IPPB5/4510-411/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

1. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Operacyjny będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT?2. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Contact Center będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT?3. Czy ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątkowych wydzielonych do Spółki przejmującej w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 §1 pkt 4) KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
IPPB5/4510-411/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. skutki podatkowe
 3. spółki
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca należy do grupy spółek A. w Polsce (dalej: „Grupa”), której główna działalność polega na prowadzeniu sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, narzędzi oraz artykułów dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz i ogrodów oraz świadczeniu usług związanych ze wskazanym asortymentem. Działalność Spółki jest prowadzona na podstawie umów franczyzy zawartych ze spółką powiązaną z siedzibą w Polsce („Franczyzodawca”), w formie sieci wyspecjalizowanych sklepów (marketów budowlanych). Franczyzodawca, w oparciu o wskazane umowy, poza licencjami oraz wytycznymi w zakresie sposobu prowadzenia działalności pod marką A., świadczy na rzecz Wnioskodawcy także szeroko pojęte usługi zarządcze, administracyjne i z zakresu obsługi księgowej i kadrowej.

Aktualnie, rozważane są możliwości rozwoju działalności spółek z Grupy, w tym Wnioskodawcy. Jednocześnie, planowane jest uproszenie aktualnej struktury Grupy. Jednym z analizowanych rozwiązań jest podział Spółki przez wydzielenie w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Spółki zostanie przeniesionych do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce, która również prowadzi na zasadzie franczyzy działalność operacyjną o podobnych charakterze. Przed dniem podziału przychody Spółki pochodzić będą z działalności dwóch pionów: Pionu Contact Center i Pionu Operacyjnego, które realizować będą swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

 1. Pion Operacyjny.

Pion Operacyjny zajmować się będzie przede wszystkim prowadzeniem głównej działalności Grupy, tj. sprzedażą detaliczną materiałów budowlanych i ogrodniczych, narzędzi oraz świadczeniem usług związanych ze sprzedawanymi towarami. Do zadań Pionu Operacyjnego należeć będą m.in. nabywaniem towarów celem ich dalszej sprzedaży, świadczenie usług związanych ze sprzedawanym asortymentem oraz najem powierzchni handlowych.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Operacyjnego przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do składników Pionu Operacyjnego należeć będą m.in.:

 1. towary handlowe,
 2. zobowiązania i należności handlowe wobec kontrahentów,
 3. umowy z dostawcami towarów sprzedawanych przez Spółkę,
 4. umowy franczyzy w zakresie działalności Pionu Operacyjnego,
 5. umowy najmu i obsługi nieruchomości w postaci marketów budowlanych,
 6. wyposażenie marketów budowalnych, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne), służące sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych i ogrodniczych,
 7. środki pieniężne na osobnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Pionu, w tym także przypisane do tego Pionu środki pieniężne w kasie Spółki,
 8. umowy leasingu samochodów użytkowanych przez pracowników Pionu Operacyjnego.

Do zobowiązań opisywanego Pionu należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizowanych przez Pion Operacyjny zadań w zakresie prowadzenia sprzedaży detalicznej towarów (materiałów budowlanych, narzędzi, artykułów dekoracyjnych) i usług, w tym zobowiązania handlowe, kredyty bankowe, inne zobowiązania o charakterze finansowym, zobowiązania wynikające z umów najmu oraz obsługi nieruchomości, włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony, a także zobowiązania wynikające z umów franczyzy.

Podstawowym przychodem Pionu Operacyjnego będzie przychód z działalności operacyjnej prowadzonej przez sieć wyspecjalizowanych sklepów (marketów budowlanych), natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty nabywania i sprzedaży towarów,
 • koszty najmu nieruchomości,
 • koszty utrzymania nieruchomości,
 • koszty usług nabywanych na podstawie umów franczyzy,
 • koszty pracowników przypisanych do Pionu Operacyjnego (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 • koszty reklamy,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,
 • koszty doradztwa zewnętrznego,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty finansowania zewnętrznego i ubezpieczeń,
 • koszty podatków i opłat.

Pion Operacyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych w Spółce, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu. Z perspektywy organizacyjnej, Pion Operacyjny zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu oraz podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Należy podkreślić, że pracownicy przypisani do Pionu Operacyjnego podlegać będą odrębnemu kierownictwu od Pionu Contact Center.

