IPPB5/4510-307/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca, który po złożeniu zeznania CIT-8 za rok 2015 i zapłaceniu podatku w kwocie wynikającej z tego zeznania zamierza wypłacić dywidendę za 2015 r. na rzecz Stowarzyszenia (jedynego akcjonariusza Spółki), w celu finansowania jego działalności statutowej, nie będzie mógł dokonać po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia. W rozpatrywanej sprawie zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania.
IPPB5/4510-307/15-3/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dochód
 3. dywidendy
 4. spółki
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data nadania 3 kwietnia 2015 r., data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów Spółki za 2015 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
  • w części przeznaczonej i wydatkowanej na realizację celów statutowych Stowarzyszenia będącego jedynym akcjonariuszem Spółki – jest prawidłowe,
  • w części przeznaczonej i wydatkowanej na inne cele niż realizacja celów statutowych Stowarzyszenia będącego jedynym akcjonariuszem Spółki –jest nieprawidłowe,
 • możliwości skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy w sytuacji, kiedy Spółka po złożeniu zeznania CIT-8 za rok 2015 r. i zapłaceniu podatku w kwocie wynikającej z tego zeznania, wypłaci na rzecz Stowarzyszenia w celu finansowania jego działalności statutowej dywidendę za 2015 r., oraz możliwości dokonania po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów Spółki za 2015 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy,
 • możliwości skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy w sytuacji, kiedy Spółka po złożeniu zeznania CIT-8 za rok 2015 r. i zapłaceniu podatku w kwocie wynikającej z tego zeznania, wypłaci na rzecz Stowarzyszenia w celu finansowania jego działalności statutowej dywidendę za 2015 r., oraz możliwości dokonania po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. S.A. („Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa polskiego. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Stowarzyszenie „C.”, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń („Stowarzyszenie” lub „Akcjonariusz”). Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 85 ze zm.), a jego celem statutowym jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa PDOP”). Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 1. ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,
 2. przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,
 3. kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

Spółka będzie w posiadaniu oświadczenia złożonego jej przez Stowarzyszenie, że środki otrzymywane od Spółki będą przez Stowarzyszenie wykorzystywane wyłącznie na jego cele statutowe. Rok obrotowy spółki jest rokiem kalendarzowym. Spółka zakłada, że w 2016 r. może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy za 2015 r. i wypłacić tę dywidendę Stowarzyszeniu, przy czym obie te czynności wykonałaby po 31 marca 2016 r., tj. po złożeniu przez Spółkę zeznania podatkowego CIT-8 za 2015 r. i zapłaceniu podatku dochodowego w kwocie wynikającej z tego zeznania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP odnośnie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r....
 2. Czy w sytuacji, gdy Spółka po złożeniu zeznania CIT-8 za rok 2015 i zapłaceniu podatku w kwocie wynikającej z tego zeznania, wypłaci na rzecz Stowarzyszenia w celu finansowania jego działalności statutowej dywidendę za 2015 r., Spółka będzie mogła dokonać po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia, zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, spełnia ona warunki do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP odnośnie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji. Z przytaczanej wyżej regulacji wynika, że zwolnione mogą być dochody spółki jeśli zostaną spełnione trzy warunki:

 1. udziałowcami (akcjonariuszami) spółki są wyłącznie organizacje społeczne działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
 2. dochody zostaną przeznaczone na cele statutowe organizacji społecznej wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PDOP, czyli na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
 3. Spółka przeznaczyła część swojego dochodu na ww. cele statutowe i przekazała (wydatkowała) na rzecz tych organizacji.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego jedynym akcjonariuszem Spółki jest Stowarzyszenie, które działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a jego celem statutowym jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4. Nadto, Wnioskodawca posiada oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 1a ustawy PDOP potwierdzające, że przekazane przez Spółkę środki, w tym dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem, tzn. na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PDOP. Spełnione zostaną zatem warunki wskazane w pkt 1 oraz 2.

