Sponsoring | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sponsoring. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
sty

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez klub sportowy na podstawie umowy sponsoringu

Fragment:

Woród dzia3an podejmowanych przez podmioty prowadz1ce dzia3alnooa gospodarcz1, maj1cych na celu kszta3towanie popytu na oferowane przez nie towary, us3ugi b1dY marke mo?na wyró?nia sponsoring. W tym miejscu nale?y podnieoa, ?e umowy sponsoringu nale?1 do kategorii umów nienazwanych - ?adne przepisy prawa nie zawieraj1 bowiem ich definicji. Mo?liwooa jej zawarcia wynika z regu3y ogólnej zawartej w art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z póYn. zm.), która zak3ada swobode umów w obrocie gospodarczym. Sponsoring jest definiowany jako „ finansowanie czegoo, czesto w zamian za reklamowanie w3asnej dzia3alnooci ” (S3ownik wyrazów obcych PWN - wersja internetowa). Sponsorowanie mo?e wi1zaa sie z otrzymywaniem owiadczen wzajemnych od podmiotu sponsorowanego, b1dY te? miea charakter jednostronny. Skutki podatkowe sponsoringu s1 uzale?nione od treoci tego stosunku prawnego. Gdy umowa zawarta miedzy stronami przewiduje, ?e w zamian za przekazanie okreolonych orodków pienie?nych, wartooci rzeczowych lub owiadczen, sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne owiadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, mo?na mówia o tzw. sponsoringu w3aociwym. Stanowi on w istocie odp3atne nabycie us3ug promocyjnych/reklamowych. Z opisu sprawy wynika, ?e Spó3ka zawar3a umowe sponsoringu z odnosz1cym sukcesy w polskiej lidze siatkarskiej klubem sportowym, na mocy której zobowi1zuje sie do sponsorowania Klubu w zamian za promocje Spó3ki poprzez realizowanie ekwiwalentnych owiadczen promocyjno-reklamowych.

2016
22
maj

Istota:

PIT - w zakresie skutków podatkowych działań promocyjnych i reklamowych polegających na sponsorowaniu udziału Profesjonalistów Medycznych w konferencjach na podstawie umowy sponsoringu.

Fragment:

W szczególności, zdaniem Spółki, stosunku cywilnoprawnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a uPDOF, nie tworzy umowa sponsoringu zawarta pomiędzy Spółką a Profesjonalistą Medycznym. Jakkolwiek umowa ta rzeczywiście każdorazowo określa rodzaje Kosztów, które są pokrywane przez Spółkę, to nie jest ona typową umową cywilnoprawną, która swoim przedmiotem (treścią) nawiązywałaby do stosunku pracy lub innych stosunków, które w praktyce obrotu gospodarczego wiążą się z obustronnym zobowiązaniem stron do wzajemnych świadczeń (takich jak np. umowa zlecenia, umowa o dzieło lub kontrakt menedżerski). Umowa sponsoringu ma przede wszystkim znaczenie porządkujące i sama w sobie nie jest niezbędna, aby doszło do pokrycia przez Spółkę Kosztów (w praktyce rynkowej, mogą występować – i występują – również analogiczne formy współpracy ze środowiskiem zawodów medycznych, w ramach których to form zamiast umów sponsoringu, umów sponsoringu itp. stosowane są np. jednostronne oświadczenia firmy o gotowości finansowania/ sponsorowania, zaproszenia kierowane przez firmę do poszczególnych osób itp.). Podsumowanie argumentacji – zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68a uPDOF Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że w odniesieniu do Kosztów obejmujących: opłaty (...)

2015
24
maj

Istota:

Czy w związku z zawieranymi między Wnioskodawca a Uczestnikami umowami sponsoringu -Wnioskodawca, jako podmiot obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, ma obowiązek rozpoznać po stronie Uczestników przychód w wysokości wszelkich świadczeń uzyskiwanych przez Uczestników na podstawie umowy sponsoringu, tzn. w równowartości kosztów pokrytych przez Wnioskodawcę, przy czym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT, do niektórych kosztów (kosztów transportu, przejazdów lokalnych, zakwaterowania oraz wyżywienia) zastosowanie ma zwolnienie z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT - do limitów wynikających z odpowiednich przepisów odrębnych?

