IBPP1/443-327/14/MS | Interpretacja indywidualna

Zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług ściśle związanych ze sportem.
IBPP1/443-327/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. sport
 2. stawki podatku
 3. usługi związane ze sportem
 4. zwolnienia przedmiotowe
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2014 r. (data złożenia do tut. Biura 27 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 czerwca 2014 r. (data złożenia do tut. Biura 24 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług ściśle związanych ze sportem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2014 r. do tut. organu, złożono wniosek z 27 marca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług ściśle związanych ze sportem.

Wniosek został uzupełniony pismem z 23 czerwca 2014 r. (data złożenia do tut. Biura 24 czerwca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-327/14/MS z 16 czerwca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (A.B.) jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: aaa. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi świadczone w ramach działalności są opodatkowane podstawową stawką VAT.

Wnioskodawca jest terenową jednostką organizacyjną A. P. zwanego również Związkiem Sportowym realizującym swoje cele statutowe na podstawie statutu A. P. oraz Regulaminu Wnioskodawcy. Zgodnie ze statutem A. P., Wnioskodawca realizuje cele Związku Sportowego w zakresie sportu lotniczego.

W ramach sportu lotniczego uprawiane są m.in. następujące dyscypliny: akrobacja lotnicza, baloniarstwo, modelarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, sport samolotowy, szybownictwo.

Zgodnie z Regulaminem Wnioskodawca ma m.in. następujące zadania:

 1. doskonalenie szybowcowej kadry narodowej, przygotowanie reprezentacji, organizowanie zgrupowań,
 2. szkolenie wysokiej klasy sportowców, w tym poprzez zapewnienie opieki trenerów oraz niezbędnego sprzętu,
 3. szkolenie instruktorów szybowcowych,
 4. szkolenie instruktorów i trenerów sportu lotniczego,
 5. szkolenie sędziów i komisarzy sportowych,
 6. zapewnienie możliwości podtrzymywania i rozwijania kwalifikacji lotniczych na zasadach ogólnej dostępności,
 7. prowadzenie podstawowego i zaawansowanego szkolenia lotniczego,
 8. wspieranie szkolenia w ramach klas lotniczych (koordynacja szkoleń praktycznych oraz szkolenie uzupełniające w porozumieniu z aeroklubami regionalnymi),
 9. organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw,
 10. realizowanie programowych zadań zleconych, finansowanych ze środków centralnych lub własnych szkoły,
 11. popularyzacja tradycji i sportów lotniczych,
 12. wychowanie i edukacja młodych kadr lotniczych,
 13. organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów przyczyniających się do rozwoju sportów lotniczych,
 14. publikacja materiałów dydaktycznych i metodycznych,
 15. współpraca z podobnymi ośrodkami zagranicznymi, organizowanie wymiany pilotów,
 16. zarządzanie majątkiem Szkoły.

Działalność Wnioskodawcy obejmuje m.in.:

 1. Organizacja i prowadzenie szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych).
 2. Organizacja i prowadzenie lotów treningowych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych).
 3. Zapewnianie możliwości wykonywania startów szybowców (wyciągarka, samolot holujący, start grawitacyjny).
 4. Obsługa techniczna statków powietrznych.
 5. Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych (utrzymanie ich właściwego stanu technicznego).
 6. Hangarowanie statków powietrznych.

Działalność Wnioskodawcy nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Wnioskodawcę odpłatnie (przede wszystkim jako zwrot kosztów i ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie), z zastrzeżeniem, że cały zysk (który ewentualnie powstaje) przeznaczany jest na cele działalności statutowej Wnioskodawcy (wskazane powyżej). Działalność określona w punktach 1-6 wykonywana jest zarówno na rzecz członków Aeroklubu uprawiających sporty lotnicze (sportowcy zawodowi, sportowcy amatorzy), jak i na rzecz osób trzecich uprawiających sporty lotnicze niebędących członkami Aeroklubu).