Spełniony zostanie również trzeci warunek, tzn. część swojego dochodu Spółka przeznaczy na wymienione cele statutowe poprzez ich przekazanie (wydanie) na rzecz Stowarzyszenia. Ponadto, przekazane kwoty nie będą uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami. Nie znajdzie zatem zastosowania wyłączenie zwolnienia przewidziane w art. 17 ust. 1a pkt 1 ustawy PDOP. Podsumowując, w przedmiotowej sprawie – skoro wyłącznym akcjonariuszem Spółki jest Stowarzyszenie, którego cel statutowy jest wymieniony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, a Spółka przeznaczy i przekaże część powstałego dochodu na rzecz Stowarzyszenia – to Spółka może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy Spółka po złożeniu zeznania CIT-8 za rok 2015 i zapłaceniu podatku w kwocie wynikającej z tego zeznania, wypłaci na rzecz Stowarzyszenia w celu finansowania jego działalności statutowej dywidendę za 2015 r., Spółka będzie mogła dokonać po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia, zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP jest przeznaczenie dochodu Stowarzyszeniu (jako Akcjonariuszowi Spółki) i faktycznie przekazanie tego dochodu Stowarzyszeniu – w celu przeznaczenia go na wydatkowanie przez Stowarzyszenie na jego cele statutowe znajdujące się na liście celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP (vide wyżej ad. 1).

Jak wynika z art. 17 ust. 1b ustawy PDOP – zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Mając na uwadze powyższe regulacje zdaniem Wnioskodawcy może on faktycznie przekazać (wydatkować) dochód na rzecz Stowarzyszenia bez względu na termin. Termin taki nie został bowiem wskazany ani w dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 5 ani art. 17 ust. 1b ustawy PDOP. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Spółka planuje dokonać wypłaty dywidendy za 2015 r. na rzecz swojego jedynego Akcjonariusza (Stowarzyszenia) po terminie na złożenie zeznania CIT-8, tj. po 31 marca 2016 r., a więc po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie Spółki (zysku) dochodu wypracowanego w 2015 r. Wnioskodawca wskazuje, że prawo do dywidendy i sposób jego realizacji zostały unormowane ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej: „KSH”). Zgodnie z art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Jak wskazują powołane unormowania, dywidenda wynika z prawa wspólnika do udziału w zyskach spółki kapitałowej. Jest skonkretyzowanym udziałem wspólnika w zysku wypracowanym przez tę spółkę w danym okresie i przeznaczonym do podziału stosowną uchwałą walnego zgromadzenia wspólników.

W ocenie Wnioskodawcy, prawo do udziału w zysku przysługuje także Stowarzyszeniu, jako jedynemu Akcjonariuszowi w Spółce. Wynika to wprost z zasad funkcjonowania spółek kapitałowych określonych przepisami KSH. Pojęcie zysku użyte na gruncie przepisów KSH ma wymiar ekonomiczny, który według zasad rachunkowych należy rozumieć jako dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, co oznacza, że przedsiębiorstwo osiąga wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Na gruncie ustaw podatkowych zysk nie jest pojęciem ekonomicznym, nie jest też co do zasady pojęciem samodzielnym, ale pojęciem zapożyczonym jako część innych sformułowań, m.in. z innych przepisów prawnych – zwłaszcza w zakresie pojęcia „udziału w zysku”, jako sformułowania wynikającego wprost z regulacji KSH. Z kolei na gruncie ustaw podatkowych dochód to pojęcie prawne, będące elementem konstrukcji podatku dochodowego, niezbędne dla określenia podstawy opodatkowania. Pobierany od takiej wartości podatek pomniejsza kwotę osiągniętego przez Spółkę dochodu, niemniej jednak jego część, która pozostaje po opodatkowaniu (np. w uproszczeniu, jeżeli dochód spółki wyniósł 100 zł i jest opodatkowany stawką 19% - to po takim opodatkowaniu pozostaje 81 zł) nie przestaje być dochodem Spółki – jest po prostu jego częścią, która pozostaje Spółce po odliczeniu i wpłaceniu podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy wypłata udziału w zysku w postaci dywidendy, jest równoznaczna z przekazaniem części dochodu na gruncie ustawy PDOP. W podatku dochodowym bowiem spółka kapitałowa również wypłaca udziałowcom (akcjonariuszom) to, co zostaje po rozliczeniu jej przychodów i kosztów podatkowych, tj. jej dochód. Uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników określająca wysokość dywidendy na dany rok obrotowy powinna zostać podjęta nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 2 pkt 2 KSH).

