Sport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT opłaty startowej pobieranej przez Wnioskodawcę od zawodników za udział w organizowanych zawodach wędkarskich.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Niespełnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji. Zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu podlegają usługi „ ściśle ” związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji „ ścisłego ” związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października (...)

2017
7
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT opłaty startowej pobieranej przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w zawodach sportowych

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport, przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością. Niespełnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji. Zgodnie z brzmieniem ustawy, zwolnieniu podlegają usługi „ ściśle ” związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji „ ścisłego ” związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 (...)

2017
26
sty

Istota:

Podatek od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku rejestracji Wnioskodawcy jako czynny podatnik podatku VAT.

Fragment:

Wszyscy cz3onkowie ZPN, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, mened?erowie ds. pi3karzy, sedziowie, dzia3acze pi3karscy i osoby zatrudnione w sporcie pi3ki no?nej w regionie (...) zobowi1zani s1 przestrzegaa przy realizacji swoich funkcji postanowien statutów, przepisów, wytycznych i decyzji ZPN, FIFA, UEFA oraz ZPN. Zabezpieczeniem wykonania tego zobowi1zania jest odpowiedzialnooa organizacyjna, dyscyplinarna i regulaminowa egzekwowana przez ZPN. Statut okreola, ?e celem dzia3alnooci ZPN m.in. jest: Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu pi3ki no?nej oraz prowadzenie wspó3zawodnictwa sportowego klubów. Podejmowanie dzia3an na rzecz promocji pi3karstwa amatorskiego i nieamatorskiego, w tym profesjonalnego. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja dzia3an cz3onków zwi1zku, zawodników, trenerów, instruktorów, sedziów i dzia3aczy pi3karskich. Pozyskiwanie orodków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie dzia3alnooci statutowej ZPN. Organizacja szkolen dla animatorów sportu, trenerów, instruktorów, sedziów i dzia3aczy pi3karskich. ZPN jako podmiot podleg3y ZPN musi realizowaa jego polecenia uchwa3y, dotycz1ce funkcjonowania i rozwoju sportu pi3karskiego w Polsce. W ramach swojej dzia3alnooci ZPN organizuje rozgrywki pi3ki no?nej wed3ug obowi1zuj1cego regulaminu rozgrywek, pod nadzorem ZPN. Na ka?dych zawodach, zgodnie z regulaminem, musi bya sedzia sportowy, który jest delegowany przez ZPN, który to poprzez wype3nienie delegacji dla sedziego okreola: imie i nazwisko sedziego, czynnooa: sedzia g3ówny, asystent lub obserwator, której klasy s1 to zawody, termin zawodów, pomiedzy jakimi dru?ynami odbed1 sie zawody, miejsce zawodów.

2017
15
sty

Istota:

Stawka podatku na owiadczone us3ugi szkoleniowe w celu uzyskania licencji trenera pi3ki no?nej.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Sporcie, zorganizowane zajecia w zakresie sportu w zwi1zku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz1cym we wspó3zawodnictwie organizowanym przez polski zwi1zek sportowy mo?e prowadzia wy31cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu Ustawy o Sporcie. Ustawa o Sporcie wskazuje, ?e do zadan trenera lub instruktora sportu nale?y poza prowadzeniem zajea w zakresie sportu, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i wspó3zawodnictwa sportowego w danym sporcie. Przepis art. 41 ust. 3 Ustawy o Sporcie okreola równie? ogólne warunki, które spe3nia musi osoba bed1ca trenerem w sportach, w których dzia3aj1 polskie zwi1zki sportowe. W rezultacie zorganizowane zajecia w zakresie pi3ki no?nej w PZPN i Wnioskodawcy oraz w klubie sportowym uczestnicz1cym we wspó3zawodnictwie organizowanym przez PZPN i Wnioskodawce mo?e prowadzia wy31cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu Ustawy o Sporcie. Jednoczeonie Ustawa o Sporcie w aktualnym brzmieniu, poza bardzo ogólnym podaniem warunków, które musi spe3niaa trener, nie zawiera jakichkolwiek szczególnych wskazan, co do form i zasad nabywania uprawnien do wykonywania zawodu trenera sportu. Co wiecej, Ustawa o Sporcie nie wskazuje, ?e szczegó3owe warunki nabywania uprawnien przez trenera sportu mog1 zostaa okreolone przez poszczególne zwi1zki sportowe. Nale?y wiec przyj1a, ?e kwestia ta zosta3a pozostawiona wy31cznie w kompetencji zwi1zków sportowych, które mog1, lecz nie musz1 ustalaa form i zasad nabywania kwalifikacji do wykonywania zawodu trenera danego sportu.

