3063-ILPP1-2.4512.168.2016.2.TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rejestracji Wnioskodawcy jako czynny podatnik podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 12 paYdziernika 2016 r.), uzupe3nionym pismem z dnia 6 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 12 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rejestracji Wnioskodawcy jako czynny podatnik podatku VAT – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rejestracji Wnioskodawcy jako czynny podatnik podatku VAT.

Wniosek uzupe3niono pismem w dniu 12 grudnia 2016 r. o dokument potwierdzaj1cy dokonanie wp3aty brakuj1cej op3aty.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Zwi1zek Pi3ki No?nej (dalej: „ZPN”) jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z póYn. zm.), oraz zwi1zkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r., Nr 127, poz. 857, z póYn. zm., dalej: „Ustawa o Sporcie”). ZPN dzia3a na podstawie statutu (dalej: „Statut”). Ponadto, zgodnie ze Statutem, ZPN w wykonywaniu swoich zadan przestrzega statutów, regulaminów, innych przepisów Miedzynarodowej Federacji Zwi1zków Pi3ki No?nej (dalej: „FIFA”) oraz Europejskiej Unii Pi3karskiej (dalej: „UEFA”) oraz Zwi1zku Pi3ki No?nej (dalej: „ZPN”) i innych przepisów prawa.

ZPN nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. wartooa sprzeda?y opodatkowanej wykonanej przez ZPN nie przekroczy3a 31cznie w poprzednim roku podatkowym 150.000 z3., przy czym do wartooci sprzeda?y nie wlicza sie kwoty podatku, odp3atnej dostawy towarów oraz odp3atnego owiadczenia us3ug zwolnionych od podatku, a tak?e towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane s1 przez podatnika do orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych podlegaj1cych amortyzacji.

ZPN obecnie nie prowadzi dzia3alnooci gospodarczej i nie jest wpisany do Krajowego Rejestru S1dowego w tym zakresie. W zwi1zku z tym do tej pory ZPN sporz1dza3 sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej przeznaczonej dla jednostek mikro. Od dnia 5 wrzeonia 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowooci, stowarzyszenia i fundacje nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej mog1 stosowaa uproszczone przepisy o rachunkowooci. Po tych zmianach, zgodnie ze znowelizowan1 ustaw1, wszystkie stowarzyszenia i fundacje nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej (art. 5 ust. la pkt 2 ustawy) mog1 sporz1dzaa uproszczone sprawozdanie finansowe przewidziane dla jednostek „mikro”.

ZPN okreola swoje cele, programy dzia3ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotycz1ce jego dzia3ania. Wszyscy cz3onkowie ZPN, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, mened?erowie ds. pi3karzy, sedziowie, dzia3acze pi3karscy i osoby zatrudnione w sporcie pi3ki no?nej w regionie (...) zobowi1zani s1 przestrzegaa przy realizacji swoich funkcji postanowien statutów, przepisów, wytycznych i decyzji ZPN, FIFA, UEFA oraz ZPN. Zabezpieczeniem wykonania tego zobowi1zania jest odpowiedzialnooa organizacyjna, dyscyplinarna i regulaminowa egzekwowana przez ZPN.

Statut okreola, ?e celem dzia3alnooci ZPN m.in. jest:

 1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu pi3ki no?nej oraz prowadzenie wspó3zawodnictwa sportowego klubów.
 2. Podejmowanie dzia3an na rzecz promocji pi3karstwa amatorskiego i nieamatorskiego, w tym profesjonalnego.
 3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja dzia3an cz3onków zwi1zku, zawodników, trenerów, instruktorów, sedziów i dzia3aczy pi3karskich.
 4. Pozyskiwanie orodków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie dzia3alnooci statutowej ZPN.
 5. Organizacja szkolen dla animatorów sportu, trenerów, instruktorów, sedziów i dzia3aczy pi3karskich.

ZPN jako podmiot podleg3y ZPN musi realizowaa jego polecenia uchwa3y, dotycz1ce funkcjonowania i rozwoju sportu pi3karskiego w Polsce.

