ITPB3/4511-181/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej, o których mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie do Spółki LLC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania przepisów o dochodach zagranicznej spółki kontrolowanej w odniesieniu do sytuacji bycia wspólnikiem w spółce LLC utworzonej na gruncie prawa amerykańskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania przepisów o dochodach zagranicznej spółki kontrolowanej w odniesieniu do sytuacji bycia wspólnikiem w spółce LLC utworzonej na gruncie prawa amerykańskiego.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem w amerykańskiej spółce Limited Liability Company (dalej: LLC). LLC jest zorganizowana i zarejestrowana według amerykańskiego stanu, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego LLC nie ma (podobnie jak polskie spółki osobowe) podmiotowości podatkowej, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. LLC jest transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty jej działalności są opodatkowane na poziomie wspólnika. Wspólnik w LLC jest określany mianem członka (member) nie zaś udziałowca (shareholder).

LLC nie jest traktowana na gruncie prawa stanu Wyoming (gdzie jest zorganizowana) w taki sposób, aby móc ją zakwalifikować jako osobę prawną.

LLC nie dokonała wyboru bycia traktowaną dla celów federalnych podatków dochodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jak osoba prawna (Corporation) i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

LLC ma charakter stałej placówki działalności gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie znajduje się siedziba LLC. Wnioskodawca nie będzie wykonywał w całości lub w części działalności gospodarczej w miejscu siedziby LLC.

LLC będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski. LLC nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

LLC jest wspólnikiem w Spółce komandytowej. Wnioskodawca posiada 100% udział w zysku LLC, natomiast LLC posiada X% udział w zysku Spółki komandytowej. Spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Spółka komandytowa zamierza zostać wspólnikiem w polskiej Spółce jawnej, w której przysługiwać jej będzie określony udział w zysku, wynoszący Y%. Spółka jawna również będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej, o których mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie do Spółki LLC...

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazuje, że zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera definicję zagranicznej spółki dla potrzeb regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (dalej: CFC), zagraniczna spółka oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  1. nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Na podstawie art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulacje CFC stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium RP zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub 30c.

W związku z powyższym - zdaniem Wnioskodawcy - nie podlegają uznaniu za „zagraniczną spółkę” w rozumieniu przepisów CFC, spółki osobowe (spółki niemające osobowości prawnej) mające siedzibę lub zarząd w innym niż Polska kraju, w których polski podatnik posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku, jeżeli w państwie swojej siedziby spółki te nie są podatnikami podatku dochodowego (oraz nie są traktowane jako „zakład” polskiego podatnika), a tym samym ich dochody nie podlegają opodatkowaniu w tym państwie, lecz podlegają wykazaniu jako dochody polskiego podatnika, proporcjonalnie do posiadanego w nich udziału w zyskach.

Wnioskodawca wskazuje, że stosownie do art. 6 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178) dla celów tej umowy określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. umowy - oznacza w szczególności:

 • filię,
 • biuro,
 • fabrykę,
 • warsztat,
 • kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 • plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 umowy, co również podkreśla Komentarz do Modelowej Konwencji OECD, warunkiem uznania określonego miejsca za zakład jest prowadzenie za jego pośrednictwem działalności gospodarczej na terytorium państwa źródła. W przeciwnym razie zakład w rozumieniu umowy nie powstanie.

Wnioskodawca wskazał, że LLC nie będzie wykonywać całkowicie lub częściowo działalności gospodarczej na terenie USA, co oznacza jego zdaniem, że nie zostanie prowadzona działalność gospodarcza przez położony na terytorium RP zagraniczny zakład. Jednocześnie nawet w przypadku prowadzenia zagranicznego zakładu na terenie USA, dochody tego zakładu byłyby przez niego uwzględniane w jego podstawie opodatkowania ustalanej na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 26 albo art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji Wnioskodawca uważa, ze art. 30f ust. 21 ww. ustawy nie będzie miał zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Wnioskodawca podkreśla, ze zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego, LLC nie ma (podobnie jak polskie spółki osobowe) podmiotowości podatkowej, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Jest ona transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty działalności LLC są opodatkowane na poziomie wspólnika. LLC nie korzysta z możliwości opodatkowania właściwej dla osób prawnych (corporations), w związku z czym traktowana jest jako spółka transparentna podatkowo. LLC nie jest traktowana na gruncie prawa stanu Wyoming (gdzie jest zorganizowana) w taki sposób, aby móc ją zakwalifikować jako osobę prawną.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. ITPB4/4511-30/15/MT: „Z opisu zdarzenia przyszłego wynika zatem, że L. będzie stałą placówką na terytorium Stanów Zjednoczonych, poprzez którą Wnioskodawca (podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski) będzie wykonywał działalność gospodarczą na terytorium Polski. W związku z brakiem prowadzenia przez L. działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie można stwierdzić, że Wnioskodawca posiada zagraniczny zakład w Stanach Zjednoczonych w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zakład w Stanach Zjednoczonych w rozumieniu art. 6 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, do opisanego zdarzenia przyszłego nie ma zastosowania przepis art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący odpowiedniego stosowania przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy do LLC nie będą miały zastosowania przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych, o których mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce) jest wspólnikiem LLC. – spółki utworzonej na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, a dokładniej prawa Stanu Wyoming. Na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Spółka której wspólnikiem jest Wnioskodawca nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w Spółce LLC., z czym wiąże się jego prawo do udziału w zyskach tej Spółki na poziomie 100%. L. nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie na terytorium Polski.

W związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca rozważa, czy mają do niego zastosowanie przepisy art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Przepisy art. 30f zostały dodane do ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2015 r. mocą ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328, z późn. zm.). Wprowadzają one mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Istota tego rozwiązania sprowadza się do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania (uzasadnienie projektu ww. ustawy zmieniającej – Druk Sejmowy Nr 2330, Sejm RP VII kadencji).

Przepis art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza obowiązek obliczania podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (tj. osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o nieograniczonym obowiązku podatkowym), w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku. Dalsze regulacje art. 30f normują szczegółowe elementy tego obowiązku.

Pojęcie „zagranicznej spółki kontrolowanej” wyjaśniono w art. 30f ust. 3 omawianej ustawy. Jest nią:

 • zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6, tj. rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30f ust. 3 pkt 1);
 • zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 1, z którym Rzeczpospolita Polska ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (art. 30f ust. 3 pkt 2);
 • zagraniczna spółka spełniająca łącznie warunki określone przez ustawodawcę w art. 30f ust. 3 pkt 3.

Jednocześnie – zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – określenie „zagraniczna spółka” użyte w powołanych przepisach oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. spółkę niemającą osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa swojej siedziby lub zarządu jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania
  1. nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (tj. osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych o nieograniczonym obowiązku podatkowym), posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Jak wynika z powołanych unormowań, obowiązek opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z posiadaniem przez podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym określonych praw w podmiocie z siedzibą lub zarządem poza terytorium Polski, mającym określoną formę prawną lub status podatkowy, jeżeli w odniesieniu do tego podmiotu spełnione są warunki wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 1, 2 albo 3 analizowanej ustawy.

Ponadto, ustawodawca rozszerzył stosowanie przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej na szczególną sytuację, gdy podatnik nie posiada praw w zagranicznej spółce. I tak, zgodnie z art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ust. 1-20 oraz art. 45 ust. 1aa) stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

Pojęcie „zagranicznego zakładu” zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznym zakładzie – oznacza to:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
  1. chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Na gruncie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178, z późn. zm.) określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 umowy), w szczególności:

 1. filię,
 2. biuro,
 3. fabrykę,
 4. warsztat,
 5. kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 6. plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy (art. 6 ust. 2 umowy).

Zarówno na gruncie art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i na gruncie art. 6 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pojęcie „zakładu” („zagranicznego zakładu”) zostało zdefiniowane poprzez wskazanie zespołu okoliczności faktycznych. Dla uznania, że podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski prowadzi działalność poprzez zakład na terytorium Stanów Zjednoczonych konieczne jest łączne zaistnienie następujących przesłanek:

 • istnienie placówki działalności gospodarczej podatnika na terytorium Stanów Zjednoczonych, tj. pomieszczeń, środków lub urządzeń pozostających w dyspozycji podatnika i wykorzystywanych do prowadzenia jego działalności gospodarczej;
 • stały charakter takiej placówki, co oznacza, że placówka jest utworzona w danym miejscu, z określonym stopniem trwałości czasowej;
 • prowadzenie działalności gospodarczej podatnika za pośrednictwem tej stałej placówki, co oznacza, że podatnik lub osoby zależne od jego przedsiębiorstwa, prowadzą działalność gospodarczą podatnika w Stanach Zjednoczonych w oparciu o tę stałą placówkę.

Na podstawie wykładni przepisów prawa podatkowego przeprowadzonej w niniejszej interpretacji indywidualnej, należy wskazać, że punktem wyjścia dla oceny, czy po stronie danego podatnika istnieje obowiązek opodatkowania dochodu, o którym mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ustalenie, czy podatnik posiada prawa w zagranicznej spółce lub zagraniczny zakład.

Analiza kwestii możliwości uznania LLC, której wspólnikiem jest Wnioskodawca za zagraniczną spółkę w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że LLC.:

 • nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest podmiotem, w którym osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada prawo do uczestnictwa w zysku.

Niemniej jednak LLC:

 • nie jest osoba prawną;
 • nie jest spółką kapitałową w organizacji;
 • nie jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej;
 • nie jest spółką niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

LLC jest spółką niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę w państwie innym niż Polska (w Stanach Zjednoczonych), która zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa (amerykańskimi przepisami prawa podatkowego) nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wobec powyższego, LLC nie jest zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie może być zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 tej ustawy.

Ocena opisanego zdarzenia przyszłego w kontekście regulacji art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga natomiast uwzględnienia następujących okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego:

 • LLC jest placówką działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terytorium Stanów Zjednoczonych;
 • placówka ta ma stały charakter;
 • Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej za pośrednictwem tej stałej placówki na terytorium Stanów Zjednoczonych (nie będzie wykonywał w całości lub w części działalności gospodarczej w miejscu siedziby LLC) – LLC będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie na terytorium Polski.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika zatem, że LLC będzie stałą placówką na terytorium Stanów Zjednoczonych, poprzez którą Wnioskodawca (podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski) będzie wykonywał działalność gospodarczą na terytorium Polski. W związku z brakiem prowadzenia przez LLC działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie można stwierdzić, że Wnioskodawca posiada zagraniczny zakład w Stanach Zjednoczonych w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zakład w Stanach Zjednoczonych w rozumieniu art. 6 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji, do opisanego zdarzenia przyszłego nie ma zastosowania przepis art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący odpowiedniego stosowania przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

W podsumowaniu należy więc stwierdzić, że zdarzenie przyszłe opisane przez Wnioskodawcę nie mieści się w zakresie zastosowania art. 30f ust. 1 ani art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ma więc obowiązku opodatkowania dochodów LLC z zastosowaniem przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.