2016
3
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych od sportowców lub amatorów za udział w zawodach sportowych

Fragment:

Jak wynika z wniosku podstawowa działalność statutowa Wnioskodawcy obejmuje sporty lotnicze w następujących dyscyplinach: modelarstwo, baloniarstwo, paralotnictwo, spadochroniarstwo, sport samolotowy, szybowcowy, akrobacja lotnicza, sport mikrolotowy. Świadczone usługi objęte pytaniem są usługami ściśle związanymi ze sportem i są konieczne do organizowania i uprawiania sportu. Są świadczone na rzecz osób uprawiających sport. Zawody organizowane są zarówno na terenach własnych jak też na innych terenach województwa. Aeroklub nie jest nastawiony na osiąganie zysków z przeprowadzanych zawodów bowiem wszelkie dochody przeznacza na cele statutowe. Opłata wpisowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji zawodów. Przenosząc powołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo TSUE na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro opłaty pobierane od sportowców lub amatorów za udział w zawodach sportowych mają ścisły związek z uprawianiem sportu i są świadczone na rzecz osób uprawiających sport przez Stowarzyszenie, którego - jak wskazano – celem jest rozwój i upowszechnianie sportu, a ponadto Wnioskodawca, nie jest nastawiony na osiąganie zysku, to opłaty te będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu ust. 18 tego artykułu.

2015
22
gru

Istota:

Sposób opodatkowania świadczonych usług.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% przy sprzedaży biletów i karnetów wstępu do Centrum ... w którym znajduje się siłownia, korty do tenisa, sauna oraz zajęcia taneczne i fitness. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

2015
7
paź

Istota:

Czy przychód osiągnięty ze szkoleń na rzecz członków stowarzyszenia jak i osób trzecich w zakresie skoków spadochronowych (zgodnie z programem szkolenia spadochronowego zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego) udokumentowanych nagraniem kamerą na nośniku danych (płyta) wydawanej skoczkowi w ramach skoków zapoznawczych i dalszego szkolenia do ewentualnej korekty popełnionych błędów, stanowią usługi ściśle związane ze sportem w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32, w związku z art. 43 ust. 18 ustawy o podatku VAT i czy w konsekwencji w całości korzystają ze zwolnienia z VAT?

Fragment:

Aeroklub ... w ... jest stowarzyszeniem, którego podstawowa działalność statutowa obejmuje sporty lotnicze w następujących dyscyplinach: modelarstwo lotnicze, sport balonowy, sport paralotniowy, sport spadochronowy, sport samolotowy, sport szybowcowy, akrobacja lotnicza, sport mikrolotowy. Aeroklub posiada Licencję Sportową Klubu i status członka Polskiego Związku Sportowego, zgodnie ze statutem ma m.in. następujące cele: organizacja szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych (m.in. paralotniczych, samolotowych, szybowcowych, spadochronowych, organizowanie skoków spadochronowych) w ramach sportu spadochronowego dla podmiotów i osób trzecich. Działalność Aeroklubu nie jest nastawiona na osiąganie zysku, chociaż wskazane wyżej świadczenia wykonywane są przez Aeroklub odpłatnie (jako zwrot kosztów i ewentualne wynagrodzenie), z zastrzeżeniem że cały zysk, który ewentualnie powstanie, przeznaczony jest na cele statutowe Aeroklubu. Działalność statutowa jest wykonywana zarówno na rzecz członków, jak i na rzecz osób trzecich uprawiających sporty lotnicze, w tym amatorów. Wnioskodawca jest członkiem Polskiego Związku Sportowego, członkiem Aeroklubu Polskiego, posiada aktualną licencję Klubu Sportowego. Aeroklub ... jest odrębnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, samodzielnie rozliczającym się z podatku VAT.

