ITPP2/443-919/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Dostawa wyodrębnionej jednostki organizacyjnej spółki nie podlega opodatkowaniu.
ITPP2/443-919/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółki
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Towarzystwo (dalej: „Wnioskodawca”) jest krajową spółką prawa handlowego, utworzoną przez spółkę Towarzystwo jako komplementariusza oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako akcjonariuszy. Prowadzi działalność gospodarczą, w oparciu o posiadane zasoby majątkowe oraz pracowników, polegającą na świadczeniu szerokiego wachlarza zróżnicowanych usług na rzecz podmiotów należących do systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych odbiorców, w szczególności w zakresie:

 • wynajmu nieruchomości,
 • wynajmu ruchomości (maszyn, urządzeń, środków transportu itp.),
 • leasingu,
 • udzielania licencji na wykorzystanie wartości niematerialnych i prawych (znaków towarowych),
 • usług finansowych,
 • usług outsourcingowych, wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, np.: -zarządzania nieruchomościami,
 • ochrony obiektów,

- przechowywania i archiwizacji dokumentów,

- obsługi procesów inwestycyjnych,

- analizy finansowej i oceny ryzyka,

- usług internetowych (marketing, tele-sprzedaż, internetowe platformy sprzedażowe itp.).

W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wyodrębnione są jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację poszczególnych obszarów działalności gospodarczej, podległe bezpośrednio członkom zarządu (Prezesowi i Wiceprezesom) nadzorującym poszczególne obszary działalności spółki. Jedną z takich wewnętrznych jednostek organizacyjnych jest Biuro Zarządzania Własnością Intelektualną (dalej: „BZWI”) podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu. Na czele BZWI stoi Kierownik Biura, odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie zasad ochrony własności intelektualnej, tworzenie planów i strategii rynkowych dla nowych i istniejących znaków towarowych i marek, w tym koordynowanie badania zdolności rejestracyjnej znaków, opracowanie i nadzór nad stosowaniem wzorów dokumentów przewidzianych do zarządzania dobrami własności intelektualnej, współpracę z innymi komórkami Wnioskodawcy w zakresie analizy rynkowej i wyceny dóbr własności intelektualnej, współpracę z Urzędem Patentowym RP oraz rzecznikami patentowymi, a także z agencjami reklamowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie budowania wartości znaków towarowych, monitorowanie i analizę danych rynkowych dotyczących docelowego segmentu. Z uwagi na charakter zadań wykonywanych przez BZWI oraz zakres prowadzonej działalności, w BZWI nie wystąpiła konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników (poza Kierownikiem Biura).

Działalność Wnioskodawcy w zakresie zadań wypełnianych przez BZWI, prowadzona jest przy wykorzystaniu składników majątku:

 • Stanowiących własność Wnioskodawcy, w szczególności są to:

- prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP,

- prawa wynikające ze zgłoszenia do rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP,

- wyposażenie stanowiska pracy (meble biurowe, telefon, telefon komórkowy, urządzenia biurowe),

 • stanowiących własność podmiotów trzecich, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.; w szczególności są to:

- komputer przenośny,

- komputerowe oprogramowanie biurowe.

W bieżącej działalności BZWI korzysta z funkcji wspierających zapewnianych przez inne, odrębne jednostki organizacyjne Wnioskodawcy, wspólne dla BZWI oraz innych Departamentów, np. w zakresie obsługi księgowej, kadr i płac, administracyjnej, kontroli wewnętrznej i kontrolingu finansowego. Ponadto Wnioskodawca wykorzystuje w bieżącej działalności usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, które to usługi dotyczą całej działalności SKOK, w szczególności wskazać należy tu usługi w zakresie:

 • usług teleinformatycznych (IT) i zapewnienia sprzętu informatycznego, oprogramowania itp.
 • usług telekomunikacyjnych,
 • doradztwa prawnego i podatkowego.

Wnioskodawca nabywa także od podmiotów zewnętrznych usługi dotyczące wyłącznie działalności prowadzonej przez BZWI, są to w szczególności usługi związane z procesem rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.

