ITPP2/4512-457/15/RS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania czynności przekazania lokali z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników tej spółki.
ITPP2/4512-457/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. lokale
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. spółki
 4. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania lokali z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania lokali z majątku spółki jawnej do majątków prywatnych wspólników tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Spółką jawną. Wszyscy wspólnicy Spółki są osobami fizycznymi. Spółka jest ujawniona w księgach wieczystych jako właściciel kilku lokali, stanowiących odrębne nieruchomości. Lokale te są wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy z tych lokali stanowiących odrębne nieruchomości posiada odrębną księgę wieczystą. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., z każdym wyodrębnionym lokalem związany jest także udział w nieruchomości wspólnej (części wspólne budynku oraz nieruchomość położona pod budynkiem).

W chwili obecnej wszyscy wspólnicy rozważają możliwość przekazania przedmiotowych lokali z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólników. Przekazanie to odbyć się ma w ten sposób, aby w każdym lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość, każdy ze wspólników Spółki miał taki udział w prawie własności tych lokali stanowiących odrębne nieruchomości, jaki odpowiada udziałowi każdego wspólnika w prawie do zysku w Spółce.

Oznacza to, że przedmiotowe lokale pozostaną dalej we współwłasności ułamkowej osób, które nadal będą wspólnikami Spółki. Udział poszczególnego wspólnika w prawie własności każdego z tych lokali stanowiących odrębne nieruchomości będzie nadal taki sam jak udział tego wspólnika w zysku Spółki.

Reasumując, o ile w chwili obecnej w księgach wieczystych poszczególnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości w dziale II tych ksiąg jako właściciel wpisana jest Spółka, to po dokonaniu przedmiotowych przekazań, w dziale II poszczególnych ksiąg wieczystych - jako współwłaściciele - wpisani będą imiennie poszczególni wspólnicy w takich udziałach, w jakich uczestniczą oni w zysku Spółki.

Po dokonaniu tego przekazania osoby fizyczne będące jednocześnie wspólnikami Spółki nie zamierzają zbywać tych lokali - będących odrębnymi nieruchomościami, ani nie zamierzają znosić współwłasności tych lokali będących odrębnymi nieruchomościami. Przedmiotowe lokale będą wynajmowane przez wspólników Spółce, na potrzeby prowadzonej przez nią bieżącej działalności gospodarczej.

Od strony prawnej przekazanie tego majątku nie będzie dokonywane na podstawie umowy darowizny. Przekazanie tego majątku zostanie dokonane po uprzednim podjęciu uchwały przez wspólników Spółki, a następnie po zawarciu umowy nieodpłatnego przekazania tych lokali na potrzeby własne wspólników, przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości odpowiednich do udziałów w zyskach i stratach w Spółce, co nie będzie wyczerpywało znamion umowy darowizny.

Umowa przekazania zostanie zawarta i sporządzona w formie aktu notarialnego w następstwie uchwały o przekazaniu nieruchomości na potrzeby własne. Powyższe nie powoduje jej nieskuteczność wobec zasady swobody umów wyrażonej w kodeksie cywilnym w art. 353/1/ k.c. Przy zakupie przedmiotowych lokali:

 • w wypadku niektórych lokali cena zakupu za lokal, którą spółka uiściła zawierała podatek od towarów i usług. W tym wypadku Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia.
 • w wypadku niektórych lokali cena zakupu za lokal, którą Spółka uiściła nie zawierała podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy zamierzone przekazanie przedmiotowych lokali z majątku Spółki do majątków prywatnych wspólników dokonane w taki sposób, aby w każdym lokalu, stanowiącym odrębną nieruchomość, każdy ze wspólników Spółki miał taki udział w prawie własności, jaki odpowiada udziałowi każdego wspólnika w prawie do zysku w Spółce:

 • spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług tego przekazania w stosunku do tych lokali, co do których przy nabywaniu Spółka skorzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia...
 • nie spowoduje konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług tego przekazania w stosunku do tych lokali, co do których przy nabywaniu Spółka nie skorzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia...

W miejsce Wnioskodawcy - Spółki jawnej jako współwłaściciela w dziale II ksiąg wieczystych poszczególnych nieruchomości stanowiących odrębne lokale - zostaną wpisani poszczególni wspólnicy Spółki w odpowiednich udziałach określonych powyżej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zamierzone przekazanie/przesunięcie przedmiotowych lokali z jego majątku do majątków prywatnych wspólników dokonane w taki sposób, aby w każdym lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość każdy ze wspólników miał taki udział w prawie własności, jaki odpowiada udziałowi każdego wspólnika w prawie do zysku:

 • spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług tego przekazania/przesunięcia w stosunku do tych lokali, co do których przy nabywaniu skorzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia;
 • nie spowoduje konieczności o podatkowania podatkiem od towarów i usług tego przekazania/przesunięcia w stosunku do tych lokali, co do których przy nabywaniu spółka jawna nie skorzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia.