2015
2
cze

Istota:

Dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce osiągnięty z tytułu uprawiania sportu na terytorium Chin, może być opodatkowany w tym państwie. Jednocześnie dochód ten może być podatkowany w Polsce, przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować metodę określoną w art. 23 ust. 1 pkt a i d umowy (metodę wyłączenia z progresją). Podatek określa się wówczas na zasadach opisanych powyżej, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy. Podobnie jak w przypadku opodatkowania dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii, metodę wyłączenia z progresją stosuje się wyłącznie w przypadku jeżeli Wnioskodawczyni oprócz dochodów zwolnionych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych w Polsce. W przeciwnym razie, Wnioskodawczyni nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Fragment:

(...) sportu żużlowego), jakie zawiera zawodnik z klubami sportowymi wynika, że reprezentować barwy tych klubów może jedynie konkretny zawodnik (który zawiera umowę), gdyż to właśnie jego indywidualne cechy i umiejętności kwalifikują go do wykonywania tych czynności. Gdyby natomiast przyjąć, że umowa zawarta jest z podmiotem świadczącym działalność gospodarczą, to nie powinno mieć znaczenia, kto wykonuje czynności z nią związane. W ramach działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi bowiem wykonywać świadczeń osobiście, może powierzyć ich wykonanie zatrudnionym pracownikom, lub zlecić podwykonawcom. Nie jest natomiast możliwe by zawodnik – posiadający profesjonalną licencję uprawniającą do uprawiania sportu żużlowego – oddelegował na mecz kogoś w swoim zastępstwie czy zatrudnionego przez siebie pracownika. ” Opodatkowanie dochodu osiągniętego z tytułu uprawiania sportu na terytorium Wielkiej Brytanii reguluje art. 16 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz.

2015
31
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług reklamowych.

Fragment:

Wnioskodawca jest sportowcem uprawiającym indywidualnie określoną dyscyplinę sportu (tenis ziemny kobiet) na poziomie profesjonalnym i zajmuje obecnie pozycję w rankingu WTA. Oprócz uprawiania sportu, Wnioskodawca zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej. nieprzerwanie od 1 kwietnia 2013 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi marketingowe i reklamowe na rzecz podmiotów związanych z uprawianą przezeń dyscypliną sportu, np. producentów sprzętu i odzieży sportowej, na podstawie kontraktów reklamowych, umów sponsorskich lub innych umów podobnego typu, zawartych z podmiotami reklamowanymi. Za świadczone usługi Wnioskodawca wystawia faktury bezpośrednio podmiotom reklamowanym. Przy świadczeniu usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje swój wizerunek jako profesjonalnego zawodnika sportowego. Wnioskodawca, czyni starania na rzecz wzrostu wartości jego wizerunku, która to wartość zależy w głównej mierze od wyników sportowych Wnioskodawcy uzyskiwanych na zawodach i turniejach. W tym celu Wnioskodawca nieustannie odbywa treningi pod okiem specjalistów i ekspertów trenerskich, których koszty ponosi Wnioskodawca. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę (...)

2015
12
maj

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT z tytułu pobierania opłat za szkolenie dzieci

Fragment:

UE L 347, s. 1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Zgodnie z brzmieniem ustawy, zwolnieniu podlegają usługi „ ściśle ” związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji „ ścisłego ” związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, w którym to wyjaśnił, że świadczenie usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym „ może być zwolnione tylko wtedy, gdy są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, tj. uprawiania sportu lub wychowania fizycznego ” (pkt 22). Ponadto TSUE podkreślił, iż „ Zwolnienie transakcji należy zatem ustalić w szczególności w zależności od charakteru świadczonych usług oraz ich związku ze sportem lub wychowaniem fizycznym ” (pkt 23). Natomiast w wyroku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie C-18/12, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, iż „ W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy VAT należy stwierdzić, że przepis ten, według jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle.