IPPB5/4510-884/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Czy połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi będzie dla Spółki neutralne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy w wyniku połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi nie powstanie na terytorium Polski zakład w rozumieniu umowy polsko-holenderskiej.
IPPB5/4510-884/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. połączenie międzynarodowe
 3. spółki
 4. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi będzie dla Spółki neutralne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • czy w wyniku połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi nie powstanie na terytorium Polski zakład w rozumieniu umowy polsko-holenderskiej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi będzie dla Spółki neutralne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy w wyniku połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi nie powstanie na terytorium Polski zakład w rozumieniu umowy polsko-holenderskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Spółka X (forma prawna: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dalej: „Spółka”) jest spółką utworzoną według prawa niderlandzkiego, posiadającą siedzibę na terytorium Królestwa Niderlandów i podlegająca tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
 2. Jedynym udziałowcem Spółki jest Spółka Y (dalej: „Udziałowiec”), utworzona według prawa litewskiego, posiadająca na terytorium Litwy swoją siedzibę i podlegająca tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
 3. Udziałowiec Spółki posiada ponadto 100% udziałów w spółkach A oraz C (dalej łącznie: „Spółki Przejmowane”) mających na terytorium Polski swoje siedziby, podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „Podatek CIT”). Innymi słowy, Spółki Przejmowane są w stosunku do Spółki tzw. „spółkami siostrami”.
 4. Spółka i Spółki Przejmowane są spółkami holdingowymi i nie prowadzą aktywnej działalności operacyjnej (zarówno na terytorium Polski jak i w innych krajach).
 5. Na majątek Spółki i Spółek Przejmowanych składają się akcje spółki akcyjnej posiadającej siedzibę na terytorium Polski, prowadzającej działalności w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów przetwórstwa mięsnego i żywności dla zwierząt (dalej: „Spółka Zależna”).
 6. Obecnie rozważane jest przeprowadzenie zmian w strukturze grupy kapitałowej, do której należy Spółka oraz Spółki Przejmowane, mających na celu m.in. uproszczenie struktury grupy, skumulowanie w ramach jednego podmiotu akcji Spółki Zależnej należących do grupy kapitałowej, usprawnienie procesów zarządczych sprawowanych w ramach nadzoru właścicielskiego nad Spółką oraz Spółką Zależną, obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem rozbudowanej struktury korporacyjnej oraz zapewnienie bardziej efektywnego sposobu wypłacania dywidend. W tym kontekście rozważane jest połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę w ramach połączenia transgranicznego (na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 i następnymi ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, ze zm.). W wyniku rozważanego połączenia, Spółka stanie się większościowym akcjonariuszem Spółki Zależnej.
 7. Jednocześnie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa niderlandzkiego regulującymi kwestię transgranicznego łączenia się spółek, w związku z przedmiotowym połączeniem w zamian za majątek Spółek Przejmowanych otrzymany w ramach połączenia Spółka wyda Udziałowcowi nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.
 8. Spółka nie posiada i na moment połączenia transgranicznego ze Spółkami Przejmowanymi nie będzie posiadać żadnych udziałów w Spółkach Przejmowanych.
 9. Jednocześnie, przed połączeniem, na moment połączenia ani po połączeniu ze Spółkami Przejmowanymi:
  1. Spółka nie będzie posiadała na terytorium Polski siedziby ani zarządu;
  2. nie zostanie utworzony na terytorium Polski oddział, filia lub biuro Spółki;
  3. Spółka - jako spółka holdingowa - nie będzie prowadziła aktywnej działalności operacyjnej w Polsce;
  4. Spółka nie będzie właścicielem ani nie będzie korzystała z żadnych nieruchomości znajdujących się na terytorium Polski (w szczególności, wszelkie umowy najmu zawarte przez Spółki Przejmowane zostaną na moment połączenia rozwiązane, a Spółka nie zawrze nowych umów najmu dotyczących nieruchomości znajdujących się w Polsce);
  5. Spółka nie będzie zatrudniała w Polsce pracowników;
  6. na terytorium Polski nie będzie działał żaden podmiot, który posiadałby pełnomocnictwo do negocjowania lub zawierania umów w imieniu Spółki i wykonywałby zwyczajowo takie pełnomocnictwo.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi będzie dla Spółki neutralne na gruncie Ustawy o CIT, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu Podatkiem CIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w wyniku połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi nie powstanie na terytorium Polski zakład w rozumieniu przepisów UPO...