W ramach swojej dzia3alnooci ZPN organizuje rozgrywki pi3ki no?nej wed3ug obowi1zuj1cego regulaminu rozgrywek, pod nadzorem ZPN. Na ka?dych zawodach, zgodnie z regulaminem, musi bya sedzia sportowy, który jest delegowany przez ZPN, który to poprzez wype3nienie delegacji dla sedziego okreola:

 • imie i nazwisko sedziego,
 • czynnooa: sedzia g3ówny, asystent lub obserwator,
 • której klasy s1 to zawody,
 • termin zawodów,
 • pomiedzy jakimi dru?ynami odbed1 sie zawody,
 • miejsce zawodów.

Na podstawie tak wype3nionej delegacji, sedzia stawia sie we wskazanym terminie i miejscu aby wykonaa okreolone czynnooci, nastepnie wype3nia „Oowiadczenie dla celów podatkowych” podaj1c swoje dane identyfikacyjne. Po zakonczonym meczu sedzia wype3nia rachunek dotycz1cy ekwiwalentu sedziowskiego w kwotach okreolonych przez ZPN zawartych w Tabeli ekwiwalentów dla sedziów, obserwatorów i delegatów pi3ki no?nej na terenie dzia3ania ZPN – tabela ta zosta3a opracowana na podstawie Uchwa3 ZPN. Wysokooa ekwiwalentu zale?y od rangi zawodów, a tak?e od roli pe3nionej przez sedziego: najwy?szy ekwiwalent dostaje sedzia g3ówny, a ni?sze – sedziowie liniowi i asystenci techniczni. Zgodnie z obowi1zuj1cymi zasadami, obowi1zek wyp3aty wynagrodzenia dla sedziów (tzw. ekwiwalentu) spoczywa na klubie, który jest gospodarzem meczu. Inne osoby uprawnione do ekwiwalentu – równie? wyp3acanego przez klub gospodarzy – to obserwatorzy zawodów, którzy recenzuj1 prace sedziów oraz delegaci sportowi. Rol1 tych ostatnich jest m.in. kontrola, czy stadion jest bezpieczny i czy na trybunach nie ma niew3aociwych transparentów, np. propaguj1cych rasizm lub nawo3uj1cych do przemocy.

ZPN podj13 decyzje o umo?liwieniu klubom wszystkich klas rozgrywkowych zrzeszonych w Zwi1zku, rozliczania delegacji sedziowskich z tytu3u prowadzenia zawodów sportowych, za poorednictwem Biura ZPN, za wynagrodzeniem maj1cym na celu czeociowe pokrycie kosztów, liczonym od ka?dego wyp3aconego wynagrodzenia sedziowskiego, czyli za ka?dy mecz rozegrany przez klub – gospodarza meczu, w kwocie (...) z3 brutto.

Procedura rozliczania delegacji sedziowskich obejmuje nastepuj1ce regu3y postepowania:

 1. przed rozpoczeciem lub wznowieniem rozgrywek, klub sk3ada do biura ZPN deklaracje, w której wyra?a wole rozliczania delegacji sedziowskich za poorednictwem Biura ZPN;
 2. przed zadeklarowanym okresem rozliczeniowym klub zobowi1zuje sie do wp3acania na rzecz ZPN przedp3aty na poczet przysz3ych delegacji sedziowskich. Jej wysokooa uzale?niona jest od klasy rozgrywkowej, w której klub deklaruje rozliczanie delegacji sedziowskich za poorednictwem Biura ZPN – przedp3ata obowi1zuje w kwocie wymagalnej za ca31 runde rozgrywkow1;
 3. klub uprawniony jest do rozliczania delegacji sedziowskich za poorednictwem Biura ZPN w ramach rozgrywek wybranych na podstawie z3o?onej deklaracji. Wybór dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych, w których wystepuj1 jego zespo3y;
 4. ZPN wystawia dla klubu rachunek opiewaj1cy na kwote stanowi1c1 sume rzeczywistych kosztów poniesionych z tytu3u delegacji sedziowskich w ramach wszystkich klas rozgrywkowych, dla których zadeklarowano ich rozliczanie za poorednictwem ZPN, wraz z wynagrodzeniem w kwocie odpowiadaj1cej iloczynowi umówionej kwoty wynagrodzenia i ilooci rozliczonych w okresie meczy. Rachunki dla klubów wystawiane s1 z ostatnim dniem ka?dego miesi1ca;
 5. nadp3aty lub niedop3aty rozliczane s1 na zakonczenie ka?dej rundy rozgrywkowej.

