IPPB5/4510-51/16-3/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackiej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy od spółki słowackiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca) zamierza nabyć w 2016 roku udziały spółki z siedzibą w Republice Słowackiej w ten sposób by posiadać bezpośrednio powyżej 10% udziałów w kapitale tej spółki. Słowacka spółka komandytowa (dalej jako S.) jest zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Słowackiej, spółką osobową z osobowością prawną. Posiadanie udziałów w S. przez Wnioskodawcę wynikać będzie z tytułu własności.

Wspólnicy S. zawierają umowę spółki, która musi wskazywać zakres działalności spółki, określać jej wspólników i wysokość wkładów wspólników oraz wskazywać, którzy ze wspólników ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

S. nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
S. jest wymieniona w załączniku nr 4 do updop jako "Komanditná spoločnost".
S. podlega w Republice Słowackiej - w świetle tamtejszego prawa - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W świetle prawa słowackiego, dywidenda wypłacana przez S. na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegać w jakiejkolwiek formie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów ani też odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania ani od podatku spółki wypłacającej dywidendę.

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zarówno przed, jak i po wypłacie dywidendy przez S., Spółka będzie w bezpośrednim posiadaniu co najmniej 10% udziałów w S.. Jednocześnie, Spółka planuje posiadać udziały, które będą reprezentować co najmniej 10% kapitału S. nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanej wypłacie dywidendy.

S. oraz Wnioskodawca nie posiada zakładu w rozumieniu updop oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poza granicami kraju swojej siedziby.

Wypłata dywidendy nie nastąpi w wyniku likwidacji S.

Wnioskodawca przystąpiłby do spółki osobowej na Słowacji w roli komplementariusza.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku wypłaty przez S. dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, dywidenda ta będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego unormowanego w art. 20 ust. 3 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 updop: jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie jednak z art. 20 ust. 3 tej samej ustawy: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jak wskazuje art. 20 ust. 9 i 10: zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, posiada udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w wysokości określonej w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat; omawiane zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów upływa po dniu uzyskaniu dywidendy.

Przedmiotowe zwolnienie nie może być zastosowane, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty (art. 20 ust. 11), jak również nie może być zastosowane do dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w części, w jakiej w państwie spółki, o której mowa w ust 3 pkt 1, wypłacane z tego tytułu kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej (art. 20 ust. 16).

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 14 updop: przepis art. 20 ust. 3, dotyczący omawianego powyżej zwolnienia, stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Z kolei według art. 20 ust. 15 ww. ustawy: zwolnienie o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Kolejnym warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia jest istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Mając na uwadze powyższe przepisy, Spółka pragnie zatem podkreślić m.in., iż zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:

 1. wypłacającym dywidendę (która stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych) będzie S., która podlega w Republice Słowackiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym przedmiotowe wynagrodzenie będzie Spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Spółka posiadać będzie tytułem własności bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale S.;
 4. Spółka nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 5. intencją Wnioskodawcy jest posiadanie bezpośrednio w kapitale S. nie mniej niż 10% udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż dwa lata;
 6. istnieje podstawa prawna, o której mowa w art. 20 ust. 9 updop.

Jednocześnie w tym miejscu Wnioskodawca pragnie przywołać wyrok WSA we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 1826/13: „W ocenie Sądu warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. nawiązuje do rezydencji podatkowej spółki uzyskującej dochody (przychody) z dywidend lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Sformułowanie dotyczące podlegania „opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania” oznacza, że co do zasady odbiorca dywidendy podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów jako rezydent danego kraju (czyli podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Takie rozumienie treści omawianego warunku wynika również z systematyki ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z zasadami techniki prawodawczej do oznaczania jednakowych pojęć należy używać jednakowych określeń, a różnych pojęć nie należy oznaczać tymi samymi określeniami. Zasadniczo tożsame wyrażenie, do zawartego w art. 22 ust. 4 pkt 2 warunku, zawarte jest w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p., który reguluje kwestię nieograniczonego obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Dodatkowo należy też oczekiwać, że racjonalny ustawodawca nie zamieściłby na liście podmiotów, do których ma zastosowanie m. in. art. 22 ust. 6 ustawy w załączniku nr 4 do u.p.d.o.p. w pozycji 19 wśród spółek ustanowionych według prawa słowackiego także komanditnej spoločnosti. Należy bowiem zakładać, że ustawodawca znał ustawowe zasady opodatkowania tego rodzaju spółki, obowiązujące na Słowacji i uznał, że nie kolidują one z warunkiem, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 u.p. do.p. Natomiast wykładnia art. 22 ust. 4 pkt 2 zaprezentowana przez organ interpretacyjny prowadzi do błędnego wniosku, że w załączniku nr 4 wymieniono również nazwy spółek, które z uwagi na ustawowe zasady ich opodatkowania nigdy nie mogłyby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 u.p.d.op. Jeżeli więc spółka słowacka komanditná spoločnost, o której mowa we wniosku strony, jest słowackim rezydentem podatkowym, to spełnia warunek z art. 22 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. ponieważ jest spółką podlegającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej „opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Organ podatkowy dokonał błędnej interpretacji art. 22 ust. 4 pkt u.p.d.o.p., co upoważniało Sąd do uchylenia zaskarżonej interpretacji”.