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 1

Zdaniem Spółki, połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi będzie dla Spółki neutralne na gruncie Ustawy o CIT, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu Podatkiem CIT.

  1. Przepisy prawa podatkowego w analizowanej kwestii

1.1. Zgodnie z ustawą CIT:

 1. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (art. 3 ust. 1).
 2. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski (art. 3 ust. 2).
 3. Co do zasady, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) (art. 10 ust. 1).
 4. Przy połączeniu spółek:
  1. dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej (art. 10 ust. 2 pkt 1),
  2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru (art. 10 ust. 2 pkt 2).
 5. Przepisów art. 10 ust. 2 ustawy nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie spółek nie jest przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4).
 6. Przepis art. 10 ust. 2 ma zastosowanie m.in. do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (tj. podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy (tj. podatnikami podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) (art. 10 ust. 5 pkt 3).
 7. Przepisy art. 10 ust. 1-5 Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy (art. 10 ust. 6), przy czym:
  1. w pozycji nr 4 tego załącznika wymienione są spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane m.in. jako „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;
  2. w pozycji nr 16 tego załącznika wymienione są spółki utworzone według prawa litewskiego (bez wskazywania konkretnej formy prawnej);
  3. natomiast w pozycji nr 29 tego załącznika wymienione są spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 8. Do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela (art. 12 ust. 4 pkt 4).
  2. Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Spółki

2.1. Z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o CIT wynika, iż co do zasady połączenie spółek kapitałowych powinno być neutralne na gruncie Podatku CIT dla spółki przejmującej, w szczególności:

 1. zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy w przypadku połączenia spółek kapitałowych dla spółki przejmującej nie powinien powstać dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości równej nadwyżce wartości majątku spółki przejmowanej otrzymanego przez spółkę przejmującą ponad nominalną wartość udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej;
 2. natomiast stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, a więc również wartość majątku otrzymanego w ramach połączenia spółek kapitałowych odpowiadająca nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikowi spółki przejmowanej będzie neutralne na gruncie Podatku CIT.

2.2. Jednocześnie, art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT dopuszcza w drodze wyjątku możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej w przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieją powiązania kapitałowej, tj. gdy spółką przejmującą jest wspólnik spółki przejmowanej posiadający w kapitale zakładowym tej spółki udział w wysokości mniejszej niż 10%. W ocenie Spółki, z wykładni językowej tego przepisu wynika jednoznacznie, iż podstawowym kryterium jego zastosowania jest spełnienie przesłanki „posiadania przez spółkę przejmującą udziału w kapitale zakładowym spółki przejmowanej”. Mając na uwadze fakt, iż Spółka nie posiada i na moment połączenia transgranicznego ze Spółkami Przejmowanymi nie będzie posiadać żadnych udziałów w tych spółkach, przedmiotowy przepis nie powinien znaleźć zastosowania do ww. połączenia.

Takie stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe dla innych podatników w podobnych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych, przykładowo:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 marca 2015 r. (znak IBPBI/2/423-1547/14/BG), w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „Polski ustawodawca przewidział jednak w przypadku inkorporacji Dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami Członkowskimi, możliwość opodatkowania dochodu spółki przejmującej w szczególnym przypadku, gdy między łączącymi się spółkami na dzień połączenia istnieje więź kapitałowa, w której spółka - matka jest spółką przejmującą, a spółka - córka przejmowaną, a więź ta jest relatywnie słaba. Do sytuacji tej odnosi się art. 10 ust. 2 pkt 2 updop. Przepis ten znajduje wprost zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji, gdy spółka przejmująca i nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 updop. W konsekwencji skoro Wnioskodawca nie posiada i nie będzie posiadać na dzień połączenia, udziałów spółki przejmowanej, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 updop”.
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r. (znak ILPB4/423-289/14-2/ŁM), zgodnie z którą art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT „znajduje bowiem (wprost) zastosowanie w sytuacji, gdy spółka przejmująca ma w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział mniejszy niż 10%. Natomiast w sytuacji, gdy spółka przejmująca i nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie posiadać na dzień połączenia udziałów spółki przejmowanej, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

