3063-ILPP1-2.4512.126.2016.2.NF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Stawka podatku na owiadczone us3ugi szkoleniowe w celu uzyskania licencji trenera pi3ki no?nej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 12 paYdziernika 2016 r.), uzupe3nionym pismem z dnia 6 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 12 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania owiadczonych us3ug szkoleniowych – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania owiadczonych us3ug szkoleniowych.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z póYn. zm.), oraz zwi1zkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r., Nr 127, poz. 857, z póYn. zm., dalej: „Ustawa o Sporcie”). Wnioskodawca dzia3a na podstawie statutu (dalej: „Statut”). Ponadto, zgodnie ze Statutem, Wnioskodawca w wykonywaniu swoich zadan przestrzega statutów, regulaminów, innych przepisów Miedzynarodowej Federacji Zwi1zków Pi3ki No?nej (dalej: „FIFA”) oraz Europejskiej Unii Pi3karskiej (dalej: „UEFA”) oraz Polskiego Zwi1zku Pi3ki No?nej (dalej: „PZPN”) i innych przepisów prawa.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. wartooa sprzeda?y opodatkowanej wykonanej przez Wnioskodawce nie przekroczy3a 31cznie w poprzednim roku podatkowym 150.000 z3, przy czym do wartooci sprzeda?y nie wlicza sie kwoty podatku, odp3atnej dostawy towarów oraz odp3atnego owiadczenia us3ug zwolnionych od podatku, a tak?e towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane s1 przez podatnika do orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych podlegaj1cych amortyzacji.

Wnioskodawca okreola swoje cele, programy dzia3ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotycz1ce jego dzia3ania. Wszyscy cz3onkowie Wnioskodawcy, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, mened?erowie ds. pi3karzy, sedziowie, dzia3acze pi3karscy i osoby zatrudnione w sporcie pi3ki no?nej w regionie zobowi1zani s1 przestrzegaa przy realizacji swoich funkcji postanowien statutu, przepisów, wytycznych i decyzji PZPN, FIFA, UEFA oraz Wnioskodawcy. Zabezpieczeniem wykonania tego zobowi1zania jest odpowiedzialnooa organizacyjna, dyscyplinarna i regulaminowa egzekwowana przez Wnioskodawce.

Statut okreola, ?e celem dzia3alnooci Wnioskodawcy jest m.in.:

 1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu pi3ki no?nej oraz prowadzenie wspó3zawodnictwa sportowego klubów.
 2. Podejmowanie dzia3an na rzecz promocji pi3karstwa amatorskiego i nieamatorskiego, w tym profesjonalnego.
 3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja dzia3an cz3onków zwi1zku, zawodników, trenerów, instruktorów, sedziów i dzia3aczy pi3karskich.
 4. Pozyskiwanie orodków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie dzia3alnooci statutowej Wnioskodawcy.
 5. Organizacja szkolen dla animatorów sportu, trenerów, instruktorów, sedziów i dzia3aczy pi3karskich.

Dla osi1gniecia powy?ej wymienionych celów, Wnioskodawca mo?e opracowywaa programy, organizowaa kursy i szkolenia, wydawaa uchwa3y i decyzje wi1?1ce cz3onków Wnioskodawcy, zawodników, trenerów, instruktorów, mened?erów do spraw pi3karzy, licencjonowanych organizatorów imprez pi3karskich, sedziów i dzia3aczy pi3karskich. Jednak?e sam Wnioskodawca jest podporz1dkowany w takim samym zakresie decyzjom PZPN, UEFA i FIFA. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Sporcie, zorganizowane zajecia w zakresie sportu w zwi1zku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz1cym we wspó3zawodnictwie organizowanym przez polski zwi1zek sportowy mo?e prowadzia wy31cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu Ustawy o Sporcie.

Ustawa o Sporcie wskazuje, ?e do zadan trenera lub instruktora sportu nale?y poza prowadzeniem zajea w zakresie sportu, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i wspó3zawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Przepis art. 41 ust. 3 Ustawy o Sporcie okreola równie? ogólne warunki, które spe3nia musi osoba bed1ca trenerem w sportach, w których dzia3aj1 polskie zwi1zki sportowe.