Ponadto Wnioskodawca z tytułu usług świadczonych przez BZWI osiąga przychody związane wyłącznie z działalnością Biura. Są to przychody osiągane na podstawie zawartych przez Wnioskodawcę w ramach działalności BZWI umów z podmiotami z systemu SKOK o udzielenie licencji na korzystanie ze znaków towarowych. BZWI świadczy swoje usługi na rzecz podmiotów trzecich (zewnętrznych), żadne usługi nie są wykonywane przez BZWI na wewnętrzne potrzeby samego Wnioskodawcy.

Koszty związane z działalnością BZWI ewidencjonowane są w systemie księgowym Wnioskodawcy w sposób zapewniający ich przypisanie do poszczególnych obszarów prowadzonej działalności oraz realizujących tę działalność jednostek organizacyjnych. Cel powyższy osiągany jest poprzez księgową alokację kosztów do określonych miejsc powstawania kosztów (MPK) dla celów sprawozdawczości zarządczej, odpowiadających strukturze organizacyjnej. Na tej podstawie Wnioskodawca może ustalić podstawowe parametry finansowe działalności prowadzonej przez poszczególne wewnętrzne jednostki organizacyjne, w tym BZWI, tj. związane z działalnością BZWI należności i zobowiązania oraz przychody i koszty oraz sporządzić bilans Biura.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, mających na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej działalności prowadzonej przez BZWI oraz bardziej dynamiczny rozwój działalności BZWI, w ramach których wyodrębniona jednostka organizacyjna BZWI zostanie przeniesiona w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „spółka”), w zamian za akcje objęte przez Wnioskodawcę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki do której aport jest wnoszony.

Przedmiotem transakcji będzie cała struktura organizacyjna BZWI, wraz z realizowanymi przez Biuro zadaniami oraz wszystkimi zatrudnionymi w BZWI pracownikami - Kierownikiem Biura (przejście pracownika nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy). Przedmiot aportu będzie obejmował składniki majątkowe stanowiące własność Wnioskodawcy wykorzystywane przez BZWI, tj. w szczególności prawa do zarejestrowanych znaków towarowych, prawa wynikające ze zgłoszenia do rejestracji znaków towarowych, wyposażenie stanowiska pracy, meble biurowe, telefon. Poprzez odpowiednią zmianę stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, Wnioskodawca zapewni, że spółka po przejęciu BZWI będzie kontynuowała działalność w tej samej lokalizacji co przed transakcją.

BZWI, począwszy od dnia jego przeniesienia na spółkę, będzie korzystać z tych samych usług dotyczących prowadzonej przez Biuro działalności (wskazanych powyżej), które zapewniane są przez zewnętrznych dostawców lub przez spółkę we własnym zakresie (w zależności od przedmiotu usługi); co pozostanie bez wpływu na zdolność BZWI do realizacji jego podstawowych funkcji biznesowych i operacyjnych.

Na spółkę przeniesione zostaną także prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę w ramach działalności prowadzonej przez BZWI (umowy o udzielenie licencji na korzystanie ze znaków towarowych) oraz przychody osiągane z tej działalności i związane z tymi przychodami koszty, a także zobowiązania dotyczące działalności prowadzonej przez BZWI (zobowiązania wynikające z zawartych umów, zobowiązania wobec pracownika).

W ramach transakcji wniesienia aportem Biura Zarządzania Własnością Intelektualną do spółki przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością BZWI; kopie zapisów ksiąg rachunkowych dotyczące działalności BZWI (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej nie mogą zostać przekazane w oryginale) oraz inne dokumenty związane z Biurem (regulaminy organizacyjne, procedury wewnętrzne, korespondencja, bazy kontaktów handlowych itp.)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej (opisanej w niniejszym wniosku) stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Biura Zarządzania Własnością Intelektualną (opisanej w niniejszym wniosku) stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, wyłączeniu z opodatkowania VAT podlega transakcja dotycząca zbycia całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten stanowi implementację do krajowego porządku prawnego art. 19 Dyrektywy VAT, zgodnie z którym w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicję tę należy rozumieć przez pryzmat dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). W orzecznictwie dotyczącym kwestii rozumienia pojęcia „części majątku” (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT), TSUE wskazuje, że stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy VAT, wymaga, aby po pierwsze całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie (kontynuowanie) samodzielnej działalności gospodarczej (orzeczenie w sprawie . Po drugie zaś nabywca musi mieć zamiar prowadzić przekazane przedsiębiorstwo lub jego część, a nie natychmiast zlikwidować działalność i ewentualnie sprzedać zapasy

