IPTPB3/4511-181/15-3/KJ | Interpretacja indywidualna

Uznanie spółki osobowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną.
IPTPB3/4511-181/15-3/KJinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. spółki
 3. unikanie podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki osobowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X (dalej: Wnioskodawca) jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, Wnioskodawca planuje założyć spółkę osobową z siedzibą na Malcie (odpowiednik polskiej spółki komandytowej, dalej: „Spółka”). Umowa Spółki zostanie zawarta przez Wnioskodawcę i ośmiu innych wspólników. Wspólnicy ustalą między sobą zasady podziału zysków. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności.

Na gruncie wewnętrznego prawa maltańskiego Spółka uznawana jest za transparentną podatkowo (tzn. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym). Podatnikami podatku dochodowego będą wyłącznie wspólnicy Spółki, zgodnie z ich udziałem w zysku Spółki. W konsekwencji, w związku z dochodem z działalności gospodarczej uzyskiwanym za pośrednictwem Spółki, Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego na Malcie. Spółka będzie prowadzić działalność holdingową w odniesieniu do spółek kapitałowych z krajów Unii Europejskiej, w których Spółka będzie posiadać udziały/akcje pośrednio lub bezpośrednio. Możliwe jest również prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług o charakterze konsultingowym/doradczym. Głównymi źródłami przychodów Spółki będą zatem zyski wynikające z posiadania udziałów w innych spółkach (w szczególności: dywidendy, zyski ze zbycia udziałów, dochody z likwidacji, umorzenia udziałów/akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub inne). Spółka może również osiągać zyski ze świadczenia usług. Spółka nie będzie uzyskiwać zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) spółek, których więcej niż 50% wartości pochodzi z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Na potrzeby działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę:

 • Spółka będzie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek,
 • księgi rachunkowe Spółki będą prowadzone i przechowywane na Malcie,
 • Spółka będzie posiadać w szczególności biuro na Malcie, rachunek bankowy oraz w zależności od potrzeb pocztę elektroniczną lub witrynę internetową,
 • strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania i modelu biznesowego Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych będą podejmowane w toku zebrań wspólników organizowanych na Malcie, co zostanie stosownie udokumentowane; również na Malcie będą podejmowane, co do zasady, operacyjne decyzje dotyczące bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz zależnych spółek kapitałowych,
 • w zależności od potrzeb, Spółka będzie mogła zatrudniać pracowników.

Wnioskodawca uzyskuje obecnie na terytorium Polski dochody z tytułu umowy o pracę oraz otrzymuje wypłaty z tytułu powołania do Zarządu (na podstawie stosownej uchwały Zarządu). Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości będzie uzyskiwał inne dochody na terytorium Polski.

Przychody (dochody), o których mowa we wniosku, uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą na Malcie, stanowić będą przychody (dochody) z pozarolniczej działalności gospodarczej (zyski przedsiębiorstwa), zgodnie z treścią art. 7 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, z późn. zm., dalej: UPO), który to przepis umowy powinien być odpowiednio respektowany w świetle przepisów prawa maltańskiego.

Spółka osobowa z siedzibą na Malcie, będąca przedmiotem wniosku, nie będzie spełniać definicji zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w art. 30f ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Powyższe stwierdzenie wynika z faktu, że Spółka, w której planuje uczestniczyć Wnioskodawca, jako spółka osobowa z siedzibą na Malcie, będącej Państwem członkowskim Unii Europejskiej nie jest:

 1. zagraniczną spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o PIT albo
 2. zagraniczną spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
   – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Ponadto, nie będzie spełniony co najmniej jeden z warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT, ponieważ Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 25% udziałów w kapitale, jak również mniej niż 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących oraz mniej niż 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Wnioskodawca nie będzie również posiadał w Spółce udziału o którym mowa w art. 30f ust. 4 ustawy o PIT, a więc udziału w wysokości co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki w posiadaniu ustalonym łącznie z małżonkiem Wnioskodawcy lub jego krewnymi do drugiego stopnia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dochody Wnioskodawcy osiągnięte z tytułu uczestnictwa w Spółce (jako zakładu Wnioskodawcy na Malcie) z tytułu działalności Wnioskodawcy na Malcie będą opodatkowane na Malcie na podstawie art. 7 ust. 1 UPO i jednocześnie do przedmiotowych dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda eliminacji podwójnego opodatkowania opisana w art. 23 ust. 1 lit. a i d UPO, i w konsekwencji dochody te będą w Polsce zwolnione z opodatkowania zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie podziału zysków, a także faktycznej ich wypłaty Wnioskodawcy...
 2. Czy dochód Wnioskodawcy osiągnięty z tytułu uczestnictwa w Spółce z siedzibą na Malcie, w której udział Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT oraz w art. 30f ust 4 – a więc bezpośredni i pośredni udział w kapitale, jak również udział w prawach głosu w organach kontrolnych lub stanowiących oraz udział związany z prawem do uczestnictwa w zyskach będzie mniejszy niż 25%, będzie opodatkowany w Polsce na podstawie art. 30f ust. 1 jako dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast wniosek w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskiwany z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w maltańskiej spółce osobowej, w której udział Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT oraz w art. 30f ust. 4, a więc bezpośredni i pośredni udział w kapitale jak również udział w prawach głosu w organach kontrolnych lub stanowiących oraz udział związany z prawem do uczestnictwa w zyskach będzie mniejszy niż 25%, nie będzie opodatkowany w Polsce jako dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PIT i w związku z tym nie będą do niej miały zastosowania przepisy art. 30f ustawy o PIT.