Fragment:

Dodatkowo należy wskazać, że w przypadku umów sponsoringu nie mają miejsca sytuacje, w których Uczestnik otrzymywałby od Spółki środki w celu samodzielnego sfinansowania kosztów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zawieranymi między B. a Uczestnikami umowami sponsoringu - B., jako podmiot obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, ma obowiązek rozpoznać po stronie Uczestników przychód w wysokości wszelkich świadczeń uzyskiwanych przez Uczestników na podstawie umowy sponsoringu, tzn. w równowartości kosztów pokrytych przez B., przy czym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT, do niektórych kosztów (kosztów transportu, przejazdów lokalnych, zakwaterowania oraz wyżywienia) zastosowanie ma zwolnienie z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT - do limitów wynikających z odpowiednich przepisów odrębnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z zawieranymi między B. a Uczestnikiem umowami sponsoringu, Spółka, jako podmiot obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, ma obowiązek rozpoznać po stronie Uczestnika przychód w wysokości wszelkich świadczeń uzyskiwanych przez Uczestnika na podstawie umowy, tzn. w równowartości kosztów pokrytych przez B.- przy czym, z uwagi na spełnienie warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 ustawy o PIT, do niektórych kosztów zastosowanie ma zwolnienie z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT - do limitów wynikających z odpowiednich przepisów odrębnych.

2014
16
wrz

Istota:

Skutki podatkowe związane z pokrywaniem kosztów związanych z podróżą i uczestnictwem Uczestników w różnego rodzaju Konferencjach na podstawie umowy sponsoringu

Fragment:

(...) sponsoringu („ umowa sponsorowania udziału w wydarzeniu naukowym zewnętrznym ”) zawieranej pomiędzy Wnioskodawcą a Uczestnikiem. Umowy sponsoringu zawierane są z Uczestnikami jako osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub poza działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestników. Zgodnie z treścią umów sponsoringu: Uczestnik nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego na rzecz Spółki w związku z jego uczestnictwem w Wydarzeniu; Spółka jest zobowiązana do pokrycia określonych w umowie kosztów związanych z uczestnictwem Uczestnika w Wydarzeniu i podjęcia technicznych czynności umożliwiających udział w Wydarzeniu; Pokrywane przez Wnioskodawcę koszty mogą obejmować - w zależności od charakteru Wydarzenia oraz uzasadnionych potrzeb Uczestnika - wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów/kategorii wydatków: koszty transportu, tzn. koszty przelotów/przejazdów Uczestnika (z określonego miejsca, np. miejsca zamieszkania Uczestnika, do miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie oraz z powrotem); koszty zakwaterowania/noclegu Uczestnika w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (w czasie, w (...)

2013
5
maj

Istota:

„Czy osiągnięte przychody z tytułu wystawionych faktur sponsoringu są przychodem podatkowym w świetle ustawy o podatku od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/”

Fragment:

(...) sponsoringu /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/ - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2012 r. wpłynął do BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za przychód podatkowy przychodu wynikającego z faktur dotyczących umowy sponsoringu. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej: „ Spółka ”) w maju 2012 r. obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia wodociągów na Ziemi S. W związku z obchodami jubileuszu, Spółka pozyskała środki od sponsorów (reklamodawców), z którymi zostały zawarte umowy sponsoringu określające udział w finansowaniu obchodów tych uroczystości. Spółka określiła, że w zamian za wsparcie finansowe zobowiązuje się do spełnienia wzajemnych świadczeń polegających na: umieszczeniu logo w okolicznościowej gazecie w nakładzie 40.000 egzemplarzy, która została rozkolportowana na terenie 5 gmin wspólników Spółki, umieszczeniu we wkładce do monografii informacji o sponsorze, umieszczeniu logo na plakatach informujących o obchodach, zapewnienia sponsorowi prawa do eksponowania w czasie trwania uroczystości jego nazwy oraz znaków towarowych, umożliwienie sponsorowi uruchomienia na jego własny koszt punktu informacyjnego o jego produktach.

2012
9
lis

Istota:

Zakres obowiązków Spółki związanych z uczestnictwem lekarzy w konferencjach i kongresach na podstawie zawartej umowy o dzieło oraz na podstawie zaproszenia otrzymanego od organizatora.

Fragment:

Do sporządzenia informacji PIT-8C obowiązane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Podkreślić jednakże należy, że z powyższego przepisu wynika, iż w informacji PIT-8C nie ujmuje się m.in. tych dochodów, które są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 powyższej ustawy. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Przy czym z przepisu art. 21 ust. 13 ww. ustawy wynika, (...)