W piśmie z 23 czerwca 2014 r. Wnioskodawca stwierdził, że usługi mające być przedmiotem interpretacji są konieczne do organizowania i uprawiania sportu (lotniczego). Prowadzenie szkoleń jest podstawowym wymogiem uprawiania sportu (lotniczego), są niezbędne do uzyskiwania umiejętności oraz dokumentów zezwalających (licencje sportowe, lotnicze) na uprawianie sportu, tj. prowadzenie statków powietrznych, loty treningowe są niezbędne do podnoszenia umiejętności sportowych w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników sportowych oraz podtrzymywania umiejętności lotniczych niezbędnych do bezpiecznego wykonywania tego sportu. Natomiast zapewnianie możliwości wykonywania startów statków powietrznych poprzez ich obsługę techniczną, zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów (spełnianie wymogów prawa lotniczego) oraz hangarowanie (przechowywanie) sprzętu lotniczego, służy sportowi lotniczemu poprzez zapewnienie należytej sprawności technicznej statków powietrznych używanych do uprawiania sportu. Spełnianie tych wymagań służy możliwości wykonywania lotów i bezpieczeństwu wykonywania tych lotów.

Wskazane usługi są świadczone na rzecz osób uprawiających sport.

Wykazane usługi są świadczone odpłatnie, jako zwrot kosztów prowadzenia tych usług, z zastrzeżeniem, że całe opłaty (zwrot kosztów) przeznaczane są na cele działalności statutowej Wnioskodawcy.

Usługi wykazane do interpretacji są niezbędne do wykonywania usługi podstawowej. Niezbędność ta wynika z przepisów prawa lotniczego, które jednoznacznie wskazuje na potrzebę posiadania odpowiednich dokumentów do pilotowania statków powietrznych przeznaczonych do uprawiania sportu lotniczego, niezbędnych czynności do ich uzyskania, niezbędnych wymagań dotyczących sprawności technicznej statków powietrznych.

Głównym celem przedstawionych do interpretacji usług jest umożliwienie uprawiania sportu lotniczego u Wnioskodawcy, poprzez spełnianie wymogów prawa lotniczego oraz zapewniania bezpiecznego wykonywania tego sportu, a nie osiąganie dodatkowego dochodu.

Z działalności Wnioskodawcy wykazanej w poz. 68 wniosku Wnioskodawca nie osiąga zysków. Wszystkie pozyskiwane przychody z prowadzonej działalności przeznaczane są na kontynuację działalności Wnioskodawcy oraz (jeżeli jest to możliwe) podnoszenie ich jakości. Powstały ewentualnie zysk z tej działalności zostałby także przeznaczony na poprawianie warunków uprawiania sportu lub na poprawienie dostępności do uprawiania sportu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (z uwzględnieniem uzupełnienia wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r.):
 1. Czy świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności, wymienione w punktach 1-3 przedstawionego stanu faktycznego, stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i w konsekwencji podlegają zwolnieniu z VAT...
 2. Czy świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności, wymienione w punktach 4-6 przedstawionego stanu faktycznego, stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i w konsekwencji podlegają zwolnieniu z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko podatnika odnośnie pytania nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy, świadczenia opisane w punktach 1-3 opisu stanu faktycznego stanowią usługi ściśle związane ze sportem lotniczym i podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, w zakresie świadczeń zwolnionych z VAT mieszczą się usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Powyższe zwolnienie stanowi jednocześnie implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 pkt m, art. 133 oraz art. 134 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT), zgodnie z którym zwolnieniu z VAT podlega świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku (ang. non-profit organisations) na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Konstrukcja przywołanego przepisu ustawy o VAT wprowadza zatem zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe dla usług związanych ze sportem, wskazując jednocześnie na szereg warunków, które muszą zostać spełnione łącznie, aby możliwe było zastosowanie wskazanego zwolnienia z VAT.