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy o VAT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa Sądów Administracyjnych można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych posiada następujące cechy:

 • w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych,
 • posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika,
 • został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika,
 • zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zadania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogącej podlegać, np. wniesieniu do spółki prawa handlowego w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy wskazuje, że:

 • w skład wyodrębnionego w jego strukturze Biura Zarządzania Własnością Intelektualną wchodzą składniki materialne, tj.: wyposażenie stanowiska pracy (meble biurowe, telefon, telefon komórkowy, urządzenia biurowe),
 • jak również prawa niematerialne i prawa wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę z dostawcami zewnętrznym związane z działalnością BZWI, obejmujące w szczególności:

- prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP,

- prawa wynikające ze zgłoszenia do rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP,

- prawa i obowiązki wynikające z umów dzierżawy komputera przenośnego oraz oprogramowania biurowego,

- prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług udzielenia licencji na korzystanie ze znaków towarowych.

W skład opisanego zespołu składników majątkowych związanych z BZWI wchodzą także zobowiązania związane z działalnością prowadzoną przez Biuro, w szczególności wynikające z wyżej wskazanych umów, ale także z umowy o pracę z pracownikiem BZWI. Zakresem przedmiotu aportu objęte są także przychody i koszty wynikające z tych zobowiązań oraz należności. Wszystkie wskazane składniki majątku, materialne i niematerialne przypisane BZWI, a także zobowiązania, pozostają w ścisłym funkcjonalnym związku, służąc prowadzeniu działalności polegającej na świadczeniu usług wchodzących w zakres działalności Biura.

W konsekwencji stwierdzić można, że pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez BZWI, jak również związanymi z działalnością Biura zobowiązaniami, zachodzą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym i służą one wykonywaniu określonych zadań gospodarczych (świadczeniu usług na rzecz podmiotów zewnętrznych), mieszczących się w zakresie przedmiotu działalności BZWI.

Biuro Zarządzania Własnością Intelektualną jest w pełni wyodrębnione w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Wnioskodawcy - Dyrektorowi Generalnemu. Przedmiotem planowanej transakcji jest cała struktura BZWI wraz ze wszystkim realizowanymi przez Biuro funkcjami i zadaniami oraz zatrudnianym pracownikiem. BZWI zachowa całą swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną wraz z całą strukturą zatrudnienia,, tj. Kierownika Biura wykonującego zadania niezbędne do świadczenia usług przez Biuro. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy spełniony jest warunek organizacyjnego wyodrębnienia BZWI.

Ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych, umożliwia w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zadań realizowanych przez BZWI. Określenie wysokości kosztów związanych z działalnością BZWI dokonywane jest poprzez ich księgową alokację do określonych miejsc powstawania kosztów (MPK) dla celów sprawozdawczości zarządczej, odpowiadających strukturze organizacyjnej. Z kolei przychody wynikające z umów zawartych w ramach działalności BZWI ewidencjonowane są na odrębnych kontach księgowych, umożliwiających określenie w każdym czasie wysokości przychodów osiąganych przez Biuro. Także składniki majątku trwałego oraz obrotowego przypisane są w systemie księgowym do wyodrębnionej jednostki organizacyjnej BZWI. W ramach transakcji wniesienia aportem Biura Zarządzania Własnością Intelektualną do spółki przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością BZWI; kopie zapisów ksiąg rachunkowych dotyczące działalności Biura (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej nie mogą zostać przekazane spółce w oryginale) oraz inne dokumenty związane z BZWI (regulaminy organizacyjne, procedury i instrukcje wewnętrzne, korespondencja, bazy kontaktów handlowych, itp.). Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie, gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika.