Rok obrotowy Spółki zakończy się 31 grudnia 2015 r. Spółka zgodnie z przepisami KSH planuje podjąć uchwałę o podziale zysku osiągniętego przez spółkę w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jak wynika ze stanu faktycznego może to nastąpić po 31 marca 2016 r., tj. po terminie na złożenie zeznanie CIT-8 za 2015 r. i opodatkowaniu podatkiem dochodowym zysku osiągniętego w 2015 r, nie mniej jednak uchwała ta zostanie podjęta zgodnie z przepisami KSH. Z uwagi na powyższe, w ocenie Spółki za przekazanie dochodu Stowarzyszeniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP należy uznać przekazanie i wypłacenie dywidendy w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Ponadto, mając na uwadze brzmienie art. 26 ust. 1a ustawy PDOP, w ocenie Wnioskodawcy należy zauważyć, że treść powołanego przepisu wskazuje pośrednio na fakt, iż ustawodawca dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy na rzecz podmiotu wskazanego w art. 17 ust. 1 ustawy PDOP (Stowarzyszenia). Wprost bowiem reguluje, jak w takiej sytuacji winien postąpić płatnik (Spółka). Płatnik (Spółka) w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy PDOP (podatnika wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt . 4 - Stowarzyszenia) nie pobiera 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Należy zatem wskazać, że ustawodawca regulując sposób postępowania w sytuacji, przekazania przez Spółkę dywidendy na rzecz jej jedynego Akcjonariusza, dopuszcza również skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt . 5. Art. 26 ust. 1a ustawy PDOP reguluje sposób postepowania wszystkich płatników wypłacających dywidendę na rzecz podmiotów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy PDOP., w tym także tych wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt . 5 ustawy PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy dokonanie wypłaty udziału w zysku (a tym samym, efektywnie dochodu zgromadzonego w Spółce, pozostałego po odliczeniu podatku dochodowego) osiągniętego w 2015 r. (dywidendy) jedynemu Akcjonariuszowi (Stowarzyszeniu), który następnie będzie wydatkował otrzymaną kwotę na swoje cele statutowe wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PDOP, oznacza, że Spółka będzie mogła dokonać po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia, zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów Spółki za 2015 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
  • w części przeznaczonej i wydatkowanej na realizację celów statutowych Stowarzyszenia będącego jedynym akcjonariuszem Spółki – jest prawidłowe,
  • w części przeznaczonej i wydatkowanej na inne cele niż realizacja celów statutowych Stowarzyszenia będącego jedynym akcjonariuszem Spółki – jest nieprawidłowe,
 • możliwości skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy w sytuacji, kiedy Spółka po złożeniu zeznania CIT-8 za rok 2015 r. i zapłaceniu podatku w kwocie wynikającej z tego zeznania, wypłaci na rzecz Stowarzyszenia w celu finansowania jego działalności statutowej dywidendę za 2015 r., oraz możliwości dokonania po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia – jest nieprawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1a i art. 17 ust. 1b cytowanej ustawy podatkowej.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 2. a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

W myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podp, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 jest zwolnieniem warunkowym. Dla skorzystania z tego zwolnienia podatnik musi spełnić łącznie następujące przesłanki:

 1. jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na te cele bez względu na termin.

Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów”, nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od podatku przeznaczonego na nie dochodu. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Jednocześnie nadmienia się, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Wymóg ten w równym stopniu dotyczy sformułowania ustawy, jak też wymienionych w statucie rodzajów statutowej działalności jednostki, co oznacza, iż nie mogą być one poddane wykładni rozszerzającej.

Analiza wyżej cytowanych norm wskazuje na następujące przesłanki zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy:

 • Ze zwolnienia skorzystać może spółka, której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 • Celem statutowym tych organizacji jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, czyli działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.
 • Spółka przeznaczyła część swojego dochodu na ww. cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji.

