Spór | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spór. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wnioskodawcy jako podatnikowi podatku dochodowego przysługuje prawo korekty przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przychód należny ze sprzedaży usług budowlanych z powodu sporu między stronami został zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu w wartości niższej, niż pierwotnie zarachowany przychód wynikający z wystawionych faktur?

Fragment:

(...) gospodarczej czynności będącej tytułem uzyskania prawa do świadczenia wzajemnego. Ze stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy z kontrahentem podatnik prowadził prace budowlane, które zostały zakończone w roku 2001 oraz w tym roku podatkowym zostały wystawione faktury na kwotę wynikajacą z tej umowy. Po zakończeniu prac i wystawieniu faktur doszło do sporu między stronami , którego przedmiotem był zarówno zakres wykonanych robót jak i kwota należności. Spór zakończony został prawomocnym wyrokiem Sądu, zgodnie z którym nie zakwestionowano faktu wykonania robót, zmniejszeniu uległa jedynie należność za wykonaną usługę budowlaną niż wynikało to z zawartej wcześniej umowy. W związku z tym podatnik w czercu 2005r. wystawił faktury korygujące , których potwierdzenie odbioru otrzymał w lipcu 2005r. Powyższej opisane okoliczności wskazują na fakt , iż usługi budowlane zostały zakończoe w 2001r.,a zatem uwzględniając zapis art. 14 (...)