Analizując treść art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, Wnioskodawca jest zdania, iż w odniesieniu do usług opisanych w pkt 1-3 niniejszego wniosku, wszystkie przesłanki niezbędne dla zastosowania zwolnienia z VAT dla świadczeń Wnioskodawcy są spełnione.

Po pierwsze, świadczenia opisane w pkt 1-3 stanowią usługi ściśle związane ze sportem (sportem lotniczym). Zarówno bowiem szkolenia lotnicze (m.in. samolotowe, szybowcowe, spadochronowe, jak i balonowe) prowadzone są ściśle w zakresie sportów lotniczych. Również loty treningowe, czy też skoki spadochronowe stanowią nieodzowny element wykonywania tych sportów. W konsekwencji, wskazana przesłanka w odniesieniu do świadczeń opisanych w pkt 1-3 niniejszego wniosku i wykonywanych przez Wnioskodawcę jest spełniona.

Drugim warunkiem niezbędnym dla zastosowania zwolnienia z VAT jest, aby przedmiotowe usługi (w zakresie sportu) były świadczone przez kluby sportowe lub związki sportowe lub związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. W ocenie Wnioskodawcy, również ta przesłanka jest spełniona w omawianym stanie faktycznym. Wnioskodawca jest podmiotem posiadającym status osoby prawnej i jest podmiotem, którego celem jest m.in. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu lotniczego.

Kolejną przesłanką, której spełnienie jest niezbędne dla zastosowania zwolnienia z VAT jest, aby świadczone usługi były konieczne do organizowania i uprawiania sportu i uczestniczenia w nim. W ocenie Wnioskodawcy, wskazana przesłanka w odniesieniu do czynności opisanych w pkt 1-3 jest również spełniona. Jak wskazano powyżej, opisane w tych punktach działania są ściśle związane ze sportem lotniczym, a ich wykonanie jest niezbędne dla możliwości uprawiania sportów lotniczych.

Kolejnym warunkiem przewidzianym w ustawie o VAT dla zastosowania omawianego zwolnienia jest wymóg, aby podmioty świadczące te usługi (związane ze sportem) nie były nastawione na osiąganie zysków. Przesłanka ta w odniesieniu do Wnioskodawcy jest również spełniona dla działalności opisanej w niniejszym wniosku. Należy wskazać, że zgodnie ze statutem Aeroklubu Polskiego, działalność Wnioskodawcy nie ma celu zarobkowego. Pobierane przez Wnioskodawcę opłaty w związku ze świadczeniami opisanymi w pkt 1-3 (jak i w związku z innymi świadczeniami opisanymi w niniejszym wniosku) mają na celu jedynie pokrycie kosztów związanych z ich realizacją. Ewentualne zyski, jeżeli w ogóle wystąpią, przeznaczone są zaś wyłącznie na realizację celów statutowych Wnioskodawcy (opisanych w stanie faktycznym wniosku). W odniesieniu do tej przesłanki wypowiadał się również ETS, który w orzeczeniu w sprawie C-174/00 (Kennemer Golf Country Club) potwierdził, że nawet jeśli w działalności takich organizacji (świadczących usługi ściśle związane ze sportem) powstaje zysk, lecz celem takich organizacji nie jest systematyczne dążenie do jego osiągnięcia, wskazana przesłanka dla zastosowania zwolnienia z VAT pozostaje spełniona.