Ewidencja księgowa, prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych będzie umożliwiać identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Pionu Operacyjnego. Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Operacyjnego wynikające ze sprzedaży towarów i usług poprzez sieć wyspecjalizowanych sklepów (marketów budowlanych) przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Operacyjnego i Contact Center.

Na podstawie prowadzonych dla Spółki ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Pionu osobno.

 1. Pion Contact Center

Drugi element działalności Spółki będzie oparty o Pion Contact Center, który będzie stanowić przede wszystkim wsparcie sprzedaży w postaci centrum telefonicznego (call center), w którym odbywać się będzie kontakt z obecnymi i potencjalnymi klientami Wnioskodawcy. Działalność ta będzie miała charakter pomocniczy w stosunku do działalności operacyjnej Spółki i w zamierzeniu ma ułatwić klientom uzyskiwanie informacji o ofercie Spółki, oraz spółki powiązanej prowadzącej analogiczną działalność, a także przejąć część obowiązków punktów informacyjnych zlokalizowanych w sklepach, np. w zakresie przyjmowanych reklamacji. Pion Contact Center realizować będzie m.in. następujące zadania:

 1. przyjmowanie zapytań od klientów otrzymywanych drogą telefoniczną oraz mailową,
 2. analiza zapytań klientów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi IT,
 3. identyfikacja problemów oraz ich dokumentowanie,
 4. przekazywanie zapytań klientów do odpowiednich działów prowadzących działalność operacyjną,
 5. bieżący kontakt z klientem w celu informowania go o podjętych działaniach,
 6. udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów,
 7. obsługa reklamacji od klientów,
 8. obsługa strony internetowej Spółki,
 9. wsparcie klientów przy dokonywaniu rezerwacji towarów Spółki poprzez stronę internetową oraz obsługa rezerwacji.

W celu realizacji założonych zadań, do Pionu Contact Center przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na składniki Pionu Contact Center składać się będą między innymi:

 1. wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble (biurka, krzesła, szafy) i różnego rodzaju akcesoria biurowe,
 2. wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony, słuchawki,
 3. licencje na system informatyczny do obsługi Pionu Contact Center,
 4. umowa najmu nieruchomości biurowej,
 5. umowa franczyzy w części dotyczącej działalności Pionu Contact Center.

Do zobowiązań Pionu Contact Center należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizacji zadań opisywanego Pionu, w tym zobowiązania z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom Pionu Contact Center, a także utrzymania nieruchomości biurowej, jej wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej.

Do innych szczególnie istotnych elementów Pionu Contact Center należeć będą m.in. prawa i zobowiązania wynikające z umowy najmu położonego w Łodzi lokalu, przystosowanego do działalności biurowej i świadczenia usług typu „call center”.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi stanowić będzie główne źródło przychodów Pionu Contact Center. Natomiast do kosztów należą obecnie i będą należeć m.in. następujące rodzaje wydatków:

 • koszty pracowników Pionu (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne),
 • koszty najmu lokalu biurowego,
 • koszty użytkowania linii telefonicznych,
 • koszty dysponowania numerem telefonicznym,
 • koszty obsługi serwisowej,
 • koszty nabywania usług w ramach umów franczyzy,
 • koszty amortyzacji i eksploatacji majątku,
 • koszty licencji na oprogramowanie,
 • koszty podatków i opłat.

Pion Contact Center prowadził będzie swoją działalność zarówno poprzez pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Pionu, jak i konsultantów zatrudnionych z wykorzystaniem wsparcia powiatowego urzędu pracy. Konsultanci posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, tj. umiejętność płynnego wysławiania się, obsługi komputera, a także wiedzę dotyczącą oferowanych towarów oraz w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.

Z perspektywy organizacyjnej, Pion Contact Center zostanie formalnie wyodrębniony w regulaminie organizacyjnym Spółki, który określi schemat organizacyjny Pionu i podział stanowisk przypisanych do funkcji realizowanych przez ten Pion. Ponadto, Pion Contact Center podlegać będzie osobnemu kierownictwu.

Pion Contact Center posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe, a ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i controlingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Contact Center.

Koszty i przychody związane z działalnością Pionu Contact Center przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca będzie dokonywać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu pionów, tj. Pionu Contact Center i Pionu Operacyjnego.

Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Piony Spółki, tj. Operacyjny oraz Contact Center, będą wyodrębnione w regulaminie organizacyjnym Spółki oraz będą posiadać odrębne rachunki bankowe. W szczególności, podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych będą mogły być sporządzane odrębne bilanse i rachunki zysków i strat dla obu Pionów.