Stosownie do art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, zagraniczna spółka – oznacza:

 • osobę prawną,
 • spółkę kapitałową w organizacji,
 • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

–nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Ponadto, stosownie do ust. 3 tego artykułu, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  • Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  • Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  –stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych,

albo

 1. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  • w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  • co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/ UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca planuje inwestycję w udział w Spółce osobowej z siedzibą na Malcie. Spółka taka nie jest więc spółką o której mowa w art. 30f ust. 3:

 • mającą siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 • mającą siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  • Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  • Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej.

Ponadto, w przypadku planowanej inwestycji Wnioskodawcy nie zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT, ponieważ Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 25% udziałów w kapitale jak również mniej niż 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących oraz mniej niż 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Wnioskodawca nie będzie również posiadał w Spółce udziału o którym mowa w art. 30f ust. 4 ustawy o PIT, a więc udziału w wysokości co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki w posiadaniu ustalonym łącznie z małżonkiem Wnioskodawcy lub jego krewnymi do drugiego stopnia.

Z uwagi na niespełnianie co najmniej jednego warunku z warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 w zw. ust. 4 ustawy o PIT, których łączne spełnienie powoduje uzyskanie statusu zagranicznej spółki kontrolowanej, Spółka, o której mowa w niniejszym wniosku nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy zagranicznej spółki kontrolowanej.

W konsekwencji, dochód jaki będzie uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w maltańskiej spółce osobowej, w której udział Wnioskodawcy o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT oraz w art. 30f ust. 4 ustawy o PIT, a więc bezpośredni i pośredni udział w kapitale jak również udział w prawach głosu w organach kontrolnych lub stanowiących oraz udział związany z prawem do uczestnictwa w zyskach będzie mniejszy niż 25%, nie będzie opodatkowany w Polsce jako dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej na podstawie art. 30f ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wskazać należy, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd – przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30f ust. 2 tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka – oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

–nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy.

Zgodnie z powyższym przepisem zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt . 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

–stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

 1. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem, o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria:

 • kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopień powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka:

 • posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 600) oraz Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 599);
 • posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w ww. rozporządzeniu, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W ramach restrukturyzacji bieżących inwestycji, Wnioskodawca planuje założyć spółkę osobową z siedzibą na Malcie (odpowiednik polskiej spółki komandytowej, dalej: „Spółka”). Umowa Spółki zostanie zawarta przez Wnioskodawcę i ośmiu innych wspólników. Wspólnicy ustalą między sobą zasady podziału zysków. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności.

Wskazać należy, że Republika Malty nie została wymieniona w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu 7 stycznia 1994 r. została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256). Natomiast w dniu 6 kwietnia 2011 r. został podpisany w Warszawie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. Nr 283, poz. 1661).

Zatem, w przedstawionych okolicznościach nie będą miały zastosowania regulacje przepisu art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 art. 30f ust. 3 ww. ustawy, za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy.

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej.

Wyjaśnić należy, że udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki.

Powyższe potwierdza uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2330).

Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

Trzecim warunkiem zastosowania przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bądź w państwie tym przychody te, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania.

Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12,2011, str. 8, z późn. zm.), przewidujące wyłączenie z opodatkowania określonych dochodów z uwagi na fakt, że uzyskującym przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie należącym do UE i EOG (por. art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 25% udziałów w kapitale, jak również mniej niż 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących oraz mniej niż 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Wnioskodawca nie będzie również posiadał w Spółce udziału, o którym mowa w art. 30f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc udziału w wysokości co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki w posiadaniu ustalonym łącznie z małżonkiem Wnioskodawcy lub jego krewnymi do drugiego stopnia.

W świetle zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego oraz w kontekście powołanych regulacji prawnych stwierdzić należy, że spółka maltańska nie będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca uznanie ww. spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przesłanka dotycząca określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznacza, że podatnik wywierać będzie istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten nie zostanie uznany za spełniony, gdyż podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej. Innymi słowy będzie miał prawo do udziału w zysku spółki maltańskiej w wysokości nieprzekraczającej 25%, co wprost wynika z opisanego zdarzenia przyszłego.

W konsekwencji, dochód jaki będzie uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu posiadania statusu wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności w maltańskiej spółce osobowej nie będzie opodatkowany w Polsce jako dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej na podstawie art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.