Wymogiem niezbędnym dla zastosowania zwolnienia z VAT jest również, aby usługi były świadczone na rzecz osób uprawiających sport. W ocenie Wnioskodawcy, wskazany warunek jest również spełniony w przypadku wykonywania świadczeń opisanych w pkt 1-3. Należy podkreślić, że wskazane świadczenia wykonywane są przez Wnioskodawcę na rzecz członków Aeroklubu Polskiego będących zawodowymi sportowcami lub sportowcami amatorami, jak również na rzecz osób niebędących członkami Aeroklubu Polskiego, lecz uprawiających sporty lotnicze. Wszystkie wskazane kategorie osób uprawiają sporty lotnicze. Bez znaczenia pozostaje natomiast sposób w jaki osoby te uprawiają sporty lotnicze (tj. czy w ramach swojego zawodu, czy też w sposób amatorski). Podobne stanowisko przedstawił ETS w orzeczeniu w sprawie C-124/96 (Cantenbury Hockey Club), w którym wskazał, że wskazany warunek oznacza, że usługi mają być świadczone na rzecz osób uprawiających sport, które to pojęcie należy rozumieć szeroko (tj. nie można go zawężać wyłącznie do określonej kategorii sportowców, bądź do osób posiadających określony status w danej organizacji).

Należy wskazać, iż przedmiotowe zwolnienie z VAT jest wyłączone w stosunku do usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. W ocenie Wnioskodawcy, wskazane przesłanki negatywne (uniemożliwiające zastosowanie zwolnienia) nie są spełnione w odniesieniu do pkt 1-3. Świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę stanowią usługi ściśle związane ze sportem lotniczym i są niezbędne do jego uprawiania, a w konsekwencji wskazane negatywne przesłanki nie są w omawianym przypadku spełnione.

Stanowisko podatnika odnośnie pytania numer 2.

W ocenie Wnioskodawcy, świadczenia opisane w punktach 4-6 opisu stanu faktycznego również stanowią usługi ściśle związane ze sportem lotniczym, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone na rzecz osób uprawiających sport, a nie w sposób komercyjny. W konsekwencji, usługi polegające na:

 • obsłudze technicznej statków powietrznych,
 • zarządzaniu ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych (utrzymaniu ich właściwego stanu technicznego),
 • hangarowaniu statków powietrznych,

będą również podlegały zwolnieniu z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT), pod warunkiem, że będą świadczone na rzecz osób uprawiających sporty lotnicze. Usługi te są bowiem ściśle związane ze sportem lotniczym i jednocześnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania maszyn lotniczych, wykorzystywanych do uprawiania sportów lotniczych.

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że te same usługi mogą być również świadczone na rzecz osób nieuprawiających sportów lotniczych (przykładowo, hangarowanie, bądź obsługa prywatnego samolotu, wykorzystywanego przez właściciela do jego własnych celów, np. transportu). W takim przypadku, w ocenie GSS, jeżeli usługi nie są związane ze sportem lotniczym, lecz z komercyjnym wykorzystaniem maszyn lotniczych, nie podlegają one zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko w ocenie Wnioskodawcy wynika z faktu, iż świadczenia wykonywane na rzecz osób nieuprawiających sportów lotniczych, mają charakter komercyjny (pomimo, iż ewentualne zyski, które powstałyby przy świadczeniu przedmiotowych usług przeznaczone są przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele statutowe), a w konsekwencji nie spełniają przesłanek wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, ani też nie mieszczą się w żadnym innym przepisie ustawy o VAT dotyczącym zwolnień z VAT.

Mając powyższe na uwadze oraz interpretację nr IPPP3/443-76/11-4/JK udzieloną w podobnej sprawie Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 tej ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm). państwa członkowskie zwalniają od podatku świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

-z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przy czym w myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (A.B.) jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: aaa. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest terenową jednostką organizacyjną A. P. zwanego również Związkiem Sportowym realizującym swoje cele statutowe na podstawie statutu A. P. oraz Regulaminu Wnioskodawcy. Zgodnie ze statutem A. P., Wnioskodawca realizuje cele Związku Sportowego w zakresie sportu lotniczego.

W ramach sportu lotniczego uprawiane są m.in. następujące dyscypliny: akrobacja lotnicza, baloniarstwo, modelarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, sport samolotowy, szybownictwo.

