IPPB5/4510-53/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości dywidendy wypłaconej na rzecz spółki maltańskie
IPPB5/4510-53/15-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dywidendy
 3. obowiązek podatkowy
 4. spółki
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości dywidendy wypłaconej na rzecz spółki maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości dywidendy wypłaconej na rzecz spółki maltańskiej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

L. sp. z o. o. (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia spółki A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako „SKA”) w trybie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1030 ze zm,).

Przed dniem przekształcenia SKA wypracowała zysk, który wykazała w sprawozdaniu finansowym. Zysk ten nie został dotychczas podzielony miedzy akcjonariuszy/wspólników oraz został przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Akcjonariusz Spółki stosował się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125, a po jej uchyleniu do interpretacji Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13 i nie opodatkował zysków Spółki generowanych w trakcie działalności jako SKA przed dniem jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, których Spółka jemu nie wypłaciła.

Jedyny udziałowiec Spółki (dalej jako „Udziałowiec”) posiadający 100% udziałów oraz 100% praw głosu w Spółce przeniesie wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce poprzez wniesienie ich aportem do spółki kapitałowej z siedzibą w Republice Malty (dalej jako „Spółka Maltańska”). Spółka Maltańska opodatkowana jest podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów na Malcie. W wyniku tej operacji Spółka Maltańska nabędzie absolutną większość udziałów oraz praw głosu w Spółce.

Po przeniesieniu udziałów, zgromadzenie wspólników Spółki dokona podziału zysków, a w konsekwencji Spółka wypłaci na rzecz Spółki Maltańskiej dywidendę. Na dywidendę składać się będą w szczególności kwoty pochodzące z zysku wypracowanego przez SKA przed wspomnianym wyżej przekształceniem. Dywidenda ta będzie wypłacona przed upływem 24 miesięcy od dnia nabycia udziałów Spółki przez Spółkę Maltańską. Wnioskodawca pragnie niniejszym wskazać, że Spółka Maltańska będzie posiadać ponad 10% udziałów w Spółce przez nieprzerwany okres dłuższy niż 24 miesiące.

Do dnia wypłaty dywidendy, Spółka otrzyma certyfikat potwierdzający rezydencję podatkową Spółki Maltańskiej na terytorium Republiki Malty, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jeżeli Spółka Maltańska spełni po dniu wypłaty dywidendy warunek ponad 24-miesięcznego okresu posiadania ponad 10% udziałów Spółki, dywidenda wypłacona na rzecz Spółki Maltańskiej, na którą będą składały się zyski wypracowane przez SKA przed dniem przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce, a tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania tego podatku jako płatnik ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Spółka Maltańska spełni po dniu wypłaty dywidendy warunek ponad 24-miesięcznego okresu posiadania ponad 10% udziałów Spółki, dywidenda wypłacona na rzecz Spółki Maltańskiej, na którą będą składały się zyski wypracowane przez SKA przed dniem przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce, a tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania tego podatku jako płatnik.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przepisie tym wyrażona jest zasada ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl której państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Niezależnie od miejsca lokalizacji siedziby danego podmiotu - opodatkowaniu w danym państwie podlegać będą te dochody, które w państwie tym powstały.

W stosunku do niektórych dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały określone w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 powołanej ustawy.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału, w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W świetle wskazanych powyżej regulacji, jeżeli Spółka Maltańska (podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej) będzie posiadała w dniu wypłaty dywidendy nie mniej niż 10 procent udziałów w kapitale Spółki przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesiące, wypłata dywidendy przez Wnioskodawcę do Spółki Maltańskiej podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponieważ Spółka powstała z przekształcenia ze spółki komandytowo-akcyjnej, w zakresie opodatkowania wypłat zysków przez takiej spółki, należy zwrócić uwagę na art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej, przepisy art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Zatem, zgodnie z regulacjami ustawy zmieniającej, kwota dywidendy wypłacona przez Spółkę, jako następcę prawnego SKA, na którą składają się zyski SKA uzyskane przed przekształceniem nie podlegałyby zwolnieniu przewidzianemu w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Jednakże, w myśl art. 22a ustawy o CIT, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają bowiem rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji RP mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Wskazana norma konstytucyjna jest podkreślana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r.; sygn. akt Kp 4/08).

W przypadku podmiotu, który nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu a uzyskuje przychody na tym terytorium (np. uzyskując dywidendę), w kwestii sposobu opodatkowania takich dochodów pierwszeństwo mają postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (w niniejszej sprawie będzie to Umowa Polsko-Maltańska). Przy czym należy podkreślić, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z takiej umowy lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikatem rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Umowy Polsko-Maltańskiej, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie (tu: Polska) osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (tu: na Malcie) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (czyli na Malcie). Jednakże, na podstawie art. 10 ust. 2 lit. a Umowy, takie dywidendy mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę (a więc w Polsce) i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli dywidendy wypłacane są przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na Malcie, Polska zwolni dywidendy z opodatkowania jeśli właścicielem takich dywidend jest spółka mająca siedzibę na Malcie i posiada bezpośrednio w dniu wypłaty dywidendy nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiadała lub będzie posiadać takie udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wpłaty.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, jeżeli Spółka maltańska będzie posiadała w dniu wypłaty dywidendy nie mniej niż 10 procent udziałów w kapitale Spółki wypłata dywidendy (na którą składać będą się również zyski wypracowane przez SKA przed przekształceniem) przez Wnioskodawcę do Spółki maltańskiej podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie, w ocenie Spółki, wymagany okres posiadania udziałów Spółki przez Spółkę maltańską (tj. 24 miesiące), nie musi zostać spełniony na dzień wypłaty dywidendy. Zdaniem Spółki, wskazuje na to przepis art. 10 ust. 2 lit. a Umowy Polsko-Maltańskiej, który dopuszcza zwolnienie z opodatkowania dywidendy także, w sytuacji gdy nieprzerwany 24 miesięczny okres, przypadać będzie dopiero po dniu wypłaty dywidendy.

Umowa Polsko-Maltańska nie wymaga przy tym dalszych warunków dla zastosowania zwolnienia oraz nie przewiduje możliwości ograniczenia przewidzianego w art. 10 zwolnienia na podstawie przepisów prawa krajowego. W zakresie ograniczenia stosowania zwolnienia z opodatkowania w stosunku do zysków wypracowanych przez SKA na podstawie ustawy zmieniającej, ustawy tej nie da się pogodzić z nadrzędną w hierarchii źródeł prawa umową międzynarodową. Dlatego, z uwagi na pierwszeństwo stosowania Umowy Polsko-Maltańskiej należy uznać, że w tym wypadku ograniczenie przewidziane polską ustawą nie znajdzie zastosowania.

W świetle powyższego, jeżeli Spółka Maltańska spełni po dniu wypłaty dywidendy warunek ponad 24-miesięcznego okresu posiadania ponad 10% udziałów Spółki, dywidenda wypłacona na rzecz Spółki Maltańskiej, na którą będą składały się zyski wypracowane przez SKA przed dniem przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce, a tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania tego podatku jako płatnik.

Spółka pragnie wskazać, że na prawidłowość powyższej konkluzji wskazuje także stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2014 r. nr IPPB5/423-251/14-2/PS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.