ITPB4/4511-32/15/MT | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 8 ust. 1 updof dla celów rozpoznania przez Wnioskodawcę – jako wspólnika Limited Liability Company utworzonej na gruncie prawa amerykańskiego Stanu X.– skutków podatkowych otrzymania przez tę spółkę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw Spółki komandytowej, której jest wspólnikiem.
ITPB4/4511-32/15/MTinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. spółka osobowa
 3. spółki
 4. udział w spółce
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że Pana stanowisko – przedstawione we wniosku 23 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej problemu stosowania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) dla celów rozpoznania przez Pana jako wspólnika Limited Liability Company utworzonej na gruncie prawa amerykańskiego Stanu X., skutków podatkowych otrzymania przez tę spółkę wynagrodzenia z tytułu prowadzenia spraw Spółki komandytowej, uzupełnionym Pana pismami z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.) i z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) – jest:

 • prawidłowe w części dotyczącej rozpoznania przychodów;
 • nieprawidłowe w części dotyczącej rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek został następnie uzupełniony:

 • w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak ITPB4/4511-32/15-2/MT – pismem z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.);
 • w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 19 maja 2015 r. znak ITPB4/4511-32/15-4/MT – pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem (posiadającym 100% udziału w zysku) w amerykańskiej spółce Limited Liability Company (dalej: LLC). LLC jest zorganizowana i zarejestrowana wg prawa amerykańskiego stanu X., na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w stanie X.. Zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego, LLC nie ma (podobnie jak polskie spółki osobowe) podmiotowości podatkowej, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. LLC jest transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty jej działalności są opodatkowane na poziomie wspólnika. Wspólnik w LLC jest określany mianem członka (member) nie zaś udziałowca (shareholder). LLC nie jest traktowana na gruncie prawa stanu X. (gdzie jest zorganizowana) w taki sposób, aby móc ją zakwalifikować jako osobę prawną.

Wnioskodawca zamierza utworzyć na terenie Polski Spółkę komandytową, w której zostanie jednym z komandytariuszy, a komplementariuszem zostanie LLC. Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.

LLC w związku z prowadzeniem spraw Spółki komandytowej będzie otrzymywać wynagrodzenie. Umowa Spółki komandytowej będzie przewidywała, że komplementariuszowi należne będzie wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki.

W odpowiedzi na wezwanie organu Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następującą informację: Limited Liability Company, której jedynym wspólnikiem jest Wnioskodawca nie dokonała wyboru bycia traktowaną dla celów federalnych podatków dochodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jak osoba prawna (corporation) i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Wnioskodawca rozpozna przychody i koszty w związku z prowadzeniem spraw Spółki komandytowej przez Spółkę LLC za wynagrodzeniem...

W piśmie z dnia 11 maja 2015 r. Wnioskodawca „doprecyzował” to pytanie (bez wezwania organu w tym zakresie), wskazując że dotyczy ono zasady przypisania mu – jako wspólnikowi LLC – przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w LLC z tytułu udziału LLC w spółce komandytowej (tj. bycia przez LLC wspólnikiem spółki komandytowej i posiadania przez LLC prawa do udziału w zysku spółki komandytowej).

Pismem z dnia 25 maja 2015 r. (w odpowiedzi na wezwanie organu) Wnioskodawca:

 • wyjaśnił, że jego pytanie dotyczy zastosowania zasad określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celów rozpoznania przez niego – jako wspólnika LLC – skutków podatkowych otrzymania przez LLC wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki komandytowej;
 • nie wskazał jako przedmiotu pytania kwestii zastosowania zasad określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celów rozpoznania przez niego – jako wspólnika LLC – skutków podatkowych ponoszenia przez LLC kosztów związanych z prowadzeniem spraw Spółki komandytowej;
 • nie wskazał jako przedmiotu pytania kwestii zastosowania zasad określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celów rozpoznania przez niego – jako wspólnika LLC – skutków podatkowych ponoszenia przez Spółkę komandytową kosztów wynagrodzenia dla LLC za prowadzenia spraw Spółki komandytowej;
 • powtórzył treść pierwotnego pytania: „W jaki sposób Wnioskodawca rozpozna przychody i koszty w związku z prowadzeniem spraw Spółki komandytowej przez Spółkę LLC za wynagrodzeniem...

We własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Przepis ten wyraża zasadę transparentności spółek osobowych, która oznacza, że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, dlatego dochód osiągany przez spółkę osobową podlega opodatkowaniu na poziomie każdego wspólnika tej spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do spółek niemających osobowości prawnej. Jednocześnie, stosownie do art. 1 ust. 3 ww. ustawy przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Komplementariuszem w Spółce komandytowej zostanie LLC, w której jedynym wspólnikiem będzie Wnioskodawca. LLC jest traktowana jako transparentna podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami od dochodów spółek transparentnych są wówczas ich wspólnicy, analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych.

Kodeks spółek handlowych przyznaje komplementariuszowi ustawowe prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Na podstawie art. 103 w zw. z art. 46 Kodeksu za prowadzenie spraw spółki komplementariusz nie otrzymuje wynagrodzenia. Jednak zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu spółek handlowych ww. przepis ma zastosowanie jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. W związku z tym, w umowie spółki komandytowej można zastrzec, że świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki komandytowej odbywa się za wynagrodzeniem.

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia przez LLC za prowadzenie spraw Spółki komandytowej relacje pomiędzy spółkami będą wykraczały poza zwykłe relacje spółka -wspólnik uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. W związku z powyższym, czynności wykonywane przez LLC na rzecz Spółki komandytowej będą stanowiły działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Według art. 4a ww. ustawy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu udziału w LLC należy rozpatrywać z uwzględnieniem umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. umowy zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem (art. 8 ust. 2 ww. umowy). Jeżeli w zyskach mieszczą się pozycje dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach umowy, postanowienia tamtych artykułów zastąpią postanowienia tego artykułu, jeżeli nie stanowi on inaczej (art. 8 ust. 5 ww. umowy).

Stosownie do art. 6 ust. 1 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dla celów tej umowy określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” – zgodnie z art. 6 ust. 2 umowy – oznacza w szczególności:

 • filię,
 • biuro,
 • fabrykę,
 • warsztat,
 • kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 • plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 umowy, co również podkreśla Komentarz do Modelowej Konwencji OECD, warunkiem uznania określonego miejsca za zakład jest prowadzenie za jego pośrednictwem działalności gospodarczej na terytorium państwa źródła. W przeciwnym razie zakład w rozumieniu umowy nie powstanie.

LLC nie będzie wykonywać całkowicie lub częściowo działalności gospodarczej na terenie USA. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Zgodnie zakresem podmiotowym omawianej umowy dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Podleganie przepisom umowy jest zatem ściśle związane z rezydencją podatkową danego podmiotu.

Przy tym, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania określenie „osoba” oznacza osobę fizyczną, zarządcę majątku, spółkę, osobę prawną lub inne stowarzyszenie. Określenie „spółka” oznacza stowarzyszenie lub każdą inną jednostkę organizacyjną, która dla celów podatkowych traktowana jest jako osoba prawna. Przepisy umowy nie obejmują zatem swoim zakresem spółek, które nie mają osobowości prawnej (za wyjątkiem tych, które dla celów podatkowych są traktowane jako osoby prawne).

W związku z powyższym przepisy umowy nie będą miały zastosowania do LLC.

LLC jest traktowana jako transparentna podatkowo, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami od dochodów spółek transparentnych są ich wspólnicy, analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych. Tym samym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 8 ust. 1, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku.

Jedynym wspólnikiem LLC jest Wnioskodawca. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przychody i koszty podatkowe osiągane na skutek prowadzenia spraw Spółki komandytowej przez LLC za wynagrodzeniem powinny zostać przypisane Wnioskodawcy.

