IPPB6/4510-104/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Jeżeli dochód, przychód i koszty, o których mowa w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT będą określane zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych - to czy przy ustalaniu ww. dochodu będzie miał zastosowanie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB6/4510-104/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. podstawa opodatkowania
 3. spółka zagraniczna
 4. spółki
 5. udział w zyskach
 6. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej „ustawą o PIT”) posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale i co najmniej 25% praw głosu w organach stanowiących spółek zagranicznych będących osobami prawnymi posiadającymi siedzibę oraz zarząd na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa Unii Europejskiej (zwane dalej łącznie „Spółką Zagraniczną”). Wnioskodawca nie ma informacji co do możliwych zmian stosunków właścicielskich w Spółce Zagranicznej (a jeżeli zmiana taka miałaby jednak miejsce nie będzie miała ona wpływu na prawdziwość stwierdzenia, że Wnioskodawca jest i będzie nadal bezpośrednio bądź pośrednio właścicielem co najmniej 25% udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej).

Spółka Zagraniczna jest właścicielem akcji bądź udziałów w polskich spółkach kapitałowych i w związku z tym w przyszłości Spółka Zagraniczna może od tych spółek otrzymać dywidendę bądź też inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym takie jak np. przychody z tytułu podziału majątku otrzymywanego w związku z likwidacją osoby prawnej (oczywiście w proporcji do ilości posiadających akcji/udziałów w likwidowanej spółce, przy pomniejszeniu o koszty likwidacji takiej spółki i spłatę wierzycieli). W wyniku likwidacji ww. polskich spółek kapitałowych Spółka Zagraniczna może otrzymać majątek zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (np. udziały w innych spółkach).

W odniesieniu do ww. wypłat (tj. wypłat dywidend bądź też innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej „ustawa o CIT”), tj.:

 • spółka wypłacająca na rzecz Spółki Zagranicznej jest spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka Zagraniczna uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółką podlegającą w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Spółka Zagraniczna posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej;
 • Spółka Zagraniczna nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto spełniony jest również warunek określony w art. 22 ust. 4a i 4b ustawy o CIT.

W tak opisanej sytuacji dochody (przychody) Spółki Zagranicznej z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach prawnych korzystają z dobrodziejstwa zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

W przypadku ww. wypłaty dywidendy bądź też innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Spółki Zagranicznej - spółka ta będzie łącznie spełniała warunki określone w art. 30f ust. 3 pkt 3 a-c ustawy o PIT.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość w odniesieniu do zastosowania w stosunku do niego treści art. 30f ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Zgodnie z jakimi przepisami - polskiej ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych czy przepisami podatkowymi miejsca rezydencji spółki zagranicznej - powinien być ustalony dochód, przychód i koszty, o których mowa w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT...
 2. Jeżeli dochód, przychód i koszty, o których mowa w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT będą określane zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku pochodowym od osób prawnych - to czy przy ustalaniu ww. dochodu będzie miał zastosowanie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany w opisywanej sytuacji (tj. jeżeli Spółka Zagraniczna uzyska dywidendę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do zapłaty podatku dochodowego określonego w art. 30f ust. 1 ustawy o PIT...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2 w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek w pozostałym zakresie, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pytanie nr 1 i 3) został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Pytanie 2:

ODP: Przy ustalaniu dochodu, o których mowa w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7, będzie miał zastosowanie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przy założeniu, że zostanie potwierdzone stanowisko własne Wnioskodawcy prezentowane w pytaniu 1 powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny mieć zastosowanie do dochodu, przychodu i kosztów wskazanych w art. 30f ust. 5 i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT to Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dochód wskazany w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT powinien być określony zgodnie z regułami art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 1. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku”.

Kategoria, której nie uwzględnia się przy obliczaniu podstawy opodatkowania należą - zgodnie z art . 7 ust. 3 pkt 1 - przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy sformułowanie „wolne od podatku”, należy rozumieć szeroko - czyli odnosi się ono do wszelkich zwolnień z podatku dochodowego w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych bądź też inne ustawy. Podobne rozumienie tego przepisu zaprezentowane jest również w „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz”. Wydanie: 4, red. Aleksandra Obońska, Adam Wacławczyk, Agnieszka Walter, Rok wydania: 2014, Wydawnictwo: C.H.Beck, gdzie stwierdza się, że „komentowany przepis wskazuje, że przy określaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się zarówno źródeł przychodów bez względu na miejsce ich położenia (tj. bez względu na miejsce położenia źródła przychodu w Polsce lub poza granicami), jeśli dochody z tak zdefiniowanych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub też są zwolnione z tego podatku. Wprowadzone uregulowanie wyłącza w związku z ustalaniem dochodu, przychody z tych źródeł przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu albo z których dochody wolne są od podatku, przy czym pojecie źródeł przychodów niepodlegających opodatkowaniu powinno być interpretowane szeroko. Tym samym, o kategoriach źródeł przychodów, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu decydować będą zarówno przepisy PDOPrU, jak również szczegółowe uregulowania wynikające z innych ustaw”.