Zgodnie z wykładnią gramatyczną wskazanego przepisu, wolna od podatku jest więc ta część dochodów spółek, która zostanie przeznaczona (w deklaracji) na cele wynikające ze statutu stowarzyszenia, które jest wyłącznym udziałowcem spółki, tożsame z celami wynikającymi z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz przekazana (wydatkowana) na rzecz tej organizacji.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką akcyjną, której jedynym akcjonariuszem jest Stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz opis sprawy należy stwierdzić, że aby Spółka mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy musi spełnić kumulatywnie następujące warunki: akcjonariuszami Spółki są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach; celem tych organizacji jest działalność wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, Spółka przeznaczyła część swojego dochodu na wymienione cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji.

W przedmiotowej sprawie, jeśli zatem wyłącznym akcjonariuszem Spółki jest Stowarzyszenie, którego cel statutowy jest wymieniony w art . 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, Spółka przeznaczy a następnie przekaże powstały dochód na rzecz Stowarzyszenia to może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art . 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Z uwagi na to, że ocenie organu podlega wyłącznie stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku wskazać należy, że podobnie jak tutejszy organ, Spółka wyróżnia trzy warunki, których spełnienie uprawnia do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy, mianowicie:

 1. udziałowcami (akcjonariuszami) spółki są wyłącznie organizacje społeczne działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
 2. dochody zostaną przeznaczone na cele statutowe organizacji społecznej wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PDOP, czyli na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
 3. Spółka przeznaczyła część swojego dochodu na ww. cele statutowe i przekazała (wydatkowała) na rzecz tych organizacji.

Zdaniem organu pierwsze dwa warunki należy uznać za spełnione przez Wnioskodawcę (spełnienie powyższych wynika wprost z opisu zdarzania przyszłego, przy czym podkreślić należy, że ocena ich prawidłowości nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tym samym nie może stanowić przedmiotu rozważań organu). Z kolei trzeci z warunków uprawniających do zwolnienia wymaga doprecyzowania. Spółka może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania osiąganych dochodów, jednak jeśli, jak podaje, tylko „część swojego dochodu Spółka przeznaczy na wymienione cele statutowe poprzez ich przekazanie (wydanie) na rzecz Stowarzyszenia”, to tylko ta część dochodów Wnioskodawcy, przeznaczona i wydatkowana na realizację przez Stowarzyszenie celów statutowych, będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Dochody przeznaczone na inne cele niż wskazane powyżej nie korzystają ze zwolnienia i podlegają opodatkowaniu.

W związku z powyższym, jeśli Wnioskodawca przeznaczy i wydatkuje, poprzez przekazanie osiągniętego przez siebie dochodu na realizację celów statutowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez Stowarzyszenie - jedynego akcjonariusza Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania części dochodów przeznaczonych i wydatkowanych na realizację ww. celów statutowych Stowarzyszenia.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodów Spółki za 2015 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
  • w części przeznaczonej i wydatkowanej na realizację celów statutowych Stowarzyszenia będącego jedynym akcjonariuszem Spółki – jest prawidłowe,
  • w części przeznaczonej i wydatkowanej na inne cele niż realizacja celów statutowych Stowarzyszenia będącego jedynym akcjonariuszem Spółki – jest nieprawidłowe.

Ad. 2

Stosowanie do regulacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero dochód ustalony w powyższy sposób można rozpatrywać pod kątem zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Jak już uprzednio wskazano, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

Należy wskazać, że zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 5, przewidzianego dla dochodów spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4, nie można rozpatrywać w oderwaniu od przepisu art. 7 ustawy podatkowej, a szczególnie ust. 1 i 2, który odkreśla dochód, do którego odnosi się przepis 17 ust. 1.

Z przywołanych przepisów wynika, że art. 17 ust. 1 ma zastosowanie tylko do dochodów przez opodatkowaniem, gdyż treść art. 7 ust. 1 wyraźnie określa, że „przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód”, który następnie może zostać zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidendy są obowiązane jako płatnicy pobierać z określonymi zastrzeżeniami w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Z kolei stosowanie do art. 26 ust. 1a ustawy zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.

Ponadto, należy zwrócić szczególną uwagę na fragment przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 dotyczący przeznaczenia dochodów tj. „w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji”. Ustawodawca sformułował, że spółka „przekazuje” dochód.

