ITPB3/423-386/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w przypadku nabycia udziałów CyprCo przez Wnioskodawcę w wyniku transakcji wymiany udziałów, na moment likwidacji spółki CyprCo dochodem (przychodem) Wnioskodawcy będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku CyprCo otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją ponad wydatkami Wnioskodawcy poniesionymi na nabycie udziałów CyprCo ustalonymi w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za udziały CyprCo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, czy w przypadku likwidacji Spółki (w której udziały Wnioskodawca nabył jako wkład niepieniężny, w ramach transakcji „wymiany udziałów”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie ewentualna nadwyżka przychodu uzyskanego z tytułu likwidacji Spółki ponad wartość nominalną udziałów własnych wydanych w zamian za otrzymany aport w postaci udziałów Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce ich osiągania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa CIT).

W przyszłości Wnioskodawca planuje nabycie 100 % udziałów spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: CyprCo) jako przedmiot wkładu niepieniężnego otrzymanego w drodze transakcji wymiany udziałów, w ten sposób, że 100 udziałów CyprCo zostanie wniesionych do Wnioskodawcy zamian za odpowiadające ich wartości rynkowej udziały Wnioskodawcy.

Spółka CyprCo jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich źródła.

Na moment przeprowadzania transakcji wymiany udziałów nie są przewidziane żadne dopłaty w gotówce.

W związku z otrzymanym aportem udziałów CyprCo, Wnioskodawca wyda nowe udziały w zamian za otrzymywane udziały spółki CyprCo. Wartość nominalna udziałów wydanych przez Wnioskodawcę będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów CyprCo na moment transakcji.

Po wymianie udziałów rozważana jest likwidacja spółki CyprCo, w okresie przed upływem 2 lat od dnia nabycia udziałów tej spółki przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku nabycia udziałów CyprCo przez Wnioskodawcę w wyniku transakcji wymiany udziałów, na moment likwidacji spółki CyprCo dochodem (przychodem) Wnioskodawcy będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku CyprCo otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją ponad wydatkami Wnioskodawcy poniesionymi na nabycie udziałów CyprCo ustalonymi w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za udziały CyprCo?

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku likwidacji CyprCo, której udziały Wnioskodawca nabędzie jako przedmiot wkładu niepieniężnego otrzymanego w ramach transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie w Polsce nadwyżka przychodu uzyskanego z tytułu likwidacji CyprCo ustalonego w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej majątku CyprCo ponad wartość nominalną udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za udziały CyprCo.

W pierwszej kolejności, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w świetle postanowień umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, ze zm.), dochody otrzymane w związku z likwidacją spółki cypryjskiej (CyprCo) będą podlegały opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, jednocześnie zgodnie z art. 20 ust. 3-15 Ustawy CIT dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlega zwolnieniu z opodatkowania po spełnieniu określonych warunków. Jednym z tym warunków jest m.in. konieczność posiadania udziałów w spółce zależnej przez okres minimum 2 lat.

Mając powyższe na uwadze, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie spełni warunku posiadania udziałów w CyprCo przez wymagany przepisami prawa okres minimum 2 lat, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca na moment likwidacji CyprCo uzyska przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu w Polsce.

Jednocześnie na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów bądź akcji zależnej spółki kapitałowej.

Zgodnie z konstrukcją podatku dochodowego, dochód z tytułu likwidacji CyprCo, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT, powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę jako nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z likwidacją CyprCo nad kosztami poniesionymi przez Wnioskodawcę w celu nabycia udziałów w CyprCo, tj. jako wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją pomniejszony o część odpowiadającą kosztom jego uzyskania. Istotne znaczenie ma tu zatem sposób ustalenia wysokości podstawy opodatkowania, nie zaś sposób ustalenia kosztów nabycia bądź objęcia udziałów bądź akcji.

Należy zauważyć, iż przepisy Ustawy CIT nie regulują wprost zasad ustalenia kosztu nabycia bądź objęcia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT w przypadku ich nabycia w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT i następnie likwidacji spółki. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, należy jednak stosować art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, określający koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów bądź akcji nabytych w drodze wymiany udziałów.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Należy mieć na uwadze, iż skutkiem likwidacji spółki jest unicestwienie jej bytu prawnego udziałów spółki, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie w ich dalszym posiadaniu, podobnie jak w przypadku odpłatnego zbycia udziałów.

Wnioskując per analogiam, skoro w razie odpłatnego zbycia udziałów bądź akcji, wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów bądź akcji na ich nabycie bądź objęcie, zostały uznane przez racjonalnego ustawodawcę za koszty podatkowe, tym bardziej za koszty podatkowe należy rozumieć tak ustalone wydatki w sytuacji likwidacji spółki. Nie wydaje się bowiem uzasadnionym zastosowanie odmiennych skutków podatkowych w stosunku do ustalania dochodu w przypadku zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz przychodu z tytułu likwidacji takiej spółki. Tym bardziej nie ma ku temu podstaw skoro Ustawa CIT nie przewiduje przepisów szczególnych (odmiennych) w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku likwidacji takiej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe stanowisko podkreślają liczne interpretacje indywidualne wydawane wydane w ostatnim czasie przez Ministra Finansów, przykładowo: interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia: 14 maja 2014 r. znak ILPB4/423-108/14-2/MC, 18 lutego 2014 r. znak ILPB4/423-459/13-2/MC, 4 lutego 2014 r. znak ILPB4/423-436/13-3/ŁM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy podkreślić, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie w określonym, odmiennym stanie faktycznym bądź zdarzeniu przyszłym, a więc tylko do nich się odnoszą. Nie maja zatem charakteru powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa podatkowego - tym samym nie są wiążące w przedmiotowej sprawie.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Ponadto, organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.