W rezultacie zorganizowane zajecia w zakresie pi3ki no?nej w PZPN i Wnioskodawcy oraz w klubie sportowym uczestnicz1cym we wspó3zawodnictwie organizowanym przez PZPN i Wnioskodawce mo?e prowadzia wy31cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu Ustawy o Sporcie. Jednoczeonie Ustawa o Sporcie w aktualnym brzmieniu, poza bardzo ogólnym podaniem warunków, które musi spe3niaa trener, nie zawiera jakichkolwiek szczególnych wskazan, co do form i zasad nabywania uprawnien do wykonywania zawodu trenera sportu.

Co wiecej, Ustawa o Sporcie nie wskazuje, ?e szczegó3owe warunki nabywania uprawnien przez trenera sportu mog1 zostaa okreolone przez poszczególne zwi1zki sportowe. Nale?y wiec przyj1a, ?e kwestia ta zosta3a pozostawiona wy31cznie w kompetencji zwi1zków sportowych, które mog1, lecz nie musz1 ustalaa form i zasad nabywania kwalifikacji do wykonywania zawodu trenera danego sportu.

PZPN, jako polski zwi1zek sportowy w rozumieniu Ustawy o Sporcie, do którego nale?y i od którego w tym zakresie jest uzale?niony Wnioskodawca, skorzysta3 z opcji okreolenia zasad nabywania uprawnien do wykonywania zawodu trenera pi3ki no?nej i podj13 uchwa3y (nale?y podkreolia jednak, ?e s1 to akty wewnetrzne PZPN i nie stanowi1 powszechnie obowi1zuj1cych przepisów poza okregowymi Zwi1zkami Pi3ki No?nej w tym Wnioskodawca).

Uchwa3a nr 1 – Uchwa3a z dnia 18 sierpnia 2011 r. Zarz1du PZPN w sprawie organizacji kursów kszta3cenia trenerów pi3ki no?nej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO. Zgodnie z t1 uchwa31 prowadzenie kursów dla trenerów oraz wydawanie dyplomów wszystkich kategorii, tj. P. C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO przys3uguje wy31cznie PZPN. Jednoczeonie PZPN mo?e udzielia zgode jednorazow1 na organizacje kursu dla trenerów PZPN C, UEFA B i UEFA A innemu Zwi1zkowi Pi3ki No?nej (np. Wnioskodawca) pod warunkiem, ?e pe3ny nadzór nad organizacj1 i realizacj1 programu kursu przys3uguje PZPN. Na podstawie takiej zgody Wnioskodawca bedzie przeprowadzaa ww. szkolenia.

Uchwa3a szczegó3owo okreola, przede wszystkim, kryteria przyjea na kursy na poszczególne kategorie trenerskie. Nie okreola natomiast formy ani sposobu organizacji takich kursów.

Nale?y tak?e zwrócia uwage, ?e prawo organizowania kursów dla trenerów UEFA PRO oraz kursu Wyrównawczego UEFA A przys3uguje wy31cznie Szkole Trenerów PZPN.

Taka organizacja kursów dla trenerów pi3ki no?nej jest zgodna z odpowiednimi przepisami miedzynarodowymi, tj. z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA.

Uchwa3a nr 2 – Uchwa3a z dnia 20 maja 2010 r. Zarz1du PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniaj1cych do prowadzenia zespo3ów Ekstraklasy, I, II ligi i M3odej Ekstraklasy.

Uchwa3a ta okreola, ?e trenerem prowadz1cym zespó3 Ekstraklasy, I, II Ligi i M3odej Ekstraklasy pi3ki no?nej mo?e bya wy31cznie osoba, która 31cznie spe3nia okreolone warunki, w tym m.in.

 • jest trenerem klasy UEFA PRO w przypadku zespo3ów Ekstraklasy I Ligi,
 • jest trenerem klasy UEFA PRO, UEFA A, klasy Mistrzowskiej lub I-szej w przypadku zespo3ów II Ligi M3odej Ekstraklasy,
 • posiada wa?n1 licencje trenera uprawniaj1c1 do prowadzenia zespo3u Ekstraklasy, I, II Ligi i M3odej Ekstraklasy przyznan1 w trybie przedmiotowej Uchwa3y.