 1. Rozwój działalności

Z uwagi na planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyk gospodarczych, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Pion Operacyjny i przenieść go do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce należącej do Grupy (dalej: „Spółka przejmująca”), także prowadzącej w Polsce działalność w zakresie sprzedaży detalicznej analogicznej do Pionu Operacyjnego. Przedmiotem przeniesienia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku związane z wyodrębnionym Pionem Operacyjnym, w tym wszystkie zobowiązania i należności przypisane do tego Pionu zgodnie z informacjami przedstawionymi powyżej, w także pracownicy oraz współpracownicy przypisani do tej części przedsiębiorstwa, oraz umowy najmu nieruchomości Pionu Operacyjnego. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Pionu Operacyjnego będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca przekaże Spółce przejmującej dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością prowadzoną przez Pion Operacyjny oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych. Wnioskodawca umożliwi Spółce przejmującej również bieżący dostęp do dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonywanych zapisów w księgach rachunkowych (faktury, rachunki itp.), które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale.

W spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia pozostanie natomiast Pion Contact Center, stanowiący odrębny (od Pionu Operacyjnego) Pion działalności Spółki. Wskutek podziału, Spółka przejmująca, do której przeniesiony zostanie Pion Operacyjny, będzie prowadzić działalność w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, narzędzi, artykułów dekoracyjnych i wyposażenia ogrodów oraz sprzedaży związanych z tym asortymentem usług, na bazie posiadanych i przejętych składników majątku oraz kadry pracowniczej, a także na podstawie umów zawartych z kontrahentami i klientami Pionu Operacyjnego, poprzez sieć własnych wyspecjalizowanych sklepów, a także tych przejętych od Spółki, stanowiących element Pionu Operacyjnego.

Natomiast, od dnia wydzielenia przedsiębiorstwo Spółki stanowić będzie Pion Contact Center świadczący usługi typu „call center” na rzecz pozostałych spółek z Grupy.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Grupy w Polsce będzie obniżenie kosztów działalności podstawowej (tj. prowadzenia sprzedaży detalicznej towarów i usług przez jedną, wyspecjalizowaną spółkę w Grupie). W szczególności, za wykonywaniem ich przez jeden, wyspecjalizowany podmiot w ramach Grupy, do której należy Wnioskodawca przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów, dopasowanie struktur organizacyjnych do aktualnych wymogów rynkowych - outsourcing procesów). Z kolei, po wydzieleniu Spółka będzie mogła rozwijać działalność w ramach Pionu Contact Center.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Operacyjny będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT...
 2. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Contact Center będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT...
 3. Czy wyodrębniony w Spółce Pion Operacyjny będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 4. Czy ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa składników majątkowych wydzielonych do Spółki przejmującej w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wykładnia przepisów w zakresie pytań oznaczonych nr 1, nr 2 oraz nr 4.

W zakresie pytania oznaczonego nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1 i Ad. 2

Spółka stoi na stanowisku, że przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, Pion Operacyjny i Pion Contact Center będą, na dzień wydzielenia, stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy o CIT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa Sądów Administracyjnych, można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych i niemajątkowych będący przedmiotem określonej w ustawie o CIT czynności prawnej posiada następujące cechy:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 2. posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika (wyodrębnienie organizacyjne);
 3. został finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika (wyodrębnienie finansowe);
 4. przedmiotowy zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanych części przedsiębiorstwa mogących podlegać, np. wydzieleniu do innej spółki kapitałowej (Spółki przejmującej) w trybie podziału przez wydzielenie, Wnioskodawca na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że wszystkie składniki majątku Wnioskodawcy (materialne i niematerialne), przypisane do Pionu Operacyjnego oraz do Pionu Contact Center, oraz zobowiązania, będą pozostawać w ścisłym funkcjonalnym związku służąc prowadzeniu odrębnych działalności tych Pionów.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym Pionu Operacyjnego świadczyć będą zarówno odrębne, realizowane zadania gospodarcze, jak i przypisanie wyłącznie do działalności tego Pionu opisane we wniosku składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa, umożliwiające realizację prowadzonej działalności. Do składników materialnych należeć będą wskazane w opisie zdarzenia przyszłego powyżej składniki majątku (w tym towary handlowe, środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych, a także środki pieniężne znajdujące się w kasie przedsiębiorstwa Spółki przypisane wyłącznie do działalności Pionu Operacyjnego, umowy, w tym użytkowane na ich podstawie rzeczy i prawa, wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Pionu Operacyjnego, licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez pracowników Pionu Operacyjnego), w tym zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi zadaniami Pionu Operacyjnego.