Ustawodawca nie definiuje pojęcia „przekazać”. Odnosząc się do reguł wykładni językowej (gramatycznej), należy wskazać, że „przekazać” to oznacza „oddać, powierzyć komuś coś” (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). W pojęciu tym – w jego znaczeniu funkcjonującym w języku powszechnym – mieszczą się zatem zarówno sytuacje przekazania czegoś komuś na własność, jak również przekazania do używania, korzystania. Przekazanie może być ponadto definitywne albo mieć charakter czasowy (okresowy) a także mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.

Natomiast prawo do dywidendy i sposób jego realizacji zostały unormowane ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 – dalej: „Ksh”). Zgodnie z art. 347 § 1 Ksh stanowi, że akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Na mocy art. 348 § 2 Ksh uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Jak wskazują powołane unormowania, dywidenda wynika z prawa wspólnika do udziału w zyskach spółki kapitałowej - jest skonkretyzowanym udziałem wspólnika w zysku wypracowanym przez tę spółkę w danym okresie i przeznaczonym do podziału stosowną uchwałą walnego zgromadzenia wspólników. Pozyskanie przez spółkę kapitałową środków na wypłatę dywidendy ma bezpośredni związek z wypracowaniem przez nią zysku (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy sformułowanie „przekazanie” dochodu przez Spółkę na rzecz Stowarzyszenia nie może być rozumiane jako wypłata dywidendy. Nie tylko ze względu na rezultat wykładni językowej (gramatycznej), ale także ze względu na zakaz wykładni homonimicznej, tj. w obrębie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadanie takiego znaczenia słowu „przekazać”, które prowadzi do wniosku, że powoduje to uprawnienie do wypłaty dywidendy.

Jak wyżej zostało wykazane, „przekazanie” dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy następuje przed opodatkowaniem, natomiast wypłata dywidendy następuje w związku z wypracowaniem przez Spółkę zysku, tj. po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym „przekazanie” dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy nie może być tożsamo traktowane jak wypłata dywidendy, a co za tym idzie zwolnienie na mocy art. 17 ust. 1 pkt 5 nie ma zastosowania do wypłaty dywidendy.

Zgodnie z przywołanym przepisem art. 26 ust. 1a ustawy, płatnik może nie pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego, jeśli podmiot na rzecz którego wypłaca dywidendę jest wymieniony w art. 17 ust. 1 i korzysta ze zwolnienia, w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złoży płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione w tym przepisie. W opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu podmiotem na rzecz którego wypłacana jest dywidenda jest Stowarzyszenie, korzystające ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4. Skoro Stowarzyszenie jest wymienione w katalogu art. 17 ust. 1 ustawy i korzysta ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe, to Wnioskodawca, który zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego posiada oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1a ustawy, występujący w roli płatnika, na podstawie przywołanego przepisu, może nie pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty przedmiotowej dywidendy.

Należy dodać, że organ nie neguje twierdzenia Spółki, zgodnie z którym ustawodawca dopuszcza możliwość wypłaty dywidendy na rzecz podmiotu wskazanego w art. 17 ust. 1 ustawy podatkowej (w rozpatrywanym przypadku na rzecz Stowarzyszenia), jednak należy mieć na uwadze, że instytucja płatnika, do której odnosi się powołany wyżej przepis art. 26 ust. 1 i 1a, ma w założeniu przeciwdziałać uchylaniu się od podatków oraz redukować koszty ich wymiaru i poboru. Płatnik zobowiązany jest do obliczania i pobrania podatku oraz wpłacenia go na rachunek organu podatkowego. Co ważne, nałożone obowiązki płatnik realizuje w interesie wierzyciela podatkowego. Stosunek płatnika do wierzyciela podatkowego ma charakter zobowiązaniowy i publicznoprawny.

Podsumowując, Wnioskodawca, który po złożeniu zeznania CIT-8 za rok 2015 i zapłaceniu podatku w kwocie wynikającej z tego zeznania zamierza wypłacić dywidendę za 2015 r. na rzecz Stowarzyszenia (jedynego akcjonariusza Spółki), w celu finansowania jego działalności statutowej, nie będzie mógł dokonać po tym terminie zmniejszenia dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy o kwotę wypłaconej dywidendy, przeznaczoną na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia. W rozpatrywanej sprawie zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania numer 2 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.