Analogicznie rozstrzygnięto w wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt I SA/Po 227/14 oraz sygn. akt I SA/Po 192/14.

Aby dać wyraz jasności: oba rozstrzygnięcia dotyczą spełnienia warunku, o którym mowa w art . 22 ust. 4 pkt 2 updop i tym samym sformułowania dotyczącego podlegania „opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania”. Jak wynika z regulacji prawnych omówionych powyżej bliźniacze sformułowanie znajduje się również w art . 20 ust. 3 pkt 1 updop, które dotyczy warunku zwolnienia będącego przedmiotem niniejszej interpretacji, który to warunek, zgodnie z ww. orzecznictwem spełnia spółka słowacka „komanditná spoločnost”.

Jednocześnie Wnioskodawca w zw. z brzmieniem art. 22a ustawy CIT podkreśla, że zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania: określenie dywidendy użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw (z wyjątkiem wierzytelności) z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji. W tym miejscu należy również zauważyć, że w w. Umowa pojęcie spółki definiuje jako:

 • każdą osobę prawną, oraz
 • każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną.

Jak wskazuje Komentarz do Konwencji Modelowej OECD: „określenie „spółka” oznacza przede wszystkim osobę prawną. Ponadto termin ten obejmuje każdą jednostkę, która w myśl ustawodawstwa podatkowego Umawiającego się Państwa, w którym została utworzona, traktowana jest jak osoba prawna podlegająca opodatkowaniu. Definicja ta została zredagowana ze szczególnym uwzględnieniem artykułu dotyczącego dywidend”.

Mając to na uwadze przypomnieć trzeba, że S. posiada osobowość prawną.

Nie tracąc zatem powyższego z pola widzenia, jak również elementów stanu faktycznego wskazanych w niniejszej interpretacji stwierdzić należy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o updop.

Tym samym, dywidenda otrzymana przez Spółkę od S. będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o updop (odpowiedź na pytanie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: updop), osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie art. 20 ust. 1 updop.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 3 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Odliczenie i zwolnienie, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Zgodnie z art. 20 ust. 16 updop, przepis ust. 3 nie stosuje się do dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w części, w jakiej w państwie spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wypłacane z tego tytułu kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, zgodnie z art. 20 ust. 14 updop, przepisy ust. 3, 9-11 oraz 15 stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy te mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.

Jednakże, wymienienie w załączniku nr 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki ustanowionej według prawa słowackiego, określanej jako „Komanditna spoloćnost”, nie oznacza, iż warunki wymienione w art. 20 ust. 3 updop mogą pozostać niespełnione. Zatem samo wymienienie tej spółki w załączniku nr 4 do updop nie stanowi niezależnej normy prawnej uprawniającej do zwolnienia z opodatkowania, w sytuacji niespełnienia łącznie wszystkich warunków wymienionych w art. 20 ust. 3 updop.

Zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu Organu podatkowego, S. nie jest samodzielnym podmiotem podatkowym, którego dochód podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Część bowiem wypracowanego przez tę spółkę dochodu przypisywana jest bezpośrednio na wspólników będących komplementariuszami. S. jest zatem „hybrydowym” podmiotem o charakterze „półtransparentnym”. Słowackie prawo podatkowe ponadto wskazuje, iż dochód nierezydentów będących komplementariuszami w spółce komandytowej, uzyskany z tytułu ich udziału w takiej spółce jest traktowany jako dochód uzyskany na terytorium Słowacji za pomocą położonego w tym państwie zakładu.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Organu podatkowego, w niniejszej sprawie nie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 20 ust. 3 updop, a w szczególności z art . 20 ust. 3 pkt 1 tej ustawy.

Ze stanu prawnego obowiązującego na terytorium Słowacji nie wynika bowiem, że słowacka spółka komandytowa podlega w Słowacji opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Również dyrektywa Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich wskazuje na obowiązek jednoczesnego spełnienia wszystkich warunków wymienionych w art. 2 lit. a) dyrektywy, tj. zarówno warunku posiadania jednej z form wymienionych w załączniku jak i warunku podlegania opodatkowaniu jednym z podatków dochodowych od całości dochodów w jednym z państw członkowskich. Inne podejście godziłoby w cel dyrektywy, jak również sprzyjałoby unikaniu opodatkowania dywidendy w ogóle, co niewątpliwie prowadziłoby do wewnętrznej niespójności (sprzeczności) tej normy prawnej. Zatem cel dyrektywy, jakim jest odroczenie opodatkowania do poziomu ostatecznego odbiorcy nigdy nie zostałby spełniony.

W tym stanie faktycznym i prawnym organ podatkowy stwierdza, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 20 ust. 3 updop, z opodatkowania dywidendy otrzymanej od słowackiej spółki komandytowej.

Podsumowując, należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że dywidenda otrzymana przez Spółkę od S. będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o updop.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.