Działalność Wnioskodawcy obejmuje m.in.:

 1. Organizacja i prowadzenie szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych).
 2. Organizacja i prowadzenie lotów treningowych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych).
 3. Zapewnianie możliwości wykonywania startów szybowców (wyciągarka, samolot holujący, start grawitacyjny).
 4. Obsługa techniczna statków powietrznych.
 5. Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych (utrzymanie ich właściwego stanu technicznego).
 6. Hangarowanie statków powietrznych.

Działalność Wnioskodawcy nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Wnioskodawcę odpłatnie (przede wszystkim jako zwrot kosztów i ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie), z zastrzeżeniem, że cały zysk (który ewentualnie powstaje) przeznaczany jest na cele działalności statutowej Wnioskodawcy (wskazane powyżej). Działalność określona w punktach 1-6 wykonywana jest zarówno na rzecz członków Aeroklubu uprawiających sporty lotnicze (sportowcy zawodowi, sportowcy amatorzy), jak i na rzecz osób trzecich uprawiających sporty lotnicze niebędących członkami Aeroklubu).

Wnioskodawca wskazuje, iż jest stowarzyszeniem (G.), którego działalność zgodnie ze statutem ma na celu m.in.:

 1. doskonalenie szybowcowej kadry narodowej, przygotowanie reprezentacji, organizowanie zgrupowań,
 2. szkolenie wysokiej klasy sportowców, w tym poprzez zapewnienie opieki trenerów oraz niezbędnego sprzętu,
 3. szkolenie instruktorów szybowcowych,
 4. szkolenie instruktorów i trenerów sportu lotniczego,
 5. szkolenie sędziów i komisarzy sportowych,
 6. zapewnienie możliwości podtrzymywania i rozwijania kwalifikacji lotniczych na zasadach ogólnej dostępności,
 7. prowadzenie podstawowego i zaawansowanego szkolenia lotniczego,
 8. wspieranie szkolenia w ramach klas lotniczych (koordynacja szkoleń praktycznych oraz szkolenie uzupełniające w porozumieniu z aeroklubami regionalnymi),
 9. popularyzacja tradycji i sportów lotniczych,
 10. wychowanie i edukacja młodych kadr lotniczych.

Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na:

 1. organizacji i prowadzeniu szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych),
 2. organizacji i prowadzeniu lotów treningowych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych),
 3. zapewnianiu możliwości wykonywania startów szybowców (wyciągarka, samolot holujący, start grawitacyjny),
 4. obsłudze technicznej statków powietrznych,
 5. zarządzaniu ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych (utrzymanie ich właściwego stanu technicznego),
 6. hangarowaniu statków powietrznych,

są usługami koniecznymi do organizowania i uprawiania sportów lotniczych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych).

Wnioskodawca stwierdza we wniosku, że usługi te są konieczne do organizowania i uprawiania sportu (lotniczego). Prowadzenie szkoleń jest podstawowym wymogiem uprawiania sportu (lotniczego), są niezbędne do uzyskiwania umiejętności oraz dokumentów zezwalających (licencje sportowe, lotnicze) na uprawianie sportu, tj. prowadzenie statków powietrznych, loty treningowe są niezbędne do podnoszenia umiejętności sportowych w celu uzyskiwania coraz lepszych wyników sportowych oraz podtrzymywania umiejętności lotniczych niezbędnych do bezpiecznego wykonywania tego sportu. Natomiast zapewnianie możliwości wykonywania startów statków powietrznych poprzez ich obsługę techniczną, zarządzanie ciągłą zdatnością do lotów (spełnianie wymogów prawa lotniczego) oraz hangarowanie (przechowywanie) sprzętu lotniczego służy sportowi lotniczemu poprzez zapewnienie należytej sprawności technicznej statków powietrznych używanych do uprawiania sportu. Spełnianie tych wymagań służy możliwości wykonywania lotów i bezpieczeństwu wykonywania tych lotów.

Wskazane usługi są świadczone na rzecz osób uprawiających sport.

