IPTPB3/423-448/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy zakupione przez Spółkę lampy do tomografu, które zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony szpitalom będą stanowiły środek trwały podlegający amortyzacji, zgodnie z art. 16a ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lamp do tomografów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 9 marca 2015 r., (doręczonym w dniu 10 marca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 18 marca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 17 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu (...) 2014 r. nastąpiło zawiązanie Spółki pod firmą X. Następnie (...) 2014 r. Zarząd Spółki zgłosił Spółkę do rejestru przedsiębiorców KRS. W dniu (...) 2014 r. nastąpiła rejestracja Spółki w KRS.

Kapitał zakładowy Spółki w momencie zawarcia umowy Spółki wynosił 50 000 zł, następnie został kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa (...) podwyższony do kwoty 1 978 000 zł i dzieli się na 1978 udziałów po 1 000 zł każdy. Województwo (...) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i innych właściwych regulacji prawnych.

Celem Spółki jest w szczególności realizacja zadania własnego Samorządu Województwa (...) o charakterze użyteczności publicznej.

Województwo (...) powołując Spółkę postawiło przed Nią realizację zadania dostosowania podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa (...) do przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zgodnie z aktem notarialnym przedmiotem działalności Spółki jest m.in. – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 • PKD 41 – roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków;
 • PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne;
 • PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • PKD 77 – wynajem i dzierżawa;
 • PKD 86.1 – działalność szpitali;
 • PKD 86.9 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Spółka posiada niewielkie przychody. Z uwagi na niewielkie przychody Spółka została dokapitalizowana. Dokapitalizowanie Spółki nastąpiło w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Z przedmiotowej kwoty podwyższonego kapitału zakładowego Spółka zakupiła dwie lampy do tomografów komputerowych dla szpitali. Wartość lamp to kwoty: 448 995 zł i 550 404 zł 60 gr.

Udostępnienie podmiotom leczniczym (szpitalom) lamp do tomografu nastąpiło na podstawie umów użyczenia, które zostały zawarte pomiędzy Spółką, a danym podmiotem leczniczym. Spółka realizując zadania własne Województwa (...) o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację inwestycji, użyczyła Podmiotom Leczniczym lampy do tomografu nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Wydanie lamp do tomografu nastąpiło w siedzibie Podmiotu Leczniczego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Podpisanie posiadania protokołu zdawczo-odbiorczego wydania lamp do tomografu stanowi datę przejęcia posiadania sprzętu medycznego na Podmiot Leczniczy oraz datę przejścia ryzyka uszkodzenia albo utraty lampy na Podmiot Leczniczy.

Podmiot Leczniczy w okresie obowiązywania umowy użyczenia zobowiązuje się m, in. do:

 • wykupienia na własny koszt ubezpieczenia sprzętu medycznego,
 • zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem serwisu konserwacji i przeglądów wyłącznie przez autoryzowaną sieć serwisową,
 • zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odczynników albo innych materiałów eksploatacyjnych.

Spółka oszacowała na wstępie okres użyteczności lamp na 3 lata. Jednak poprosiła producenta o potwierdzenie powyższego okresu.

W uzupełnieniu Spółka wskazała co następuje:

 1. Zakupione dwie lampy do tomografów komputerowych nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdyż lampa nie stanowi samodzielnego środka trwałego. Stanowi część składową tomografu. Właścicielami tomografów są szpitale, którym Spółka przekazała w nieodpłatne użytkowanie lampy natomiast właścicielem lamp jest Spółka. Dwie zakupione lampy nie stanowią składników majątku trwałego. Zostały zaewidencjonowane na koncie „310” i zaliczone do majątku obrotowego Spółki.
 2. Wnioskodawca nie zaliczył lamp do kosztów uzyskania przychodów.
 3. W nieodpłatne użyczenie lampy były przekazane do szpitali w okresie od dnia 22 października 2014 r. i w związku z tym, że okres ich użytkowania wynosi 36 miesięcy, to Wnioskodawca przyjął do wyliczeń:

Kwota lampy 448 995 zł/36 miesięcy = 12 472 zł 08 gr

12 472 zł 08 gr/31 dni = 402 zł 33 gr

Koszt zużycia lampy za październik 2014 r. (22-3l.10.2014 r.)

402 zł 33 gr x 10 dni = 4 023 zł 30 gr – koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodu w październiku 2014 r. (do opodatkowania).

Natomiast kwota 12 472 zł 08 gr – listopad 2014 r., 12 472 zł 08 gr – grudzień 2014 r. i w kolejnych miesiącach roku 2015-2017 analogicznie.

 1. Spółka nie podlega podmiotowemu zwolnieniu. Zakres przedmiotowy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w związku z użyczeniem lamp do tomografu jest zgodny z art. 17 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (po przeformułowaniu):
 1. Czy zakupione przez Spółkę lampy do tomografu, które zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony szpitalom będą stanowiły środek trwały podlegający amortyzacji, zgodnie z art. 16a ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy powstanie w Spółce dochód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego użyczenia Podmiotom Leczniczym lamp do tomografów...
 3. Czy powstały dochód w związku z brakiem prawa do zaliczenia wydatków na nabycie lamp do kosztów uzyskania przychodów może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast wniosek Spółki w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 16a ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 zwane środkami trwałymi.

Podobnie w przypadku definicji zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U.z 2010 r. Nr 242, poz. 1622), która odwołuje się do definicji zawartej w ustawie o rachunkowości. W świetle ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych.

W związku z powyższym istotną, niezbędną cechą danego składnika majątku, który stanowi (może stanowić) środek trwały, jest jego kompletność i zdatność w dniu przyjęcia do użytku. W przekonaniu Wnioskodawcy lampy do tomografów nie spełniają tych cech; nie mogą więc być uznane za samodzielne środki trwałe. Lampa do tomografu nie stanowi samodzielnego środka trwałego, jest częścią składową tomografu. To tomograf a nie lampa do tomografu jest środkiem trwałym, kwalifikowanym do grupy 8 KŚT. Zakupione przez Spółkę lampy do tomografów, zdaniem Wnioskodawcy, powinny być zakwalifikowane do materiałów jako składniki majątku obrotowego, przeznaczone do zużycia w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności (art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowości).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.