Uchwa3a nr 3 – z dnia 6 maja 2009 r. Zarz1du PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniaj1cych do prowadzenia zespo3ów III ligi oraz ni?szych lig i klas rozgrywkowych pi3ki no?nej seniorów, m3odzie?owych i dzieciecych. Zgodnie z t1 uchwa31, trenerem prowadz1cym zespó3 III ligi oraz ni?szych lig klas rozgrywkowych pi3ki no?nej meskiej, kobiecej, m3odzie?owej, dzieciecej mo?e bya wy31cznie osoba, która spe3nia okreolone warunki, w tym m.in.:

 • jest trenerem klasy: UEFA PRO, UEFA A, mistrzowskiej, I-szej, II-giej w przypadku III i IV ligi, I ligi futsalu, I ligi kobiet, ligi wojewódzkiej juniorów starszych m3odszych co najmniej klasy: instruktor;
 • w przypadku ni?szych ligi i klas rozgrywkowych pi3ki no?nej meskiej, kobiecej, m3odzie?owej i dzieciecej, co najmniej klasy: licencja PZPN C w przypadku zespo3ów dzieciecych w wieku do 12 lat;
 • posiada wa?n1 licencje trenera odpowiedniej kategorii uprawniaj1c1 do prowadzenia zespo3u III ligi oraz ni?szych lig i klas rozgrywkowych pi3ki no?nej meskiej, kobiecej, m3odzie?owej i dzieciecej przyznan1 w trybie przedmiotowej Uchwa3y.

W celu realizacji swoich statutowych zadan, Wnioskodawca bedzie owiadczy3 na rzecz osób fizycznych – trenerów us3ugi za wynagrodzeniem. Us3ugi bed1 obejmowa3y prowadzenie wyk3adów oraz zajea praktycznych dla trenerów pi3ki no?nej przy wykorzystaniu dostepnej infrastruktury. Wnioskodawca planuje, ?e bed1 prowadzone kursy kategorii PZPN C, UEFA B i UEFA A, a tak?e kursy wyrównawcze (licencje wg wymienionych kategorii s1 wydawane na okres 3 letni, w którym to okresie posiadacz licencji jest zobowi1zany do odbycia kursu wyrównawczego) przygotowuj1ce trenerów do egzaminu danego poziomu.

Po z3o?eniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, trener otrzyma odpowiedni dyplom potwierdzaj1cy okreolon1 klase trenersk1 oraz odpowiedni1 licencje trenersk1. Programy i plany nauczania na kursach prowadzonych przez Wnioskodawce bedzie opracowywaa Szko3a Trenerów PZPN.

Wnioskodawca opracowa3 Regulamin okreolaj1cy m.in. prawa i obowi1zki uczestników kursów. Zgodnie z Regulaminem, w kursach prowadzonych przez Wnioskodawce maj1 prawo uczestniczya trenerzy, którzy zostali zakwalifikowani i pozytywnie przeszli etap egzaminów wstepnych zgodnie z obowi1zuj1cymi w tym zakresie wytycznymi PZPN i UEFA, w szczególnooci z powo3an1 wy?ej Uchwal1 z dnia 18 sierpnia 2011 r. Ponadto warunkami uczestnictwa w kursach prowadzonych przez Wnioskodawce s1:

 1. niekaralnooa za przestepstwa okreolone w art. 41 ust. 3 pkt 4 Ustawy o Sporcie,
 2. terminowa wp3ata czesnego,
 3. minimum orednie wykszta3cenie.

W myol regulaminu uczestnicy kursów s1 uprawnieni do:

 1. uczestniczenia w zajeciach zgodnie z odpowiednim programem kursu,
 2. przyst1pienia do egzaminu,
 3. uzyskania licencji trenerskiej (po z3o?eniu egzaminu z wynikiem pozytywnym).

Oznacza to, ?e elementami sk3adowymi us3ugi realizowanej przez Wnioskodawce na rzecz trenerów w zamian za ustalone wynagrodzenie (czesne) s1 nastepuj1ce owiadczenia:

 • prowadzenie zajea teoretycznych i praktycznych,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • wydanie licencji.

Przy czym, w ocenie Wnioskodawcy, istot1 us3ugi owiadczonej na rzecz trenerów bedzie przygotowanie ich do zdania egzaminu kategorii PZPN C, UEFA B i UEFA A i uzyskania odpowiedniej licencji.