Powyższe stanowisko wynika z faktu, że Spółka jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług od swoich wspólników podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem przekazanie towarów - niezależnie od prawnego sposobu tego przekazania - powoduje przesunięcie danego składnika majątkowego ze sfery składników majątkowych Spółki do prywatnej sfery majątkowej jej wspólników. Z tego względu zachodzi konieczność opodatkowania takiego przesunięcia, o ile zostały spełnione warunki określone w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w zdaniu ostatnim ust. 2 tego artykułu.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie spółki jawnej. Zgodnie z art. 22 kodeksu spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Zgodnie z art. 22 § 2 k. s. h., każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Z treści art. 22 k.s.h. wynika, że spółka jawna - aczkolwiek stanowi odrębny byt od swoich wspólników - jest spółką osobową. Potwierdza to treść art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h.

Definicję pojęcia spółki osobowej zawiera art. 8 k.s.h. Artykuł 8 § 1 stanowi, że spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z § 2 Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Spółka osobowa posiada wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe. Oznacza to, że stanowi odrębną od wspólników strukturę pod względem organizacyjnym i majątkowym, podobnie jak osoby prawne. Jednakże wyodrębnienie to nie niweczy zasad posiłkowej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, że majątek spółki jawnej jest wyodrębnionym majątkiem, którego właścicielami są wspólnicy spółki jawnej. Spółka jawna z uwagi na brak osobowości prawnej nie jest jednak odrębnym pomiotem prawnym, ani nie jest odrębnym właścicielem tego majątku. Odmiennie jak w spółkach kapitałowych, gdzie własność majątku jest oderwana od wspólników, w spółce jawnej własność majątku spółki nie jest oderwana od wspólników, a tylko jest od nich wyodrębniona.

Dowodem na poparcie tej tezy jest fakt, że o ile w spółkach kapitałowych (sp. z o.o., S.A.) wspólnik posiada udziały, akcje danej spółki - co jest emanacją (odzwierciedleniem części jego majątku w takiej spółce) - o tyle w spółkach jawnych wspólnik nie posiada takich instrumentów prawnych. Oznacza to, że w przypadku spółki jawnej wspólnik takiej spółki uczestniczy bezpośrednio w majątku takiej spółki jako wspólnik. Majątek takiej spółki jest wyodrębniony wyłącznie organizacyjnie, a nie pod względem prawa własności.

Powyższe wywody są czynione aby wykazać, że przekazania/przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami nie powodują przeniesienia prawa własności danych składników majątkowych, albowiem składniki majątkowe nie są własnością spółki jawnej, a są jedynie wyodrębnione organizacyjnie od majątków wspólników tej spółki.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość dokonania przekazania/przesunięcia majątkowego z majątku spółki jawnej do majątku poszczególnych wspólników bez konieczności zachowania odpłatności przez wspólników spółki jawnej na rzecz spółki jawnej.

Wynika to z faktu, że pod względem prawa własności nie występuje żadna odrębność pomiędzy majątkiem spółki jawnej, a majątkiem jej wspólników. Jak już to zostało wyżej przedstawione w opisie stanu faktycznego, przekazanie/przesuniecie majątku zostanie dokonane po uprzednim podjęciu uchwały przez wspólników Spółki, a następnie po zawarciu umowy nieodpłatnego przekazania tych lokali na potrzeby własne wspólników, przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości odpowiednich do udziałów w zyskach i stratach w Spółce, co nie będzie wyczerpywało znamion umowy darowizny. W wypadku umowy darowizny następuje przeniesienie prawa własności pomiędzy dotychczasowym właścicielem - darczyńcą - a nowym właścicielem - obdarowanym. Tymczasem w przypadku spółki osobowej nie mamy do czynienia z przeniesieniem prawa własności, albowiem właścicielem majątku spółki jawnej są bezpośrednio jej wspólnicy. Z uwagi na brak osobowości prawnej majątek spółki jawnej nie jest własnością spółki tylko jej wspólników, aczkolwiek majątek ten jest wyodrębniony od majątku wspólników. Jednakże zgodnie z zasadą subsydiarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki, wyodrębniony majątek spółki jawnej jest własnością wspólników tej spółki. Umowa przekazania/przesunięcia zostanie zawarta i sporządzona w formie aktu notarialnego w następstwie uchwały o przekazaniu nieruchomości na potrzeby własne, zaś powyższe nie powoduje jej nieskuteczności wobec zasady swobody umów wyrażonej w kodeksie cywilnym w art. 353/1/ k.c.

Zagadnienie objęte pytaniem Wnioskodawcy reguluje art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Artykuł 7 ust. 2 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie/przesunięcie udziału w nieruchomościach lokalowych na własne potrzeby poszczególnych wspólników będzie podlegać cytowanemu wyżej przepisowi ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę przywołaną powyżej argumentację Wnioskodawca uważa swoje stanowisko za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższych przepisów wynika, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że nieodpłatne przekazanie przez Spółkę na rzecz Jej wspólników lokali, co do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, będzie traktowane – zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – jako odpłatna dostawa towarów, która – w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Natomiast w odniesieniu lokali, co do których Spółce nie przysługiwało ww. prawo, ich nieodpłatne przekazanie, z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.