2.3. W świetle powyższego, zdaniem Spółki, skoro w analizowanej sytuacji:

 1. do połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT;
 2. Spółka będąca holenderskim rezydentem podatkowym nie posiada na terytorium Polski siedziby ani zarządu i w związku z tym podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT;
 3. Spółka podlega w Holandii opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 4. Spółki Przejmowane posiadają siedzibę na terytorium Polski i w związku z tym podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT;
 5. Spółka w ramach rozważanego połączenia przejmie majątek Spółek Przejmowanych;
 6. Spółka Przejmująca, Spółki Przejmowane oraz Udziałowiec są podmiotami wymienionymi w pozycjach nr 4, 16 i 29 załącznika nr 3 do Ustawy o CIT;

- to tym samym do połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi powinien znaleźć zastosowanie art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

2.4. Jednocześnie, należy wskazać, iż rozważane połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi ma na celu m.in. uproszczenie struktury grupy, skumulowanie w ramach jednego podmiotu akcji Spółki Zależnej należących do grupy kapitałowej, usprawnienie procesów zarządczych sprawowanych w ramach nadzoru właścicielskiego nad Spółką oraz Spółką Zależną, obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem rozbudowanej struktury korporacyjnej oraz zapewnienie bardziej efektywnego sposobu wypłacania dywidend. Tym samym, w ocenie Spółki, w analizowanej sytuacji ww. połączenie będzie dokonywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, wobec czego hipoteza przepisu art. 10 ust. 4 Ustawy o CIT wyłączającego możliwość zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy nie będzie spełniona.

2.5. W konsekwencji, zdaniem Spółki, połączenie Spółki ze Spółkami Przejmowanymi będzie dla Spółki neutralne na gruncie Ustawy o CIT, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu Podatkiem CIT.

 1. Praktyka podatkowa potwierdzająca stanowisko Spółki

Stanowisko Spółki znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe dla innych podatników w analogicznych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych, przykładowo:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r. (znak IPPB5/423-921/14-2/PS), zgodnie z którą: „w sytuacji gdy spółka przejmująca/nowo zawiązana nie posiada wcale udziału w spółce przejmowanej/dzielonej lub posiada udział w spółce przejmowanej/dzielonej w wysokości co najmniej 10%, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym gdy, mająca siedzibę na terytorium Polski, spółka przejmująca (Wnioskodawca, Spółka) spółkę przejmowaną z siedzibą na terytorium Cypru (Spółka Cypryjska, opodatkowana od całości swoich dochodów na Cyprze) będzie posiadać na dzień połączenia 100% udziałów w tej spółce przejmowanej, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r. (znak IPTPB3/423-511/13-2/IR), zgodnie z którą: „w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym, gdy spółka przejmująca – Wnioskodawca – będzie na dzień połączenia jedynym udziałowcem Spółki Cypryjskiej, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka przejmująca będąca udziałowcem spółki przejmowanej w wyniku połączenia nie może wydać samej sobie swoich własnych udziałów w zamian za majątek spółki przejmowanej. Oznacza to, że dochodzi po prostu do przejęcia majątku tej spółki, którego wartość nie stanowi jednak dochodu podatkowego na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  3. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. (znak IPPB5/423-127/13-4/MW), w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „w analizowanym zdarzeniu przyszłym, transgraniczne połączenie I. (spółki przejmowanej) z S. (spółką przejmującą), polegające na przeniesieniu całego majątku I. do S., w żadnym zakresie nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce po stronie Spółki”.

Co prawda niektóre z przytoczonych powyżej indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczą stanu faktycznego, w którym to spółka z siedzibą na terytorium Polski przejmuje spółkę zagraniczną (a nie tak jak w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, gdzie to spółka zagraniczna przejmuje spółki polskie), niemniej jednak w ocenie Spółki zaprezentowane w nich stanowiska powinny znaleźć odpowiednie zastosowanie do sytuacji, w której spółka zagraniczna przejmuje spółkę polską.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki, w wyniku połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi nie powstanie na terytorium Polski zakład w rozumieniu przepisów UPO.

  1. Przepisy prawa podatkowego w analizowanej kwestii

1.1. Zgodnie z ustawą CIT, zagraniczny zakład oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
  – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, stanowi inaczej (art. 4a pkt 11).