Ustalone wynagrodzenie za opisane us3ugi jest na poziomie gwarantuj1cym uzyskiwanie systematycznie zysków z tego rodzaju dzia3alnooci, które to zyski zostan1 ca3kowicie przekazane na pokrycie kosztów innej dzia3alnooci statutowej Wnioskodawcy. Przy czym pod pojeciem systematycznooci Wnioskodawca ma na myoli uzyskanie zysków z 2 do 3 turnusów szkoleniowych na 45 organizowanych corocznie.

Ponadto suma uzyskanych ju? w pierwszym roku wp3ywów z wp3aconych wynagrodzen przez uczestników opisanych kursów przekroczy kwote 150.000 z3 i na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, Wnioskodawca stanie sie czynnym podatnikiem VAT.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano m.in. nastepuj1ce pytanie.

Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przysz3ego us3uga owiadczona przez Wnioskodawce polegaj1ca na owiadczeniu us3ug szkoleniowych w celu uzyskania licencji trenera pi3ki no?nej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A bedzie podlega3a opodatkowaniu wed3ug podstawowej stawki VAT – 23%, czy te? jako us3uga ociole zwi1zana ze sportem owiadczona przez zwi1zek sportowy, którego celem statutowym jest dzia3alnooa na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, konieczna do organizowania i uprawiana sportu i owiadczona na rzecz osób uprawiaj1cych sport i uczestnicz1cych w wychowaniu fizycznym skorzysta ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana przez niego us3uga jest czynnooci1 niekorzystaj1c1 ze zwolnienia przedmiotowego opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i jest opodatkowana podstawow1 stawk1 w wysokooci 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, zwalnia sie od podatku us3ugi ociole zwi1zane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, owiadczone przez kluby sportowe, zwi1zki sportowe oraz zwi1zki stowarzyszen i innych osób prawnych, których celem statutowym jest dzia3alnooa na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem ?e:

 1. s1 one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. owiadcz1cy te us3ugi nie s1 nastawieni na osi1ganie zysków,
 3. s1 one owiadczone na rzecz osób uprawiaj1cych sport lub uczestnicz1cych w wychowaniu fizycznym

– z wy31czeniem us3ug zwi1zanych z dzia3alnooci1 marketingow1 oraz reklamowo-promocyjn1, wstepu na imprezy sportowe, us3ug odp3atnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, us3ug odp3atnego zakwaterowania zwi1zanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz us3ug wynajmu sprzetu sportowego i obiektów sportowych za odp3atnooci1.

Zwolnienie okreolone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, ?e zwolnieniu od podatku podlega okreolony rodzaj us3ug wykonywanych przez ociole zdefiniowany kr1g podmiotów, wykonuj1cych te us3ugi. Ze zwolnienia korzystaj1 wiec us3ugi owiadczone m.in. przez kluby sportowe, zwi1zki sportowe oraz zwi1zki stowarzyszen i innych osób prawnych, które s1 ociole zwi1zane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a tak?e s1 konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Ponadto, owiadczone us3ugi musz1 bya wykonywane na rzecz osób uprawiaj1cych sport lub uczestnicz1cych w wychowaniu fizycznym.

Niespe3nienie chocia?by jednej z przes3anek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, ?e owiadczenie us3ug nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Brak podstaw do zastosowania zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT wynika wiec z dwóch powodów:

 • powód 1: jednym z bezwzglednych warunków stosowania powy?szego zwolnienia jest to, aby owiadcz1cy te us3ugi nie byli nastawieni na osi1ganie w sposób systematyczny zysków ze zwolnionych z opodatkowania us3ug, a zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT je?eli takowe osi1gn1 to aby by3y one przeznaczane w ca3ooci na kontynuacje lub doskonalenie owiadczonych us3ug. Z jednej strony Wnioskodawca ustali3 planowane wynagrodzenie za opisane us3ugi na poziomie gwarantuj1cym uzyskiwanie systematycznie zysków z tego rodzaju dzia3alnooci, które to zyski zostan1 ca3kowicie przekazane na pokrycie kosztów innej dzia3alnooci statutowej Wnioskodawcy z pominieciem kosztów zwi1zanych z opisanym rodzajem us3ug (szkoleniowych w zakresie uzyskania licencji PZPN C, UEFA B i UEFA A), bowiem te jako takie maj1 bya nie tylko samobilansuj1ce sie ale zapewniaj1ce równie? pokrycie kosztów ich doskonalenia. Tym bardziej, ?e system szkoleniowy który dzieki wypracowaniu zysków ze szkolenia grupy nr 1 trenerów umo?liwi3by przeprowadzenie tego samego rodzaju szkolenia po ni?szej cenie przez grupe nr 2, zosta3by zakwestionowany przez samych cz3onków stowarzyszenia Wnioskodawcy. Dodatkowo Wnioskodawca poprzez planowanie uzyskania zysków z 3 turnusów szkoleniowych na 5 organizowanych corocznie wyczerpuje definicje systematycznooci, co jest jednym z warunków zwolnienia opisanych w art. 43 ust. 18 ustawy o VAT;
 • powód 2: us3ug maj1cych na celu zdobycie uprawnien do wykonywania pracy w charakterze trenera sportu nie mo?na uznaa za us3ugi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, a wiec us3ugi ociole zwi1zane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, które s1 konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Powo3any powy?ej art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie regulacji zawartych w art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. U. UE L 347, s. 1, z póYn. zm.), zgodnie z którym, panstwa cz3onkowskie zwalniaj1 owiadczenie niektórych us3ug ociole zwi1zanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osi1ganie zysku, na rzecz osób uprawiaj1cych sport lub uczestnicz1cych w wychowaniu fizycznym.

W wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-18/12, Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej wskaza3, ?e:

W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT nale?y stwierdzia, ?e przepis ten, wed3ug jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle. Maj1c na wzgledzie owo brzmienie, intencj1 rzeczonego przepisu nie jest przyznanie zwolnienia jedynie niektórym dziedzinom sportu”. Z wyroku tego wynika równie?, ?e art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT, w celu jego stosowania, nie wymaga, aby aktywnooa sportowa by3a podejmowana na okreolonym poziomie, na przyk3ad zawodowym, ani te?, aby ta aktywnooa by3a podejmowana w okreolony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany.

Celem powo3anego przepisu Dyrektywy jest wspieranie niektórych rodzajów dzia3alnooci interesu publicznego, czyli us3ug maj1cych ocis3y zwi1zek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które s1 owiadczone przez organizacje nienastawione na osi1ganie zysku na rzecz osób uprawiaj1cych sport lub uczestnicz1cych w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywnooci przez szerokie warstwy spo3eczenstwa. Interpretacja tego przepisu, ograniczaj1ca zakres stosowania zwolnienia jakie on przewiduje, do aktywnooci sportowej podejmowanej w sposób zorganizowany, systematyczny lub maj1cy na celu udzia3 w zawodach sportowych, by3aby sprzeczna z rzeczonym celem.

Z uwagi na powy?sze nale?y stwierdzia, ?e owiadczone przez Wnioskodawce us3ugi, które maj1 na celu przygotowanie uczestników kursów do wykonywania zawodu trenera i uzyskania odpowiedniej licencji w ww. zakresie, nie mog1 korzystaa ze zwolnienia wynikaj1cego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i opodatkowane bed1 podstawow1 stawk1 podatku od towarów i us3ug, w wysokooci 23%.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

W myol art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

W owietle art. 8 ust. 1 ustawy, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednoczeonie – na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak?e zarówno w ustawie, jak i przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidzia3 stawki obni?one lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i us3ug dostawy towarów lub owiadczenia us3ug zosta3y okreolone m.in. w art. 43 ustawy.

Nale?y zaznaczya, ?e jako odstepstwo od zasady powszechnooci i równooci opodatkowania, zastosowanie obni?onej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i us3ug mo?liwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynnooci ociole okreolonych w ustawie lub w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upowa?nienia.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, zwalnia sie od podatku us3ugi ociole zwi1zane ze sportem lub wychowaniem fizycznym owiadczone przez kluby sportowe, zwi1zki sportowe oraz zwi1zki stowarzyszen i innych osób prawnych, których celem statutowym jest dzia3alnooa na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem ?e:

 1. s1 one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. owiadcz1cy te us3ugi nie s1 nastawieni na osi1ganie zysków,
 3. s1 one owiadczone na rzecz osób uprawiaj1cych sport lub uczestnicz1cych w wychowaniu fizycznym

– z wy31czeniem us3ug zwi1zanych z dzia3alnooci1 marketingow1 oraz reklamowo-promocyjn1, wstepu na imprezy sportowe, us3ug odp3atnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, us3ug odp3atnego zakwaterowania zwi1zanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz us3ug wynajmu sprzetu sportowego i obiektów sportowych za odp3atnooci1.

W myol art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie maj1 zastosowania do dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi, je?eli:

 1. nie s1 one niezbedne do wykonania us3ugi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich g3ównym celem jest osi1gniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynnooci w stosunku do podatników niekorzystaj1cych z takiego zwolnienia.

W owietle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje sie, pod warunkiem ?e podmioty wykonuj1ce czynnooci, o których mowa w tych przepisach, nie osi1gaj1 w sposób systematyczny zysków z tej dzia3alnooci, a w przypadku ich osi1gniecia s1 one przeznaczane w ca3ooci na kontynuacje lub doskonalenie owiadczonych us3ug.

Nale?y wskazaa, ?e zwolnienie okreolone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ma charakter przedmiotowo -podmiotowy, co oznacza, ?e zwolnieniu od podatku podlega okreolony rodzaj us3ug wykonywanych przez ociole zdefiniowany kr1g podmiotów, wykonuj1cych te us3ugi. Ze zwolnienia korzystaj1 wiec us3ugi owiadczone m.in. przez klub sportowy, które s1 ociole zwi1zane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a tak?e s1 konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Niespe3nienie chocia?by jednej z przes3anek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, ?e owiadczenie us3ug nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, ?e Wnioskodawca jest stowarzyszeniem i zwi1zkiem zawodowym, który nie jest czynnym podatnikiem VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca okreola swoje cele, programy dzia3ania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotycz1ce jego dzia3ania.

Dla osi1gniecia powy?ej wymienionych celów, Wnioskodawca mo?e opracowywaa programy, organizowaa kursy i szkolenia, wydawaa uchwa3y i decyzje wi1?1ce cz3onków Wnioskodawcy, zawodników, trenerów, instruktorów, mened?erów do spraw pi3karzy, licencjonowanych organizatorów imprez pi3karskich, sedziów i dzia3aczy pi3karskich.

W celu realizacji swoich statutowych zadan, Wnioskodawca bedzie owiadczy3 na rzecz osób fizycznych – trenerów us3ugi za wynagrodzeniem. Us3ugi bed1 obejmowa3y prowadzenie wyk3adów oraz zajea praktycznych dla trenerów pi3ki no?nej przy wykorzystaniu dostepnej infrastruktury. Wnioskodawca planuje, ?e bed1 prowadzone kursy kategorii PZPN C, UEFA B i UEFA A, a tak?e kursy wyrównawcze (licencje wg wymienionych kategorii s1 wydawane na okres 3 letni, w którym to okresie posiadacz licencji jest zobowi1zany do odbycia kursu wyrównawczego) przygotowuj1ce trenerów do egzaminu danego poziomu.

Po z3o?eniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, trener otrzyma odpowiedni dyplom potwierdzaj1cy okreolon1 klase trenersk1 oraz odpowiedni1 licencje trenersk1. Programy i plany nauczania na kursach prowadzonych przez Wnioskodawce bedzie opracowywaa Szko3a Trenerów PZPN.

Wnioskodawca opracowa3 Regulamin okreolaj1cy m.in. prawa i obowi1zki uczestników kursów.

Przy czym, w ocenie Wnioskodawcy, istot1 us3ugi owiadczonej na rzecz trenerów bedzie przygotowanie ich do zdania egzaminu kategorii PZPN C, UEFA B i UEFA A i uzyskanie odpowiedniej licencji.

Zatem, owiadczonej przez Wnioskodawce us3ugi szkoleniowej polegaj1cej na przygotowaniu trenerów do zdania egzaminu na dan1 kategorie, nie mo?na uznaa za us3uge, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, a wiec za us3uge ociole zwi1zan1 ze sportem lub wychowaniem fizycznym, która jest konieczna do organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim.

Wobec powy?szego, ww. us3uga nie bedzie mog3a korzystaa ze zwolnienia od podatku od towarów i us3ug wynikaj1cego z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy i bedzie opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug stawk1 podstawow1 w wysokooci 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji indywidualnej za3atwiono wniosek w czeoci dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania owiadczonych przez Wnioskodawce us3ug szkoleniowych. Natomiast w zakresie obowi1zku rejestracji Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku VAT zosta3a wydana interpretacja indywidualna z dnia 22 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP1-2.4512.157.2016.2.NF.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Opolu, ul. Koonego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.