IPTPB3/423-448/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy zakupione przez Spółkę lampy do tomografu, które zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony szpitalom będą stanowiły środek trwały podlegający amortyzacji, zgodnie z art. 16a ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-448/14-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lamp do tomografów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 9 marca 2015 r., (doręczonym w dniu 10 marca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 18 marca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 17 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu (...) 2014 r. nastąpiło zawiązanie Spółki pod firmą X. Następnie (...) 2014 r. Zarząd Spółki zgłosił Spółkę do rejestru przedsiębiorców KRS. W dniu (...) 2014 r. nastąpiła rejestracja Spółki w KRS.

Kapitał zakładowy Spółki w momencie zawarcia umowy Spółki wynosił 50 000 zł, następnie został kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa (...) podwyższony do kwoty 1 978 000 zł i dzieli się na 1978 udziałów po 1 000 zł każdy. Województwo (...) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i innych właściwych regulacji prawnych.

Celem Spółki jest w szczególności realizacja zadania własnego Samorządu Województwa (...) o charakterze użyteczności publicznej.

Województwo (...) powołując Spółkę postawiło przed Nią realizację zadania dostosowania podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa (...) do przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z aktem notarialnym przedmiotem działalności Spółki jest m.in. – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • PKD 41 – roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków;
 • PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne;
 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa;
 • PKD 86.1 – działalność szpitali;
 • PKD 86.9 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Spółka posiada niewielkie przychody. Z uwagi na niewielkie przychody Spółka została dokapitalizowana. Dokapitalizowanie Spółki nastąpiło w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Z przedmiotowej kwoty podwyższonego kapitału zakładowego Spółka zakupiła dwie lampy do tomografów komputerowych dla szpitali. Wartość lamp to kwoty: 448 995 zł i 550 404 zł 60 gr.

Udostępnienie podmiotom leczniczym (szpitalom) lamp do tomografu nastąpiło na podstawie umów użyczenia, które zostały zawarte pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Spółka realizując zadania własne Województwa (...) o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację inwestycji, użyczyła Podmiotom Leczniczym lampy do tomografu nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Wydanie lamp do tomografu nastąpiło w siedzibie Podmiotu Leczniczego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie posiadania protokołu zdawczo-odbiorczego wydania lamp do tomografu stanowi datę przejęcia posiadania sprzętu medycznego na Podmiot Leczniczy oraz datę przejścia ryzyka uszkodzenia albo utraty lampy na Podmiot Leczniczy.

Podmiot Leczniczy w okresie obowiązywania umowy użyczenia zobowiązuje się m, in. do:

 • wykupienia na własny koszt ubezpieczenia sprzętu medycznego,
 • zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem serwisu konserwacji i przeglądów wyłącznie przez autoryzowaną sieć serwisową,
 • zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odczynników albo innych materiałów eksploatacyjnych.

Spółka oszacowała na wstępie okres użyteczności lamp na 3 lata. Jednak poprosiła producenta o potwierdzenie powyższego okresu.

W uzupełnieniu Spółka wskazała co następuje:

 1. Zakupione dwie lampy do tomografów komputerowych nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdyż lampa nie stanowi samodzielnego środka trwałego. Stanowi część składową tomografu. Właścicielami tomografów są szpitale, którym Spółka przekazała w nieodpłatne użytkowanie lampy natomiast właścicielem lamp jest Spółka. Dwie zakupione lampy nie stanowią składników majątku trwałego. Zostały zaewidencjonowane na koncie „310” i zaliczone do majątku obrotowego Spółki.
 2. Wnioskodawca nie zaliczył lamp do kosztów uzyskania przychodów.
 3. W nieodpłatne użyczenie lampy były przekazane do szpitali w okresie od dnia 22 października 2014 r. i w związku z tym, że okres ich użytkowania wynosi 36 miesięcy, to Wnioskodawca przyjął do wyliczeń:

Kwota lampy 448 995 zł/36 miesięcy = 12 472 zł 08 gr

12 472 zł 08 gr/31 dni = 402 zł 33 gr

Koszt zużycia lampy za październik 2014 r. (22-3l.10.2014 r.)

402 zł 33 gr x 10 dni = 4 023 zł 30 gr – koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodu w październiku 2014 r. (do opodatkowania).

Natomiast kwota 12 472 zł 08 gr – listopad 2014 r., 12 472 zł 08 gr – grudzień 2014 r. i w kolejnych miesiącach roku 2015-2017 analogicznie.

 1. Spółka nie podlega podmiotowemu zwolnieniu. Zakres przedmiotowy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w związku z użyczeniem lamp do tomografu jest zgodny z art. 17 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (po przeformułowaniu):
 1. Czy zakupione przez Spółkę lampy do tomografu, które zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony szpitalom będą stanowiły środek trwały podlegający amortyzacji, zgodnie z art. 16a ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy powstanie w Spółce dochód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego użyczenia Podmiotom Leczniczym lamp do tomografów...
 3. Czy powstały dochód w związku z brakiem prawa do zaliczenia wydatków na nabycie lamp do kosztów uzyskania przychodów może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 16a ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 zwane środkami trwałymi.

Podobnie w przypadku definicji zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U.z 2010 r. Nr 242, poz. 1622), która odwołuje się do definicji zawartej w ustawie o rachunkowości. W świetle ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych.

W związku z powyższym istotną, niezbędną cechą danego składnika majątku, który stanowi (może stanowić) środek trwały, jest jego kompletność i zdatność w dniu przyjęcia do użytku. W przekonaniu Wnioskodawcy lampy do tomografów nie spełniają tych cech; nie mogą więc być uznane za samodzielne środki trwałe. Lampa do tomografu nie stanowi samodzielnego środka trwałego, jest częścią składową tomografu. To tomograf a nie lampa do tomografu jest środkiem trwałym, kwalifikowanym do grupy 8 KŚT. Zakupione przez Spółkę lampy do tomografów, zdaniem Wnioskodawcy, powinny być zakwalifikowane do materiałów jako składniki majątku obrotowego, przeznaczone do zużycia w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności (art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowości).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/4510-97/15/SD | Interpretacja indywidualna

odpisy amortyzacyjne
ILPB4/423-532/14-4/MC | Interpretacja indywidualna

spółki
ILPB2/436-284/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.