Reasumując podmiotem zobowiązanym do rozpoznania przychodów i kosztów z tytułu otrzymywania wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki przez LLC będzie Wnioskodawca, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku w LLC. Wnioskodawcy przypada 100% udziałów w LLC, wobec tego rozpozna 100% przychodów i kosztów z tytułu wynagrodzenia LLC za prowadzenie spraw Spółki komandytowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej rozpoznania przychodów i nieprawidłowe w części dotyczącej rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Na mocy art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Analogiczne regulacje zawiera art. 5 ust. 1-2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Pod pojęciem „spółki niebędącej osobą prawną” ustawodawca rozumie przy tym spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Podmioty, które są podatnikami podatku dochodowego zostały wskazane odpowiednio w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są natomiast:

 • osoby prawne (art. 1 pkt 1);
 • spółki kapitałowe w organizacji (art. 1 pkt 1);
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 1 i 3 (art. 1 pkt 2);
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1);
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2).

W pojęciu spółki niebędącej osobą prawną mieszczą się zatem spółki osobowe utworzone na gruncie polskiego prawa handlowego, z wyłączeniem spółek komandytowo-akcyjnych, oraz spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w państwie innym niż Polska, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa nie spełniają warunku traktowania jak osoby prawne i podlegania w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego nie ma obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych – nie dokonuje tym samym rozliczeń podatkowych związanych z uzyskiwaniem przychodów, ponoszeniem kosztów, osiąganiem dochodów (zysków).

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę w zakresie podatków dochodowych, skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną są przypisywane jej wspólnikom jako skutki podatkowe posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną. W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi, skutki te należy oceniać na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Omawiane przepisy przewidują przy tym ściśle określony sposób przypisywania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną jej wspólnikom. Kryterium, w oparciu o które ustala się wartość przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jakie należy przypisać poszczególnym wspólnikom tej spółki, jest prawo wspólników do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Należy przy tym podkreślić, że prawo do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną jest kategorią funkcjonującą na gruncie prawa spółek handlowych, ściśle związaną z posiadaniem statusu wspólnika takiej spółki. Udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną określa poziom uczestnictwa wspólnika tej spółki w ewentualnym zysku spółki przeznaczonym do podziału. Łączny udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną wszystkich jej wspólników wynosi 100%.

Kryterium „prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną” służy więc zapewnieniu odpowiedniego „przypisywania” pełni skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych mających miejsce w spółce niebędącej osobą prawną jej wspólnikom (tj. przypisywania odpowiedniej części skutków podatkowych tych zdarzeń poszczególnym wspólnikom).

Ocena skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną po stronie wspólnika takiej spółki będącego podatnikiem podatku dochodowego powinna obejmować ocenę możliwości uznania przysporzeń/wydatków spółki za przychody/koszty uzyskania przychodów wspólnika na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku wspólników będących osobami fizycznymi) albo przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych) oraz przypisania odpowiedniej części tych skutków podatkowych do osoby wspólnika z zastosowaniem proporcji wynikającej z posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną.

Przyjęte przez ustawodawcę zasady rozliczeń podatkowych skutków działania spółki niebędącej osobą prawną na gruncie podatków dochodowych opiera się więc na przyjęciu, że spółka taka jest transparentna podatkowo, a „widoczni” podatkowo są jej wspólnicy. Skutki podatkowe jej działań są oceniane tak, jakby działali wspólnicy, przy czym skutki te są przypisywane każdemu ze wspólników według odpowiedniej proporcji wynikającej z poziomu jego prawa do udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest wspólnikiem Limited Liability Company – spółki utworzonej na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, a dokładniej prawa Stanu X.. Na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Spółka której wspólnikiem jest Wnioskodawca nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w Spółce LLC, z czym wiąże się prawo Wnioskodawcy do udziału w zyskach tej Spółki na poziomie 100%.

LLC jest komplementariuszem Spółki komandytowej utworzonej na gruncie prawa polskiego. W związku z powyższym – stosownie do zapisów zawartych w umowie Spółki komandytowej – będzie otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw tej Spółki.

