprawna komunikacja wewnętrzna między pracownikami oraz dobra i przyjazna atmosfera stanowią ogniwo w łańcuchu przyczynowo-skutkowym łączącym poniesione wydatki z oczekiwanymi zyskami. Powyższe skutkuje bowiem zwiększeniem efektywności pracy. Powszechnie znaną zasadą jest, iż dobre kontakty między pracownikami pozwalają unikać niepotrzebnych konfliktów w pracy i zwiększają wydajność pracy, a w rezultacie wpływają na zwiększenie przychodu osiąganego przez pracodawcę. Dodatkowo należy nadmienić, iż Spółka posiada obecnie ponad 50 marketów na terenie całego kraju oraz centralę w Warszawie, w których łącznie zatrudnia ponad 13000 pracowników. Tak znaczna liczba pracowników oraz ich znaczne rozproszenie na terenie całego kraju wymaga podjęcia przez Spółkę równych działań zmierzających do zachowania właściwej komunikacji pomiędzy pracownikami Spółki. Poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami pozwala na zachowanie jednolitych standardów działania firmy i zwiększenie jej efektywności, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie przychodów Spółki, a w efekcie także Wnioskodawcy. Jedną zaś z takich form integracji pracowników i prawy komunikacji miedzy nimi są właśnie organizowane przez Spółkę rozgrywki piłki nożnej oraz siatkowej. Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, iż przedmiotowa impreza nie będzie miała charakteru socjalnego z uwagi na okoliczność, iż udział w niej pracowników nie jest uzależniony od ich sytuacji rodzinnej, majątkowej. Także celem imprezy nie jest wsparcie pracowników ze względu na ich sytuację osobistą, ale integracja pracowników między sobą oraz ich zbliżenie do Spółki, a w efekcie zwiększenie przychodów Spółki oraz, pośrednio, Wnioskodawcy.

Wnioskodawca bowiem, jako wspólnik spółki osobowej, wykazuje przychody i koszty Spółki w proporcji odpowiadającej do posiadanego udziału. Mając zatem powyższe na uwadze, w związku z faktem, iż wydatki poniesione przez Spółkę na organizację przedmiotowych imprez integracyjnych:

 • stanowią koszty pośrednie poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz
 • nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu w art. 16 ust. 1 Ustawy o PDOP uznać należy, iż organizacja przez Spółkę imprez integracyjnych dla pracowników stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w momencie ich poniesienia. Powyżej zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko zostało wyrażone m. in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie sygn. IPPB5/423-221/09-2/AS z 15 lipca 2009 r., który stwierdził, iż: „Z uwagi na powyższe, w oparciu o przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji rozgrywania przez pracowników Spółki meczy piłkarskich organizowanych w celach integracyjnych dla poprawy komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy w ramach turnieju o puchar Prezesa Spółki, w miejscach ogólnie dostępnych (boiskach piłkarskich lub halach sportowych) w przypadku, gdy zawodnicy grają w koszulkach z logo i nazwą Spółki, zaś na stadionie, bądź w hali sportowej eksponowane będą banery reklamowe Spółki, można traktować jako imprezę integracyjną.

Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w pełnym zakresie.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.