Pion Operacyjny będzie prowadził swoją działalność poprzez pracowników i współpracowników zatrudnionych w Spółce i przypisanych do działalności Pionu, posiadających doświadczenie i wiedzę konieczną do realizacji jego zadań.

Ponadto, Pion Operacyjny będzie wyodrębniony także na płaszczyźnie organizacyjnej, o czym świadczyć będzie osobna struktura organizacyjna Pionu w ramach Spółki, podporządkowana realizowanym funkcjom.

Natomiast, w przypadku Pionu Contact Center o wyodrębnieniu funkcjonalnym i organizacyjnym tego Pionu świadczyć będą składniki materialne i niematerialne, w tym m.in. w szczególności: umowy w zakresie działalności Pionu, wyposażenie biurowe, w tym m.in. meble i różnego rodzaju akcesoria biurowe, wyposażenie techniczne, na które składają się m.in.: zestawy komputerowe, telefony, słuchawki, licencje na system informatyczny do obsługi Pionu oraz zobowiązania z tytułu umów, zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania związane z utrzymaniem nieruchomości biurowej, jej wyposażenia oraz infrastruktury informatycznej, przypisane do przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego działalności.

Pion Contact Center prowadzić będzie swoją działalność poprzez pracowników dotychczas zatrudnionych w Spółce, jak i nowych, przyjętych do pracy dzięki wykorzystaniu wsparcia powiatowego urzędu pracy. Pracownicy posiadać będą odpowiednie dla konkretnego stanowiska kwalifikacje, w tym wiedzę techniczną w zakresie asortymentu i usług sprzedawanych przez Spółkę oraz Spółkę przejmującą.

Tym samym, mając na uwadze przedstawione powyżej cechy obu Pionów, ich wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne nie powinno budzić wątpliwości, bowiem w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy Pion Operacyjny i Contact Center realizować będą swoje (odrębnie przypisane) funkcje w oparciu o odrębne składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania przypisane do odrębnych działalności. Ponadto, realizacja zadań poszczególnych Pionów odbywać się będzie przy wykorzystaniu odrębnych kadr wyspecjalizowanych pracowników.

Stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Piony zadań, oparte one będą o odrębne regulaminy organizacyjne, określające podział stanowisk pracy przypisanych do poszczególnych Pionów. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy warunek organizacyjnego wyodrębnienia podlegających wydzieleniu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy należy uznać za spełniony.

W zakresie kryterium wyodrębnienia finansowego, Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 4a pkt 4 ustawy o CIT nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa w czasie, gdy wchodzi ono w skład przedsiębiorstwa podatnika. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 18 marca 2008 r. sygn. IBPB3/423-100/08/MS, stwierdzając, iż wyodrębnienie finansowe: „nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Niemniej, w świetle informacji zawartych w opisie zdarzenia przyszłego, ewidencja księgowa prowadzona dla Wnioskodawcy do celów zarządczych i kontrolingowych, będzie umożliwiać w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Pionu Operacyjnego i Pionu Contact Center, funkcjonujących jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Koszty i przychody związane z działalnością poszczególnych Pionów przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonywać będzie alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności Pionu Operacyjnego i Contact Center. Za wyodrębnieniem finansowym Pionów przemawiać będzie także korzystanie z odrębnych rachunków bankowych i przyporządkowanej tym Pionom gotówki w kasie Wnioskodawcy.

Tym samym, mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy opisywane powyżej, Pion Operacyjny i Pion Contact Center będą również spełniać kryterium wyodrębnienia finansowego.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Minister Finansów wielokrotnie potwierdzał, że definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa objęte są takie wyodrębnione zespoły składników majątkowych oraz zobowiązań, które wykonują określone funkcje na rzecz podatnika (w strukturze którego istnieją), jeżeli w oparciu o taki zespół składników majątkowych i zobowiązań możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010 r. sygn. IPPB5/423-621/10-3/MB, z 25 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-553/10-4/DG, z 18 listopada 2010 r. sygn. IPPB5/423-550/10- 4/DG oraz w wiele innych.

W ramach zespołu składników materialnych i niematerialnych podlegających wydzieleniu do Spółki przejmującej, przeniesione lub udostępnione zostaną także dokumenty (w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością Pionu Operacyjnego; zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące tego zespołu (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej Wnioskodawcy nie mogą zostać przekazane Spółce przejmującej w oryginale).