Oceniając przedstawione okoliczności faktyczne sprawy w kontekście przepisu wskazanego przez Wnioskodawcę jako przedmiot żądanej interpretacji indywidualnej (tj. art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), należy stwierdzić, że:

 • Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • LLC której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opisane uczestnictwo Wnioskodawcy w LLC mieści się więc w zakresie zastosowania art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, rozliczenia podatkowe Wnioskodawcy z tytułu udziału w LLC powinny być dokonywane z uwzględnieniem zasady określonej w tym przepisie, tj. skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce w LLC powinny być ujmowane po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika LLC z uwzględnieniem proporcji wynikającej z poziomu jego prawa do udziału w zysku LLC.

W odniesieniu do przedmiotu pytania Wnioskodawcy należy podkreślić, że wynagrodzenie wspólnika za prowadzenie spraw spółki niebędącej osobą prawną nie mieści się w kategorii przychodu tego wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jest odrębnym rodzajem przychodu wspólnika. Co prawda przychód ten jest związany z uczestnictwem w spółce niebędącej osobą prawną, ale nie jest to przychód określany w oparciu o kwalifikację podatkową przysporzeń uzyskiwanych przez spółkę niebędącą osobą prawną i proporcję wynikającą z poziomu prawa wspólnika do udziału w zysku tej spółki.

Z powyższych względów rozpoznanie przez Wnioskodawcę – jako wspólnika LLC – skutków podatkowych uzyskania przez LLC wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki komandytowej wymaga uwzględnienia proporcji wynikającej z poziomu jego prawa do udziału w zysku LLC. Nie ma natomiast znaczenia poziom prawa LLC do udziału w zyskach Spółki komandytowej.

W rezultacie otrzymania przez LLC wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki komandytowej Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z udziału w LLC z uwzględnieniem wartości otrzymanego przez LLC wynagrodzenia i proporcji wynikającej z poziomu jego prawa do udziału w zyskach LLC (tj. 100%).

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Wynagrodzenie otrzymane przez LLC za prowadzenie spraw Spółki komandytowej nie jest kosztem (wydatkiem) ponoszonym przez LLC. Sytuacja otrzymania przysporzenia majątkowego nie ma charakteru ponoszenia kosztu uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy). Otrzymanie przez LLC wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki komandytowej nie powoduje więc skutków podatkowych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 1 po stronie kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w LLC.

Należy ponadto wskazać, że – jak wynika z przeprowadzonej analizy art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustawodawca nie uzależnił stosowania zasady określonej w tym przepisie od tego, czy spółka niebędąca osobą prawną prowadzi działalność gospodarczą (uzyskuje przychody z działalności gospodarczej). Jednocześnie, ocena, czy zasady określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy mają zastosowanie dla celów rozpoznania przez Wnioskodawcę skutków podatkowych otrzymania przez LLC przedmiotowego wynagrodzenia nie wymaga ustalenia, czy w związku z uczestnictwem w LLC Wnioskodawca będzie prowadził działalność w Stanach Zjednoczonych poprzez zagraniczny zakład. Wobec tego, fragmenty własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego dotyczące tych kwestii pozostają bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej.

Przedmiotem niniejszej interpretacji – adekwatnie do zakresu wniosku określonego przez Wnioskodawcę w części E wniosku ORD-IN i wyjaśnień Wnioskodawcy dotyczących przedmiotu jego zapytania – jest wyłącznie kwestia zastosowania zasad określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celów rozpoznania przez Wnioskodawcę, jako wspólnika LLC, skutków podatkowych otrzymania przez LLC wynagrodzenia za prowadzenie spraw Spółki komandytowej.

Tutejszy organ nie ocenił natomiast kwestii prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w części, w jakiej wykracza ono poza ww. zakres żądania Wnioskodawcy, tj. nie ocenił, czy czynności wykonywane przez LLC na rzecz Spółki komandytowej będą stanowiły działalność gospodarczą, czy w związku z uczestnictwem w LLC Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności w Stanach Zjednoczonych poprzez zagraniczny zakład i czy przepisy umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178, z późn. zm.) będą miały zastosowanie do LLC. Ocena prawna tych kwestii nie była elementem koniecznym dla oceny prawnej zagadnienia wskazanego przez Wnioskodawcę jako przedmiot wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.