IPPB5/4510-232/15-3/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego bezpośrednie powiązanie kapitałowe Wnioskodawcy ze Spółką cypryjską powstanie z momentem przeniesienia własności przedmiotu Aportu na Spółkę kapitałową?
IPPB5/4510-232/15-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. podstawa opodatkowania
 3. powiązania kapitałowe
 4. spółka zagraniczna
 5. spółki
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania bezpośredniego powiązania kapitałowego w świetle art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania bezpośredniego powiązania kapitałowego w świetle art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi w Polsce (dalej również „Spółka kapitałowa”). Wnioskodawca planuje dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. Planowane jest, że udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej obejmie osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce („Wspólnik”) w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego („Aportu”). Przedmiotem Aportu będzie więcej niż 25% udziałów („Udziały”) w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego („Spółka cypryjska”). Przed wniesieniem Aportu Wspólnik nie będzie posiadał jakichkolwiek udziałów w Spółce kapitałowej ani też nie będzie z nią powiązany osobowo. Wnioskodawca powziął wątpliwość jak należy ocenić zaistnienie powyższego zdarzenia w kontekście art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa PDOP”). Spółka kapitałowa zakłada, że Spółka cypryjska spełnia warunki uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, wskazane w treści art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b) i c) ustawy PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego bezpośrednie powiązanie kapitałowe Wnioskodawcy ze Spółką cypryjską powstanie z momentem przeniesienia własności przedmiotu Aportu na Spółkę kapitałową...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zaistnienia zdarzenia przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego bezpośrednie powiązanie kapitałowe Wnioskodawcy ze Spółką cypryjską powstanie z momentem przeniesienia własności przedmiotu Aportu na Spółkę kapitałową.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do polskich ustaw o podatkach dochodowych weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane. Zagraniczna spółka kontrolowana (Controlled Foreign Corporation: dalej „CFC”) została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy PDOP, CFC jest zagraniczną spółką spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PDOP, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy PDOP, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia momentu powstania bezpośredniego powiązania kapitałowego opisanego ww. art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy PDOP.

Należy stwierdzić, iż w analizowanym zdarzeniu przyszłym pomiędzy Spółką kapitałową a Spółką cypryjską powstanie bezpośrednie powiązanie kapitałowe wskutek wniesienia przez Wspólnika Udziałów (tytułem Aportu) do Wnioskodawcy celem objęcia udziałów w jego podwyższonym kapitale zakładowym. Spółka kapitałowa wejdzie bowiem w posiadanie więcej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym Spółki cypryjskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy momentem, z którym należy rozpoznać powstanie bezpośredniego powiązania kapitałowego jest moment przeniesienia własności Udziałów na rzecz Spółki kapitałowej. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest odniesienie się do ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej „KSH”). Z przepisów KSH (art. 257 KSH - art. 262 KSH) wynika, iż podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w różnych trybach np. na podstawie zmiany umowy spółki bądź dotychczasowych postanowień umowy spółki.

Zgodnie z aktem założycielskim Spółki kapitałowej (§ 8 ust. 1) podwyższenie jej kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników o zmianie umowy Spółki. Z kolei jak stanowi art. 259 KSH oświadczenie nowego wspólnika powinno zawierać przystąpienie do spółki oraz objecie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego. Dla zrealizowania zatem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej wymagane jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki kapitałowej uchwały o zmianie umowy Spółki (tj. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego) oraz złożenie przez Wspólnika oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej („Oświadczenie”).

Jako że z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej Wspólnik ma wnieść do Spółki kapitałowej udziały w Spółce cypryjskiej (Aport), to w Oświadczeniu o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej strony zawrą postanowienia o przeniesieniu własności Udziałów na rzecz Spółki kapitałowej. Zasadniczo w umowie o przeniesieniu własności Udziałów strony takiej umowy mogą dowolnie określić moment przeniesienia własności. W konsekwencji, w Oświadczeniu o objęciu przez Wspólnika nowo wyemitowanych udziałów w Spółce kapitałowej określony zostanie moment przeniesienia własności udziałów Spółki cypryjskiej (Aportu). Jako moment przeniesienia własności przedmiotu Aportu na Spółkę kapitałową strony planują wskazać dzień podpisania przedmiotowego Oświadczenia. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy jako moment powstania bezpośredniego powiązania pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką cypryjską należy rozpoznać moment przeniesienia własności przedmiotu Aportu (Udziałów) na rzecz Spółki kapitałowej, którym w analizowanym zdarzeniu przyszłym będzie podpisanie Oświadczenia o objęciu przez Wspólnika udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.