Mając powyższe na uwadze, podlegająca wniesieniu aportem do spółki część przedsiębiorstwa stanowiąca Biuro Zarządzania Własnością Intelektualną spełnia wymóg jej finansowego wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracownika realizującego zadania i funkcje związane z działalnością BZWI może ono, w ocenie Wnioskodawcy, stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań, tj. świadczenia usług w zakresie udzielenia licencji na korzystanie ze znaków towarowych, wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego. Podjęcie działalności polegającej na odpłatnym świadczeniu usług w ramach spółki, nie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania jakichkolwiek zgód, koncesji czy zezwoleń, a spółka zdolna będzie świadczycie usługi, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i operacyjnym, począwszy od dnia wniesienia aportu w postaci BZWI. Wraz z Biurem nie zostaną przeniesione wyłącznie pewne funkcje pomocnicze, wspólne dla całej działalności Wnioskodawcy (np. księgowe, kadrowe i płacowe, administracyjne, obsługi prawnej, dostępu do sieci telefonicznej i Internetu) te bowiem funkcje zostaną zapewnione przez spółkę we własnym zakresie, a w części poprzez nabycie odpowiednich usług od wyspecjalizowanych podmiotów. Fakt ten nie pozbawia jednak wnoszonego aportem Biura cechy gospodarczej samodzielności, albowiem owe funkcje wspólne nie są istotne z punktu widzenia możliwości prowadzenia przez BZWI działalności, po jego wniesieniu aportem. Ponadto, omawiane funkcje pomocnicze wspólne zostaną zapewnione na potrzeby BZWI przez spółkę.

W konsekwencji, wnoszone aportem Biuro Zarządzania Własnością Intelektualną spełnia warunki dla uznania tej wyodrębnionej jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów. Z jednej strony, BZWI - zgodnie z opisem zawartym w niniejszym wniosku - jest wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Wnioskodawcy (na podstawie wewnętrznych regulacji), posiada własną strukturę organizacyjną i kierowane jest przez Kierownika Biura, który odpowiedzialny jest także za wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań Biura. BZWI wyodrębnione jest również pod kątem finansowym. Jak wskazano w opisie niniejszego wniosku, system finansowo-księgowy umożliwia przypisanie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności do poszczególnych obszarów prowadzonej działalności, w tym dotyczących BZWI.

W wyniku przeprowadzonej transakcji (wniesienia aportu) wszystkie składniki potrzebne do prowadzenia przez BZWI swojej działalności zostaną przeniesione na spółkę. Oczywiście, w zależności od statusu danego składnika majątkowego, zastosowane zostały w tym zakresie różne konstrukcje prawne przenoszące prawo do korzystania z tych składników po wniesieniu BZWI aportem, jednakże okoliczność ta - w szczególności w świetle niedawnego orzeczenie TSUE w sprawie - nie ma znaczenia z punktu oceny skutków na gruncie VAT transakcji. Istotne jest w tym przypadku stwierdzenie, że przenoszony majątek pozwala na prowadzenie (kontynuowanie) działalności gospodarczej i działalność ta nie zostanie natychmiast po transakcji zaprzestana.

W ocenie Wnioskdawcy, nie ulega jednocześnie wątpliwości, że Biuro Zarządzania Własnością Intelektualną - po wniesieniu go aportem - będzie w stanie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółki będącej odbiorcą aportu. Celem transakcji nie jest bowiem natychmiastowe zaprzestanie działalności BZWI (po aporcie) czy też sprzedaż jego aktywów. Przeciwnie - zadania gospodarcze wykonywane przez BZWI będą kontynuowane i rozwijane przez podmiot, do którego wniesiony został aport.

Podobne stanowisko w odniesieniu zakresu wyłączenia z opodatkowania VAT transakcji dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa prezentują organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”.

Wszystkie powyższe przesłanki wskazywane przez organy podatkowe są spełnione w niniejszej sprawie, a w konsekwencji, wniesienie aportem Biura Zarządzania Własnością Intelektualną podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.