Ka?dorazowo po przeprowadzonych zawodach sedziowie zobowi1zani s1 do wystawienia delegacji sedziowskich natomiast klub do jej potwierdzenia zgodnie z obowi1zuj1cymi przepisami. Nastepnie sedziowie zobowi1zani bed1 do dostarczenia prawid3owo wystawionych oraz potwierdzonych przez klub delegacji sedziowskich, do Biura ZPN, do 5 dnia ka?dego miesi1ca za miesi1c poprzedni.

Kwota do wyp3aty ma bya obliczona nastepuj1co: kwota brutto wynikaj1ca z tabeli okreolona na podstawie zlecenia jakiej klasy zawodów dotyczy3o sedziowanie, nastepnie wyliczony bedzie podatek dochodowy w wysokooci 18% jako rycza3t w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak obliczony i pobrany podatek ZPN przeka?e do urzedu skarbowego do 20 dnia miesi1ca, w którym nast1pi wyp3ata, nie w imieniu w3asnym ale jako p3atnik na zlecenie op3acaj1cych wynagrodzenia sedziego Klubów Sportowych nale?1cych do ZPN. Rycza3t 18% pobierany bedzie tylko od ekwiwalentów do wysokooci (...) z3. Sedziowie wyznaczani do prowadzenia rozgrywek nie s1 pracownikami ZPN, jak te? nie s1 pracownikami klubów sportowych, nie prowadz1 dzia3alnooci gospodarczej polegaj1cej na sedziowaniu (jest to dla nich dzia3alnooa wykonywana osobiocie).

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Je?eli przyj1a, ?e ZPN nie uzyska wp3ywów z innych Yróde3 z tytu3u wykonania czynnooci za wynagrodzeniem w roku podatkowym, to czy po przekroczeniu sumy kwoty 150.000 z3 z wp3ywów z wynagrodzenia maj1cego na celu czeociowe pokrycie kosztów, liczonym od ka?dego wyp3aconego wynagrodzenia sedziowskiego, na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, ZPN stanie sie czynnym podatnikiem VAT i pocz1wszy od kwoty przychodu przekraczaj1cego limit zwolnienia ZPN bedzie musia3o naliczya i odprowadzia do Skarbu Panstwa podatek VAT w wysokooci 23% od kwoty wynagrodzenia netto oraz wype3niaa obowi1zki zwi1zane ze sk3adaniem deklaracji podatkowych w podatku VAT? (pytanie nr 2 z wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy, w zwi1zku z faktem ?e przedmiot owiadczonych us3ug nie bedzie korzystaa ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug, zwolnienie z którego – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – korzysta ZPN zostanie utracone pocz1wszy od czynnooci, któr1 przekroczono kwote 150.000 z3 wp3ywów z wynagrodzenia polegaj1cego na rozliczeniu delegacji, wyp3acie w imieniu p3ac1cych delegacje klubów zrzeszonych w ZPN nale?nooci sedziom pi3karskim oraz sporz1dzenie w imieniu tych klubów stosownej deklaracji PIT, liczonego za ka?dy mecz rozegrany przez klub – gospodarza meczu, w kwocie (...) z3 brutto (art. 113 ust. 5 ustawy), a pocz1wszy od miesi1ca nastepuj1cego po tym zdarzeniu, co do zasady OZPN bedzie mia3 obowi1zek sk3adaa w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy miesieczne lub kwartalne w terminie do 25. dnia miesi1ca nastepuj1cego po ka?dym kolejnym miesi1cu lub kwartale.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Zgodnie z treoci1 art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, zwalnia sie od podatku sprzeda? dokonywan1 przez podatników, u których wartooa sprzeda?y nie przekroczy3a 31cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 z3. Do wartooci sprzeda?y nie wlicza sie kwoty podatku.

