IBPP2/4512-92/15/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT z tytułu pobierania opłat za szkolenie dzieci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015r. (data wpływu 3 lutego 2015r.) uzupełnionym pismem z 14 kwietnia 2015r. (data wpływu 20 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT z tytułu pobierania opłat za szkolenie dzieci - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT z tytułu pobierania opłat za szkolenie dzieci.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 14 kwietnia 2015r. (data wpływu 20 kwietnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-92/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Fundacja (dalej również Wnioskodawca) została powołana przez fundatora spółkę G. i ustanowiona aktem notarialnym. Fundacja działa na podstawie zatwierdzonego statutu i przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r, nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego /OPP/. Fundacja jest podmiotem, który nie ma na celu dążenia do systematycznego osiągania zysków a jeżeli taki zysk osiągnie to będzie on przeznaczony na realizację celów statutowych i dalsze świadczenie usług w zakresie szkolenia. Czynności wykonywane, świadczone przez Fundację w całości przeznaczone są na rzecz osób uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym i są konieczne, niezbędne do jego organizowania i uprawiania czynnego sportu i uczestniczenia w nim dużej liczby zawodników.

Właściwą działalność w zakresie świadczenia usług ściśle związanych ze sportem Fundacja rozpoczęła w ubiegłym roku. Na przestrzeni 2014 roku jak również w bieżącym roku Fundacja szkoli w dyscyplinie piłka nożna około 300 dzieci w różnych grupach wiekowych od rocznika 1996 do 2009r. Głównymi celami działalności fundacji zapisanymi w statucie są działania mające na celu propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie działalności dobroczynnej. Fundacja jest zorganizowanym klubem sportowym, który prowadzi działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i wszechstronnego propagowania idei sportu wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja założonych celów następuje w Klubie piłkarskim Wnioskodawcy poprzez :

 1. zatrudnianie i doskonalenie kadr związanych z edukacją sportową i wychowaniem młodych adeptów piłki nożnej - wysokiej klasy trenerów i instruktorów sportu w piłce nożnej.
 2. organizowanie zajęć, ćwiczeń, treningów, wszelkiego rodzaju imprez sportowych, meczy, rozgrywek, turnieji, zawodów sportowych, obozów szkoleniowych letnich i zimowych i innych akcji związanych ze sportem, przede wszystkim z piłką nożną.
 3. organizowanie i finansowanie dostępu do obiektów sportowych, boisk piłkarskich, hali sportowych i sal gimnastycznych w celu odbycia właściwych, zaplanowanych treningów.
 4. zapewnienie odpowiedniego specjalistycznego sprzętu sportowego, w zakresie niezbędnym w dyscyplinie piłka nożna.
 5. Klub zapewnia przewóz na treningi i zawody sportowe, ubezpieczenie NW, badania i opiekę medyczną podczas każdych zawodów.

Wskazana wyżej działalność jest wyłącznie działalnością statutową przede wszystkim na rzecz katowickiej społeczności. Wnioskodawca jako odrębny podmiot buduje i tworzy swój odrębny majątek, aby finansować i prowadzić działalność jako Klub sportowy i działać skutecznie na rzecz upowszechniania sportu, promować zdrowy, sportowy rozwój dzieci i młodzieży.

Majątek Fundacji działającej jako osoba prawna jako Klub sportowy, z którego finansowane są ww. statutowe formy działalności, pochodzi z darowizn osób fizycznych, osób prawnych, dotacji Urzędu Miasta Katowice, z wpłat rodziców a także z działalności gospodarczej, pomocniczej polegającej na świadczeniu usług reklamowych i marketingowych. Środki finansowe uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na działalność statutową. Fundacja prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i częściowo odpłatnej. Działalność odpłatna obejmuje: zakup sprzętu sportowego, wynajem sal i boisk, wpisowe na turnieje i obozy szkoleniowe. Co miesiąc rodzice dzieci wpłacają za szkolenie swojego dziecka kwotę 50 zł.

Od dnia 1 maja 2014r. Fundacja zarejestrowała się jako podatnik VAT.

W piśmie uzupełniającym z 1 kwietnia 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy wyjaśniając, że:

 1. Opłata pobierana za szkolenie dziecka przeznaczona jest na - opłacenie wynajmu sal i boisk sportowych na zajęcia, zakup sprzętu sportowego, opłaty wpisowego na turnieje piłkarskie, opiekę medyczną i opłatę wynagrodzeń trenerów piłki nożnej.
 2. Czynności świadczone przez Fundację w ramach opłaty wnoszonej przez rodziców dzieci do Fundacji dotyczą wyłącznie usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym dzieci i młodzieży.
 3. Uiszczana opłata za szkolenie dzieci służy wszystkim uczestnikom szkolenia a nie indywidualnie danej osobie szkolonej. Dana drużyna piłkarska stanowi zespół i np. wynajem boiska piłkarskiego służy całej drużynie, która w danym dniu korzysta z treningu jaki przeprowadza zatrudniony szkoleniowiec. Wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji stanowią tylko część wydatków jakie należy ponieść aby wyszkolić zawodnika piłki nożnej i nie można ich nazwać wynagrodzeniem za uzyskane świadczenie - tj. szkolenie dziecka.
 4. W przypadku osiągnięcia zysku z prowadzonej działalności, cały osiągnięty zysk będzie przeznaczony na kontynuację i doskonalenie usług w zakresie jak najlepszego szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z pobieraniem ww. opłaty za szkolenie dziecka Fundacja może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32... - Usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że: a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport (...) z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną (...) usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Fundacja może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 w zakresie pobierania opłat od rodziców, gdyż przedmiotowo wypełnia usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym i działa na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej; i podmiotowo, gdyż jest zorganizowanym klubem sportowym, posiadającym drużyny sportowe w dyscyplinie piłka nożna, kadrę trenerską, profesjonalnie zajmuje się organizacją zajęć sportowych i bierze udział w rożnych rozgrywkach ligowych, w wielu grupach wiekowych; np. drużyna rocznika 2004 uczestniczy w rozgrywkach (II Okręgowej Ligi Młodzików, drużyny rocznika 2000 i 2001 uczestniczą w III Lidze Wojewódzkiej Trampkarzy a młodzież z rocznika 1998 i 1996 grają w piłkę nożną odpowiednio w Lidze Juniorów Starszych i Śląskiej Lidze Juniorów Młodszych. Wobec tego w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca spełnia jako Fundacja działająca jako klub sportowy, wszystkie przesłanki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia od podatku w tej regulacji podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zatem, opodatkowanym świadczeniem usług jest każda transakcja podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, która nie została wymieniona jako dostawa towarów, przy czym do uznania czynności za usługę konieczne jest istnienie odbiorcy usługi.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w obowiązujących przepisach dotyczących podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług obniżonymi stawkami podatku a także zastosowanie zwolnienia.