Spółka Zagraniczna ma uzyskać wypłaty dywidend bądź też innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 • spółka wypłacająca na rzecz Spółki Zagranicznej jest spółką mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka Zagraniczna uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółką podlegającą w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Spółka Zagraniczna posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej;
 • Spółka Zagraniczna nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto spełniony jest również warunek określony w art. 22 ust. 4a i 4b ustawy o CIT.

W takiej sytuacji grupa ww. opisanych dochodów (przychodów) Spółki Zagranicznej podlega zwolnieniu w oparciu o art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem w oparciu o art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody takie nie powinny być uwzględniane przy określaniu podstawy opodatkowania. Zatem przy obliczaniu podstawy opodatkowania dochodu określonego w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT nie powinny być uwzględniane dochody Spółki Zagranicznej korzystające ze zwolnienia wskazanego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Stosownie do art. 30f ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Dodatkowo, art. 30f ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że dochodem, o którym mowa w ust. 5, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Interpretacją indywidualną Nr IPPB2/4511-594/15-2/MK z dnia 21 września 2015 r. tut. Organ potwierdził stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym „dochód, przychód i koszty, o których mowa w art . 30f ust. 5 i art . 30f ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o PIT) powinny być ustalone zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy).

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Spółka Zagraniczna jest właścicielem akcji bądź udziałów w polskich spółkach kapitałowych i w związku z tym w przyszłości Spółka Zagraniczna może od tych spółek otrzymać dywidendę bądź też inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym takie jak np. przychody z tytułu podziału majątku otrzymywanego w związku z likwidacją osoby prawnej (oczywiście w proporcji do ilości posiadających akcji/udziałów w likwidowanej spółce, przy pomniejszeniu o koszty likwidacji takiej spółki i spłatę wierzycieli). W wyniku likwidacji ww. polskich spółek kapitałowych Spółka Zagraniczna może otrzymać majątek zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej (np. udziały w innych spółkach). Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w tak opisanej sytuacji dochody (przychody) Spółki Zagranicznej z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach prawnych korzystają z dobrodziejstwa zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 3 pkt 1 przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Z uwagi na fakt, że Spółka Zagraniczna, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, może otrzymywać przychody z tytułów wskazanych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zwrócić uwagę na brzmienie punktu 2 artykułu 7 ust. 3 tej ustawy, zgodnie z którym przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu.

W art. 7 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wskazał na sytuacje, w których określone w tym przepisie kategorie przychodów, kosztów lub strat nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu podatkowego i tym samym pozostają bez wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W sytuacji bowiem, gdy określone (pochodzące z określonego źródła przychodów) dochody nie wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego, zasadne jest, aby nie były uwzględniane w podstawie opodatkowania.

Zgodnie z ust. 3 pkt 1 komentowanego przepisu, powyższa zasada dotyczy przychodów podatnika osiąganych ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Jednocześnie koszty uzyskania przychodów dotyczące ww. źródeł przychodów również co do zasady podlegają wyłączeniu z podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2, wyłączeniu z zakresu przychodów, które należy uwzględniać przy ustalaniu dochodu, podlegają również przychody opodatkowane na podstawie art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób zryczałtowany.

Jak wynika z powyższego, rozwiązania podatkowe przewidują - oprócz ogólnych zasad opodatkowania przewidzianych m.in. w art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - także formy szczególne. Dotyczy to przychodów uzyskiwanych przez podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ze ściśle określonych tytułów (art. 21 ustawy), a także przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez wszystkich podatników, jeżeli podlegają one zaliczeniu do przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych (art. 22). Z uwagi na to, iż przychody (dochody) z powyższych źródeł opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie są one uwzględniane w ogólnej sumie dochodów opodatkowanych według ogólnych zasad. Stąd też wszelkiego rodzaju przychody (dochody), jak również koszty uzyskania tych przychodów, pochodzące z określonych źródeł nie są co do zasady uwzględniane w podstawie opodatkowania. Wyjątkiem, który nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, są przychody uzyskiwane przez podatników niemających w Polsce siedziby (zarządu), prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład - wówczas w podstawie opodatkowania uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu. Analogiczne rozwiązanie dotyczy kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład.

Zgodnie z art. 22 ust. 1, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie do art. 22 ust. 4a ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Na podstawie art. 22 ust. 4b ww. ustawy: zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Ponadto stosownie do art. 22 ust. 4d powołanej ustawy: zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Zgodnie z art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Ponieważ - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego - spełnione są wyżej wskazane warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypłata dywidendy na rzecz Spółki Zagranicznej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej nie powinny być uwzględniane, wskazane we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r., przychody (dochody) Spółki Zagranicznej z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.