2012
9
lis

Istota:

Zakres obowiązków Spółki związanych z uczestnictwem lekarzy w konferencjach i kongresach na podstawie zawartej umowy o dzieło oraz na podstawie zaproszenia otrzymanego od organizatora.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 19, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (...)

2012
12
paź

Istota:

Dokumentowanie czynności wykonywanych na rzecz sponsora oraz możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Wszelkie opłaty związane z przedmiotem sponsoringu obciążać będą Sponsorowanego. W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie zadane w uzupełnieniu do złożonego wniosku): Czy wpływ środków na wydzielony rachunek dochodów stanowi obrót ze sprzedaży usług sponsoringu, czy będzie opodatkowany podatkiem VAT... Jaka powinna być stawka podatku VAT na fakturze VAT... Czy jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku od towarów i usług i czy może wystawiać faktury VAT, a do czasu nie przekroczenia limitu obrotów, to jest kwoty 150.000 zł - czy może wystawiać rachunki... Zdaniem Wnioskodawcy: Wpływ środków na wydzielony rachunek dochodów będzie obrotem ze sprzedaży usług sponsoringu i będzie opodatkowany podatkiem VAT. Jednostka budżetowa powiatu realizująca zadania z ustawy o systemie oświaty może przyjmować na wydzielony rachunek dochodów wpływy z tytułu sprzedaży usług sponsoringu na paragraf 0830- wpływy z usług i finansować nimi wydatki zgodnie z planem finansowym. Po otrzymaniu każdej wpłaty jednostka wystawi rachunek, Po przekroczeniu limitu obrotów, to jest kwoty 150.000 zł jednostka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług i będzie wystawiać faktury VAT przy zastosowaniu stawki 23%.

2012
14
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż koszty sponsoringu (równoważna wartość świadczeń) ponoszone na podstawie umowy sponsoringowej stanowią koszty uzyskania przychodu.

Fragment:

Czy koszty sponsoringu, ponoszone na podstawie umowy sponsoringowej stanowią koszty uzyskania przychodu oraz czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od otrzymanych na podstawie umowy faktur za usługę sponsoringu... Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Przedmiotowy wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnie. Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy podatkowe nie regulują kwestii sponsoringu. Należy więc zdaniem Spółki - sponsoring rozpatrywać z punktu widzenia przepisów o reklamie. Koszty poniesione na reklamę są pośrednio związane z przychodami. Kosztów tych z reguły nie można przypisać konkretnym przychodom, pomimo że mają one na celu kreowanie pozycji rynkowej firmy i oferowanych przez nią towarów/usług. Przez kreowanie pozycji rynkowej i działania marketingowe firma pośrednio wpływa na zwiększenie swoich przychodów poprzez próbę dotarcia do potencjalnych klientów. Jedną z form prowadzenia działań marketingowych, a więc reklamy, jest sponsoring. Podniesiono, iż przepisy podatkowe nie definiują sponsoringu. Według słownika języka polskiego sponsoring to finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności.

2011
1
wrz

Istota:

Czy opłata na rzecz Stowarzyszenia jaką wniesie Spółka jako podmiot obejmujący patronatem kampanię pod hasłem „..." może stanowić koszty uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z uwagi na brak ustawowej definicji sponsoringu należy odwołać się do wykładni językowej, zgodnie z którą sponsoring to „ finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności ” (Słownik wyrazów obcych PWN). Sponsoring jest jedną z form promocji, polegającą na skojarzeniu pozytywnego obrazu sponsorowanego ze sponsorem, którego znak towarzyszy imprezom lub działaniom sponsorowanej osoby lub instytucji. Sponsoring uznawany jest za formę reklamy, której przedmiotem jest firma i jej produkty. Sponsorowanie ma także kształtować pozytywny wizerunek firmy i popularyzować jej nazwę na rynku. Zwiększenie popularności firmy może mieć wpływ na wzrost uzyskiwanych przez nią przychodów. Umowa sponsoringu może przybrać formę tzw. sponsoringu właściwego (wzajemność świadczeń) lub sponsoringu niewłaściwego (który swoim charakterem zbliżony jest do darowizny gdyż zawiera się w jednostronnym zobowiązaniu się sponsora do finansowania sponsorowanego). Jak wskazano powyżej aby dana umowa mogła być uznana za sponsoring właściwy, jej treść musi zawierać wzajemność zobowiązań umawiających się stron, oznaczającą zobowiązanie się sponsora do finansowego lub rzeczowego wsparcia sponsorowanego, który z kolei zobowiązany jest do reklamowania nazwy sponsora, logo i prowadzonej przez niego działalności.