Z kolei w myol art. 113 ust. 2 ustawy, do wartooci sprzeda?y, o której mowa w ust. 1, nie wlicza sie:

 1. wewn1trzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzeda?y wysy3kowej z terytorium kraju oraz sprzeda?y wysy3kowej na terytorium kraju;
 2. odp3atnej dostawy towarów i odp3atnego owiadczenia us3ug, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyj1tkiem:
  1. transakcji zwi1zanych z nieruchomoociami,
  2. us3ug, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-42,
  3. us3ug ubezpieczeniowych
  – je?eli czynnooci te nie maj1 charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odp3atnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym s1 zaliczane przez podatnika do orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych podlegaj1cych amortyzacji.

Natomiast przepis art. 113 ust. 5 stanowi, ?e je?eli wartooa sprzeda?y zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwote, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc pocz1wszy od czynnooci, któr1 przekroczono te kwote.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia sie od podatku sprzeda? dokonywan1 przez podatnika rozpoczynaj1cego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnooci okreolonych w art. 5, je?eli przewidywana przez niego wartooa sprzeda?y nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej w roku podatkowym, kwoty okreolonej w ust. 1.

Ponadto, w owietle regulacji art. 113 ust. 10 ustawy, je?eli faktyczna wartooa sprzeda?y zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwote okreolon1 w ust. 1, zwolnienie okreolone traci moc pocz1wszy od czynnooci, któr1 przekroczono te kwote.

Na mocy art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15 s1 obowi1zane przed dniem wykonania pierwszej czynnooci okreolonej w art. 5 z3o?ya naczelnikowi urzedu skarbowego zg3oszenie rejestracyjne, z zastrze?eniem ust. 3.

Z kolei obowi1zek sk3adania deklaracji wprowadza przepis art. 99 ustawy.

I tak, w art. 99 ust. 1 ustawy, wskazano, ?e podatnicy, o których mowa w art. 15, s1 obowi1zani sk3adaa w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesieczne w terminie do 25. dnia miesi1ca nastepuj1cego po ka?dym kolejnym miesi1cu, z zastrze?eniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Przepis art. 99 ust. 3 ustawy stanowi, ?e podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni ni? podatnicy rozliczaj1cy sie metod1 kasow1, mog1 równie? sk3adaa deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzedu skarbowego, najpóYniej do 25. dnia drugiego miesi1ca kwarta3u, za który bedzie po raz pierwszy z3o?ona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynaj1cy w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesi1ca nastepuj1cego po miesi1cu, w którym rozpocz13 wykonywanie tych czynnooci.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz zwi1zkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie. ZPN nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, bowiem wartooa sprzeda?y opodatkowanej wykonanej przez ZPN nie przekroczy3a 31cznie w poprzednim roku podatkowym 150.000 z3.

ZPN w ramach realizacji swoich celów statutowych zamierza dokonywaa rozliczania, w imieniu klubów wszystkich klas zrzeszonych w (...) Zwi1zku, delegacji sedziowskich z tytu3u prowadzenia zawodów sportowych, za poorednictwem Biura Zwi1zku Pi3ki No?nej, za wynagrodzeniem maj1cym na celu czeociowe pokrycie kosztów, liczonym od ka?dego wyp3aconego wynagrodzenia Sedziowskiego, czyli za ka?dy mecz rozegrany przez klub – gospodarza meczu, w kwocie (...) z3 brutto.

Na tle powy?szego opisu sprawy Wnioskodawca powzi13 w1tpliwooci w kwestii obowi1zku rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT w sytuacji przekroczenia kwoty 150.000 z3 w zwi1zku z uzyskiwaniem wp3ywów z wynagrodzenia maj1cego na celu czeociowe pokrycie kosztów, liczonym od ka?dego wyp3aconego wynagrodzenia Sedziowskiego, zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy oraz obowi1zku naliczenia i odprowadzenia do Skarbu Panstwa podatku VAT w wysokooci 23% od kwoty wynagrodzenia netto z tytu3u ww. czynnooci.

