IPPB5/4510-222/16-3/BC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Sposób ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm. ) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 18 kwietnia 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie:

 • pytań numer 1 i 2, w części dotyczącej sposobu ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie (Spółki Zależnej) rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej (Nowej Spółki), a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzić będzie działalność pod firmą M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”). Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Do Spółki zostaną wniesione aportem udziały/akcje (dalej: „Udziały”) w innej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka Zależna”) uprawniające do więcej niż 50% praw głosów w Spółce Zależnej.

W zamian za wniesiony aport, Spółka wyda wnoszącemu go podmiotowi własne udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych Udziałów w Spółce Zależnej. Aportowi nie będzie towarzyszyć zapłata w gotówce na rzecz podmiotu wnoszącego udziały. Spółka Zależna będzie polską spółką kapitałową podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podmiot wnoszący aport, będzie podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości Spółka Zależna może zostać podzielona. Podział Spółki Zależnej nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce (dalej: „Nowa Spółka”). Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Również majątek, który pozostanie w Spółce Zależnej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

Podział Spółki Zależnej zostanie sfinansowany z kapitału zakładowego Spółki Zależnej, tj. poprzez unicestwienie części Udziałów Spółki Zależnej oraz obniżenie jej kapitału zakładowego.

W wyniku podziału Spółki Zależnej, Spółka pozostanie wspólnikiem/akcjonariuszem Spółki Zależnej, jak również stanie się wspólnikiem/akcjonariuszem Nowej Spółki.

Po podziale Spółki Zależnej, Spółka może zbyć Udziały w Spółce Zależnej, bądź też w Nowej Spółce.

Wnioskodawca niniejszy wniosek składa na podstawie art. 14n § 1 pkt 1) Ordynacji podatkowej, jako podmiot planujący założenie Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie Udziałów Spółki Zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej pozostałych w Spółce po unicestwieniu części Udziałów, do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem, zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie udziałów/akcji Nowej Spółki ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej unicestwionych Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem, zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Nowej Spółki...

W piśmie z dnia 13 kwietnia 2016 r. ( data wpływu 18 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawcy wskazał, że jego intencją jest uzyskanie interpretacji podatkowej potwierdzającej możliwość rozpoznania jako koszt podatkowy w momencie odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej, czy też udziałów/akcji Nowej Spółki wydatków poniesionych na nabycie Udziałów Spółki Zależnej przez Spółkę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wydanych udziałów własnych Spółki w zamian za Udziały. Spółki Zależnej, które to wydatki zostaną alokowane w ramach podziału przez wydzielenie pomiędzy Spółkę Zależną/Nową Spółkę na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie Udziałów Spółki Zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej pozostałych w Spółce po unicestwieniu części Udziałów, do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem, zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej.

Ad 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie udziałów/akcji Nowej Spółki ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej unicestwionych Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem, zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Nowej Spółki.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 i 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie udziałów w tej spółce w przypadku podziału spółki, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia po podziale Udziałów Spółki Zależnej, bądź też udziałów/akcji Nowej Spółki koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT.

W świetle powołanego wyżej przepisu, w przypadku realizacji podziału spółki dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą, wydatki poniesione przez udziałowca/akcjonariusza spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji tej spółki są w części przenoszone na spółkę, na którą wydzielany jest majątek spółki dzielonej (spółkę przejmującą, tu: Nową Spółkę). Kosztem uzyskania przychodów możliwym do rozpoznania w momencie zbycia udziałów spółki, na którą wydzielono ze spółki dzielonej majątek (tu: Nowa Spółka), są bowiem wydatki na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej), w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) unicestwionych na skutek podziału do całkowitej wartości nominalnej udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej). W pozostałej części wydatki wspólnika na nabycie/objęcie udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) mogą zostać rozpoznane na zbyciu udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej).

Na mocy wskazanej wyżej regulacji, w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Udziałów w Spółce Zależnej oraz udziałów/akcji w Nowej Spółce, Spółka powinna zatem:

 1. w pierwszej kolejności - określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie wszystkich Udziałów w Spółce Zależnej; przy czym z uwagi na fakt, iż art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o CIT nie definiuje sposobu określenia wysokości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, zdaniem Wnioskodawcy, w rozważanym zdarzeniu przyszłym, określenie wysokości powyższych wydatków powinno nastąpić poprzez zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztem nabycia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (tu: Spółki Zależnej);
 2. w drugiej kolejności - zweryfikować, jaka część Udziałów w Spółce Zależnej została unicestwiona w związku z dokonanym podziałem;
 3. ostatecznie uznać za koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziałów) tylko tę część wydatków określonych zgodnie z pkt 1 powyżej, która proporcjonalnie może być przyporządkowana do udziałów niepodlegających unicestwieniu.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że:

 • w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby Udziałów Spółki Zależnej, tj. nastąpi unicestwienie części Udziałów Spółki Zależnej, Spółka będzie mogła rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów Spółki Zależnej, ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej pozostałych w Spółce po unicestwieniu części Udziałów, do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem, oraz
 • w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji Nowej Spółki po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby Udziałów Spółki Zależnej, tj. nastąpi unicestwienie części Udziałów Spółki Zależnej, Spółka będzie mogła rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów Spółki Zależnej, ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej unicestwionych Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów m,in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r., sygn. IPPB3/423-651/14-2/EŻ oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-205/15-2/ŁM.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytania numer 1 i 2, w części dotyczącej sposobu ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie (Spółki Zależnej) rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej (Nowej Spółki, a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast wniosek Spółki w pozostałym zakresie pytań numer 1 i 2, tj. w części dotyczącej sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów (alokowania wydatków) w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie (Spółki Zależnej) oraz udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej (Nowej Spółki), gdy dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki dzielonej (unicestwienia części udziałów), podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytań numer 1 i 2, w części dotyczącej sposobu ustalenia wydatków na nabycie udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie (Spółki Zależnej) rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie oraz zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej (Nowej Spółki), a także momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.