I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Stosownie do art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto w świetle art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Trzeba wskazać, że zastosowanie zwolnienia dla usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym doznaje pewnych ograniczeń - ze względu na cel tej usługi, jak również status usługodawcy i usługobiorcy. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z tego zwolnienia są podmioty będące klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Ponadto, świadczone usługi muszą być wykonywane na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Jednocześnie świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespełnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji.

Powołany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi odzwierciedlenie regulacji zawartych w art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, s. 1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, zwolnieniu podlegają usługi „ściśle” związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji „ścisłego” związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, w którym to wyjaśnił, że świadczenie usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym „może być zwolnione tylko wtedy, gdy są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, tj. uprawiania sportu lub wychowania fizycznego” (pkt 22). Ponadto TSUE podkreślił, iż „Zwolnienie transakcji należy zatem ustalić w szczególności w zależności od charakteru świadczonych usług oraz ich związku ze sportem lub wychowaniem fizycznym” (pkt 23).

Natomiast w wyroku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie C-18/12, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, iż „W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy stwierdzić, że przepis ten, według jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle. Mając na względzie owo brzmienie, intencją rzeczonego przepisu nie jest przyznanie zwolnienia jedynie niektórym dziedzinom sportu”. Z wyroku tego wynika również, iż art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT, w celu jego stosowania nie wymaga, aby aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też, aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany.

Celem powołanego przepisu Dyrektywy jest wspieranie niektórych rodzajów działalności interesu publicznego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywności przez szerokie warstwy społeczeństwa. Interpretacja tego przepisu ograniczająca zakres stosowania zwolnienia, jakie on przewiduje, do aktywności sportowej podejmowanej w sposób zorganizowany, systematyczny lub mający na celu udział w zawodach sportowych, byłaby sprzeczna z rzeczonym celem.

W konstatacji Trybunał stwierdził, że „ art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż niezorganizowana, niesystematyczna i niemająca na celu udziału w zawodach aktywność sportowa może być uznana za uprawianie sportu w rozumieniu tego przepisu ”.

Zauważyć należy, że zwolnienie usług związanych ściśle ze sportem doznaje pewnego ograniczenia ze względu na status usługodawcy, a mianowicie, jak wynika z cyt. wyżej przepisu, ze zwolnienia może korzystać podmiot będący klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Zarówno ustawa, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji klubu sportowego, związku sportowego, związku stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Działalność klubów sportowych i związków sportowych regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 715). Stosownie do art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 i 2 tej ustawy, działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Klub sportowy działa jako osoba prawna. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe. Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Z kolei, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) stanowi, że fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Przepis ten wyznacza zatem cele, dla realizacji których może być powołana fundacja.

Z opisu niniejszej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem wymienionym w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy - tj. zorganizowanym klubem sportowym, celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

W świetle powyższych uwag należy uznać, że Wnioskodawca spełnia kryteria podmiotowe, niezbędne do korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, jest bowiem klubem sportowym.

W konsekwencji, w związku z faktem, że Wnioskodawca spełnia kryterium podmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, konieczne jest zbadanie spełnienia pozostałych przesłanek o charakterze przedmiotowym, o których mowa w tym przepisie.

Jak wynika z opisu sprawy, głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jako klubu sportowego są usługi ściśle związane ze sportem, tj. działania mające na celu propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, wspieranie działalności dobroczynnej. Fundacja jest zorganizowanym klubem sportowym, który prowadzi działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i wszechstronnego propagowania idei sportu wśród dzieci i młodzieży. Usługi te wchodzą w zakres działalności statutowej Fundacji. Uiszczana opłata za szkolenie dzieci służy wszystkim uczestnikom szkolenia a nie indywidualnie danej osobie szkolonej. Wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji stanowią tylko część wydatków jakie należy ponieść aby wyszkolić zawodnika piłki nożnej i nie można ich nazwać wynagrodzeniem za uzyskane świadczenie - tj. szkolenie dziecka. W przypadku osiągnięcia zysku z prowadzonej działalności, cały osiągnięty zysk będzie przeznaczony na kontynuację i doskonalenie usług w zakresie jak najlepszego szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna.

Przenosząc powołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo TSUE na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro usługi w zakresie szkolenia dziecka mają ścisły związek z uprawianiem sportu i są świadczone na rzecz osób uprawiających sport przez klub sportowy, którego - jak wskazano - główna działalność nie ma charakteru zarobkowego, nie jest nastawiona na osiąganie zysku, to usługi te mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu ust. 18 tego artykułu.

Zatem opłaty wnoszone co miesiąc przez rodziców za szkolenie dzieci korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek elementu zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.