1.2. Zgodnie z Konwencją między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz. u. z 2003 r., Nr 216, poz. 2120, dalej: „UPO”):

 1. W rozumieniu niniejszej konwencji, określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa (art. 5 ust. 1).
 2. Określenie zakład obejmuje, w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych (art. 5 ust. 2).
 3. Bez względu na postanowienia ustępów 1 i 2, jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada zakład w tym Państwie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności, który osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4, które, gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu (art. 5 ust. 5).
 4. Nie uważa się, że przedsiębiorstwo posiada zakład w Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że prowadzi ono w tym Państwie działalność poprzez maklera, komisanta albo innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że takie osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności (art. 5 ust. 6).
 5. Fakt, że spółka Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby którąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki (art. 5 ust. 7).

2.1. W świetle przytoczonych powyżej przepisów, co do zasady zakład Spółki mógłby powstać na terytorium Polski:

 1. gdyby Spółka posiadała w Polsce stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona byłaby jej działalność gospodarcza (w szczególności miejsce zarządu, filię lub biuro), lub
 2. gdyby w Polsce działał w imieniu Spółki podmiot (np. osoby fizyczna lub prawna), który posiadałby pełnomocnictwo do negocjowania lub zawierania umów w imieniu Spółki i wykonywałby zwyczajowo takie pełnomocnictwo (tzw. agent zależny).

2.2. W przedmiotowej sytuacji, zdaniem Spółki, nie będzie ona posiadała stałej placówki w Polsce, bowiem ani przed ani po połączeniu ze Spółkami Przejmowanymi:

 1. Spółka - jako spółka holdingowa - nie będzie prowadziła aktywnej działalności operacyjnej w Polsce;
 2. Spółka nie będzie posiadała na terytorium Polski miejsca zarządu;
 3. nie zostanie utworzony na terytorium Polski oddział, filia lub biuro Spółki;
 4. Spółka nie będzie właścicielem ani nie będzie korzystała z żadnych nieruchomości znajdujących się na terytorium Polski (w szczególności, wszelkie umowy najmu zawarte przez Spółki Przejmowane zostaną na moment połączenia rozwiązane, a Spółka nie zawrze nowych umów najmu dotyczących nieruchomości znajdujących się w Polsce).

2.3. Jednocześnie, zdaniem Spółki, na terytorium Polski nie będzie działał w jej imieniu tzw. agent zależny, bowiem przed połączeniem, na moment połączenia ani po połączeniu ze Spółkami Przejmowanymi na terytorium Polski nie będzie działał żaden podmiot (w szczególności pracownik Spółki), który posiadałby pełnomocnictwo do negocjowania lub zawierania umów w imieniu Spółki i wykonywałby zwyczajowo takie pełnomocnictwo.

2.4. Ponadto, w świetle art. 5 ust. 7 UPO, zdaniem Spółki, sam fakt posiadania przez nią części akcji Spółki Zależnej mającej siedzibę na terytorium Polski i prowadzącej na tym terytorium działalność w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów przetwórstwa mięsnego nie pozwala na uznanie Spółki Zależnej za zakład Spółki w Polsce. W ocenie Spółki można w tym kontekście również uznać, iż fakt przejęcia w ramach połączenia ze Spółkami Przejmowanymi dodatkowych akcji Spółki Zależnej nie powinien per se skutkować powstaniem dla Spółki w Polsce zakładu w rozumieniu UPO.

2.5. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w wyniku połączenia Spółki ze Spółkami Przejmowanymi nie powstanie na terytorium Polski zakład w rozumieniu przepisów UPO.

  3. Praktyka podatkowa potwierdzająca stanowisko Spółki

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe dla innych podatników w analogicznych stanach faktycznych/ zdarzeniach przyszłych, przykładowo:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 października 2012 r. (znak IPPB5/423-589/12-4/DG), w której organ podatkowy – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika – uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: „po połączeniu z O. T. nie będzie posiadać miejsca zarządu, filii, biura ani też innej stałej placówki w Polsce, poprzez którą byłaby wykonywana działalność T. W szczególności Spółka nie będzie właścicielem ani nie będzie korzystać z żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Spółka nie będzie zatrudniać żadnych pracowników na umowę o pracę. (...) W świetle powyższego, zdaniem Spółki, działalność prowadzona przez Spółkę po połączeniu z O nie będzie stanowić zakładu na terytorium Polski w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP oraz UUPO.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851; z późn. zm.) ma następujące brzmienie: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (...)”.

Nie mniej jednak powyższe nie wpłynęło na rozstrzygnięcie sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.