W interpretacji nr 3063-ILPP1-2.4512.166.2016.2.TK z dnia 9 stycznia 2017 r., wskazano, ?e us3uga owiadczona przez ZPN polegaj1ca na rozliczeniu delegacji, wyp3acie w imieniu p3ac1cych delegacje klubów zrzeszonych w ZPN nale?nooci sedziom pi3karskim oraz sporz1dzeniu w imieniu tych klubów stosownej deklaracji PIT za wynagrodzeniem, nie korzysta ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i bedzie podlega3a opodatkowaniu wed3ug podstawowej stawki VAT 23%.

Bior1c pod uwage powo3ane przepisy nale?y wskazaa, ?e – co do zasady – o ile wartooa sprzeda?y nie przekroczy w roku podatkowym kwoty okreolonej na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca bedzie mia3 prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug do momentu przekroczenia tej kwoty. W przypadku przekroczenia ww. kwoty z tytu3u wp3ywów z wynagrodzenia maj1cego na celu czeociowe pokrycie kosztów, liczonym od ka?dego wyp3aconego wynagrodzenia Sedziowskiego, Wnioskodawca zobowi1zany bedzie do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i us3ug na zasadach okreolonych w ustawie.

Zatem, w sytuacji przekroczenia w roku 2016 kwoty 200.000 z3, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w zwi1zku z uzyskiwaniem wp3ywów z wynagrodzenia maj1cego na celu czeociowe pokrycie kosztów, liczonym od ka?dego wyp3aconego wynagrodzenia Sedziowskiego, przy za3o?eniu, ?e Wnioskodawca nie uzyskuje wp3ywów z innych czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT – na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy – ZPN stanie sie czynnym podatnikiem VAT.

Tym samym, Wnioskodawca utraci zwolnienie od podatku od towarów i us3ug pocz1wszy od czynnooci, w zwi1zku z któr1 przekroczy kwote 200.000 z3 i w tym przypadku pocz1wszy od miesi1ca nastepuj1cego po przekroczeniu ww. kwoty sprzeda?y, bedzie mia3 obowi1zek sk3adaa w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesieczne w terminie do 25. dnia miesi1ca nastepuj1cego po ka?dym kolejnym miesi1cu.

Nale?y zaznaczya, ?e zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us3ug oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2024), podatnicy, u których 31czna wartooa sprzeda?y w 2016 r. by3a wy?sza ni? 150 000 z3 i nie przekroczy3a 200 000 z3, mog1 skorzystaa ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz1 ustaw1.

Podatnicy, którzy rozpoczeli w 2016 r. wykonywanie czynnooci okreolonych w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, u których 31czna wartooa sprzeda?y, w proporcji do okresu prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, przekroczy3a 150 000 z3 i nie przekroczy3a 200 000 z3, mog1 skorzystaa ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz1 ustaw1 – art. 18 ust. 2 ww. ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zwolnienie, z którego korzysta na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, zostanie utracone pocz1wszy od czynnooci, któr1 przekroczono kwote wskazan1 w tym przepisie jest prawid3owe jednak na podstawie innej kwoty ni? przez niego wskazana.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje sie, ?e w niniejszej interpretacji za3atwiono wniosek w czeoci dotycz1cej zdarzenia przysz3ego w podatku od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rejestracji Wnioskodawcy jako czynny podatnik podatku VAT. Natomiast, w kwestii dotycz1cej zdarzenia przysz3ego w podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania podatkiem VAT owiadczonej us3ugi polegaj1cej na rozliczeniu delegacji, wyp3acie w imieniu p3ac1cych delegacje klubów zrzeszonych w ZPN nale?nooci sedziom pi3karskim oraz sporz1dzenia w imieniu tych klubów deklaracji PIT, zosta3a wydana odrebna interpretacja indywidualna w dniu 9 stycznia 2017 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.166.2016.2.TK.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.