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie funkcjonalne, organizacyjne i finansowe (w tym także przypisanie odpowiednich do realizowanego celu składników majątku, umów, dokumentów oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związanych ze świadczeniem usług), zespół składników materialnych i niematerialnych składający się na Pion Operacyjny, podlegający wydzieleniu do Spółki przejmującej, stanowić będzie wyodrębnioną, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Taki sam charakter będzie posiadać zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący Pion Contact Center, mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia. W konsekwencji, w wyniku podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie ze Spółki Pionu Operacyjnego i pozostawienie w niej Contact Center, powstaną dwie wyodrębnione zorganizowane części przedsiębiorstwa, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań.

Podsumowując, Pion Operacyjny i Pion Contact Center zostaną wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej, bowiem stanowić będą wyodrębnione zorganizowane zespoły składników materialnych i niematerialnych. Jednocześnie, pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez Piony, zachodzić będą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym. Powyższe powiązania istniejące w ramach poszczególnych Pionów służyć będą faktycznemu wykonywaniu określonych, odrębnych od siebie zadań gospodarczych. W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Pion Operacyjny, jak i Pion Contact Center, w oparciu o przyporządkowane im składniki materialne i niematerialne, mogłyby zatem funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwa realizujące przypisane im zadania (funkcje). Ponadto, oba Piony zostaną w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębnione na płaszczyźnie finansowej, co będzie odzwierciedlać korzystanie z odrębnych środków pieniężnych, w tym rachunków bankowych oraz możliwość odrębnej alokacji przychodów i kosztów do działalności obu Pionów.

Jednocześnie, należy zauważyć, że przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Pionu Operacyjnego zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego transferem do Spółki przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Pionu Operacyjnego, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Pionu na dzień wydzielenia zgodnie z metodyką opisaną we Wniosku i stanowiące o wyodrębnieniu Pionu Operacyjnego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W szczególności zaś, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że podjęcie działalności przez Pion Operacyjny w ramach Spółki przejmującej powinno być możliwe zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i operacyjnym, począwszy od dnia dokonania podziału.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy zespoły składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązania związane z działalnością prowadzoną przez wyodrębniony Pion Operacyjny mający podlegać wydzieleniu do Spółki przejmującej w drodze podziału Wnioskodawcy przez wydzielenie, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Pion Contact Center, będą stanowić (każdy z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, ustalona na dzień wydzielenia wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która zostanie przeniesiona na Spółkę przejmującą w związku z rozważanym podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Do ustalenia wartości przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT, należy stosować odpowiednio art. 14 ust. 2 i ust. 3 ustawy o CIT.

Zatem, co do zasady, jeśli wydzielane składniki majątkowe lub składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółka dzielona zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w oparciu o wartość rynkową wydzielanych składników majątkowych. Natomiast, jeśli wydzielane składniki majątkowe oraz składniki majątkowe pozostające w spółce (w przypadku podziału przez wydzielenie) stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, wówczas z perspektywy spółki dzielonej, nie uzyskuje ona przychodu, a transakcja wydzielenia pozostaje dla tej spółki neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, mający podlegać wydzieleniu ze spółki Wnioskodawcy do Spółki przejmującej, zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności przez Pionu Operacyjnego, jak również mający pozostać w spółce Wnioskodawcy po dniu wydzielenia Pion Contact Center, stanowić będą (każdy z nich) zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zatem, w przypadku wydzielenia Pionu Operacyjnego do Spółki przejmującej, będącej spółką kapitałową, w trybie podziału spółki Wnioskodawcy przez wydzielenie na podstawie przepisu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, wobec niewypełnienia hipotezy przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, nie wystąpi przychód dla Spółki, o którym mowa w przedmiotowym przepisie.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 października 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-785/11/MO wskazał, iż: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia (...). A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”, (tak też: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2011 r. sygn. IPTPB3/423-169/11-2/MF, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2011 r. sygn. ILPB3/423-314/11-2/MM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2011 r. sygn. IPPB5/423-348/11-4/DG).

W konsekwencji, Wnioskodawca (jako spółka podlegająca podziałowi) w ramach podziału przez wydzielenie, nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT. Powyższe wynika z faktu, że majątek wydzielany na skutek tego podziału, tj. Pion Operacyjny oraz majątek pozostający w Spółce, tj. Pion Contact Center, stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.