Usługi wykazane do interpretacji są niezbędne do wykonywania usługi podstawowej. Niezbędność ta wynika z przepisów prawa lotniczego, które jednoznacznie wskazuje na potrzebę posiadania odpowiednich dokumentów do pilotowania statków powietrznych przeznaczonych do uprawiania sportu lotniczego, niezbędnych czynności do ich uzyskania, niezbędnych wymagań dotyczących sprawności technicznej statków powietrznych.

Jednocześnie działalność Wnioskodawcy nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Świadczenia wykonywane przez Wnioskodawcę są odpłatne, z zastrzeżeniem, że cały zysk przeznaczany jest na cele działalności statutowej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje, że wykazane usługi są świadczone odpłatnie, jako zwrot kosztów prowadzenia tych usług, z zastrzeżeniem, że całe opłaty (zwrot kosztów) przeznaczane są na cele działalności statutowej Wnioskodawcy.

Głównym celem przedstawionych do interpretacji usług jest umożliwienie uprawiania sportu lotniczego u Wnioskodawcy, poprzez spełnianie wymogów prawa lotniczego oraz zapewniania bezpiecznego wykonywania tego sportu, a nie osiąganie dodatkowego dochodu. Z działalności Wnioskodawcy wskazanej we wniosku Wnioskodawca nie osiąga zysków. Wszystkie pozyskiwane przychody z prowadzonej działalności przeznaczane są na kontynuację działalności Wnioskodawcy oraz (jeżeli jest to możliwe) podnoszenie ich jakości. Powstały ewentualnie zysk z tej działalności zostałby także przeznaczony na poprawianie warunków uprawiania sportu lub na poprawienie dostępności do uprawiania sportu.

Ponadto w przedmiotowym przypadku usługi świadczone przez Wnioskodawcę należy uznać za usługi ściśle związane ze sportem konieczne do organizowania i uprawiania sportu, które są świadczone jak stwierdza Wnioskodawca są na rzecz osób uprawiających sport.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT względem świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na:

 1. organizacji i prowadzeniu szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych),
 2. organizacji i prowadzeniu lotów treningowych (m.in. paralotniowych, samolotowych, szybowcowych),
 3. zapewnianiu możliwości wykonywania startów szybowców (wyciągarka, samolot holujący, start grawitacyjny),
 4. obsłudze technicznej statków powietrznych,
 5. zarządzaniu ciągłą zdatnością do lotów statków powietrznych (utrzymanie ich właściwego stanu technicznego),
 6. hangarowaniu statków powietrznych,

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że świadczenia opisane w punktach 1-3 oraz 4-6 opisu stanu faktycznego stanowią usługi ściśle związane ze sportem lotniczym i podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest i nie może być świadczenie ewentualnych usług niezwiązanych ze sportem na rzecz osób nieuprawiających sportów lotniczych, gdyż taki stan faktyczny nie został opisany we wniosku jako występujący u Wnioskodawcy.

Na jednoznaczne pytania nr 2 i 3 postawione w wezwaniu przez tut. organ właśnie ze względu na stwierdzenia Wnioskodawcy zawarte we własnym stanowisku, Wnioskodawca odpowiedział, że wskazane usługi świadczy na rzecz osób uprawiających sport oraz nie wskazał, aby którekolwiek z tych usług obejmowały swym zakresem odpłatne prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiana sportu lub wynajem sprzętu sportowego obiektów sportowych. Skoro taki stan faktyczny u Wnioskodawcy nie występuje to też interpretacja nie może go dotyczyć.

Wszelkie zatem dodatkowe stwierdzenia Wnioskodawcy zawarte we własnym stanowisku, a nie mające pokrycia w opisie stanu faktycznego uznano wyłącznie za poszerzenie uzasadnienia stanowiska własnego Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy też zauważyć, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna została wydana w indywidualnej sprawie, w której indywidualnie oceniano stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa i tut. organ nie jest nią związany.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.